GED คืออะไร สอบเทียบ GED สอบอะไรบ้าง ค่าสอบเท่าไหร่

ged คืออะไร
ged คืออะไร

GED คืออะไร

GED คือ การสอบเทียบ ม.ปลาย ข้อสอบ มี 4 วิชา คือ RLA , Science , Social Studies , Math คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน ต้องได้ 145 คะแนน ขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน โดยข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้ถูกพัฒนาโดย Pearson

GED ย่อมาจาก

GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นข้อสอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลาย หรือ Adult education โดยเมื่อสอบเทียบผ่านจะได้ high school diploma สำหรับเป็นวุฒิเข้ามหาวิทยาลัย University

สอบเทียบ GED คืออะไร

สอบเทียบ GED คือ วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยในการใช้ยื่นศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สำหรับที่ประเทศไทย น้องที่สอบส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 16-20 ปี โดยเลือกสอบ GED เพราะต้องการจบเร็วขึ้น หรือน้องบ้างคนไปแลกเปลี่ยนกลับมา ไม่อยากเรียนซ้ำชั้น ก็จะเลือกสอบ GED

GED คือโรงเรียนอะไร

GED คือ โรงเรียนในระดับชั้น High School หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน มีการสอบทั้งหมด 4 วิชา โดยผู้สอบจะต้องอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองผ่าน Consent Form

เรียน GED คืออะไร

เรียน GED คือ การสอบวัดระดับเพื่อให้ได้วุฒิเทียบเท่ากับการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังสามารถนำคะแนนสอบ GED ยื่นเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศได้อีกด้วย ถือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่น่าสนใจสำหรับ น้องๆระดับชั้นมัธยมปลาย ที่สนใจเรียนหลักสูตร Home School หรือน้องที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือนักกีฬา และ สำหรับน้องๆ ที่อยากจะจบมัธยมปลายเร็วขึ้น

GED เหมาะกับใคร

GED เหมาะกับน้องๆ ที่อยากจะจบมัธยมปลาย เร็ว ที่มีความสนใจในหลักสูตร Home School และพอได้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น เนื่องจากข้อสอบ GED จะเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมด แต่ทั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ไม่ได้ยากมาก หากน้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้างเล็กน้อย ก็สามารถเรียน GED ได้อย่างแน่นอน

GED ค่าสอบ

ค่าสอบ GED มี 3 ส่วนคือ 

ค่าสอบ GED Ready 6.99 USD / วิชา (ประมาณ 240 บาท ต่อวิชา)

ค่าสอบ GED 80 USD / วิชา (ประมาณ 2,700 บาท ต่อวิชา)

ค่าใบ GED Diploma และ Transcript 15 USD / ใบ (ประมาณ 500 บาท ต่อใบ)

GED สอบอะไรบ้าง

GED สอบ 4 วิชา คือ Math , RLA , Social , Science โดยข้อสอบ ทั้งหมดจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) ยกเว้น RLA ที่จะเป็นการเขียน

GED Math ข้อสอบมี 46 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 115 นาที

GED RLA ข้อสอบมี 2 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 150 นาที

GED Social Studies ข้อสอบมี 30 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 70 นาที

GED Science ข้อสอบมี 34 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 90 นาที

GED Ready คือ

GED Ready คือ แบบทดสอบเสมือนจริงของ GED Official ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามสอบจริง การสอบ GED Ready จะทำให้น้อง ๆ รู้ว่าวิชาไหนที่เราพร้อมสอบ GED หรือวิชาไหนที่เราจะต้องฝึกฝนและพัฒนาเพิ่มเติม การสอบ GED Ready สามารถทำข้อสอบได้จากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์สอบ

เปรียบเทียบ GED Ready VS GED Test
GED ReadyGED Test
เป็นการทดสอบความพร้อมก่อนสอบ GEDเป็นข้อสอบ GED ของจริงที่เมื่อสอบผ่านจะได้วุฒิ ม.ปลาย
สามารถทำข้อสอบออนไลน์ได้ผู้สอบจะต้องทำการสอบที่ศูนย์สอบเท่านั้น
เป็นแค่ตัวชี้วัดว่าผู้สอบจะสามารถสอบ GED Test ผ่านหากผู้สอบสามารถผ่านเกณฑ์การสอบทั้ง 4 วิชา จะได้รับ GED Diploma และ Transcript
เกณฑ์คะแนนผ่าน 155/200 คะแนนต่อวิชาเกณฑ์คะแนนผ่าน 145/200 คะแนนต่อวิชา
สอบได้ไม่จำกัดครั้งสอบได้ 3 ครั้งติดต่อกัน ถ้าไม่ผ่านต้องรออีก 60 วัน ถึงจะสอบใหม่ได้
ค่าสอบ 6.99 USD ต่อวิชาค่าสอบประมาณ 80 USD ต่อวิชา
เวลาสอบประมาณ 35-90 นาทีเวลาสอบประมาณ 70-180 นาที

GED RLA คืออะไร

ข้อสอบ GED RLA หรือ GED Reasoning Through Language Arts คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ มี 2 ส่วน คือ Part 1 การอ่านและไวยากรณ์พื้นฐาน มีประมาณ 45 ข้อ และ Part 2 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ GED RLA

GED Math คืออะไร

GED Math คือ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบมี 46 ข้อ ให้เวลาสอบ 115 นาที เรื่องที่ออกสอบ มีดังนี้ คือ Basic Math (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) , Geometry (เรขาคณิต) , Basic Algebra (พีชคณิตพื้นฐาน) , Graphs and function (กราฟและฟังก์ชั่น)

ข้อสอบ GED Math

GED Social Studies คืออะไร

GED Social Studies คือ ข้อสอบสังคม มี 30 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที หัวข้อที่ออกสอบ คือ การเมืองการปกครอง (Civic and government) , ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History) , เศรษฐศาสตร์ (Economics) , ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

ข้อสอบ GED Social Studies Subject

GED Science คืออะไร

GED Science คือ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ มี 34 ข้อ เวลาสอบ 90 นาที หัวข้อที่ออกสอบ คือ Using Numbers and Graphics in Science การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ , Designing and Interpreting Science Experiments การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ , Reading for Meaning in Science การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ GED Science Subject

สอบ GED ออนไลน์ ได้ไหม

GED สอบออนไลน์ ที่บ้าน ได้เฉพาะ GED Ready เท่านั้น ส่วนการสอบ GED Test หรือ การสอบจริง จะต้องสอบที่ศูนย์สอบเท่านั้น

ผลการเรียน GED คือ

ผลการเรียน GED สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ

คะแนน 145-164 ถือว่าสอบผ่าน น้องสามารถได้วุฒิจบ ม.ปลาย

คะแนน 165-174 ถือว่าสอบผ่าน น้องสามารถนำผลคะแนน GED เข้าบ้างคณะของมหาวิทยาลัย ได้เลยโดยไม่ต้องสอบ

คะแนน 165-200 ถือว่าสอบผ่าน น้องสามารถนำผลคะแนน GED เข้าบ้างคณะของมหาวิทยาลัย ได้เลยโดยไม่ต้องสอบ และสามารถได้ทุนการศึกษา

 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GED คือ

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GED คือ น้องที่สอบ GED ได้ 154 คะแนนจะเทียบเท่า GPAX 2.77 , น้องที่สอบ GED ได้ 163 คะแนน จะเทียบเท่า GPAX 3.01 , น้องที่สอบ GED ได้ 172 คะแนน จะเทียบเท่า GPAX 3.25 โดยน้องสามารถดูตารางเทียบคะแนน GED กับ GPAX หรือ ดูสูตรคำนวณคะแนน ได้ที่ด้านล่าง

GED ScoreGPAX
1452.53
1502.67
1552.80
1602.93
1653.07
1703.20
1803.47

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GED คือ

สอบเทียบ GED เข้ามหาลัยไหน คณะอะไร ได้บ้าง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะสาขาเทคโนโลยียานยนต์ : V-TECH และซอฟต์แวร์ : SOFT-EN

คณะศิลปศาสตร์ยกเว้นสาขาเยอรมัน รัสเซีย และภาษาไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬาและการฝึกสอนกีฬา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาการเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเกษตร

คณะประมง

คณะวนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยการชลประทาน

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Scroll to Top