fbpx

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Reading Time: 4 minutes

ทำไมถึงควรเรียนต่อ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.QS Top Universities บริษัทจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่ง จัดอันดับให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 96 ของโลกในด้านวิชาการ นับเป็นอันดับของมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา

2. องค์กรต่างประเทศอื่น ๆ ที่จัดอันดับให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง CWTS Leiden University, Center for World University Rankings, Nature Index, RUR Rankings Agency และ Webometrics นอกจากนี้ SCImago Institutions Ranking ส่วน The Times Higher Education, University Ranking by Academic Performance และ U.S. News & World Report จัดอันดับให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับที่ 2 ประเทศ

3. เด่นด้านศูนย์วิจัยและการเรียนการสอน โดยสำนักงานคณะกรรมการกรมอุดมศึกษาจัดให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

4. ด้วยความที่เด่นด้านศูนย์วิจัย ทำให้ที่จุฬาฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมสถาบันวิจัยระดับชาติประเภทต่างๆ มากมาย เช่น สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ สถาบันวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ สถาบันวิจัยสังคม เป็นต้น

5. งานวิจัยและการเรียนต่อ ป.โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นเป็นของคู่กัน และด้วยการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆ ทำให้จุฬาฯ มีหน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีก ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนำผลการศึกษาวิจัยออกสู่สังคมและหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลงานศึกษาวิจัยได้พัฒนาและนำไปสู่การจดสิทธิบัตร และมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนทุนสำหรับการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ปัจจุบันจุฬาฯ มีหน่วยปฏิบัติการวิจัยมากกว่า 100 หน่วย และมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในระดับชาติและมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ศูนย์อีกด้วย

6. ความโดดเด่นด้านวิชาการวัดได้จากผลงานที่ตีพิมพ์ระดับโลก โดยจุฬาฯ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters จำนวน 1,567 เรื่องและผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier B.V. จำนวน 1988 เรื่อง

7.พร้อมด้วยทรัพยากรที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงการเรียนและการค้นคว้าหาข้อมูล ทางสถาบันมีสำนักงานวิทยทรัพยากรเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการในหลายลักษณะ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ เช่น สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด (Chulalinet) หอสมุดกลาง และ CHULA MOOC

8. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอน จุฬาฯ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีส่วนที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ เช่น เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR – Chulalongkorn University Intellectual Repository) ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (CU Reference Databases) เป็นต้น

9. จุฬาฯ ถือว่าเป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ระดับนานาชาติ ดังนั้นหากเรียนที่นี่ นักศึกษาสามารถสร้างโอกาสในการฝึกฝนการทำงานในหน่วยงานที่น่าสนใจได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสขอทุนการศึกษา ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เสนอเข้ามาคอยช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ

10. โลเคชั่นดี พื้นที่กว้างใหญ่ ร่มรื่นเหมาะกับการเรียนรู้ จุฬาฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,153 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอย่างเขตปทุมวัน ดังนั้นจะมาเรียนแล้วแวะช้อปปิ้ง หาของกินของใช้ ขึ้นรถไฟฟ้าก็ถือว่าสะดวกมากมายเลยทีเดียว

 

แนะนำคณะ ปริญญาโท จุฬาฯ ยอดนิยม

ต้องบอกเลยว่าหลักสูตร ป.โท จุฬาฯ นั้นมีให้เลือกเรียนกันแทบจะทุกๆ สาขา โดยมีถึง 189 หลักสูตร ซึ่งถือว่ามีเยอะมากจนเลือกกันแทบไม่ถูกเลยทีเดียว

 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
ป.โท จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสต์ ป.โท จุฬาฯ วิศวกรรมไฟฟ้า
ป.โท จุฬาฯ วิศวกรรมโยธา
ป.โท จุฬาฯ วิศวกรรมเครื่องกล
ป.โท จุฬาฯ วิศวกรรมอุตสาหการ
ป.โท จุฬาฯ วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม
ป.โท จุฬาฯ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป.โท จุฬาฯ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์
ป.โท จุฬาฯ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ป.โท จุฬาฯ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ป.โท จุฬาฯ การศึกษาปฐมวัย
ป.โท จุฬาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.โท จุฬาฯ ประถมศึกษา
ป.โท จุฬาฯ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ ป.โท จุฬาฯ การปกครอง
ป.โท จุฬาฯ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ป.โท จุฬาฯ การพัฒนาระหว่างประเทศ
ป.โท จุฬาฯ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
ป.โท จุฬาฯ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ป.โท จุฬาฯ รัฐประศาสนศาสตร์
ป.โท จุฬาฯ ธรรมาภิบาล
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ ป.โท จุฬาฯ นิเทศศาสตร์
ป.โท จุฬาฯ การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ)
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ป.โท จุฬาฯ สุขภาพจิต
ป.โท จุฬาฯ ชีวเคมีทางการแพทย์
ป.โท จุฬาฯ เวชศาสตร์การกีฬา
ป.โท จุฬาฯ เวชศาสตร์คลินิค
ป.โท จุฬาฯ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ป.โท จุฬาฯ การบัญชี
ป.โท จุฬาฯ สถิติ
ป.โท จุฬาฯ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ป.โท จุฬาฯ การประกันภัย
ป.โท จุฬาฯ การเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ป.โท จุฬาฯ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
ป.โท จุฬาฯ การจัดการแบรนด์และการตลาด
ป.โท จุฬาฯ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.โท จุฬาฯ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ป.โท จุฬาฯ สารสนเทศศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
ป.โท จุฬาฯ ประวัติศาสตร์
ป.โท จุฬาฯ ปรัชญา
ป.โท จุฬาฯ ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ป.โท จุฬาฯ ภาษาเยอรมัน
ป.โท จุฬาฯ ภาษาญี่ปุ่น

 

ทำไมถึงควรเรียน CU MBA

ถ้าพูดถึงจุฬาลงกรณ์คงยากที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จัก เพราะที่นี่นั้นถือเป็นจุดมุ่งหมายอันดับหนึ่งของนักเรียนไทยแทบจะทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะหลักสูตรยอดนิยมอย่าง MBA ที่ช่วยในการต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพไปได้อีกไกล โดยหลักสูตร MBA จุฬาฯ นั้นเปิดมาตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่จัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาอันดับแรกๆ ของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจของประเทศผ่านทางหลักสูตรนี้

โดยความแข็งแกร่งของหลักสูตรนั้นมีทั้งภาควิชาการที่เน้นความรู้ในด้านธุรกิจโดยตรง หลักการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่อง 5C เพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างแท้จริง หลักสูตรของ CU MBA นั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งต้องบอกว่าคณะนี้มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูง เพราะได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของไทยในสาขา การเงินและการบัญชี (อันดับที่ 101 – 150 ของโลก และเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ติดอันดับ) และ การบริหารธุรกิจและการจัดการ ( อันดับที่ 151 – 200 ของโลก) จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by Subject

ด้วยอันดับ Ranking ที่สูงขนาดนี้ ทำให้ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน โดยได้รับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ EFMD (The European Foundation for Management Development) จากยุโรป โดย AACSB ให้การรับรองหลักสูตรทั้งคณะเป็นเวลา 5 ปี

ขณะที่ EFMD ให้การรับรองเฉพาะหลักสูตรที่ยื่น ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นเวลา 3 ปี และ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นหลักสูตรเดียวที่เปิดสอนนอกยุโรปแล้วได้รับการรับรอง EPAS (EFMD Program Accreditation System) นานถึง 5 ปี

ที่สำคัญที่สุดคือ ที่คณะฯ มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 126 คน โดยมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก กว่า 79 คน ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่านักศึกษาจะได้ความรู้อย่างครบครันเลยทีเดียว

 

จุดเด่นของ ปริญญาโท MBA จุฬาฯ

✔︎ ได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 โดยผู้จัดอันดับหลายสำนัก และเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ทั้งจากไทยและต่างประเทศ

✔︎ สถาบันติดอันดับ QS Top Universities ในอันดับที่ 96 ของโลก

✔︎ เฉพาะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นั้นมีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูง เพราะได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของไทยในสาขา การเงินและการบัญชี (อันดับที่ 101 – 150 ของโลก และเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ติดอันดับ) และ การบริหารธุรกิจและการจัดการ ( อันดับที่ 151 – 200 ของโลก) จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by Subject

✔︎ ได้รับมาตรฐานระดับโลก โดยได้รับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ EFMD (The European Foundation for Management Development)จากยุโรป และ EPAS (EFMD Program Accreditation System)

✔︎ เด่นด้านศูนย์วิจัย จุฬาฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมการวิจัยประเภทต่างๆ มากมาย โดยมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยมากกว่า 100 หน่วย และมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในระดับชาติและมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ศูนย์

✔︎ CU MBA เน้นการเรียนรู้ในเชิง Research-based ช่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย ค้นหา Insight ของข้อมูลจากธุรกิจจริงๆ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในหน้างานอย่างแท้จริง โดยจุฬาฯ มีพันธมิตรอยู่มากมายที่เข้ามาให้ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักศึกษาในเชิงลึก

✔︎ CU MBA มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters จำนวน 1,567 เรื่องและผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier B.V. จำนวน 1988 เรื่อง

✔︎ ที่ CU MBA พร้อมด้วยทรัพยากร Facility และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย เช่น เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด (Chulalinet) หอสมุดกลาง คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย และ CHULA MOOC เป็นต้น

✔︎ CU MBA ตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ เหมาะกับการเรียนรู้ แถมยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองอย่างเขตปทุมวัน ดังนั้นจะมาเรียนแล้วแวะช้อปปิ้ง หาของกินของใช้ ขึ้นรถไฟฟ้าก็ถือว่าสะดวก

 

ปริญญาโท MBA จุฬาฯ เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?
MBA CU เปิดรับสมัคร : มักจะเปิดเป็นรอบ โดย
รอบแรก เปิดรับพฤศจิการยน ถึง กุมภาพันธ์,
รอบ 2 เปิดรับมีนาคม ถึง พฤษภาคม,
รอบ 3 เปิดรับ มิถุนายน ถึง กรกฎาคม,
รอบ 4 เปิดรับ กันยายน ถึงพฤศจิกายน
รูปแบบหลักสูตร MBA CU: แผนก (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข (รายงานค้นคว้าอิสระ)
ค่าเล่าเรียน MBA CU: 107,500 บาท
ระยะเวลาเรียน MBA CU: 2 ปี
เกณฑ์พิจารณา MBA CU: มีการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงแนบผลภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท MBA จุฬาฯ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่ำ 1 ปี (เฉพาะแผน ข) ส่วนแผน ก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีผลคะแนนการทดสอบ CU-TEP คะแนนขั้นต่ำ 60 จากคะแนนเต็ม 120 หรือ
  ผลสอบ TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 60 จากคะแนนเต็ม หรือ
  ผลสอบ IELTS คะแนนขั้นต่ำ 5.5 (คะแนนมีอายุ 2 ปี)
  และ ผลสอบ CU-BEST (คะแนนมีอายุ 2 ปี)

 

ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

การเรียนที่จุฬาฯ นั้นมั่นใจได้ว่าได้เลือกเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติ และได้รับมาตรฐานระดับโลกอาทิเช่น การจัดอันดับจาก QS Top Universities จัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 96 ของโลกในด้านวิชาการ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างประเทศอื่น ๆ ที่จัดอันดับให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง CWTS Leiden University, Center for World University Rankings, Nature Index, RUR Rankings Agency และ Webometrics

นอกจากนี้ SCImago Institutions Ranking, The Times Higher Education, University Ranking by Academic Performance และ U.S. News & World Report จัดอันดับให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับที่ 2 ประเทศ ในส่วนของการวิจัยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

รวมถึงยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนำผลการศึกษาวิจัยออกสู่สังคมและหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย ทำให้มีหน่วยงานวิจัยสนับสนุนอยู่มากถึงมากกว่า 100 หน่วย และมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในระดับชาติและมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ศูนย์อีกด้วย

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นั้นถือว่าอยู่คู่กับสถาบันมาอย่างยาวนาน โดยคณะครุศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะที่ 7 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2500 ทำให้หลักสูตรการเรียนการสอนถูกพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา โดยทางคณะผลิตครูและนักการศึกษาชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศ

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยในหลักสูตรปริญญาโทนั้นเปิดสอนด้วยกันหลากหลายหลักสูตร โดยมีทั้งหมดถึง 21 สาขา รวมทั้งมีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ในระดับปริญญาโทด้วย

ในแง่ของ Ranking สำหรับคณะครุศาสตร์นั้นถือว่าดีเด่นไม่แพ้คณะอื่นเลยทีเดียว โดยได้รับการจัดอันดับจาก THE (Times Higher Education) World University Rankings 2020 by subject: Education

คณะครุศาสตร์ ได้อันดับ 126-150 ของโลกและอันดับ 1 ของประเทศ โดยองค์ประกอบสำหรับการพิจารณาจัดอันดับ ได้แก่ Teaching, Research, Citations (คณะครุศาสตร์ ได้ถึง 76.2), International Outlook และ Industrial Income

ส่วนผลการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2020 ให้อันดับรายสาขา สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอยู่ในอันดับที่ 251 – 300 ของโลก

เป็นสถาบันเดียวของประเทศไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลกของ QS World University Rankings 2020 อีกด้วย

 

ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

✔︎ ได้รับมาตรฐานระดับโลกอาทิเช่น การจัดอันดับจาก QS Top Universities จัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 96 ของโลกในด้านวิชาการ

✔︎ ในส่วนของคณะคุรุศาสตร์เองนั้นก็ได้อันดับ Ranking ระดับโลกที่สูงมากเช่นกัน โดยได้รับการจัดอันดับจาก THE (Times Higher Education) World University Rankings 2020 by subject: Education คณะครุศาสตร์ ได้อันดับ 126-150 ของโลกและอันดับ 1 ของประเทศ และ QS World University ให้อันดับรายสาขา สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันเดียวของประเทศไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 251 – 300 ของโลก QS World University Rankings 2020 อีกด้วย

✔︎ เด่นด้านศูนย์วิจัย ทำให้ที่จุฬาฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมการวิจัยประเภทต่างๆ มากมาย โดยมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยมากกว่า 100 หน่วย และมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในระดับชาติและมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ศูนย์

✔︎ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters จำนวน 1,567 เรื่องและผลงานตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier B.V. จำนวน 1988 เรื่อง

✔︎ มีหลักสูตรสาขาให้เลือกมากมายตามความสนใจ โดยมีจำนวนสาขาให้เลือกเรียนถึง 21 สาขา และยังมีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ในระดับปริญญาโทอีกด้วย

✔︎ พร้อมด้วยทรัพยากร Facility และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย เช่น เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด (Chulalinet) หอสมุดกลาง คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย และ CHULA MOOC เป็นต้น

✔︎ มีพื้นที่กว้างใหญ่ เหมาะกับการเรียนรู้ แถมยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองอย่างเขตปทุมวัน ดังนั้นจะมาเรียนแล้วแวะช้อปปิ้ง หาของกินของใช้ ขึ้นรถไฟฟ้าก็ถือว่าสะดวก

 

ปริญญาโท ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?
ป.โท จุฬาฯ เปิดรับสมัคร : ภาคการศึกษาต้นรับช่วงกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม,
ภาคการศึกษารับช่วงกันยายน ถึง พฤศจิกายน
รูปแบบหลักสูตร ป.โท จุฬาฯ : มีภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ
ค่าเล่าเรียน ป.โท จุฬาฯ : เริ่มต้นที่ภาคเรียนละ 20,000 บาท
ระยะเวลาเรียน ป.โท จุฬาฯ : 2 ปี
เกณฑ์พิจารณา ป.โท จุฬาฯ : มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ รวมถึงแนบผลการสอบภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านการศึกษาและ/หรือการพัฒนา (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกสอบ)
 • ส่งใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ในกรณีที่คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 30 หรือ TOEFL 400 หรือ IELTS 3.0 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข*
 • กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th
Related Posts