เคมี โมลและสูตรเคมี

โมลและสูตรเคมี
Reading Time: 2 minutes

เนื้อหาสรุป โมลและสูตรเคมี

โมล (mole หรือ mol) เป็นหน่วยเรียกในระบบ SI โดยสัญลักษณ์ของโมล คือ mol หมายถึง ปริมาณสารที่ประกอบไปด้วยอนุภาค (อะตอม โมเลกุล หรืออนุภาคอื่น) เท่ากับจำนวนอะตอมของไอโซโทป C-12 จำนวน 12 กรัม ซึ่งได้ว่า

1 mole = 6.02 x 1023 อนุภาค = Avogadro’s number

กล่าวคือ สารใด ๆ 1 โมล จะมีจำนวนอนุภาค (อะตอม โมเลกุล ไอออน) เท่ากับ 6.02 x 1023 อนุภาค หรือเรียกว่า Avogadro’s number ซึ่งมีมวลเท่ากับมวลอะตอมของธาตุหรือมวลโมเลกุลของสารนั้น ๆ เช่น ไนโตรเจนมีมวลอะตอมเท่ากับ 14.01 ดังนั้น ไนโตรเจร 1 โมล จะมีมวล 14.01 กรัม หรือมวลต่อโมลของไนโตรเจนเป็น 14.01 กรัมต่อโมล

ตัวอย่างของสารปริมาณ 1 โมล เช่น

สาร จำนวนอนุภาค
คริปทอน (Kr) 6.02 x 1023  อะตอม
น้ำ (H2O) H2O          6.02 x 1023 โมเลกุล
H        2 x 6.02 x 10
23  อะตอม
O              6.02 x 1023  อะตอม
โซเดียมซัลเฟต Na2SO4) Na+.       2 x 6.02 x 1023  ไอออน

SO2-          6.02 x 1023  ไอออน

สูตรเคมี (Chemical formular) คือ กลุ่มสัญลักษณ์ของธาตุหรือสารประกอบ ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้

1. สูตรเอมพิริคัล (Empirical formular) เป็นกลุ่มสัญลักษณ์ที่เขียนแทนอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมที่ประกอบขึ้นเป็นสารประกอบนั้น เช่น

โมลและสูตรเคมี สูตรเอมพิริคัล

2. สูตรโมเลกุล (Molecular formula) เป็นกลุ่มสัญลักษณ์ที่เขียนแทนธาตุหรือสารประกอบเพื่อแสดงว่าธาตุหรือสารประกอบนั้น 1 โมเลกุล ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง อย่างละกี่อะตอม เช่น

โมลและสูตรเคมี สูตรโมเลกุล

กล่าวคือ สูตรโมเลกุล = (สูตรเอมพิริคัล)n เมื่อn = 1, 2, 3, … นั่นเอง

3. สูตรโครงสร้าง (Structural formula) เป็นสูตรโมเลกุลที่เขียนสแดงการเชื่อมต่อ หรือการเกิดพันธะ ของอะตอมในโมเลกุลนั้น ๆ เช่น

โมลและสูตรเคมี สูตรโครงสร้าง
โมลและสูตรเคมี สูตรโครงสร้าง

ตัวอย่างข้อสอบ โมลและสูตรเคมี

ตัวอย่างข้อสอบ โมลและสูตรเคมี
ตัวอย่างข้อสอบ โมลและสูตรเคมี
Related Posts