fbpx

GSAT-General Scholastic Aptitude Test ข้อสอบที่คนอยากยื่นอินเตอร์ต้องรู้จัก

GSAT
Reading Time: 3 minutes

GSAT คืออะไร

GSAT คือ การทดสอบความถนัดทางวิชาการทั่วไป มีชื่อเรียกเต็มๆว่า General Scholastic Aptitude Test เป็นข้อสอบที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำผลคะแนนจากการสอบ GSAT ไปใช้สำหรับการสมัครเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ข้อสอบ GSAT ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

สำหรับ GSAT ข้อสอบจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยแบ่งตามลำดับการทำข้อสอบ ดังนี้

GSAT Section 1: Reading

เป็นส่วนที่ทดสอบความสามารถทางด้านการอ่าน ในข้อสอบ GSAT จะมีทั้งหมด 5 passage และ 1 paired passage ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 65 นาที

GSAT Section 2: Writing and Language

เป็นส่วนที่ทดสอบความสามารถทางด้านไวยกรณ์ ในส่วนนี้จะมีทั้งหมด 4 passage ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 35 นาที

GSAT Section 3: Math, No Calculator

เป็นส่วนที่ทดสอบความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยจะมีคำถามทั้งหมด 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำข้อสอบ 25 นาที

GSAT Section 4: Math, With Calculator

เป็นส่วนที่ทดสอบความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยจะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำข้อสอบ 55 นาที

รวมทั้งหมดแล้ว การสอบ GSAT จะมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 180 นาที กับการเจอข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อ

คะแนน GSAT มีเกณฑ์อย่างไรบ้าง

คะแนนสอบ GSAT แบบรวมทั้งหมดจะอยู่ในช่วงระหว่าง 400 – 1600 คะแนน ซึ่งคะแนน GSAT รวมดังกล่าว จะมาจากส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษและส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์ ดังนี้

ข้อสอบจำนวนข้อเวลาคะแนนรวม
Section 1: Reading50 ข้อ65 นาที200 – 800 คะแนน
Section 2: Writing and Language40 ข้อ35 นาที
Section 3: Math, No Calculator20 ข้อ25 นาที200 – 800 คะแนน
Section 4: Math, With Calculator40 ข้อ55 นาที
รวมทั้งหมด150 ข้อ180 นาที400 – 1600 คะแนน

หมายเหตุ : คะแนนสอบ GSAT มีอายุ 2 ปี โดยจะทราบผลคะแนนหลังสอบประมาณ 2 สัปดาห์ โดยสามารถตรวจสอบคะแนน GSAT ผ่านระบบออนไลน์ได้ และจะมีส่งผลคะแนนไปที่บ้านด้วย

GSAT สอบเมื่อไหร่บ้าง และต้องเดินทางไปสอบที่ไหน

GSAT จะมีการจัดสอบประมาณอย่างน้อย 4 รอบต่อปี และมักจะจัดสอบในวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ทางผู้ที่สนใจสอบติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ Thammasat Competency Test Center (TCTC) หรือ https://gsat.service.sci.tu.ac.th/ ได้โดยตรง เนื่องจากกำหนดการจัดสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

ส่วนสถานที่สอบ GSAT นั้น โดยปกติแล้ว GSAT จะจัดสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยหากใครที่อยากจะได้ข้อมูลในด้านไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสถานที่สอบ สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 02-613-2199, 02-224-9730 หรือ 02-226-4511 ได้เลย

สมัครสอบ GSAT ได้อย่างไรบ้าง

GSAT สมัครสอบได้ผ่านทางระบบออนไลน์ สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครสอบ GSAT ให้เริ่มต้นโดยเข้าเว็บไซต์ของ Thammasat Competency Test Center (TCTC) หรือ https://gsat.service.sci.tu.ac.th/ จากนั้นทำการเลือกประเภทของผู้สมัครสอบว่าเป็น Thai Citizens หรือ Non-Thai Citizens แล้วทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ทำการลงทะเบียนโดยเลือกเมนู Sign up จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
 2. เราจะได้ Username และ Password เพื่อใช้สำหรับการ Log in เข้าสู่ระบบการสมัครสอบ GSAT
 3. หลังจากนั้นให้กดสมัครสอบในรอบที่ต้องการ
 4. ทำการกรอกข้อมูลประวัติการสอบ SAT ว่าเคยสอบหรือไม่
 5. กรอกข้อมูลมหาวิทยาลัยหรือคณะที่เราต้องการให้ระบบของ GSAT ส่งคะแนนไปให้ โดยสามารถเลือกได้สูงสุดจำนวน 4 รายการ
 6. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสอบ นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย โดยค่าสอบจะอยู่ที่ 1,800 บาท/ครั้ง
GSAT
GSAT

สอบ GSAT ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

ในวันสอบจริงของการสอบ GSAT สิ่งที่ต้องเตรียมไป มีดังต่อไปนี้

 1. บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริง (ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น) ทั้งนี้ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ หากไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวมาในวันสอบจริง จะไม่สามารถเข้าสอบได้
 2. เครื่องเขียนที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ และเครื่องคิดเลขแบบไม่มีเสียง ซึ่งจะต้องนำสิ่งของดังกล่าวใส่ซองพลาสติกใสที่ปิดผนึกได้ ทางศูนย์สอบจะไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆใช้แทนเครื่องคิดเลขได้
 3. เตรียมเผื่อเวลาในการเดินทาง ให้เราไปถึงสนามสอบก่อนเวลาประมาณ 30 นาที เพราะหากเลยเวลา 09.30 น. ไปแล้ว เราจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้
 4. ก่อนเข้าห้องสอบ อย่าลืมปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด แล้ววางไว้ใต้ที่นั่งสอบ
 5. แต่งการเข้าสอบด้วยชุดสุภาพ ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา

ความแตกต่างของ GSAT กับ SAT

หัวข้อGSATSAT
องค์กรที่จัดทำข้อสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

College Board
เนื้อหาการสอบ

Section 1: Reading 50 ข้อ 65 นาที

Section 2: Writing and Language 40 ข้อ 35 นาที

Section 3: Math, No Calculator 20 ข้อ 25 นาที

Section 4: Math, With Calculator 40 ข้อ 55 นาที

Section 1: Reading 52 ข้อ 65 นาที

Section 2: Writing and Language 44 ข้อ 35 นาที

Section 3: Math, No Calculator 20 ข้อ 25 นาที

Section 4: Math, With Calculator 38 ข้อ 55 นาที

ความยากง่ายโดยรวมโดยรวมแล้วพาร์ทภาษาอังกฤษจะง่ายกว่า SATโดยรวมแล้วพาร์ทคณิตศาสตร์จะง่ายกว่า GSAT
ค่าสอบ1,800 บาท/ครั้ง$100.5 /ครั้ง
ผลคะแนนสอบ

รอผลคะแนน 2 สัปดาห์หลังสอบ

แจ้งผลผ่านระบบออนไลน์

และมีส่งคะแนนไปที่บ้านด้วย

รอผลคะแนน 2 สัปดาห์หลังสอบ

แจ้งผลผ่านระบบออนไลน์

ไม่มีส่งผลคะแนนไปที่บ้าน

การสมัครสอบสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ https://gsat.service.sci.tu.ac.th/สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ https://collegereadiness.collegeboard.org/
การชำระค่าสอบชำระผ่านบัตรเครดิตชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดบางจังหวัด

(มีหลายสนามสอบให้เลือก)

คอร์สเรียนสำหรับเตรียมสอบ GSAT รับรองผล

ข้อสอบ GSAT เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความสามารถทั้งในด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ อย่างที่เราทราบกันแล้วว่า GSAT ข้อสอบในส่วนของภาษาอังกฤษจะครอบคลุมทั้งการอ่านและไวยกรณ์ (Grammar) GSAT ข้อสอบในส่วนของคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทั้งหมด ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ GSAT จึงต้องครอบคลุมตามแนวข้อสอบดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ดีที่สุด

หากเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยสอบ GSAT มาก่อน ไม่เก่งเลขหรือภาษาอังกฤษ ไม่ถนัด Grammar รู้คำศัพท์ไม่เยอะ อ่าน Passage ช้า สูตรเลขต่างๆลืมไปหมดแล้ว หรือไม่ค่อยได้ทำโจทย์เลขที่เป็นภาษาอังกฤษมาก่อน การมีตัวช่วยดีๆ เพื่อให้การเตรียมตัวสอบ GSAT กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆ

คอร์สเรียน GSAT ที่จุฬาติวเตอร์ เป็นคอร์สเรียนที่เน้นสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ GSAT โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบ GSAT ได้ทั้งส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะอ่อนพาร์ทไหนหรือกำลังกังวลในส่วนใดของข้อสอบอยู่ ก็สามารถเรียนจากในคอร์สนี้ได้ คอร์สเรียน GSAT จะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานของทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างที่เราจะเน้นในคอร์ส GSAT นี้ด้วย นั่นก็คือ แนวข้อสอบเก่าของ GSAT โดยเฉพาะ ซึ่งตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากเน้นทำข้อสอบเก่า เรียกได้ว่าเป็นคอร์สเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านไว้ให้แล้ว ใครที่กำลังวางแผนจะสอบ GSAT ใครที่กำลังจะเป็นทีม GSAT TU แนะนำว่าต้องไม่พลาดคอร์สนี้ คอร์สที่จะช่วยให้การสอบ GSAT ง่ายขึ้น ตามคอนเซป “easy to be expert” ของเรานั่นเอง

เรียน ติว GSAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
  แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.

หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

Related Posts