เรียน tetet

Dig deeper into :
เรียน tetet
Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

TETET Overview ภาพรวมข้อสอบภาษาอังกฤษ

TETET คือ TETET คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยีไทย ซึ่งใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มีชื่อเต็มว่า Test of English for Thai Engineers and Technologist หรือเรียกสั้นว่า TETET Table of Contents TETET

Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

TETET Overview ภาพรวมข้อสอบภาษาอังกฤษ

TETET คือ TETET คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยีไทย ซึ่งใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มีชื่อเต็มว่า Test of English for Thai Engineers and Technologist หรือเรียกสั้นว่า TETET Table of Contents TETET