สอบ ก.พ.

Dig deeper into :
สอบ ก.พ.

สอบราชการ

Reading Time: 2 minutes เส้นทางสู่การเป็นราชการ ไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากการสอบเข้าทหาร ตำรวจ หรือสอบบรรจุเป็นครูแล้ว อีกหนึ่งเส้นทางสู่การเป็นข้าราชการ คือการบรรจุเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกที่ใครหลายๆคนเลือกใช้เพื่อเข้ารับราชการ เพราะสามารถเลือกเข้าหน่วยงานที่ต้องการได้โดยตรง และสามารถเลือกทำงานในสายงานที่ตัวเองจบมาได้พร้อมกับการได้เป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี   “สอบราชการ” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช,. ปวส., ปวท., ปริญญาตรี,

ก.พ. รับรองผล

สอบ ก.พ.

Reading Time: 2 minutes สอบ ก.พ. คือ ? สำนักงาน ก.พ. มีชื่อเต็มๆคือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการสอบ ก.พ. นั้นคือการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ หรือเรียกได้ว่า เป็นระบบกลาง ระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในระบบราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคคลในการทำงานนั่นเองค่ะ   ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ.

สอบราชการ

Reading Time: 2 minutes เส้นทางสู่การเป็นราชการ ไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากการสอบเข้าทหาร ตำรวจ หรือสอบบรรจุเป็นครูแล้ว อีกหนึ่งเส้นทางสู่การเป็นข้าราชการ คือการบรรจุเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกที่ใครหลายๆคนเลือกใช้เพื่อเข้ารับราชการ เพราะสามารถเลือกเข้าหน่วยงานที่ต้องการได้โดยตรง และสามารถเลือกทำงานในสายงานที่ตัวเองจบมาได้พร้อมกับการได้เป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี   “สอบราชการ” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช,. ปวส., ปวท., ปริญญาตรี,

ก.พ. รับรองผล

สอบ ก.พ.

Reading Time: 2 minutes สอบ ก.พ. คือ ? สำนักงาน ก.พ. มีชื่อเต็มๆคือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการสอบ ก.พ. นั้นคือการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ หรือเรียกได้ว่า เป็นระบบกลาง ระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในระบบราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคคลในการทำงานนั่นเองค่ะ   ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ.