CHULATUTOR.COM

Duolingo English Test คืออะไร ? มหาลัยที่รับคะแนน

Duolingo English Test

Duolingo English Test คือ

Duolingo English Test คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากถึง 3,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงที่ MUIC หรือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ลักษณะข้อสอบ Duolingo English Test Det จะเป็นแบบ Computer Adaptive Test และทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) ค่าสมัครสอบเพียง 1,600 บาท/ครั้งเท่านั้น

ข้อสอบ Duolingo แบบ Computer Adaptive Test คืออะไร

การสอบแบบ Computer Adaptive Test Duolingo คือ การที่ข้อสอบจะปรับความยากง่ายไปตามพื้นฐานของผู้สอบโดยอัตโนมัติ หากเราตอบถูกที่ข้อปัจจุบัน ข้อต่อไปก็จะเพิ่มความระดับความยากมากขึ้น และในทางตรงกันข้าม หากเราตอบผิดที่ข้อปัจจุบัน ข้อสอบข้อต่อไปก็จะลดระดับความยากลง จึงทำให้ข้อสอบ มีความหลากหลายและสามารถวัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างแม่นยำ

คำถามในข้อสอบ Duolingo English Test มีแบบไหนบ้าง

ข้อสอบ Duolingo English Test ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 45-55 นาที ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การอ่าน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) โดยแต่ละส่วนของข้อสอบจะต้องใช้อย่างน้อย 2 ทักษะในการทำข้อสอบแต่ละข้อ ซึ่งต่างกับข้อสอบอื่น ๆ ที่จะทดสอบให้จบเป็นรายทักษะไป ซึ่งรูปแบบคำถามในข้อสอบมี ดังนี้

 

Read and Complete

ประโยคในบทความจะถูกเว้นบางคำไว้ให้ผู้สอบอ่านและเติมคำที่ถูกต้องลงไป มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 3 นาที

 

Read and Select

ผู้สอบต้องเลือกคำที่ถูกต้อง ซึ่งต้องระมัดระวังคำหลอกที่จะมีปะปนออกมาด้วย มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที

 

Listen and Select

ผู้สอบต้องฟังเสียงของคำศัพท์ และจะต้องเลือกคำศัพท์ที่เราฟังแล้วมีความถูกต้อง มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1.30 นาที

 

Listen and Type

ให้ผู้สอบฟังเสียงยาวประมาณ 1 ประโยค จากนั้นให้พิมพ์ตามสิ่งที่ได้ยืนมาจากไฟล์เสียง โดยสามารถฟังได้ทั้งหมด 3 ครั้ง มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที

 

Read Aloud

ให้ผู้สอบอ่านประโยคที่ข้อสอบให้มาแบบออกเสียง โดยต้องพยายามออกเสียงให้ชัดเจน มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 20 วินาที

 

Write About the Photo

ให้ผู้สอบเขียนอธิบายรูปภาพที่กำหนดให้ 1-2 ประโยค มีจำนวน 3 ข้อ ให้เวลาข้อละ 60 วินาที

 

Speak About the Photo

ให้ผู้สอบพูดบรรยายรูปภาพที่ข้อสอบกำหนดมาให้ มีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 30-60 วินาที

 

Read then Write

ข้อสอบจะมีโจทย์คำสั่งมาให้ แล้วให้ผู้สอบเขียนตอบอย่างน้อย 50 คำ ซึ่งโจทย์ข้อนี้จะยากมากน้อยแค่ไหน จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำข้อสอบจากข้อที่ผ่านมา มีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 5 นาที

 

Read then Speak

เป็นการพูดตอบคำถามจากบัตรคำถาม ซึ่งในบัตรนั้นจะมีคำถามย่อย ๆ ให้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดประเด็นได้ว่าเราจะต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อใดบ้าง และแนะนำว่าควรพูดให้ครบภายใน 90 วินาที (มีจำนวน 2 ข้อ มีเวลาให้เตรียมการพูด 30 วินาที)

 

Listen then Speak

ผู้สอบจะต้องฟังคำถามจำนวน 1 ข้อ และวางแผนการตอบภายใน 30 วินาที ซึ่งยังคงแนะนำแบบเดิมคือ ควรพูดให้ครบภายใน 90 วินาที

 

Speaking Sample

ให้เลือกคำถามมา 1 ชุด แล้วพูดตอบคำถามนั้น ๆ ระบบก็จะทำการบันทึกเสียงของเราไว้ โดยพาร์ทนี้จะไม่ถูกนำไปคิดคะแนน แต่จะส่งให้มหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นคะแนนแทน (ใช้เวลาประมาณ 1-3 นาที)

 

Writing Sample

ให้เลือกหัวข้อการเขียนมา 1 หัวข้อ ข้อสอบจะให้ผู้สอบเขียนตอบคำถาม ซึ่งแนะนำให้แสดงความสามารถการเขียนให้ได้เยอะและมากที่สุด (ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที)

Duolingo Read and Complete
Read and Complete
Duolingo Read and Select
Read and Select
Duolingo Listen and Select
Listen and Select
Duolingo Listen and Type
Listen and Type
Duolingo Read Aloud
Read Aloud
Duolingo Write About the Photo
Write About the Photo
Duolingo Speak About the Photo
Speak About the Photo
Duolingo Read then Write
Read then Write
Duolingo Read then Speak
Read then Speak
Duolingo Listen then Speak
Listen then Speak
Duolingo Speaking Sample
Speaking Sample
Duolingo Writing Sample
Writing Sample

ผลคะแนน Duolingo

ข้อสอบ Duolingo English Test มีคะแนนเต็ม 160 คะแนน เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 คะแนน โดยแต่ละช่วงคะแนนจะบ่งบอกถึงทักษะทางภาษาอังกฤษ ดังนี้

120 – 160 คะแนน หมายถึง ผู้สอบสามารถเข้าใจความหลากหลายของภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาเฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้การอุปมาอุปมัย และเข้าใจสำนวนโวหารได้ รวมไปถึงผู้สอบสามารถใช้ภาษาในเชิงสังคม วิชาการ และวิชาชีพส่วนใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

90 – 115 คะแนน หมายถึง ผู้สอบสามารถโต้ตอบหรือเข้าใจถึงการสื่อสารในหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยได้ รวมไปถึงสามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของการเขียนเชิงรูปธรรมและนามธรรมได้

60 – 85 คะแนน หมายถึง ผู้สอบสามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของการเขียนเชิงรูปธรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันได้ และสามารถบรรยายแสดงความคิดเห็น การวางแผน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ได้

10 – 55 คะแนน หมายถึง ผู้สอบสามารถเข้าใจคำศัพท์ หรือวลีต่าง ๆ ได้ในระดับพื้นฐาน สามารถสื่อสารหรือจัดการกับข้อมูลที่ไม่วับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่คุ้นเคยได้

 

รีวิวข้อสอบ Duolingo

ข้อสอบ จะเป็นการวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน มาเชื่อมโยงกันระหว่างสอบ DET ข้อสอบประกอบด้วย 4 ด้านคือ

 • Literacy ความสามารถในการอ่านและการเขียน ( ทดสอบความสามารถ “การอ่าน” และ “การเขียน” พร้อมกัน )
 • Comprehension ความสามารถในการอ่านและการฟัง ( ทดสอบความสามารถ “การอ่าน” และ “การฟัง” พร้อมกัน )
 • Conversation ความสามารถในการฟังและการพูด ( ทดสอบความสามารถ “การฟัง” และ “การพูด” พร้อมกัน )
 • Production ความสามารถในการเขียนและการพูด ( ทดสอบความสามารถ “การเขียน” และ “การพูด” พร้อมกัน )

 

ทักษะที่ใช้ทดสอบ Duolingo รูปแบบโจทย์ข้อสอบ

ทักษะที่ใช้ทดสอบรูปแบบโจทย์ข้อสอบ
Read and Completeเติมตัวอักษรเพื่อสร้างคำลงในประโยคของบทความเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์
Read and Selectอ่านคำศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอ แล้วเลือกเฉพาะคำศัพท์ที่มีในภาษาอังกฤษ
Listen and Selectฟังวิธีการออกเสียงคำศัพท์ แล้วเลือกเฉพาะคำศัพท์ที่มีในภาษาอังกฤษ
Listen and Typeฟังเสียงพูดประโยคภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์ประโยคตามที่ได้ยินให้ถูกต้อง (สามารถฟังซ้ำได้สูงสุด 3 รอบ)
Read aloudอ่านออกเสียงประโยคที่ให้มาให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Write about the Photoบรรยายรูปภาพที่ให้มาโดยการเขียน ความยาวประมาณ 1-2 ประโยค
Speak about the Photoบรรยายรูปภาพที่ให้มาโดยการพูด
Read, then Writeอ่านคำถามที่ให้มาแล้วเขียนตอบอย่างน้อย 50 คำ
Read, then Speakอ่านคำถามที่ให้มาแล้วพูดตอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด
Listen, then Speakฟังคำถามที่ให้มาแล้วพูดตอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด
Speaking Sampleเลือกชุดคำถามที่ต้องการมา 1 ชุด (มี 2 ชุดคำถามให้เลือก) แล้วพูดตอบภายในเวลาที่กำหนด (ระบบจะบันทึกเสียงของเราไว้และส่งไปยังมหาวิทยาลัยที่เราสมัครเรียน)
Writing Sampleเลือกชุดคำถามที่ต้องการมา 1 ชุด (มี 2 ชุดคำถามให้เลือก) แล้วเขียนตอบภายในเวลาที่กำหนด (ระบบจะบันทึกคำตอบของเราไว้และส่งไปยังมหาวิทยาลัยที่เราสมัครเรียน)

ทักษะที่ใช้ทดสอบ Duolingo กับ จำนวนข้อสอบ

ทักษะที่ใช้ทดสอบจำนวนข้อ
Read and Complete3-7 ข้อ
Read and Select3-7 ข้อ
Listen and Select3-7 ข้อ
Listen and Type3-7 ข้อ
Read aloud3-7 ข้อ
Write about the Photo3 ข้อ
Speak about the Photo1 ข้อ
Read, then Write1 ข้อ
Read, then Speak2 ข้อ
Listen, then Speak1 ข้อ
Speaking Sample1 ข้อ
Writing Sample1 ข้อ

ทักษะที่ใช้ทดสอบ Duolingo กับ เวลาที่ใช้สอบ

ทักษะที่ใช้ทดสอบเวลาที่ใช้สอบ
Read and Completeข้อละ 3 นาที
Read and Selectข้อละ 1 นาที
Listen and Selectข้อละ 1 นาที 30 วินาที
Listen and Typeข้อละ 1 นาที 30 วินาที
Read aloudข้อละ 20 วินาที
Write about the Photoข้อละ 1 นาที
Speak about the Photoข้อละ 30-60 วินาที
Read, then Writeข้อละ 5 นาที
Read, then Speakข้อละ 1 นาที 30 วินาที (มีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด ข้อละ 30 วินาที)
Listen, then Speakข้อละ 1 นาที 30 วินาที (มีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด ข้อละ 30 วินาที)
Speaking Sampleข้อละ 1-3 นาที
Writing Sampleข้อละ 3-5 นาที

สถาบันการศึกษาที่ยอมรับผลคะแนน มีหลายพันแห่งทั่วโลก

มหาวิทยาลัย คณะคะแนน
Chulalongkorn UniversityEBA Program, Faculty of Economics≥ 100
Chulalongkorn UniversityBALAC, Faculty of Arts≥ 115
Chulalongkorn UniversityCommDe, Faculty of Architecture≥ 100
School of Integrated Innovation (ScII), Chulalongkorn University ≥ 105
CMKL University ≥ 105
Prince of Songkla UniversityFaculty of Hospitality and Tourism≥ 65
Mahidol UniversityFaculty of Information Communication and Technology≥ 100
International College of Rajamangala University ≥ 80
Mahidol University International College ≥ 100
Princess Galyani Vadhana Institute of Music  
Stamford International University  

เปรียบเทียบ Duolingo กับ IELTS

Duolingo English TestIELTSอธิบายคะแนน DET
155-1609

คะแนน ระดับสูง

ผู้ทดสอบ DET มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

145-1508.5
135-1408
125-1307.5
115-1207

คะแนน ระดับค่อนข้างสูง

ผู้ทดสอบ DET สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร โต้ตอบ ในชีวิตประจำวันได้

105-1106.5
95-1006
85-905.5
75-805

คะแนน ระดับปานกลาง

ผู้ทดสอบ DET มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างจำกัด

65-704.5
55-604
45-503.5

คะแนน ระดับพื้นฐาน

ผู้ทดสอบ DET มีความสามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษอย่างจำกัด

30-403
20-252.5
152
101.5

ขั้นตอนการทำข้อสอบ Duolingo

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งระบบการสอบ โดยทั่วไปจะใช้เวลา 5 นาที ทั้งนี้ อย่าลืมศึกษาคำแนะนำหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ไม่ติดขัดเวลาทำข้อสอบ

ขั้นตอนที่ 2 ทำแบบทดสอบ ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด 45 นาที

ขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ทางวิดีโอ ใช้เวลา 10 นาที

ผู้สอบจะได้รับผลคะแนนภายใน 48 ชั่วโมงหลังสอบเสร็จ ซึ่งจะมีการแจ้งทางอีเมลด้วยเมื่อผลคะแนนออกแล้ว

การสอบ Duolingo มีกฎระเบียบอะไรบ้าง

 1. คอมพิวเตอร์จะต้องมีไมโครโฟนและเว็บแคม พร้อมกับมีบราวเซอร์ Chrome หรือ Opera (ไม่สามารถใช้บราวเซอร์อื่นได้)
 2. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร
 3. มีหนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
 4. ในห้องสอบจะต้องมีผู้สอบอยู่เพียงคนเดียว เงียบ ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างจะต้องเพียงพอ
 5. ตั้งกล้องให้เห็นใบหน้าและหูของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 6. มีลำโพงที่เสียงฟังชัดเจน
 7. ห้ามใช้หูฟังทุกชนิดในการสอบ
 8. ห้ามไม่ให้มีสิ่งของต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หนังสือ หรืออื่น ๆ วางอยู่ในบริเวณห้องสอบ
 9. ห้ามสื่อสารกับคนอื่นในระหว่างการสอบ และอย่ามองไปตามจุดต่าง ๆ รอบ ๆ ห้อง แต่ควรมองไปที่กล้องเท่านั้น เพราะผู้คุมสอบอาจสงสัยว่าเรากำลังทุจริตการทำข้อสอบได้
 10. ต้องไม่มีอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมถึงกระดาษต่าง ๆ วางอยู่
 11. ห้ามกดปิดหน้าต่างบนบราวเซอร์ของระบบข้อสอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทำแบบทดสอบ

วิธีการสมัครสอบ Duolingo

การสมัครสอบสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ได้โดยตรง หรือที่ https://englishtest.duolingo.com/home ส่วนช่องทางการชำระค่าสอบสามารถเลือกได้ทั้ง Paypal หรือ Credit or Debit card ก็ได้

การส่งผลคะแนน Duolingo ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ผู้สอบสามารถส่งผลคะแนนไปยังสถาบันต่าง ๆ ได้สูงสุดถึง 20 แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากใครที่ต้องการส่งไปมากกว่า 20 แห่ง ต้องทำการติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของ Duolingo โดยตรง ซึ่งจะมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครดังกล่าวเพิ่มเติมและทำการพิจารณาต่อไป

ติวสอบฟรี Duolingo English Test กับ CHULA TUTOR โดยครูต๊ะ

ติวสอบ Duolingo English Test CHULA TUTOR โดยครูต๊ะ Free สำหรับคนที่กำลังจะสอบ DET (ดิวโอลิงโก) แต่ยังไม่รู้ว่าข้อสอบออกแนวไหน ออกเรื่องอะไร หรือกำลังจะสอบอยากให้หาคลิปสรุปแนวข้อสอบ ทางพี่ต๊ะ ได้ทำคลิปติวฟรีๆ ให้กับทุกคนที่กำลังจะสอบ สำหรับใช้ดูทบทวนก่อนสอบ แม้ไม่มีพื้นฐานก็เรียน

Duolingo FAQ

Q : ติว Duolingo Online กับ ครูพี่ต๊ะ CHULA TUTOR

A : คอร์สเรียน Duolingo Online สมัครแล้วเรียนได้เลยทันที สอนโดย ครูพี่ต๊ะ CHULA TUTOR

 

Q : Duolingo คืออะไร

A : DET คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ รวม ทั้ง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ

 

Q : Duolingo English Test ยากไหม

A : ข้อสอบ DET หรือ Duolingo English Test ถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ยาก เมื่อเทียบกับข้อสอบ TOEFL IELTS แต่คะแนนสามารถใช้แทนข้อสอบดังกล่าวได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้คะแนนภาษาอังกฤษ ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย