CHULATUTOR.COM

สังคม ม.1

สังคม ม.1

สังคม ม.1 เรียนอะไรบ้าง

วิชาสังคม ม.1 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. ประวัติศาสตร์
 5. ภูมิศาสตร์

 

ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีหัวข้อย่อย ๆ แยกออกมาแล้วทำการแบ่งเรียนไปในช่วงเทอม 1 และเทอม 2 โดยแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

แต่ไม่ว่าโรงเรียนจะออกแบบหรือจัดลำดับการเรียนอย่างไร สุดท้ายแล้ว การเรียนในทุก ๆ หัวข้อก็จะสอดคล้องและเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเหมือนกัน

 

เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.1 มีอะไรบ้าง

หัวข้อหลัก บทเรียน / รายละเอียดการเรียน
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • การสังคายนา
 • การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
 • สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
 • พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 • ชาดก
 • ศาสนิกชนตัวอย่าง
 • พระรัตนตรัย
 • อริยสัจ 4
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • โยนิโสมนสิการ
 • สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
 • หลักธรรม
 • ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ
 • การบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัด
 • วิถีชีวิต บทบาท การปฏิบัติตนของพระภิกษุ
 • การปบัติตนต่อเพื่อนอย่างเหมาะสมตามหลักศาสนา
 • คำอาราธนาต่าง ๆ
 • ประวัติและความสำคัญของวันทสงพระพุทธศาสนา ระเบียบ พิธีต่าง ๆ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
 • บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
 • วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • สิทธิเสรีภาพ
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
 • อำนาจอธิปไตย (นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ)
เศรษฐศาสตร์
 • ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
 • ความหมายและความสำคัญของการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พฤติกรรมการบริโภค
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ความหมายและความสำคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ
 • ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
 • สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • สถาบันการเงินแต่ละประเภทแลธนาคารกลาง
 • กฎอุปสงค์ อุปทาน
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
ประวัติศาสตร์
 • ช่วงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
 • ศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
 • การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 • พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย และอาณาจักรสุโขทัย
ภูมิศาสตร์
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • เส้นแบ่งเวลาและการเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ
 • ภัยธรรมชาติ
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 • ทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 • ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการลื่นไหลของความคิด เทคโนโลยีสินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

 

คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.1

อย่างที่น้อง ๆ ได้ทราบกันไปแล้วว่า วิชาสังคม ม.1 นั้น ในแต่ละเทอมนั้นเราต้องเรียนอะไรบ้าง ทักษะที่ต้องใช้เรียนต่างก็ถูกจัดวางเอาไว้อย่างครอบคลุมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เรียกได้ว่ามีเนื้อหาที่ต้องเรียนเยอะมาก ๆ

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้มีน้อง ๆ หลายคนเกิดความไม่มั่นใจในวิชาสังคม ม.1 เป็นอย่างมาก การมีตัวช่วยอย่างคอร์สเรียนที่เน้นติววิชาสังคม ม.1 โดยเฉพาะจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการเพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.1 ได้เป็นอย่างดี

 

 • คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.1 เหมาะสำหรับใคร
  • เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาสังคม ม.1 ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอมใดก็ตาม
  • นักเรียนชั้น ป.6 ที่อยากเรียนวิชานี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.1 ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเราแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เกรด ม.1 นั้น มีความสำคัญมาก ๆ เพราะหากเราเริ่มต้นดีตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะทำให้เราไม่ต้องพยายามอัพเกรดในช่วงท้าย ๆ ที่เนื้อหาอาจยากขึ้นกว่านี้นั่นเอง
 • คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.1 มีจุดเด่นอย่างไร
  • คอร์สเรียนจะสอนสดแบบตัวต่อตัว สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
  • สามารถสอบถามติวเตอร์ผู้สอนได้ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยในบทเรียน
  • น้อง ๆ สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรบ้าง หรือจะเรียนทั้งหมดของรายวิชาสังคม ม.1 ก็สามารถทำได้
  • สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง เพราะนอกจากจะเรียนที่สถาบันได้แล้ว คอร์สเรียนนี้ยังสามารถสอนสดผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย
  • การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะน้อง ๆ แต่ละคนอาจมีจุดอ่อนหรือเรื่องที่ไม่ถนัดแตกต่างกัน มีเวลาในการเรียนไม่เท่ากัน คอร์สเรียนนี้จึงเน้นความสำคัญที่ไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

คอร์สเรียน สังคม ม.1

 • คอร์เรียนสังคม ม.1 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาสังคม ม.1 แต่ไม่อยากเรียนแบบตัวต่อตัว
  • นักเรียนชั้น ป.6 ที่อยากเรียนวิชาสังคม ม.1 ล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.1 ให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอม 1 หรือเทอม 2
 • คอร์สเรียนสังคม ม.1 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนสอนสด แบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของวิชาสังคม ม.1
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ หลัก ๆ เน้นแค่เพียงให้มีเวลาว่างตรงตามรอบเรียนของคอร์สเท่านั้น

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com