fbpx

ภาษาไทย ม.3

ภาษาไทย ม.3
Reading Time: < 1 minute

ภาษาไทย ม.3 เรียนอะไรบ้าง

การเรียนวิชาภาษาไทย ม.3 น้อง ๆ จะได้เรียนทักษะต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ได้แก่

 1. ทักษะการอ่าน
 2. ทักษะการเขียน
 3. ทักษะการฟัง การดู และการพูด
 4. ทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย
 5. ทักษะทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม

ซึ่งในบทเรียนจะมีหัวข้อย่อย ๆ มากมาย แบ่งกระจายไปเรียนในทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจมีการวางลำดับเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วน้อง ๆ ก็จะได้เรียนอย่างครบถ้วน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 มีอะไรบ้าง

หัวข้อหลัก บทเรียน
การอ่าน
 • การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและบทความปกิณกะ
 • การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
 • การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ
 • มารยาทในการอ่าน
การเขียน
 • การเขียนคำขวัญ
 • การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ
 • ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ
 • การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
 • การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานโครงงาน มารยาทในการเขียน
การฟัง การดู การพูด
 • การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
 • การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
 • การพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การพูดโต้วาที การอภิปราย การพุดยอวาที
 • มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย
 • คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 • ประโยคซับซ้อน
 • ระดับภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
 • วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี
 • การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม

 

เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 มีอะไรบ้าง

หัวข้อหลัก บทเรียน
การอ่าน
 • การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและบทความปกิณกะ
 • การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
 • การอ่านตามความสนใจ การอ่านทำนองเสนาะ
 • การอ่านตีความและประเมินค่า
การเขียน
 • การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ
  • คำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ
  • คำคม
  • โฆษณา
  • คติพจน์
  • สุนทรพจน์
 • การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ
 • การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ
 • การเขียนจดหมายกิจธุระ ได้แก่ จดหมายเชิญวิยากร จดหมายขอความอนุเคราะห์ และจดหมายแสดงความขอบคุณ
 • การเขียนอธิบาย
 • การกรอกแบบสมัครงาน
การฟัง การดู การพูด
 • การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
 • การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การพูดโน้มน้าว
หลักการใช้ภาษาไทย
 • ระดับภาษา
 • คำทับศัพท์
 • คำศัพท์บัญญัติ
 • คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
 • โคลงสี่สุภาพ
วรรณคดีและวรรณกรรม
 • การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม
 • บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

 

คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.3

 • คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.3 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.3
  • นักเรียนชั้น ม.2 ที่อยากเรียนวิชานี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.3 ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.3 มีจุดเด่นอย่างไร
  • คอร์สเรียนนี้สอนสดแบบตัวต่อตัว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามพูดคุยกับผู้สอนได้โดยตรง
  • น้อง ๆ สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรบ้าง หรือจะเรียนทั้งหมดของรายวิชาภาษาไทย ม.3 ก็ได้
  • สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง เพราะคอร์สเรียนสามารถสอนสดผ่านระบบออนไลน์ได้
  • การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะน้อง ๆ แต่ละคนอาจมีจุดอ่อนหรือเรื่องที่ไม่ถนัดแตกต่างกัน คอร์สเรียนนี้จะเน้นความสำคัญที่ไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

คอร์สเรียนภาษาไทย ม.3 เทอม 1

 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.3 เทอม 1 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.3 โดยอยากเน้นเนื้อหาของเทอม 1
  • นักเรียนชั้น ม.2 ที่อยากเรียนวิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.3 เทอม 1 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนสอนสดแบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของภาษาไทย ม.3 เทอม 1
  • สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา
  • ไม่ว่าน้อง ๆ จะกังวลเรื่องใดของวิชานี้อยู่ ก็จะได้เรียนทุกหัวข้ออย่างครอบคลุม โดยไม่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ขอเพียงแค่มีเวลาว่างตรงกับรอบเรียนของคอร์สนี้ หมดกังวลเรื่องปัญหาการเดินทาง

 

คอร์สเรียนภาษาไทย ม.3 เทอม 2

 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.3 เทอม 2 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.3 เนื้อหาของเทอม 2 โดยเฉพาะ
  • นักเรียนชั้น ม.2 หรือนักเรียนชั้น ม.3 ที่อยากเรียนวิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะช่วงนี้จะเป็นรอยต่อสำคัญที่เกรดจะมีผลต่อการเรียนต่อ ม.ปลาย เป็นอย่างมากนั่นเอง
 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.3 เทอม 2 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนแบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของวิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ให้โดยที่น้อง ๆ ไม่ต้องระบุหัวข้อการเรียนเอง เพราะคอร์สนี้จะสอนให้อย่างครอบคลุม
  • สอบถามได้ทุกข้อสงสัยในวิชานั้น ๆ
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ เพียงแค่น้อง ๆ มีเวลาว่างตรงกับรอบเรียนของคอร์สนี้
  • ไม่ต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง แม้อยู่ไกลจากสถาบันก็สามารถเรียนได้พร้อมกันทั่วประเทศ

 

Related Posts