Computer Science MUIC

น้องๆ ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์และการจัดการ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบค่ะ เพราะน้องๆ จะต้องอยู่กับมัน ตั้งแต่การคิดค้น พัฒนา ตลอดจนเป็นผู้ทดลองใช้งานจริง หลังจากจบ Computer Science MUIC จะทำงานเกี่ยวกับด้าน software hardware application เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คลังข้อมูล

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor