fbpx

ภาษาไทย ม.2

ภาษาไทย ม.2
Reading Time: 2 minutes

ภาษาไทย ม.2 เรียนอะไรบ้าง

ภาษาไทย ม.2 เป็นรายวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนเพื่อพัฒนาในหลาย ๆ ทักษะอย่างรอบด้าน ดังนี้

 1. ทักษะการอ่าน โดยทักษะนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงหลากหลายรูปแบบ เช่น การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การสรุปความจากการอ่าน และสามารถอธิบายสิ่งที่อ่านได้
 2. ทักษะการเขียน โดยครอบคลุมทั้งหารคัดลายมือ การเขียนประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงมารยาทในการเขียนด้วย
 3. ทักษะการฟัง การดู และการพูด โดยทักษะนี้จะสอนให้น้อง ๆ สามารถพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้ สามารถพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ได้ และยังรวมไปถึงการพูดในวาระโอกาสต่าง ๆ ด้วย
 4. ทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย ซึ่งเรื่องนี้น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับคำในภาษษไทย การวิเคราะห์ประโยค คำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศและอื่น ๆ ที่เกรายวข้องกับหลักภาษาไทย
 5. ทักษะทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ที่น้อง ๆ จะได้เห็นผลงานทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรมหลากหลายรูปแบบ นอกจากจะได้อ่านแล้ว ยังจะได้ฝึกฝนเรื่องการวิเคราะห์ถึงคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

 

เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 มีอะไรบ้าง

หัวข้อหลัก บทเรียน
การอ่าน
 • การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา
 • การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง
 • การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน บทคงาม บันทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจฯลฯ
 • การอ่านสรุปความ
 • การวิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน
การเขียน
 • การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
 • การเขียนบรรยายและพรรณนา
 • การเขียนเรียงความ
 • การเขียนจดหมายกิจธุระ
การฟัง การดู การพูด
 • การพูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
 • การพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
 • การพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การพูดโน้มน้าวใจ การพูดอวยพร การพูดโฆษณา
หลักการใช้ภาษาไทย
 • คำสมาส การสร้างคำสมาส
 • การสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน
 • กลอนสุภาพ การแต่งบทร้อยกรอง
วรรณคดีและวรรณกรรม
 • วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต คำสอน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง
 • สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
 • คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

 

เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 มีอะไรบ้าง

หัวข้อหลัก บทเรียน
การอ่าน
 • กาพย์ห่อโคลง
 • เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจจากเรื่องที่ได้อ่าน
 • การวิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน
 • การจำแนกแยกข้อมูล
การเขียน
 • การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ
 • มารยาทในการเขียน
 • การเขียนย่อความ
 • การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
การฟัง การดู การพูด
 • การพูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
 • การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
 • การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
หลักการใช้ภาษาไทย
 • คำราชาศัพท์
 • แต่งบทร้อยกรอง
 • ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม
 • วรรณกรรมท้องถิ่น
 • คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

อย่างไรก็ตาม แต่ละโรงเรียนอาจจะมีการจัดวางลำดับการเรียนในวิชาภาษาไทย ม.2 แตกต่างกันออกไป เนื่องจากอาจมีบริบทหรือมีสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย แต่ในภาพรวมแล้ว น้อง ๆ ก็จะได้เรียนหัวข้อเหล่านี้จนครบถ้วนในที่สุด

 

คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.2

อย่างที่น้อง ๆ ได้ทราบกันไปแล้วว่า วิชาภาษาไทย ม.2 ในแต่ละเทอมนั้นเราต้องเรียนอะไรบ้าง ทักษะที่ต้องใช้เรียนต่างก็ถูกจัดวางเอาไว้อย่างครอบคลุมทั้งการอ่าน การพูด การเขียน และอื่น ๆ ดังนั้น หากจะทำเกรดวิชานี้ให้สูง ๆ ก็ต้องเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีทีเดียว

 

 • คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.2 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.2 ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอมใดก็ตาม
  • นักเรียนชั้น ม.1 ที่อยากเรียนวิชานี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.2 ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเราแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เกรด ม.2 นั้น ก็สำคัญไม่แพ้เกรดในระดับชั้นอื่น ๆ เนื่องจากาหากไม่สะสมไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจทำให้เราต้องเหนื่อยทีหลังในช่วง ม.3 นั่นเอง
 • คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.2 มีจุดเด่นอย่างไร
  • สอนสดแบบตัวต่อตัว สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
  • สามารถสอบถามติวเตอร์ผู้สอนได้ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยในบทเรียน
  • น้อง ๆ สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรบ้าง หรือจะเรียนทั้งหมดของรายวิชาภาษาไทย ม.2 ก็สามารถทำได้
  • สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง เพราะนอกจากจะเรียนที่สถาบันได้แล้ว คอร์สเรียนนี้ยังสามารถสอนสดผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย
  • การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะน้อง ๆ แต่ละคนอาจมีจุดอ่อนหรือเรื่องที่ไม่ถนัดแตกต่างกัน มีเวลาในการเรียนไม่เท่ากัน คอร์สเรียนนี้จึงเน้นความสำคัญที่ไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

คอร์สเรียนภาษาไทย ม.2 เทอม 1

 • คอร์เรียนภาษาไทย ม.2 เทอม 1 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.2 เทอม 1 โดยเฉพาะ
  • นักเรียนชั้น ม.1 ที่อยากเรียนวิชาภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต
 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.2 เทอม 1 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนสอนสด แบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ให้โดยอัตโนมัติ แม้ไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร คอร์สนี้ก็จะสอนให้อย่างครอบคลุม
  • พูดคุยหรือสอบถามข้อสงสัยกับผู้สอนได้
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ หลัก ๆ เน้นแค่เพียงให้มีเวลาว่างตรงตามรอบเรียนของคอร์สเท่านั้น

 

คอร์สเรียนภาษาไทย ม.2 เทอม 2

 • คอร์เรียนภาษาไทย ม.2 เทอม 2 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.2 โดยเน้นไปที่เทอม 2 โดยเฉพาะ
  • นักเรียนชั้น ม.1 หรือชั้น ม.2 ที่อยากเรียนล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.2 เทอม 2 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนแบบกลุ่ม สอนสด ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ให้อย่างครอบคลุม
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง หรือไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไร ก็สามารถเรียนคอร์สนี้พร้อมกันได้ทั่วประเทศ
  • สงสัยตรงไหน ก็สามารถพูดคุยหรือสอบถามกับผู้สอนได้ตลอด

 

Related Posts