สังคม ม.4

สังคม ม.4 เรียนอะไรบ้าง วิชาสังคม ม.4 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีหัวข้อย่อย ๆ แบ่งเรียนในเทอม 1 และเทอม 2 เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป   เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.4 มีอะไรบ้าง หัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้ หากเราอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางกระทรวงจะกำหนดหัวข้อการเรียนโดยรวมตั้งแต่ ม.4 – ม.6 มาให้ แล้วให้ทางโรงเรียนสามารถจัดสรรได้ว่า หัวข้อใดควรเรียนในระดับชั้นใด ดังนั้น เนื้อหาบทเรียนตามตารางด้านล่าง จึงเป็นเนื้อหาบทเรียนโดยรวมที่น้อง […]