fbpx

สังคม ม.3

สังคม ม.3
Reading Time: < 1 minute

สังคม ม.3 เรียนอะไรบ้าง

วิชาสังคม ม.3 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. ประวัติศาสตร์
 5. ภูมิศาสตร์

ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีหัวข้อย่อย ๆ แบ่งเรียนในเทอม 1 และเทอม 2 เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

 

เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.3 มีอะไรบ้าง

หัวข้อหลัก รายละเอียดการเรียน
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศนั้น ๆ
 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก
 • สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 • สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
 • พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 • ชาดก
 • ศาสนิกชนตัวอย่าง
 • พระรัตนตรัย อริยสัจ 4
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
 • โยนิโสมนสิการ (วีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย)
 • สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
 • วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ
 • หน้าที่ การปฏิบัติตนของพระภิกษุ
 • การปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ
 • การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
 • ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 • การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 • องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • คดีอาญาและคดีแพ่ง
 • หลักสิทธิมนุษยชน
 • วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
 • ปัญหาความขัดแย้งในประเทศและการเสนอแนวคิดการลดความขัดแย้ง
 • ระบอบการปกครองในปัจจุบัน
 • ระบอบการปกครองในปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย พร้อมการเสนอแนวทางการแก้ไข
เศรษฐศาสตร์
 • กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
 • ปัญหาท้องถิ่น และการแก้ปัญหาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่าง ๆ
 • ระบบสหกรณ์
 • บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
 • นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
 • การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
 • สภาพปัญหาการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา
 • การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ประวัติศาสตร์
 • วิธีการทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 • การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์
 • พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก
 • อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
 • ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20
 • พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ภูมิศาสตร์
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 • ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 • การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ

 

คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.3

อย่างที่น้อง ๆ ได้ทราบกันไปแล้วว่า วิชาสังคม ม.3 นั้น ในแต่ละเทอมนั้นเราต้องเรียนอะไรบ้าง ทักษะที่ต้องใช้เรียนต่างก็ถูกจัดวางเอาไว้อย่างครอบคลุม

ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ที่ยากขึ้นกว่าช่วง ม.2 ที่ผ่านมา

เพราะเราไม่ได้ศึกษาแค่เพียงเรื่องราวของประเทศไทย แต่ยังต้องเรียนเรื่องดังกล่าวกับประเทศหรือทวีปอื่น ๆ ด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้มีน้อง ๆ หลายคนเกิดความไม่มั่นใจในวิชาสังคม ม.3 เป็นอย่างมาก การมีตัวช่วยอย่างคอร์สเรียนที่เน้นติววิชาสังคม ม.3 โดยเฉพาะจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับการเพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.3 ได้เป็นอย่างดี

 

 • คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.3 เหมาะสำหรับใคร
  • เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาสังคม ม.3 ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอมใดก็ตาม
  • นักเรียนชั้น ม.2 ที่อยากเรียนวิชานี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน เพราะอย่างที่เราได้เห็นแล้วว่า เนื้อหานั้นเริ่มยากมากขึ้น เรียนหลากหลายมากขึ้น
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.3 ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.3 มีจุดเด่นอย่างไร
  • คอร์สเรียนจะสอนสดแบบตัวต่อตัว สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
  • สามารถสอบถามติวเตอร์ผู้สอนได้ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยในบทเรียน
  • น้อง ๆ สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรบ้าง หรือจะเรียนทั้งหมดของรายวิชาสังคม ม.3
  • สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง เพราะนอกจากจะเรียนที่สถาบันได้แล้ว คอร์สเรียนนี้ยังสามารถสอนสดผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย
  • การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะน้อง ๆ แต่ละคนอาจมีจุดอ่อนหรือเรื่องที่ไม่ถนัดแตกต่างกัน มีเวลาในการเรียนไม่เท่ากัน คอร์สเรียนนี้จึงเน้นความสำคัญที่ไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

คอร์สเรียน สังคม ม.3

 • คอร์เรียนสังคม ม.3 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาสังคม ม.3
  • นักเรียนชั้น ม.2 ที่อยากเรียนวิชาสังคม ม.3 ล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.3 ให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอม 1 หรือเทอม 2
 • คอร์สเรียนสังคม ม.3 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนสอนสด แบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของวิชาสังคม ม.3 เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเรียนได้อย่างครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน สามารถสอบถามผู้สอนได้
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ขอเพียงมีเวลาว่างตรงตามรอบเรียนของคอร์สเท่านั้น ก็สามารถเตรียมความพร้อมวิชานี้ไปกับจุฬาติวเตอร์ได้แล้ว

 

Related Posts