Duolingo English Test คืออะไร ? มหาลัยที่รับคะแนน

Duolingo English Test

Duolingo English Test คือ

Duolingo English Test คือการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากถึง 3,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงที่ MUIC หรือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ลักษณะข้อสอบ Duolingo English Test จะเป็นแบบ Computer Adaptive Test และทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) ค่าสมัครสอบเพียง 1,600 บาท/ครั้งเท่านั้น

 

ข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test คืออะไร

ข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test คือ การที่ข้อสอบจะปรับความยากง่ายไปตามพื้นฐานของผู้สอบโดยอัตโนมัติ หากเราตอบถูกที่ข้อปัจจุบัน ข้อต่อไปก็จะเพิ่มความระดับความยากมากขึ้น และในทางตรงกันข้าม หากเราตอบผิดที่ข้อปัจจุบัน ข้อสอบข้อต่อไปก็จะลดระดับความยากลง จึงทำให้ข้อสอบ มีความหลากหลายและสามารถวัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างแม่นยำ

 

คำถามในข้อสอบ Duolingo English Test มีแบบไหนบ้าง

ข้อสอบ Duolingo English Test ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 45-55 นาที ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การอ่าน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) โดยแต่ละส่วนของข้อสอบจะต้องใช้อย่างน้อย 2 ทักษะในการทำข้อสอบแต่ละข้อ ซึ่งต่างกับข้อสอบอื่น ๆ ที่จะทดสอบให้จบเป็นรายทักษะไป ซึ่งรูปแบบคำถามในข้อสอบมี ดังนี้

 1. Read and Complete : ประโยคในบทความจะถูกเว้นบางคำไว้ให้ผู้สอบอ่านและเติมคำที่ถูกต้องลงไป มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 3 นาที
 2. Read and Select : ผู้สอบต้องเลือกคำที่ถูกต้อง ซึ่งต้องระมัดระวังคำหลอกที่จะมีปะปนออกมาด้วย มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที
 3. Listen and Select : ผู้สอบต้องฟังเสียงของคำศัพท์ และจะต้องเลือกคำศัพท์ที่เราฟังแล้วมีความถูกต้อง มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1.30 นาที
 4. Listen and Type : ให้ผู้สอบฟังเสียงยาวประมาณ 1 ประโยค จากนั้นให้พิมพ์ตามสิ่งที่ได้ยืนมาจากไฟล์เสียง โดยสามารถฟังได้ทั้งหมด 3 ครั้ง มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที
 5. Read Aloud : ให้ผู้สอบอ่านประโยคที่ข้อสอบให้มาแบบออกเสียง โดยต้องพยายามออกเสียงให้ชัดเจน มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 20 วินาที
 6. Write About the Photo : ให้ผู้สอบเขียนอธิบายรูปภาพที่กำหนดให้ 1-2 ประโยค มีจำนวน 3 ข้อ ให้เวลาข้อละ 60 วินาที
 7. Speak About the Photo : ให้ผู้สอบพูดบรรยายรูปภาพที่ข้อสอบกำหนดมาให้ มีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 30-60 วินาที
 8. Read then Write : ข้อสอบจะมีโจทย์คำสั่งมาให้ แล้วให้ผู้สอบเขียนตอบอย่างน้อย 50 คำ ซึ่งโจทย์ข้อนี้จะยากมากน้อยแค่ไหน จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำข้อสอบจากข้อที่ผ่านมา มีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 5 นาที
 9. Read then Speak : เป็นการพูดตอบคำถามจากบัตรคำถาม ซึ่งในบัตรนั้นจะมีคำถามย่อย ๆ ให้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดประเด็นได้ว่าเราจะต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อใดบ้าง และแนะนำว่าควรพูดให้ครบภายใน 90 วินาที (มีจำนวน 2 ข้อ มีเวลาให้เตรียมการพูด 30 วินาที)
 10. Listen then Speak : ผู้สอบจะต้องฟังคำถามจำนวน 1 ข้อ และวางแผนการตอบภายใน 30 วินาที ซึ่งยังคงแนะนำแบบเดิมคือ ควรพูดให้ครบภายใน 90 วินาที
 11. Speaking Sample : ให้เลือกคำถามมา 1 ชุด แล้วพูดตอบคำถามนั้น ๆ ระบบก็จะทำการบันทึกเสียงของเราไว้ โดยพาร์ทนี้จะไม่ถูกนำไปคิดคะแนน แต่จะส่งให้มหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นคะแนนแทน (ใช้เวลาประมาณ 1-3 นาที)
 12. Writing Sample : ให้เลือกหัวข้อการเขียนมา 1 หัวข้อ ข้อสอบจะให้ผู้สอบเขียนตอบคำถาม ซึ่งแนะนำให้แสดงความสามารถการเขียนให้ได้เยอะและมากที่สุด (ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที)

Duolingo English Test Read and Complete

Duolingo English Test Read and Select

Duolingo English Test Listen and Select

Duolingo English Test Listen and Type

Duolingo English Test Read Aloud

Duolingo English Test Write About the Photo

Duolingo English Test Speak About the Photo

Duolingo English Test Read then Write

Duolingo English Test Read then Speak

Duolingo English Test Listen then Speak

Duolingo English Test Speaking Sample

Duolingo English Test Writing Sample

 

ผลคะแนน Duolingo

ข้อสอบ Duolingo English Test มีคะแนนเต็ม 160 คะแนน เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 คะแนน โดยแต่ละช่วงคะแนนจะบ่งบอกถึงทักษะทางภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • 120 – 160 คะแนน หมายถึง ผู้สอบสามารถเข้าใจความหลากหลายของภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาเฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้การอุปมาอุปมัย และเข้าใจสำนวนโวหารได้ รวมไปถึงผู้สอบสามารถใช้ภาษาในเชิงสังคม วิชาการ และวิชาชีพส่วนใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
 • 90 – 115 คะแนน หมายถึง ผู้สอบสามารถโต้ตอบหรือเข้าใจถึงการสื่อสารในหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยได้ รวมไปถึงสามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของการเขียนเชิงรูปธรรมและนามธรรมได้
 • 60 – 85 คะแนน หมายถึง ผู้สอบสามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของการเขียนเชิงรูปธรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันได้ และสามารถบรรยายแสดงความคิดเห็น การวางแผน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ได้
 • 10 – 55 คะแนน หมายถึง ผู้สอบสามารถเข้าใจคำศัพท์ หรือวลีต่าง ๆ ได้ในระดับพื้นฐาน สามารถสื่อสารหรือจัดการกับข้อมูลที่ไม่วับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่คุ้นเคยได้

 

รีวิวข้อสอบ

ข้อสอบ จะเป็นการวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน มาเชื่อมโยงกันระหว่างสอบ DET ข้อสอบประกอบด้วย 4 ด้านคือ

 1. Literacy ความสามารถในการอ่านและการเขียน ( ทดสอบความสามารถ “การอ่าน” และ “การเขียน” พร้อมกัน )
 2. Comprehension ความสามารถในการอ่านและการฟัง ( ทดสอบความสามารถ “การอ่าน” และ “การฟัง” พร้อมกัน )
 3. Conversation ความสามารถในการฟังและการพูด ( ทดสอบความสามารถ “การฟัง” และ “การพูด” พร้อมกัน )
 4. Production ความสามารถในการเขียนและการพูด ( ทดสอบความสามารถ “การเขียน” และ “การพูด” พร้อมกัน )

 

ทักษะที่ใช้ทดสอบ รูปแบบโจทย์ข้อสอบ จำนวนข้อ เวลาที่ใช้สอบ
Read and Complete เติมตัวอักษรเพื่อสร้างคำลงในประโยคของบทความเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 3-7 ข้อ ข้อละ 3 นาที
Read and Select อ่านคำศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอ แล้วเลือกเฉพาะคำศัพท์ที่มีในภาษาอังกฤษ 3-7 ข้อ ข้อละ 1 นาที
Listen and Select ฟังวิธีการออกเสียงคำศัพท์ แล้วเลือกเฉพาะคำศัพท์ที่มีในภาษาอังกฤษ 3-7 ข้อ ข้อละ 1 นาที 30 วินาที
Listen and Type ฟังเสียงพูดประโยคภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์ประโยคตามที่ได้ยินให้ถูกต้อง (สามารถฟังซ้ำได้สูงสุด 3 รอบ) 3-7 ข้อ ข้อละ 1 นาที 30 วินาที
Read aloud อ่านออกเสียงประโยคที่ให้มาให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3-7 ข้อ ข้อละ 20 วินาที
Write about the Photo บรรยายรูปภาพที่ให้มาโดยการเขียน ความยาวประมาณ 1-2 ประโยค 3 ข้อ ข้อละ 1 นาที
Speak about the Photo บรรยายรูปภาพที่ให้มาโดยการพูด 1 ข้อ ข้อละ 30-60 วินาที
Read, then Write อ่านคำถามที่ให้มาแล้วเขียนตอบอย่างน้อย 50 คำ 1 ข้อ ข้อละ 5 นาที
Read, then Speak อ่านคำถามที่ให้มาแล้วพูดตอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด 2 ข้อ ข้อละ 1 นาที 30 วินาที (มีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด ข้อละ 30 วินาที)
Listen, then Speak ฟังคำถามที่ให้มาแล้วพูดตอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด 1 ข้อ ข้อละ 1 นาที 30 วินาที (มีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด ข้อละ 30 วินาที)
Speaking Sample เลือกชุดคำถามที่ต้องการมา 1 ชุด (มี 2 ชุดคำถามให้เลือก) แล้วพูดตอบภายในเวลาที่กำหนด (ระบบจะบันทึกเสียงของเราไว้และส่งไปยังมหาวิทยาลัยที่เราสมัครเรียน) 1 ข้อ ข้อละ 1-3 นาที
Writing Sample เลือกชุดคำถามที่ต้องการมา 1 ชุด (มี 2 ชุดคำถามให้เลือก) แล้วเขียนตอบภายในเวลาที่กำหนด (ระบบจะบันทึกคำตอบของเราไว้และส่งไปยังมหาวิทยาลัยที่เราสมัครเรียน) 1 ข้อ ข้อละ 3-5 นาที

 

สถาบันการศึกษาที่ยอมรับผลคะแนน มีหลายพันแห่งทั่วโลก เช่น

มหาวิทยาลัย คณะ คะแนน
Chulalongkorn University EBA Program, Faculty of Economics ≥ 100
Chulalongkorn University BALAC, Faculty of Arts ≥ 115
Chulalongkorn University CommDe, Faculty of Architecture ≥ 100
School of Integrated Innovation (ScII), Chulalongkorn University ≥ 105
CMKL University ≥ 105
Prince of Songkla University Faculty of Hospitality and Tourism ≥ 65
Mahidol University Faculty of Information Communication and Technology ≥ 100
International College of Rajamangala University ≥ 80
Mahidol University International College ≥ 100
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Stamford International University

 

เปรียบเทียบผลคะแนน กับคะแนน IELTS

Duolingo English Test IELTS อธิบายคะแนน DET
155-160 9 คะแนน ระดับสูง

ผู้ทดสอบ DET มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

145-150 8.5
135-140 8
125-130 7.5
115-120 7 คะแนน ระดับค่อนข้างสูง

ผู้ทดสอบ DET สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร โต้ตอบ ในชีวิตประจำวันได้

105-110 6.5
95-100 6
85-90 5.5
75-80 5 คะแนน ระดับปานกลาง

ผู้ทดสอบ DET มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างจำกัด

65-70 4.5
55-60 4
45-50 3.5 คะแนน ระดับพื้นฐาน

ผู้ทดสอบ DET มีความสามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษอย่างจำกัด

30-40 3
20-25 2.5
15 2
10 1.5

 

ขั้นตอนการทำข้อสอบ

 • ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งระบบการสอบ โดยทั่วไปจะใช้เวลา 5 นาที ทั้งนี้ อย่าลืมศึกษาคำแนะนำหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ไม่ติดขัดเวลาทำข้อสอบ
 • ขั้นตอนที่ 2 ทำแบบทดสอบ ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด 45 นาที
 • ขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ทางวิดีโอ ใช้เวลา 10 นาที
 • ผู้สอบจะได้รับผลคะแนนภายใน 48 ชั่วโมงหลังสอบเสร็จ ซึ่งจะมีการแจ้งทางอีเมลด้วยเมื่อผลคะแนนออกแล้ว

 

การสอบ มีกฎระเบียบอะไรบ้าง

 1. คอมพิวเตอร์จะต้องมีไมโครโฟนและเว็บแคม พร้อมกับมีบราวเซอร์ Chrome หรือ Opera (ไม่สามารถใช้บราวเซอร์อื่นได้)
 2. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร
 3. มีหนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
 4. ในห้องสอบจะต้องมีผู้สอบอยู่เพียงคนเดียว เงียบ ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างจะต้องเพียงพอ
 5. ตั้งกล้องให้เห็นใบหน้าและหูของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 6. มีลำโพงที่เสียงฟังชัดเจน
 7. ห้ามใช้หูฟังทุกชนิดในการสอบ
 8. ห้ามไม่ให้มีสิ่งของต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หนังสือ หรืออื่น ๆ วางอยู่ในบริเวณห้องสอบ
 9. ห้ามสื่อสารกับคนอื่นในระหว่างการสอบ และอย่ามองไปตามจุดต่าง ๆ รอบ ๆ ห้อง แต่ควรมองไปที่กล้องเท่านั้น เพราะผู้คุมสอบอาจสงสัยว่าเรากำลังทุจริตการทำข้อสอบได้
 10. ต้องไม่มีอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมถึงกระดาษต่าง ๆ วางอยู่
 11. ห้ามกดปิดหน้าต่างบนบราวเซอร์ของระบบข้อสอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทำแบบทดสอบ

 

วิธีการสมัครสอบ

การสมัครสอบสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ได้โดยตรง หรือที่ https://englishtest.duolingo.com/home ส่วนช่องทางการชำระค่าสอบสามารถเลือกได้ทั้ง Paypal หรือ Credit or Debit card ก็ได้

 

การส่งผลคะแนน ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ผู้สอบสามารถส่งผลคะแนนไปยังสถาบันต่าง ๆ ได้สูงสุดถึง 20 แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากใครที่ต้องการส่งไปมากกว่า 20 แห่ง ต้องทำการติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของ Duolingo โดยตรง ซึ่งจะมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครดังกล่าวเพิ่มเติมและทำการพิจารณาต่อไป

 

ติวสอบฟรี Duolingo English Test กับ CHULA TUTOR โดยครูต๊ะ

ติวสอบ Duolingo English Test CHULA TUTOR โดยครูต๊ะ Free สำหรับคนที่กำลังจะสอบ DET (ดิวโอลิงโก) แต่ยังไม่รู้ว่าข้อสอบออกแนวไหน ออกเรื่องอะไร หรือกำลังจะสอบอยากให้หาคลิปสรุปแนวข้อสอบ ทางพี่ต๊ะ ได้ทำคลิปติวฟรีๆ ให้กับทุกคนที่กำลังจะสอบ สำหรับใช้ดูทบทวนก่อนสอบ แม้ไม่มีพื้นฐานก็เรียน

 

ติว Duolingo English Test ตัวต่อตัว

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ Duolingo English Test ด้วยคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบส่วนตัวกับติวเตอร์ การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะไม่มั่นใจพื้นฐาน ไม่เคยสอบมาก่อน หรือห่างหายจากการเรียนภาษาอังกฤษไปนาน ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้สบาย ๆ คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว จะสามารถปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูง และยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย

 

เรียนตัวต่อตัว 
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

FAQ

คอร์สเรียน Duolingo English Test รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

 

ภาพรวมข้อสอบ Duolingo
ภาพรวมข้อสอบ Duolingo
6 เหตุผล Duolingo ได้รับความนิยม
6 เหตุผล Duolingo ได้รับความนิยม
Duolingo ยื่นสมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง
Duolingo ยื่นสมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

เปรียบเทียบ Duolingo IELTS TOEFL CU-TEP SAT

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor