fbpx

True False Not Given

True, False, Not Given คือออะไร True, False, Not Given คือ ประเภทคำถาม (Question Type) รูปแบบหนึ่งของการสอบ Reading IELTS โดยข้อสอบจะมี Passage และประโยคมาให้ แล้วให้ผู้สอบตอบคำถามว่าประโยคเหล่านั้นควรเป็น True, False หรือ Not Given ซึ่งข้อสอบ IELTS Reading จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ True/False/Not Given, Yes/No/Not Given, Summary information, Sentence Completion, Short answer questions, Note Completion, Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings, Matching […]

chulatutor

16 December 2021