BMAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง ยื่นที่ไหนได้บ้าง วิธีสมัครสอบ BMAT

bmat คืออะไร

BMAT คืออะไร

BMAT คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขา แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสอบโดย Cambridge Assessment Admissions Testing ทั้งนี้ คะแนน บีแมท จำเป็นสำหรับใช้ยื่นเข้ามหาลัยหลักสูตรอินเตอร์ และหลักสูตรไทย ในระบบ TCAS รอบ Portfolio โดยไม่ต้องสอบของ กสพท (แพทย์ หลักสูตรไทย สามารถใช้คะแนน BMAT หรือ กสพท ก็ได้)

BMAT สอบอะไรบ้าง

BMAT สอบ 3 ส่วน คือ สอบ Thinking skills – ความถนัด และทักษะ , สอบ Scientific Knowledge and Applications – คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ สอบ Writing Task- งานเขียน

BMAT Section 1 คืออะไร

BMAT Section 1 คือ ข้อสอบจะเป็นแนว problem solving (หรือที่เรียกกันว่า Aptitude) จำนวน 16 ข้อ และ ข้อสอบแนว critical thinking (หรือที่เรียกกันว่า Critical analysis) จำนวน 16 ข้อ รวมทั้งหมด ข้อสอบพาร์ท Thinking skills มี 32 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 60 นาที

BMAT Section 2 คืออะไร

BMAT Section 2 คือ ข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ข้อสอบ BMAT Section 2 เป็นข้อสอบปรนัย 27 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที

BMAT Section 3 คืออะไร

BMAT Section 3 คือ ข้อสอบเขียนบรรยาย โดยข้อสอบจะให้เลือกตอบคำถาม 1 ข้อ จาก 3 ข้อที่ ข้อสอบให้มา โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นการวัดความสามารถในการจัดการความคิดและสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

BMAT ยากไหม

ข้อสอบ BMAT ยากใกล้เคียงกับข้อสอบ IGCSE ในส่วน BMAT Section 2 สำหรับ Section 1 Aptitude and Skills ข้อสอบค่อนข้างยาก และ Section 3 เป็นส่วนที่ยากที่สุด

คะแนน BMAT Score

คะแนน BMAT คืออีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการยื่นเพื่อเข้าคณะแพทย์ ซึ่งยื่นเข้าได้ทั้งหลักสูตรปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) และหลักสูตรอินเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

คะแนน BMAT

BMAT Results คะแนนเต็มเท่าไหร่ ?

คะแนนเต็ม 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การคิดคะแนน จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 Section 1 และ Section 2

ส่วนที่ 2 Section 3 สำหรับคะแนนที่สามารถใช้ยื่นเข้ามหาลัยได้ น้องควรได้คะแนน อยู่ที่ช่วง 10.6 – 15.3

Section 1 และ Section 2 มีคะแนนเต็ม 9 โดย 1 = ต่ำสุด , 9 = สูงสุด น้องๆส่วนใหญ่จะได้คะแนนประมาณ 5 ซึ่งเป็นคะแนนระดับเฉลี่ย ในการสอบ น้องที่สามารถทำได้ 6 ถือว่าค่อนข้างสูง และน้อยคนมากที่่จะได้มากกว่า 7

Section 3 จะมีคะแนนสองแบบคือคะแนน 0-5 และคะแนนที่ระบุเป็น A, C, E โดยกรรมการที่ตรวจข้อสอบและให้คะแนนจะมีสองคน แต่ละคนจะให้คะแนนคนละ 2 แบบ คือให้ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร จากนั้นจึงนำคะแนนดังกล่าวมาเฉลียออกมาเป็นหนึ่งคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งให้คะแนน 4C ส่วนอีกคนให้คะแนน 4A คะแนนเฉลี่ยที่สรุปได้คือ 4B นั่นเองค่ะ

คะแนน BMAT อายุเท่าไหร่

น้อง ๆ ที่จะยื่นที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรคะแนน BMAT จะมีอายุเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น แต่สำหรับที่ไทยสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี

BMAT ยื่นที่ไหนได้บ้าง

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Brighton and Sussex Medical School (A100 Medicine)

Imperial College London (A100 Medicine)

Keele University (A100 Medicine)

Lancaster University (A100 Medicine and Surgery and A104 Medicine & Surgery with a Gateway Year)

University of Manchester Medical School (A106 MBChB Medicine and A104 MBChB Medicine)

University College London (A100 Medicine)

University of Cambridge (A100 Medicine)

University of Leeds (A100 Medicine, A101 Gateway Year to Medicine and A200 Dentistry)

University of Oxford (A100 Medicine, A101 Graduate Medicine and BC98 Biomedical Sciences)

วิธีสมัครสอบ BMAT

1. เข้าเว็บไซต์ www.capwise.net/pages/bmat หน้าแรกจะเป็นการแสดง Timeline ในรอบเดือนนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลจะแจ้งรายละเอียดของวันที่เริ่มเปิดรับสมัครและวันที่สอบ ไปจนถึงวันที่แจ้งผลสอบ

2. ทำการลงทะเบียนหรือ “Sign Up” ด้วยอีเมลและตั้งค่า Password และทำการกดที่ “Register” ให้เรียบร้อย

3. กรอก Personal Info ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและตรวจทานให้ดีก่อนไปหน้าถัดไป

4. University ผู้สมัครต้องเลือกสถาบันที่ต้องการจะสมัคร

5. Access Arrangement หน้านี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการ โดยสามารถที่จะเลือกความต้องการหรือแนวทางในการช่วยเหลือในระหว่างทำการสอบได้ ถ้าต้องการข้อไหนก็สามารถเลือกช่องนั้นได้เลย

6. Select Test Center คือ การเลือกสนามสอบตามที่ผู้สมัครสะดวก โดยสามารถเลือกจาก list รายชื่อจังหวัดต่าง ๆ ได้ และนอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดจะแจ้งสถานที่ในการสอบให้ผู้สมัครทราบด้วยเช่นกัน

7. ผู้สมัครสามารถเลือกการชำระเงินผ่าน Application โดยโอนจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ที่ธนาคาร หลังจากที่ระบบได้รับการชำระเงินของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการส่งรายละเอียดอีกครั้งผ่านทางอีเมลดังนั้นอย่างลืมตรวจเช็คอีเมล์กันด้วยนะคะ

1. หน้าแรก: ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน แต่อาจจะต้องระวังในส่วนของการสลับตำแหน่งระหว่างนามสกุลและชื่อจริงที่มักมีผู้กรอกผิดบ่อย ๆ

2. หน้าสอง: เลือกชื่อสถาบันที่ต้องการจะสมัครสอบ

3. หน้าสาม: กรณีที่ไม่มีรายชื่อสถาบันที่ต้องการสมัครอยู่ใน list ที่ให้มาในหน้าสอง สามารถแจ้งรายชื่อสถาบันที่อยากจะลงสมัครได้เลย

4. หน้าสี่: เป็นการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและ Access Arrangements ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– Maximum of 25% Extra Time อันนี้สำหรับคนพิการหรือมีความบกพร่องรวมไปถึงผู้ที่ป่วยในวันสอบ ซึ่งอาจจะมีการขยายเวลาในการสอบเพิ่มเติมสูงสุด 25%

– สำหรับช่อง Reason for Access Arrangement Request จะต้องมีการแสดงหลักฐานมายืนยันในกรณีที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย เช่น ใบรับรองแพทย์

– Examination Admission Fee เป็นรายละเอียดค่าสอบที่ตกอยู่ประมาณ 6,950 บาท

– สำหรับค่า Late Admission จะต้องจ่ายเพิ่มต่างหากอีก 2,000 บาท

5. หน้าห้า: หน้าสุดท้าย คือ การอธิบายรายละเอียดของ Data Protection และการยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครว่าเป็นความจริงหรือไม่ หากผู้สมัครสอบมีการบิดเบือนข้อมูลอาจจะเสียสิทธิ์ในการสอบได้ ดังนั้นขอแนะนำว่าข้อมูลทุกอย่างควรเป็นความจริง และหลังจากผู้สมัครได้อ่านข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็ลงชื่อพร้อมวันที่ในด้านล่างได้เลย

ค่าสอบ BMAT เท่าไหร่

ค่าสอบ BMAT 6,950 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น กรณีสมัครล่าช้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท

ตารางสอบ BMAT ประจำปี 2566

สำหรับรอบสอบ BMAT นั้นตามปกติจะเปิด 3 รอบต่อปี โดยน้องสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 รอบต่อปีเท่านั้น โดยปกติอยู่ช่วงประมาณ กันยายน ตุลาคม หรือพฤศจิกายน

กิจกรรมวันที่
เปิดรับการลงทะเบียน1 กันยายน 2566
วันครบกำหนดส่งคำขอปรับเปลี่ยนกระดาษคำถาม15 กันยายน 2566
วันครบกำหนดการลงทะเบียน29 กันยายน 2566 เวลา 18:00 น. BST
วันสอบ18 ตุลาคม 2566
ประกาศผลสอบ24 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์สอบ BMAT ในไทย

ศูนย์สอบ กรุงเทพ

– British Council Bangkok Address : 254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square Phayathai Road, Pathumwan Bangkok 10330 Contact : +66 (0) 2 657 5678

– Capwise Bangkok Address : 2FL 201/5 Soi Sangutai Sukhumvit 50 Klongtoey Bangkok 10260 Contact : +66816822851

– Cicm Thammasat University Address : Chulabhorn International College of Medicine Thammasat University (Rangsit center) Klong Luang 12121 Contact : +66 0805858844

ศูนย์สอบ ชลบุรี

– Capwise Chonburi Contact : +66816822851

ศูนย์สอบ นครราชสีมา

– Capwise Nakhon Ratchasima Contact : +66816822851

ศูนย์สอบ ขอนแก่น

– Capwise Khon Kaen Contact : +66816822851

ศูนย์สอบ อุบลราชธานี

– Capwise Ubon Ratchathani Contact : +66816822851

ศูนย์สอบ เชียงใหม่

– Capwise Chiang Mai Contact : +66816822851

ศูนย์สอบ พิษณุโลก

– Capwise Phitsanulok Contact : +66816822851

ศูนย์สอบ ภูเก็ต

– British International School Phuket Address : 59, Moo 2, Thepkrasattri Road T. Koh Kaew, A Muang Phuket 83000 Contact : +6676335555

– Headstart International School Address : 39/99 Moo 4 Soi Na Seau 1 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Contact : +66 0 76 612 875

ศูนย์สอบ สงขลา

– Capwise Songkhla Contact : +66816822851

Download ข้อสอบเก่า BMAT Past Papers

 

Aptitude and SkillsScientific Knowledge and ApplicationsWriting Task
Past Paper October 2019 Section 1Past Paper October 2019 Section 2Past Paper October 2019 Section 3
Past Paper October 2019 Section 1 answer sheetPast Paper October 2019 Section 2 answer sheet 
Past Paper October 2019 Section 1 answer keyPast Paper October 2019 Section 2 answer key 
Past Paper October 2018 Section 1Past Paper October 2018 Section 2Past Paper October 2018 Section 3
Past Paper October 2018 Section 1 answer sheetPast Paper October 2018 Section 2 answer sheet 
Past Paper October 2018 Section 1 answer keyPast Paper October 2018 Section 2 answer key 
Past Paper November 2017 Section 1Past Paper November 2017 Section 2Past Paper November 2017 Section 3
Past Paper November 2017 Section 1 answer sheetPast Paper November 2017 Section 2 answer sheet 
Past Paper November 2017 Section 1 answer keyPast Paper November 2017 Section 2 answer key 
Past Paper 2016 Section 1Past Paper 2016 Section 2Past Paper 2016 Section 3
Past Paper 2016 Section 1 answer sheetPast Paper 2016 Section 2 answer sheet 
Past Paper 2016 Section 1 answer keyPast Paper 2016 Section 2 answer key 
Past Paper 2015 Section 1Past Paper 2015 Section 2Past Paper 2015 Section 3
Past Paper 2015 Section 1 answer sheetPast Paper 2015 Section 2 answer sheet 
Past Paper 2015 Section 1 answer keyPast Paper 2015 Section 2 answer key 
Past Paper 2014 Section 1Past Paper 2014 Section 2Past Paper 2014 Section 3
Past Paper 2014 Section 1 answer sheetPast Paper 2014 Section 2 answer sheet 
Past Paper 2014 Section 1 answer keyPast Paper 2014 Section 2 answer key 
Past Paper 2013 Section 1Past Paper 2013 Section 2Past Paper 2013 Section 3
Past Paper 2013 Section 1 answer sheetPast Paper 2013 Section 2 answer sheet 
Past Paper 2013 Section 1 answer keyPast Paper 2013 Section 2 answer key 
Past Paper 2012 Section 1Past Paper 2012 Section 2Past Paper 2012 Section 3
Past Paper 2012 Section 1 answer keyPast Paper 2012 Section 2 answer key 
Past Paper 2010 Section 1Past Paper 2010 Section 2Past Paper 2010 Section 3
Past Paper 2010 Section 1 answer keyPast Paper 2010 Section 2 answer key 

 

เรียน bmat ตัวต่อตัว

ติว BMAT ตัวต่อตัว

เตรียมสอบ BMAT Preparation แบบ ติว BMAT ตัวต่อตัว กับ รุ่นพี่ ที่มากประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญใน Section ของข้อสอบนั้นโดยตรง พร้อมทั้งนำ past papers มาติวให้กับน้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และคุ้นเคยกับข้อสอบ

น้องสามารถเลือก เรียน คอร์ส BMAT ตัวต่อตัวได้ที่ สถาบัน มาบุญครอง ชั้น4 มีห้องส่วนตัวให้ สามารถเลือกวันและเวลาเรียน หรือ จะ ติวออนไลน์ ผ่านทาง Zoom กับ พี่ที่เชี่ยวชาญข้อสอบโดยตรง ที่จะนำ ตัวอย่าง ข้อสอบ รอบล่าสุด มาให้ติวให้กับน้องๆ

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
10 ชม.20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน14,000 ฿22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
21,000 ฿33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
29,680 ฿39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
   แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้
Scroll to Top