fbpx

คำศัพท์ A-Level สรุป คำศัพท์ A-Level Vocabulary ที่มักออกสอบ

คำศัพท์ A-Level
Reading Time: 3 minutes

แจกฟรี คำศัพท์ A-Level พร้อมความหมาย สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบ A-Level อังกฤษ สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังจะสอบไม่ควรพลาด เพราะการท่องคำศัพท์ A-Level Vocabulary หรือการมีคลังคำศัพท์ที่ต้องใช้สอบเยอะมากเพียงพอ จะช่วยให้น้องทำข้อสอบได้เร็วและได้คะแนนมากขึ้น

คำศัพท์ Part of Speech ความหมาย
academic year ปีการศึกษา
achievement (n.) ความสำเร็จ
activity / event (n.) กิจกรรม
actually (adv.) จริง ๆ แล้ว
adjust (v.) ปรับ
agency / agencies (n.) หน่วยงาน
aim to (v.) เล็งถึง, ตั้งเป้า
allergy (n.) อาการแพ้
although (conj.) ถึงแม้ว่า
amused (adj.) รู้สึกสนุก
appointment (n.) การนัดหมาย, มีนัด
appreciate (v.) ยินดี
approximately (adv.) โดยประมาณ
are you with me? อยู่ข้างฉันมั้ย
arrange / hold (v.) จัดงาน
arrival (n.) เที่ยวบินขาเข้า
arrive (v.) มาถึง / ไปถึง
average (adj.) ค่าเฉลี่ย
bandage (n.) ผ้าพันแผล
been in touch (v.) ส่งข่าวคราวหากัน
beverages (n.) เครื่องดื่ม
branch (n.) สาขา
by nature โดยธรรมชาติแล้ว
career (n.) หน้าที่การงาน, การเรียน
catch me up ตามฉันให้ทัน
century ศตวรรษ (100 ปี)
college / university (n.) วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
committed (adj.) ที่อุทิศตน, ที่เสียสละทำงาน
committee (n.) คณะกรรมการ
consume (n.) บริโภค
convenient (adj.) สะดวกสบาย
decade ทศวรรษ (10 ปี)
delighted = happy (adj.) มีความสุข, ดีใจ
demonstrate (v.) สาธิต, ทำให้ดู
departure (n.) เที่ยวบินขาออก
depend on (v.) ขึ้นอยู่กับ
despite (prep.) ทั้ง ๆ ที่ (ตามด้วยคำนาม)
development (n.) การพัฒนา
devotion (n.) การอุทิศ
diagnosis (n.) คำวินิจฉัย / ผลตรวจ
directions (n.) คำสั่ง, ขั้นตอนปฏิบัติ
disappointing (adj.) น่าผิดหวัง
disruptive (adj.) ที่น่ารำคาญ
do me a favor ช่วยอะไรหน่อยสิ
drive to you ขับไปหาคุณ
duration (n.) ระยะเวลา
each (adj.) แต่ละ
each student นักเรียนแต่ละคน
employee / employer (n.) ลูกจ้าง, นายจ้าง
enable (v.) ทำให้สามารถ
enclose (v.) แนบ (เอกสาร)
encourage (v.) ผลักดัน, สนับสนุน
enthusiasm (n.) ความกระตือรือร้น
excessive (adj.) ส่วนเกิน
exchange (n.) แลกเปลี่ยน
exciting (adj.) น่าตื่นเต้น
exhibit / depict / show / display (v.) แสดงให้เห็น
expansion (n.) การขยาย
experience (n.) ประสบการณ์
extensive (adj.) ที่มีอย่างกว้างขวาง
extracurricular (adj.) นอกหลักสูตร
faith (n.) ศรัทธา
familiar (adj.) คุ้นเคย
flight (n.) เที่ยวบิน
fluid (n.) ของเหลว (น้ำ)
frighten (v.) ทำให้หวาดกลัว
funds (n.) เงินทุน, กองทุน
give me a call โทรหาฉันนะ
give me a hand ช่วยฉันหน่อย
give me a lift ช่วยให้กำลังใจฉันหน่อย
go for a drive ไปขับรถเล่นกัน
go for a ride ไปขับมอไซค์เล่นกัน
gradually / continuously / relentlessly (adv.) อย่างต่อเนื่อง
greedy (adj.) โลภ
honesty (n.) ความซื่อสัตย์
honor (v.) ให้เกียรติกับ
how do you like… คิดยังไงกับเรื่องนี้
how have you been? คุณเป็นไงบ้าง
Important (adj.) สำคัญ
improve / increase (v.) เพิ่มขึ้น
in the long run ในระยะยาว
industrial (adj.) เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
inform / tell (v.) แจ้ง, บอก
instead (adv.) แทนที่, แทนที่จะ
interesting (adj.) น่าสนใจ
lead to (v.) นำไปสู่
limit (v.) จํากัด
literacy (n.) ความรู้ความเข้าใจ
look after / take care of (v.) ดูแล
look down (v.) ดูถูก
look for (v.) มองหา
look forward to (v.) ตั้งหน้าตั้งตารอ
look up to (v.) ชื่นชม
main (adj.) หลัก
millennium สหัสวรรษ (1,000 ปี)
ministry (n.) กระทรวง
navigate (v.) นำทาง
nervous / anxious (adj.) กังวล
on behalf of / in the name of ในนามของ
organization (n.) องค์กร
patience (n.) ความอดทน
performance (n.) ผลงาน
period (v.) คาบ, ระยะเวลา / ประจำเดือน
permission (n.) การอนุญาต
pick you up ไปรับ
plenty of / a lot of / lots of (adv.) เยอะ ๆ
positions (n.) ตำแหน่ง
prefer (v.) ชอบมากกว่า
prepare (v.) เตรียมของ, เตรียมตัว
presence (n.) การปรากฏตัว, การมีอยู่
pretend (v.) แสร้งทำ
pretty (adj.) ค่อนข้าง / น่ารัก
prevent (v.) ป้องกัน
production (n.) การผลิต
promising (adj.) ที่อนาคตสดใส
quality (n.) คุณภาพ
quantity (n.) จำนวน
recent (adj.) ล่าสุด
recent games เกมใหม่ล่าสุด
recipe (n.) สูตรอาหาร
recommend (n.) แนะนำ
reduce (v.) ลดลง
registration (n.) การลงทะเบียน
related (adj.) ที่เกี่ยวข้อง
relocate (v.) ย้ายที่อยู่
rents (n.) ค่าเช่า
send you off ไปส่ง
should (v.) ควร
sightseeing (n.) จุดชมวิว
sincerity (n.) ความจริงใจ
slightly (adv.) เล็กน้อย
sore throat (v.) เจ็บคอ
cough (v.) ไอ
speaking กำลังพูดอยู่
specified (adj.) ที่ระบุไว้
stomachache (n.) ปวดท้อง
stressed (adj.) รู้สึกเครียด
ssucceed in (v.) ประสบความสำเร็จใน…
supervise (v.) คอยดูแล, คุมงาน
symptoms (n.) อาการป่วย
taxing (n.) การเก็บภาษี
the amount of จำนวน
the following (adj.) ถัดไป, ต่อจากนี้
the following year ในปีถัดไป
tourist attraction (n.) สถานที่ท่องเที่ยว
trainers (n.) รองเท้ากีฬา
trouble / problem / issue (n.) ปัญหา
tuition (n.) ค่าเทอม
typical (adj.) โดยปกติแล้ว
unexpected (adj.) ที่ไม่ได้คาดคิด
various / several / many (adj.) ที่มีอยู่เยอะ
waste (n.) ขยะ / ของเสีย / เสียเวลา
whole (adj.) ทั้ง
whole world โลกทั้งใบ
worried (adj.) รู้สึกกังวล
would like to = want (v.) อยาก, ต้องการ
Related Posts