gmat คืออะไร

GMAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง คะแนนเต็มเท่าไหร่ GMAT ยากไหม

gmat คืออะไร
gmat คืออะไร

GMAT คืออะไร

ข้อสอบวัดสามารถของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ คะแนนยังสามารถใช้ยื่นเข้า MBA ทุกมหาวิทยาลัยในไทย เช่น MBA CU , MBA TU , NIDA , SASIA , MBA KU และมหาลัยชั้นนำอื่นทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

GMAT สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ คณิตศาสตร์ (Quantitative), ภาษาอังกฤษ (Verbal), Analytical Writing Assessment คือ ความถนัดการเขียนวิเคราะห์

GMAT Quantitative คืออะไร

ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Problem Solving 24 คำถาม และ Data Sufficiency 13 คำถาม

Problem Solving คืออะไร

คำถามในลักษณะที่ให้เราคิดคำนวณเพื่อหาคำตอบสุดท้าย

ตัวอย่าง คำถาม GMAT Problem Solving

Data Sufficiency คืออะไร

ข้อสอบที่จะให้เราพิจารณาข้อมูล 2 ข้อมูล ว่าข้อมูลที่ให้มานั้นเพียงพอต่อการหาคำตอบหรือไม่ โดยที่เราไม่ต้องหาคำตอบสุดท้าย โดยคำตอบนั้นก็จะให้เราเลือกว่า ข้อมูลใดที่เพียงพอต่อการหาคำตอบ – ทั้งสองข้อมูล, เฉพาะข้อมูลแรก, เฉพาะข้อมูลที่สอง, ข้อมูลจะเพียงพอถ้านำทั้งสองข้อมูลมาประกอบกัน หรือข้อมูลไม่เพียงพอทั้งคู่ แม้ว่าจะนำข้อมูลทั้งสองมาประกอบกันแล้วก็ตาม

ตัวอย่าง ข้อสอบ GMAT Data Sufficiency

GMAT Verbal คืออะไร

ข้อสอบ ที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Reading Comprehension 14 คำถาม, Critical Reading 14 คำถาม และ Sentence Correction 13 คำถาม

Reading Comprehension คืออะไร

ข้อสอบจะมีบทความมาให้เราอ่านแล้วตอบคำถาม

ตัวอย่าง ข้อสอบ GMAT Reading Comprehension

ตัวอย่าง ข้อสอบ GMAT Reading Comprehension

Critical Reading คืออะไร

ข้อสอบส่วนนี้จะวัดการใช้เหตุผลของเรา เช่น อาจจะให้เราวิเคราะห์ว่าข้อความที่ยกมานั้น ไม่สมเหตุสมผลอย่างไร โดยลักษณะรูปแบบคำถามส่วนนี้ค่อนข้างมีหลากหลายมากๆ

ตัวอย่าง ข้อสอบ GMAT Critical Reading

 

GMAT Sentence Correction คืออะไร

ข้อสอบจะเน้นไปที่หลักการใช้ไวยากรณ์ ข้อสอบอาจจะยกประโยคขึ้นมา แล้วขีดเส้นใต้ ถามว่าส่วนที่ขีดเส้นใต้ควรจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนจึงจะถูกต้อง

ตัวอย่าง ข้อสอบ GMAT Sentence Correction

GMAT Analytical Writing Assessment คืออะไร

ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 1. การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ 2. การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ

Analytical Writing Assessment (AWA) คืออะไร

ข้อสอบให้เราพิมพ์ตอบเป็น เรียงความ (Essay) โดยจะต้องเขียนจำนวน 2 บทความ ให้เวลาบทความละ 30 นาที ( 2 ข้อก็ 60 นาทีค่ะ) โดยจะมีรูปแบบของข้อสอบ 2 ลักษณะ คือ

– การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Issue) ส่วนนี้จะมีการยกตัวอย่างประเด็นหรือเหตุการณ์ขึ้นมา แล้วให้เราเขียนแสดงความเห็นค่ะ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นนั้น และให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงคิดเช่นนั้น

ตัวอย่าง ข้อสอบ GMAT Analytical Writing Assessment Issue

– การเขียนเพื่อแสดงวิจารณ์บทความ (Argument) ส่วนนี้จะมีบทความให้เราอ่าน ซึ่งจะมีอธิบายมาด้วยว่าทำไมผู้เขียนจึงได้คิดเช่นนั้น และหน้าที่ของเราก็คือวิเคราะห์และโต้แย้งผู้เขียน นั่นก็คืออธิบายว่าที่ผู้เขียนคิดเห็นนั้นมีจุดบกพร่องหรือไม่สมเหตุสมผลอย่างไร

ตัวอย่าง ข้อสอบ GMAT Analytical Writing Assessment Argument

GMAT ยากไหม

เป็นข้อสอบที่ยาก เพราะ เวลาสอบที่จำกัด ทำให้ผู้เข้าสอบส่วนมากทำไม่ค่อยทัน แล้วข้อสอบจะปรับความยากง่ายตามความสามารถของผู้เข้าสอบด้วย และที่สำคัญที่ ทำให้ผู้สอบหลายคนรู้สึกว่ายาก คือ ต้องใช้ความสามารถทักษะที่หลากหลายในการทำทำข้อสอบ ทั้งคณิตศาสตร์ การเขียน Essay

GMAT คะแนนเต็มเท่าไหร่

คะแนนเต็ม 800 คะแนน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน

1.Analytical Writing Assessment (1 ข้อ 30 นาที)

Analysis of an Argument ช่วงคะแนนตั้งแต่ 0-6 (ช่วงคะแนนขึ้นที่ละ 0.5)

2. Integrated Reasoning (12 ข้อ 30 นาที)

Graphics Interpretation, Table Analysis, Multi-source Reasoning, Two-part Analysis ช่วงคะแนนตั้งแต่ 1-8 (ช่วงคะแนนขึ้นที่ละ 1.0)

3.1 Quantitative Reasoning (31 ข้อ 62 นาที)

Problem Solving, Data Sufficiency ช่วงคะแนนตั้งแต่ 6-51 (ช่วงคะแนนขึ้นที่ละ 1.0)

3.2 Verbal Reasoning (36 ข้อ 65 นาที)

Reading Comprehension, Critical Reasoning, Sentence Correction ช่วงคะแนนตั้งแต่ 6-51 (ช่วงคะแนนขึ้นที่ละ 1.0)

GMAT Score

สมัครสอบ GMAT

ผู้สมัครสอบสามารถทำได้ 2 วิธี คือ สมัคร Online ที่ www.mba.com โดยใช้ credit card หรือ โทรศัพท์ สมัครที่ test centers

ศูนย์ สมัครสอบในประเทศไทย

ศูนย์สอบกรุงเทพ

Pearson Professional Centers – กรุงเทพ Center ID 50507

ที่อยู่ : Bangkok Business Building Level 10 Unit 1010 54 สุขุมวิท 21 กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์ : 0 2664 3563

ศูนย์สอบเชียงใหม่

A & A NEO TECHNOLOGY- เชียงใหม่ Center ID 51272

ที่อยู่ : 248/55-56 ถนนมณีนพรัตน์ ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053 227 500-2

ตารางสอบ GMAT

ตารางสอบ GMAT มีเปิดสอบวันธรรมดา ตลอดทั้งปี

GMAT GRE คืออะไร

GMAT GRE คือ ข้อสอบวัดระดับที่มหาวิทยาลัยใน US และ UK ใช้ในการคัดเลือกเข้าโปรแกรมปริญญาโทและ MBA สำหรับใครที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับปริญญาโท โดยข้อสอบ GMAT จะเน้นทดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ ส่วน ข้อสอบ GRE จะเน้นทดสอบทักษะด้าน Verbal การอ่านและการเขียน

ติว GMAT รับรองผล!! สอนโดย ครูพี่เปิ้ล พร้อมอัพเดทข้อสอบ รอบล่าสุด


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN250524 25 พ.ค. - 9 มิ.ย. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
3 เปิ้ล
IN220624 22 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล

เรียน GMAT ตัวต่อตัว

private
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top