fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Reading Time: < 1 minute

ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ?

ปัจจุบัน แค่เรียนจบปริญญาตรีอาจไม่เพียงพอ หากต้องการเติบโตเป็นหัวหน้าสายงานธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการ ควรต้องมีทักษะด้านการบริหารธุรกิจที่เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงไปอีกขั้น สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ และมีชื่อเสียงระดับต้นๆ ติด Top ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหลักสูตร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมีสาขาให้เลือกเรียน ทั้งด้านการจัดการ การตลาด ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ที่ไม่ได้เรียนเพียงทฤษฎีเท่านั้น แต่ด้วยอาจารย์ที่มีคุณภาพเชี่ยวชาญด้านการบริหารโดยตรง จะช่วยผลักดันให้ฝึกลงมือปฏิบัติ และทำจริงระหว่างเรียน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ไปพร้อมๆ กับการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพหลังจบการศึกษา

 

MBA MSU เปิดรับสมัครสาขาอะไรบ้าง และเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ ?

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้เลือกสมัครเรียนได้ถึง 5 สาขา ได้แก่

  1. สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (M.B.A. Strategic Management) มุ่งเน้นให้เรียนรู้และมีความสามารถในการจัดการองค์กรในด้านต่างๆ โดยให้อยู่ในกรอบพื้นฐานของการมีแนวคิดเชิงวิเคราะห์ และพัฒนากลยุทธ์ นำพาให้องค์กรธุรกิจเติบโต และมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น รู้จักวิธีแก้ปัญหา และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สาขาการจัดการการตลาด (M.B.A. Marketing Management) มุ่งเน้นให้เรียนรู้และมีความสามารถในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจได้ โดยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย ราคา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กร สามารถออกแบบและวางแผนการตลาดแบบบูรณาการได้
  3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (M.B.A. Business Information Technology Management) มุ่งเน้นให้เรียนรู้และมีความสามารถจัดการและออกแบบฐานข้อมูลขององค์กร ฝึกทักษะการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และออกแบบระบบสารสนเทศ พร้อมพัฒนาระบบเครือข่ายขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
  4. สาขาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (M.B.A. Digital Business and Information Systems) มุ่งเน้นให้เรียนรู้และมีความสามารถในการจัดการองค์กรยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กร วิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจ พัฒนาองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้เครื่องมือเพื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาซอฟแวร์ได้
  5. สาขาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (M.B.A. Business Administration and Digital Innovation) มุ่งเน้นให้เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ สามารถประเมิน และเปรียบเทียบการแข่งขันทางธุรกิจได้ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ สร้างภาวะผู้บริหาร พัฒนาพฤติกรรมและวิสัยทัศน์ สำหรับการเป็นผู้บริหารในยุคธุรกิจดิจิทัล เข้าใจการจัดการนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างมืออาชีพ

(โดยทั้ง 5 สาขานี้ สามารถตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยและคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการเปิดการเรียนการสอนในแต่ละปี เพราะบางปี อาจเปิดเพียงบางสาขาเท่านั้น)**

 

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร MBA MSU

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายนของทุกปี โดยจะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 3 รอบ ซึ่งผู้สมัครสนใจช่วงไหน สามารถติดตามข่าวสารเพื่อสมัครในช่วงเวลาที่สะดวก และทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ผู้สนใจสมัคร ควรเข้ามาอัพเดทผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตลอดช่วงระยะเวลาการรับสมัคร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ในแต่ละปี)

 

คุณสมบัติของผู้สนใจศึกษาต่อ MBA MSU

  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
  • ต้องเตรียมตัวเพื่อสอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และผู้สมัครสาขานี้ ต้องสอบหมวดวิชาการใช้เหตุผลด้วย (แนว GMAT) โดยข้อสอบทางคณะฯ จะเป็นผู้จัดสอบเอง ตามวันและเวลาในกำหนดการแต่ละปี ซึ่งหมวดวิชาพื้นฐานเหล่านี้ ผู้สนใจสมัคร ควรเตรียมตัวศึกษาแนวทางแต่ละวิชามาให้พร้อม เพื่อสอบได้คะแนนที่ดีที่สุด
  • ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน แต่สามารถเตรียมหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามแบบที่กำหนดในคู่มือการสมัครสอบมาได้ (ถ้ามี) การรับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับผลคะแนนที่สอบผ่านเกณฑ์และเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พิจารณาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน MBA MSU

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโท MBA จะแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา หากเป็นภาคปกติ ชำระภาคละ 10,000 บาท และภาคพิเศษ ชำระภาคละ 20,000 บาท ในส่วนของค่าหน่วยกิต อยู่ที่หน่วยกิตละ 2,000 บาทเท่ากัน รวมที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA ระยะเวลา 2 ปี ในภาคปกติประมาณ 150,000 บาท และภาคพิเศษประมาณ 200,000 บาท

บอกเลยว่า ผู้ที่สนใจเรียนปริญญาโท MBA โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือว่าตอบโจทย์สาขาทางการบริหารธุรกิจได้อย่างครอบคลุม และที่สำคัญ หลักสูตรการเรียนการสอนมีการปรับหลักสูตรที่ทันสมัย เข้ากับยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการเป็นผู้บริหารสมัยใหม่ ได้อย่างเป็นมืออาชีพในอนาคต

Related Posts