SMART-II คืออะไร ข้อสอบยากไหม สมัครสอบยังไง ห้ามพลาดเด็ดขาด

SMART-II คืออะไร ข้อสอบยากไหม สมัครสอบยังไง SMART-II รูปแบบการสอบที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับการทดสอบด้านอื่น ๆ เพื่อวัดทักษะความรู้ของผู้สอบก่อนเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนั้นใครที่สนใจอยากรู้ว่าคืออะไร ข้อสอบยากไหม สมัครสอบอย่างไร และข้อมูลอื่น ๆ ที่ครอบคลุม มาศึกษาข้อมูลพร้อมกันเลย รายละเอียดมีให้ครบถ้วน     SMART-II คืออะไร SMART for Graduate Level (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) หรือ SMART-II คือ รูปแบบการทดสอบเพื่อวัดความรู้ในด้านวิชาการในด้านบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและประเมินตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง ก่อนพิจารณารับสมัครเข้าเรียน อย่าลืมว่าการมีความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าเรียนย่อมช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จพร้อมสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนจะสามารถศึกษาเนื้อหาได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตจริง ดังนั้นการทดสอบนี้จะชี้วัดความเที่ยงตรงตามแบบมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นหากใครที่วางแผนเข้าเรียนไว้จึงต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน   SMART-II ข้อสอบยากไหม มีเนื้อหาอะไรบ้าง SMART-II ข้อสอบเป็นอย่างไร ยากไหม คือสิ่งที่หลายคนต้องการรู้เพื่อพิจารณาการสอบและวางแผนของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนื้อหาที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อตัดสินใจเลือกสอบจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทหลัก มีจำนวนข้อสอบรวม 80 ข้อ […]

PPE TU

PPE TU คืออะไร ? PPE ย่อมาจาก Philosophy Politics Economics เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสหวิชาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม โดยมีแนวคิดพัฒนาให้มีความเป็นนานาชาติสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาจะมุ่งเน้นการเรียน การสอนเกี่ยวกับ “ปรัชญา การเมือง และเศรษศาสตร์ในบริบทอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย” เพื่อรองรับนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนและผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้   PPE TU เรียนอะไรบ้าง ? แน่นอนว่าครั้งแรกที่เราเห็นชื่อหลักสูตรนี้ก็ต้องสงสัยกันอย่างแน่นอนค่ะ ว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? ซึ่ง PPE นั้นถือว่าเป็นสาขาวิชาที่บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการมองโลกอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้ฝึกการตั้งคำถามและการคิดอย่างนอกกรอบ รู้กลไกการทำงานของรัฐ กฏหมาย แนวคิดต่างๆ ที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ ฝึกความเป็นผู้นำ รวมถึงเรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามระบบเศรษฐศาสตร์อีกด้วย   การเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ หลักสูตรปกติ ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรประมาณ 4 ปี สามารถจบได้ภายใน 3.5 […]

BNS TU

Bachelor degree of Nursing Science Program (BNS International Program), Thammasat University หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นใหม่ โดยเปิดขึ้นเมื่อปี 2560 ค่ะ ซึ่งเป็นการเรียนเรื่องการพยาบาล แต่ทางหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และรับนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จำนวนนักศึกษาที่รับ 50 คน หลักสูตรมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มากมาย ซึ่งสามารถการันตีความพร้อมและความเข้มข้นทางด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอน BNS TU การเรียนการสอนของหลักสูตรมีทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพ และการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเรียนทั้งที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมถึงฝึกปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานจริงในทุกระดับ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศรีธัญญา และโรงพยาบาลในต่างประเทศที่ทางหลักสูตรมีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน เช่น The George Washington University, The university of Illinois at Chicago เป็นต้น […]

Dental Surgery TU

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในวิชาชีพทันตแพท์แล้ว หลักสูตร Dental Surgery TU ยังต้องการผลิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ทำงานได้กับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ มีโลกทัศน์กว้างไกล ทำงานได้ทุกที่ทั่วโลกด้วยค่ะ

LAW TU

เนื่องจากตัวหลักสูตร LAW TU เป็นหลักสูตรต่อยอดจากการเรียนนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรนี้เน้นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แถมยังเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจคงหนีไม่พ้นสายกฎหมายที่ต้องการความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจที่แน่นยิ่งขึ้น และต้องเป็นผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแวดวงเรื่องกฎหมายด้วย

PBIC TU

โดยหลักแล้ว น้องๆ ที่สนใจจะเรียน PBIC TU จะต้องเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษค่ะ โดยเลือกยื่นคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้ IELTS / TOEFL / TU-GET และหากน้องๆ ที่ใช้ระบบแอชมิชชั่น จะมีวิชาเฉพาะของแต่ละสาขา โดยสาขาวิชาจีนศึกษา จะต้องมีคะแนน O-NET / GAT / PAT จีน และสาขาวิชาอินเดียศึกษา จะต้องมีคะแนน O-NET / GAT เป็นต้นค่ะ

SIIT TU

จุดเด่น siit tu หลักสูตรนี้จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนในระดับดี สามารถยื่นสมัครตรงได้ด้วยค่ะ มีทั้งแบบทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ถือว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยค่ะ

SIIT : Engineering

จุดเด่น SIIT Engineering นอกจากเป็นหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมแล้ว SIIT ยังเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนในระดับดี สามารถยื่นสมัครตรงได้ด้วยค่ะ มีทั้งแบบทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ถือว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยค่ะ

CICM TU

เงื่อนไขการสมัครตรง CICM TU ทั้ง 3 หลักสูตร เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เทคโนโลยีคลินิค แพทย์แผนจีน จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 และจะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ,  IELTS , TU-GET อย่างใดอย่างหนึ่ง

BSI TU

หลักสูตร BSI TU เมื่อเรียนน้องๆเรียนจบจะทำงานในแวดวงการบริการได้แทบทุกภาคส่วนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นองค์การต่างชาติ องค์กรและบริษัทธุรกิจการบริการสาขาต่างๆ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน การจัดงานแสดงนานาชาติ โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันความร่วมมือต่างๆ การติดต่อสื่อสาร ที่ต้องมีการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องการการบริการแบบมืออาชีพ

1 2 3
เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor