เคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

เคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? เคมี ม.4 เทอม 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี เคมี ม.4 เทอม 2 โมลและสูตรเคมี สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ เคมี ม.5 เทอม 1 แก๊สและสมบัติของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี เคมี ม.5 เทอม 2 กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมี ม.6 เทอม 1 เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ เคมี ม.6 เทอม 2 เคมีกับการแก้ปัญหา   สรุปเนื้อหา เคมี ม.4 เทอม 1 และ 2 pdf หนังสือเรียน เคมี […]

เคมี ม.4

เนื้อหา เคมี ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? เคมี ม.4 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน เคมี ม.5 , เคมี ม.6 โดยน้องๆ ม.4 จะเรียนพื้นฐานของเคมี เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , โมลและสูตรเคมี , สารละลาย , ปริมาณสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนพื้นฐานสำหรับในการเรียน เคมี ม.5 และ เคมี ม.6 ในเรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า , เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์ , เคมีกับการแก้ปัญหา หมายเหตุ : บทเรียนเคมี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนใช้   […]