RU-TEST

Dig deeper into :
RU-TEST
RU-Test

RU-Test คืออะไร สอบอะไร สมัครสอบ ค่าสอบ RU-Test

Reading Time: < 1 minute RU-Test คืออะไร การทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่งของ การสอบเข้าหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับมหาบัณฑิต หรือปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย RU-Test ถูกกำหนดให้สอบควบคู่กับ การทดสอบศักยภาพ ใครบ้านที่ต้องสอบ RU-Test ผู้ที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งนอกจากข้อสอบส่วนที่เป็น RU-Test แล้วนั้น ผู้สมัครยังต้องทำข้อสอบทดสอบศักยภาพ RU-Test สอบอะไรบ้าง มี

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Reading Time: 2 minutes หากจะเอ่ยถึงมหาวิทยาลัยที่เป็น “ตลาดวิชาโดยแท้” แล้วนั้น เชื่อว่าหลายท่าน คงนึกถึงชื่อของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขึ้นเหมือน ๆ กัน มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชน ภายใต้หลักแห่งความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน นักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดเพศ ฐานะ ที่มา ย่อมสามารถและมีสิทธิสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยการเปิดรับแบบไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการสอบเข้า และค่าเทอมที่ไม่สูงนักเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เรียกได้ว่าสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการโดยมุ่ง “ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” ใช่แล้วค่ะ มหาวิทยาลัยที่เราเอ่ยถึง ก็คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

RU-Test

RU-Test คืออะไร สอบอะไร สมัครสอบ ค่าสอบ RU-Test

Reading Time: < 1 minute RU-Test คืออะไร การทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่งของ การสอบเข้าหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับมหาบัณฑิต หรือปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย RU-Test ถูกกำหนดให้สอบควบคู่กับ การทดสอบศักยภาพ ใครบ้านที่ต้องสอบ RU-Test ผู้ที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งนอกจากข้อสอบส่วนที่เป็น RU-Test แล้วนั้น ผู้สมัครยังต้องทำข้อสอบทดสอบศักยภาพ RU-Test สอบอะไรบ้าง มี

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Reading Time: 2 minutes หากจะเอ่ยถึงมหาวิทยาลัยที่เป็น “ตลาดวิชาโดยแท้” แล้วนั้น เชื่อว่าหลายท่าน คงนึกถึงชื่อของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขึ้นเหมือน ๆ กัน มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชน ภายใต้หลักแห่งความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน นักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดเพศ ฐานะ ที่มา ย่อมสามารถและมีสิทธิสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยการเปิดรับแบบไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการสอบเข้า และค่าเทอมที่ไม่สูงนักเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เรียกได้ว่าสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการโดยมุ่ง “ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” ใช่แล้วค่ะ มหาวิทยาลัยที่เราเอ่ยถึง ก็คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง