CHULATUTOR.COM

เคมีกับการแก้ปัญหา

เคมีกับการแก้ปัญหา

เคมีกับการแก้ปัญหา คืออะไร

เคมีกับการแก้ปัญหา คือ การนำความรู้ทางเคมีที่เราได้เรียนมานำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่

 1. การสังเกตุและระบุปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นก่อน เช่น ปลาในแหล่งน้ำตายเป็นจำนวนมากผิดปกติ
 2. ตั้งสมมติฐาน ซึ่งก็คือ การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบของปัญหานั้นล่วงหน้าแล้วว่าคืออะไร ซึ่งแน่นอนว่าในขั้นตอนนี้ หากเรามีความรู้ทางด้านเคมีอย่างครบถ้วน ก็จำทพให้คาดคะเนได้อย่างมีเหตุมีผล เช่น ที่ปลาในแหล่งน้ำตายเป็นจำนวนมาก น่าจะมาจากอากาศ โรคติดต่อ หรือสภาพของน้ำที่เน่าเสีย
 3. ทดลองหรือการตรวจสอบสมมติฐาน เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะนำไปหาคำตอบต่อไป วิธีการทดลองหรือการทดสอบ เช่น การตรวจคุณภาพน้ำ
 4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองต่าง ๆ ว่าสาเหตุของปัญหานั้นคืออะไร
 5. สรุปผล

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่นักวิทยาศาสตร์มักนำมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก่

 • การสังเกต โดยไม่ใส่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้สังเกตลงไป
 • การลงความเห็นจากข้อมูล ซึ่งต้องใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิม โดยแม้ว่าจะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปได้ แต่การลงความเห็นก็ควรเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล
 • การจำแนก แบ่งหรือเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ได้
 • การวัด ซึ่งรวมไปถึงการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ด้วย
 • การคำนวณ
 • การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส หรือสเปสกับเวลา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาวและความสูง
 • การจัดข้อมูลและการสื่อความหมาย คือ การนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง และ จากแหล่งอื่นๆ มาจัดกระทำเสียใหม่ โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดลำดับ การจัดกลุ่ม หรือการคำนวณหาค่าใหม่
 • การพยากรณ์ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือ ความรู้ที่เป็นความจริง หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป
 • การตั้งสมมติฐาน เป็นการคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนที่จะทำการทดลอง ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลอง ช่วยบอกความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งสมมติฐานอาจจะถูกหรือผิดก็ได้
 • การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการให้ความหมายของคำเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
 • การกำหนดและควบคุมตัวแปร สามารถบอกได้ว่า สิ่งใดเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมคืออะไร
 • การทดลอง ซึ่งเป็นทักษะในชเิงปฏิบัติเพื่อหาคำตอบและตรวจสอบสมติฐนที่ได้ตั้งไว้
 • การตีความหมายข้อมูลและการสรุปข้อมูล
 • การสร้างแบบจำลอง หมายถึง การนำเสนอข้อมูล แนวความคิด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

 

เคมี ม. ปลาย ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง

การเรียนเคมี ม.ปลาย ตั้งแต่เคมี ม.4 เคมี ม.5 หรือ เคมี ม.6 นอกจากเรื่องเคมีกับการแก้ปัญหาที่จะต้องเจอแล้ว การเรียนวิชานี้ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ, พันธะเคมี, สมบัติของธาตุและสารประกอบ, โมลและสูตรเคมี, สารละลาย, ปริมาณสารสัมพันธ์, ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ, แก๊สและสมบัติของแก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด-เบส, ไฟฟ้าเคมี, เคมีอินทรีย์, พอลิเมอร์, เชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์, สารชีวโมเลกุลและอื่น ๆ ดังนั้น ใครที่กำลังเตรียมตัวจะเลือกเรียนสายวิทย์ หรือกำลังเรียนสายวิทย์อยู่ ก็จะต้องเจอกับการเรียนเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อย่างแน่นอน

 

ครู เคมี

 

คอร์สเรียน เคมีกับการแก้ปัญหา ตัวต่อตัว

เป็นคอร์สเรียนที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเรียนเพื่อติวสอบปลายภาค, ติวเพิ่มเกรด, กวดวิชาเข้ามหาวิทยาลัย ก็สามารถเลือกได้ตามแบบที่เราต้องการได้ด้วยหลักสูตรจำนวน 10 ชม. แต่หากใครที่พื้นฐานอ่อนหรืออยากมาเรียนเนื้อหาล่วงหน้าก็สามารถเพิ่มชั่วโมงเรียนให้เหมาะสมกับเราได้

 

เรียน ติว เคมีกับการแก้ปัญหา ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

10 ชม.
recommemded
20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน 8,000 ฿ 16,000 ฿ 24,000 ฿ 32,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
12,000 ฿ 24,000 ฿ 36,000 ฿ 48,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
14,400 ฿ 28,800 ฿ 43,200 ฿ 57,600 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
คอร์สเรียนส่วนตัวออนไลน์ ผ่านทาง Zoom ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com