คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

Dig deeper into :
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
เลข ม.ปลาย

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เรียนเรื่องอะไร

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา เลข ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? เลข ม.4 เทอม 1 เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง เลข ม.4 เทอม 2 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย คณิต ม.5 เทอม 1

เลข ม.6

เลข ม.6

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.6 จะเรียน เลข เรื่อง การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น , ลำดับอนุกรม , แคลคูลัส , กำหนดการเชิงเส้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความรู้ของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 และ เลข ม.5 ในบท เซต

คณิต ม.5

คณิต ม.5

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.5 จะเรียน เลข เรื่อง ลำดับและอนุกรม , ความน่าจะเป็น , เวกเตอร์ , สถิติ , การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาบ้างส่วนจะเป็นการต่อยอดความรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 เช่นเรื่อง เซต ,

คณิต ม.4

คณิต ม.4

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.4 จะเรียน เลข เรื่อง เซต , การให้เหตุผล , จำนวนจริง , เลขยกกำลัง , ฟังก์ชัน , อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน คณิตศาสตร์ ม.5 และ

กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น คืออะไร ตัวอย่างข้อสอบ กำหนดการเชิงเส้น

Reading Time: 3 minutes สรุปเนื้อหา กำหนดการเชิงเส้น คืออะไร กำหนดการเชิงเส้น หรือ Linear Programming คือ แขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 ซึ่งกำหนดการเชิงเส้นนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดนั่นเอง หลักการของกำหนดการเชิงเส้น คือ การสร้าง mathematical model ที่ประกอบด้วยสมการและอสมการเชิงเส้นเพื่อจำลองปัญหาที่สนใจ หาผลเฉลยจากตัวแบบ กรณีตัวแบบมี 2 ตัวแปร จะใช้วิธีทางกราฟในการหาผลเฉลย

แคลคูลัส

แคลคูลัส สรุปสูตร ตัวอย่างข้อสอบ แคลคูลัส

Reading Time: 3 minutes สรุปเนื้อหา คณิต ม.ปลาย เรื่อง แคลคูลัส ลิมิตของฟังก์ชัน ลิมิตด้านเดียว (One-side limits) ลิมิตซ้าย (left-hand limits) กำหนดฟังก์ชัน f(x) และ a เป็นจำนวนจริง กล่าวว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายมือก็ต่อเมื่อมีจานวนจริง

ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรม คืออะไร ตัวอย่างข้อสอบ ลำดับและอนุกรม

Reading Time: 3 minutes สรุปเนื้อหา ลำดับและอนุกรม คืออะไร ลำดับ หมายถึง ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ซึ่งลำดับนั้น เป็นจำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฏเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลำดับทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ลำดับจำกัด คือ ลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์จำกัด โดยฟังก์ชันจะเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น { 1, 2, 3, …, n

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน คืออะไร ตัวอย่างข้อสอบ

Reading Time: 2 minutes สรุปเนื้อหา ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน คืออะไร ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล เป็นการศึกษาข้อมูลที่มีตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้เนำมาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปสมการเชิงเส้นตรง เพื่อทำนายค่าของตัวแปร   รูปแบบของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน 1. แบบกราฟเป็นเส้นตรงหรือความสัมพันธ์เชิงเส้น เมื่อ y เป็นตัวแปรตาม (dependent variable) และ x เป็นตัวแปรอิสระ (independent variable) ส่วน a และ b

สถิติ

สถิติ คืออะไร สรุปสูตร ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ

Reading Time: 3 minutes สถิติ คืออะไร สถิติ คือ ตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเป็นตัวเลขรวบยอดที่ประมวลมาได้จากข้อมูลเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์คำนวณ โดยสถิตินั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล   ข้อมูลสถิติหรือข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจศึกษา โดยข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ข้อมูลสถิติหรือข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจศึกษา โดยข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น

Reading Time: 4 minutes สรุปเนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น (Probability) คืออะไร กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กฎข้อที่ 1 ถ้าต้องการทำงานสองอย่างโดยที่งานอย่างแรกทำได้ n1วิธี และในแต่ละวิธีที่เลือกทำงานอย่างแรกนี้ มีวิธีที่จะทำงานอย่างที่สองได้ n2 วิธี จะทำงานทั้งสองอย่างนี้ได้ n1 n2 วิธี กฎข้อที่ 2 ถ้าต้องการทำงานอย่างหนึ่งมี k ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งมีวิธีเลือกทำได้ n1วิธี ในแต่ละวิธีของขั้นตอนที่หนึ่งมีวิธีเลือกทำขั้นตอนที่สองได้

เลข ม.ปลาย

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เรียนเรื่องอะไร

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา เลข ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? เลข ม.4 เทอม 1 เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง เลข ม.4 เทอม 2 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย คณิต ม.5 เทอม 1

เลข ม.6

เลข ม.6

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.6 จะเรียน เลข เรื่อง การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น , ลำดับอนุกรม , แคลคูลัส , กำหนดการเชิงเส้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความรู้ของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 และ เลข ม.5 ในบท เซต

คณิต ม.5

คณิต ม.5

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.5 จะเรียน เลข เรื่อง ลำดับและอนุกรม , ความน่าจะเป็น , เวกเตอร์ , สถิติ , การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาบ้างส่วนจะเป็นการต่อยอดความรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 เช่นเรื่อง เซต ,

คณิต ม.4

คณิต ม.4

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.4 จะเรียน เลข เรื่อง เซต , การให้เหตุผล , จำนวนจริง , เลขยกกำลัง , ฟังก์ชัน , อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน คณิตศาสตร์ ม.5 และ

กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น คืออะไร ตัวอย่างข้อสอบ กำหนดการเชิงเส้น

Reading Time: 3 minutes สรุปเนื้อหา กำหนดการเชิงเส้น คืออะไร กำหนดการเชิงเส้น หรือ Linear Programming คือ แขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 ซึ่งกำหนดการเชิงเส้นนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดนั่นเอง หลักการของกำหนดการเชิงเส้น คือ การสร้าง mathematical model ที่ประกอบด้วยสมการและอสมการเชิงเส้นเพื่อจำลองปัญหาที่สนใจ หาผลเฉลยจากตัวแบบ กรณีตัวแบบมี 2 ตัวแปร จะใช้วิธีทางกราฟในการหาผลเฉลย

แคลคูลัส

แคลคูลัส สรุปสูตร ตัวอย่างข้อสอบ แคลคูลัส

Reading Time: 3 minutes สรุปเนื้อหา คณิต ม.ปลาย เรื่อง แคลคูลัส ลิมิตของฟังก์ชัน ลิมิตด้านเดียว (One-side limits) ลิมิตซ้าย (left-hand limits) กำหนดฟังก์ชัน f(x) และ a เป็นจำนวนจริง กล่าวว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายมือก็ต่อเมื่อมีจานวนจริง

ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรม คืออะไร ตัวอย่างข้อสอบ ลำดับและอนุกรม

Reading Time: 3 minutes สรุปเนื้อหา ลำดับและอนุกรม คืออะไร ลำดับ หมายถึง ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ซึ่งลำดับนั้น เป็นจำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฏเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลำดับทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ลำดับจำกัด คือ ลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์จำกัด โดยฟังก์ชันจะเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น { 1, 2, 3, …, n

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน คืออะไร ตัวอย่างข้อสอบ

Reading Time: 2 minutes สรุปเนื้อหา ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน คืออะไร ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล เป็นการศึกษาข้อมูลที่มีตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้เนำมาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปสมการเชิงเส้นตรง เพื่อทำนายค่าของตัวแปร   รูปแบบของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน 1. แบบกราฟเป็นเส้นตรงหรือความสัมพันธ์เชิงเส้น เมื่อ y เป็นตัวแปรตาม (dependent variable) และ x เป็นตัวแปรอิสระ (independent variable) ส่วน a และ b

สถิติ

สถิติ คืออะไร สรุปสูตร ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ

Reading Time: 3 minutes สถิติ คืออะไร สถิติ คือ ตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเป็นตัวเลขรวบยอดที่ประมวลมาได้จากข้อมูลเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์คำนวณ โดยสถิตินั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล   ข้อมูลสถิติหรือข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจศึกษา โดยข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ข้อมูลสถิติหรือข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจศึกษา โดยข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น

Reading Time: 4 minutes สรุปเนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น (Probability) คืออะไร กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กฎข้อที่ 1 ถ้าต้องการทำงานสองอย่างโดยที่งานอย่างแรกทำได้ n1วิธี และในแต่ละวิธีที่เลือกทำงานอย่างแรกนี้ มีวิธีที่จะทำงานอย่างที่สองได้ n2 วิธี จะทำงานทั้งสองอย่างนี้ได้ n1 n2 วิธี กฎข้อที่ 2 ถ้าต้องการทำงานอย่างหนึ่งมี k ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งมีวิธีเลือกทำได้ n1วิธี ในแต่ละวิธีของขั้นตอนที่หนึ่งมีวิธีเลือกทำขั้นตอนที่สองได้