IELTS Connector

Connector คืออะไร Connector คือ คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคและคำต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งคำเชื่อมในเชิงขัดแย้ง คำเชื่อมในเชิงคล้อยตามหรือสอดคล้องกัน คำเชื่อมที่บ่งบอกให้เลือก รวมไปถึงคำเชื่อมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลกัน โดยส่วนใหญ่คำเชื่อมเหล่านี้จะถูกใช้ในงานเขียนค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะข้อสอบ IELTS, TOEFL และพาร์ท Writing ของข้อสอบอื่น ๆ   Connector มีกี่แบบ ประเภทของคำเชื่อม หรือ Connector แบ่งตามการใช้งานได้ 4 แบบ ดังนี้ คำเชื่อมแบบขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน เช่น but = แต่, however = อย่างไรก็ตาม, still = แต่ก็ยัง , yet = แต่ คำเชื่อมแบบคล้อยตามหรือสอดคล้องกัน เช่น and = และ, both…and… = ทั้ง…..และ…., not only…but also… […]