สังคม ม.2

สังคม ม.2

สังคม ม.2 เรียนอะไรบ้าง

วิชาสังคม ม.2 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. ประวัติศาสตร์
 5. ภูมิศาสตร์

 

ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีหัวข้อย่อย ๆ แยกออกมาแล้วทำการแบ่งเรียนไปในช่วงเทอม 1 และเทอม 2 โดยแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

แต่ไม่ว่าโรงเรียนจะออกแบบหรือจัดลำดับการเรียนอย่างไร สุดท้ายแล้ว การเรียนในทุก ๆ หัวข้อก็จะสอดคล้องและเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเหมือนกัน

 

เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.2 มีอะไรบ้าง

หัวข้อหลัก บทเรียน / รายละเอียดการเรียน
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
 • สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ (การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน)
 • พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร
 • ชาดก
 • พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
 • พระรัตนตรัย อริยสัจ 4
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • โยนิโสมนสิการ
 • สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
 • การฝึกบริหารจิตและการเจริญปัญญา
 • การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่นับถือ
 • มารยาทของศาสนิกชนที่ดี
 • การวิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
 • วันสำคัญทางศาสนาและการปฏิบัติตน
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศโดยสังเขป
 • การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • สถาบันทางสังคม
 • ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 • กระบวนการในการตรากฎหมาย
 • การวิเคราะห์ข่าวสารทางการเมือง การปกครอง
เศรษฐศาสตร์
 • การลงทุนและการออม
 • การผลิตสินค้าและบริการ
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สิทธิผู้บริโภค
 • ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
 • การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
 • การกระจายทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ
ประวัติศาสตร์
 • การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 • การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
 • พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
 • แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
 • อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี
ภูมิศาสตร์
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีบยุโรปและแอฟริกา
 • ลักษณะทางกายภาพของทวีบยุโรปและแอฟริกา

 

คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.2

อย่างที่น้อง ๆ ได้ทราบกันไปแล้วว่า วิชาสังคม ม.2 นั้น ในแต่ละเทอมนั้นเราต้องเรียนอะไรบ้าง ทักษะที่ต้องใช้เรียนต่างก็ถูกจัดวางเอาไว้อย่างครอบคลุมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ที่ยากขึ้นกว่าช่วง ม.1 ที่ผ่านมา

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้มีน้อง ๆ หลายคนเกิดความไม่มั่นใจในวิชาสังคม ม.2 เป็นอย่างมาก การมีตัวช่วยอย่างคอร์สเรียนที่เน้นติววิชาสังคม ม.2 โดยเฉพาะจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับการเพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.2 ได้เป็นอย่างดี

 

 • คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.2 เหมาะสำหรับใคร
  • เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาสังคม ม.2 ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอมใดก็ตาม
  • นักเรียนชั้น ม.1 ที่อยากเรียนวิชานี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน เพราะอย่างที่เราได้เห็นแล้วว่า เนื้อหานั้นเริ่มยากมากขึ้น
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.2 ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.2 มีจุดเด่นอย่างไร
  • คอร์สเรียนจะสอนสดแบบตัวต่อตัว สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
  • สามารถสอบถามติวเตอร์ผู้สอนได้ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยในบทเรียน
  • น้อง ๆ สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรบ้าง หรือจะเรียนทั้งหมดของรายวิชาสังคม ม.2
  • สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง เพราะนอกจากจะเรียนที่สถาบันได้แล้ว คอร์สเรียนนี้ยังสามารถสอนสดผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย
  • การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะน้อง ๆ แต่ละคนอาจมีจุดอ่อนหรือเรื่องที่ไม่ถนัดแตกต่างกัน มีเวลาในการเรียนไม่เท่ากัน คอร์สเรียนนี้จึงเน้นความสำคัญที่ไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

คอร์สเรียน สังคม ม.2

 • คอร์เรียนสังคม ม.2 เหมาะสำหรับใคร
  • คอร์เรียนสังคม ม.2 เหมาะสำหรับใคร
   น้อง ๆ ชั้น ม.1 ที่อยากเรียนวิชาสังคม ม.2 ล่วงหน้า รวมไปถึงคนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.2 ให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอม 1 หรือเทอม 2 ก็ตาม
 • คอร์สเรียนสังคม ม.2 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนสอนสด แบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของวิชาสังคม ม.2 เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเรียนได้อย่างครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ขอเพียงมีเวลาว่างตรงตามรอบเรียนของคอร์สเท่านั้น ก็สามารถเตรียมความพร้อมวิชานี้ไปกับจุฬาติวเตอร์ได้แล้ว
  • สามารถพูดคุยหรือสอบถามกับผู้สอนได้ไม่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน

 

Related Posts