สอบราชการ

เส้นทางสู่การเป็นราชการ ไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากการสอบเข้าทหาร ตำรวจ หรือสอบบรรจุเป็นครูแล้ว อีกหนึ่งเส้นทางสู่การเป็นข้าราชการ คือการบรรจุเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกที่ใครหลายๆคนเลือกใช้เพื่อเข้ารับราชการ เพราะสามารถเลือกเข้าหน่วยงานที่ต้องการได้โดยตรง และสามารถเลือกทำงานในสายงานที่ตัวเองจบมาได้พร้อมกับการได้เป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี   “สอบราชการ” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช,. ปวส., ปวท., ปริญญาตรี, หรือปริญญาโท เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นผู้มีหนังสือรับรองเพื่อยืนยันการผ่านการสอบ ภาค ก. (สำหรับผู้สมัครสอบภาค ข.) เป็นผู้ผ่านการสอบ ภาค ก.และ ภาค ข. (สำหรับผู้สมัครสอบภาค ค.)   ลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้้หรือตามกฎหมายอื่น เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา […]

ก.พ.
thumb image

สำหรับผู้ที่สนใจการสอบของหน่วยงาน ก.พ. นั้น สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะสอบเป็นตัวภาษาอังกฤษที่หน่วยงานจัดสอบขึ้นมาเองหรือว่าจะใช้เป็นคะแนนตัวอื่นๆ ยื่นได้ ซึ่งทางสถาบันจุฬาติวเตอร์มีคอร์สเรียนที่รองรับกับคะแนนต่างๆนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งสามารถทำให้มีโอกาสได้คะแนนสูง ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ถนัดหรือพื้นฐานยังไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณเพื่อที่จะมีโอกาสที่มากขึ้น ด้วยการเรียนการสอนคอร์สสด สไตล์ easy to be expert ของจุฬาติวเตอร์