CHULATUTOR.COM

สอบราชการ

เส้นทางสู่การเป็นราชการ ไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากการสอบเข้าทหาร ตำรวจ หรือสอบบรรจุเป็นครูแล้ว อีกหนึ่งเส้นทางสู่การเป็นข้าราชการ คือการบรรจุเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกที่ใครหลายๆคนเลือกใช้เพื่อเข้ารับราชการ เพราะสามารถเลือกเข้าหน่วยงานที่ต้องการได้โดยตรง และสามารถเลือกทำงานในสายงานที่ตัวเองจบมาได้พร้อมกับการได้เป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี   “สอบราชการ” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช,. ปวส., ปวท., ปริญญาตรี, หรือปริญญาโท เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นผู้มีหนังสือรับรองเพื่อยืนยันการผ่านการสอบ ภาค ก. (สำหรับผู้สมัครสอบภาค ข.) เป็นผู้ผ่านการสอบ ภาค ก.และ ภาค ข. (สำหรับผู้สมัครสอบภาค ค.)   ลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้้หรือตามกฎหมายอื่น เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา […]

สอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. คือ ? สำนักงาน ก.พ. มีชื่อเต็มๆคือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการสอบ ก.พ. นั้นคือการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ หรือเรียกได้ว่า เป็นระบบกลาง ระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในระบบราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคคลในการทำงานนั่นเองค่ะ   ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ดังนี้ค่ะ – ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) – ระดับวุฒิปริญญาตรี – ระดับวุฒิปริญญาโท   การรับสมัครสอบ ก.พ. การสมัครสอบ ก.พ. จะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยจะประกาศรับสมัครสอบประมาณเดือน […]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com