cu-ats biology คือ? วิธีสมัครสอบ การเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ | ครบทุกคำตอบ cu-ats biology

Grab CU-ATS Score easily with chulatutor private course, one by on teaching with close up take care

Either physics or chemistry can become easy with our private course

Focus on your weaknesses from basic to advance, or even tips and tricks – All you can choose!

CU-ATS biology

CU-ATS (Nano) เป็นการสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ของคณะ Nano Engineering (NANO) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อสอบประกอบด้วย

วิชา CU-ATS Physics 30 ข้อ 60 นาที
วิชา CU-ATS Chemistry 55 ข้อ 60 นาที
วิชา CU-ATS Biology 60 ข้อ 60 นาที

ข้อสอบ CU-ATS นั้นมีการเปิดให้สอบ 3 ครั้งต่อปี และสามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ได้เป็นเวลา 2 ปี โดยข้อสอบ CU-ATS เป็นข้อสอบแบบ multiple choices แบบ 4 ตัวเลือกซึ่งการคิดคะแนนหากผู้ถ้าตอบถูก 1 ข้อจะได้ 1 คะแนนและถ้าตอบผิด 1 ข้อจะถูกหัก 0.25 คะแนน

เนื้อหาของข้อสอบ CU-ATS (Nano) วิชา Biology จะมีเนื้อหาไม่แตกต่างจากข้อสอบ SAT-II Biology E และ Biology M แต่จะมีความยากมากกว่า แต่จะไม่ยากเท่ากับ PAT 2 โดยจะมีความยากกว่า SAT II จะยากทั้งในแง่ของคำศัพท์ทาง Biology และความตีความ การวิเคราะห์ และการหาข้อสรุปโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจทาง Biology มาตอบคำถามให้ถูกต้อง สำหรับนักเรียนไทยแนะนำให้อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมทาง Textbook ทางด้าน Biology ไปเลยจะครอบคลุมมากกว่า

 

หัวข้อต่างๆ ในข้อสอบ CU-ATS (Nano) วิชา CU-ATS Biology

1. Cellular and Molecular Biology เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นศึกษาโครงสร้างของเซลล์และโมเลกุลต่างๆ, การทำงานของ geneและโมเลกุลต่างๆที่เกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์ระหว่าง DNA, RNA, โปรตีนและ โมเลกุลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, ระบบต่างๆภายในเซลล์รวมถึงกลไกการควบคุมการทำงานของสิ่งเหล่านี้

2. Mendelian and Molecular Genetics เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของ gene ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน และความแปรผันของลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต รวมถึงศึกษากฎของเมนเดลที่บ่งชี้ว่าแบบแผนของการถ่ายทอดของลักษณะทางพันธุกรรมหลาย ๆ อย่างสามารถอธิบายได้ด้วยกฎและสัดส่วนง่ายๆ

3. Evolution and Diversity เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การคัดเลือกโดยธรรมชาติ อาณาจักรสิ่งมีชีวิต และการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต โดยเน้นเรื่องสิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อม เพื่อที่สามารถดำรงชีวิตและสืบทอดสายพันธุ์ต่อไป การกลายพันธุ์ช่วยทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

4. Organismal Biology เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาเป็นการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ โครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์

5. Ecology เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง และความเป็นอยู่ของธรรมชาติ การกระจาย และจำนวนสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งถูกกำหนดโดยสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามธรรมชาติ เช่น ภาวะแก่งแย่งแข่งขัน (competition) ภาวะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (mutualisms) ภาวะเหยื่อและผู้ล่า (prey-predation) และการถ่ายทอดพลังงาน เป็นต้น

 

Tags: cu-ats CU-ATS biology อ่านต่อ