o-net

Dig deeper into :
o-net
O-NET

ภาพรวม การสอบ O-NET ที่น้องตั้งแต่ ป.6 – ม.6 ควรรู้

Reading Time: < 1 minute O-NET คืออะไร O-NET  คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยทำการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะทำการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดสอบโดย สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ Table of Contents O-NET ย่อมาจากอะไร Ordinary

O-NET

ภาพรวม การสอบ O-NET ที่น้องตั้งแต่ ป.6 – ม.6 ควรรู้

Reading Time: < 1 minute O-NET คืออะไร O-NET  คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยทำการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะทำการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดสอบโดย สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ Table of Contents O-NET ย่อมาจากอะไร Ordinary