ภาษาไทย ม.2

ภาษาไทย ม.2 เรียนอะไรบ้าง ภาษาไทย ม.2 เป็นรายวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนเพื่อพัฒนาในหลาย ๆ ทักษะอย่างรอบด้าน ดังนี้ ทักษะการอ่าน โดยทักษะนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงหลากหลายรูปแบบ เช่น การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การสรุปความจากการอ่าน และสามารถอธิบายสิ่งที่อ่านได้ ทักษะการเขียน โดยครอบคลุมทั้งหารคัดลายมือ การเขียนประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงมารยาทในการเขียนด้วย ทักษะการฟัง การดู และการพูด โดยทักษะนี้จะสอนให้น้อง ๆ สามารถพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้ สามารถพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ได้ และยังรวมไปถึงการพูดในวาระโอกาสต่าง ๆ ด้วย ทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย ซึ่งเรื่องนี้น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับคำในภาษษไทย การวิเคราะห์ประโยค คำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศและอื่น ๆ ที่เกรายวข้องกับหลักภาษาไทย ทักษะทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ที่น้อง ๆ จะได้เห็นผลงานทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรมหลากหลายรูปแบบ นอกจากจะได้อ่านแล้ว ยังจะได้ฝึกฝนเรื่องการวิเคราะห์ถึงคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน   […]

ภาษาไทย ม.1

ภาษาไทย ม.1 เรียนอะไรบ้าง นับเป็นการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก น้อง ๆ หลายคนอาจสงสัยว่าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างสำหรับวิชาภาษาไทย ม.1 ซึ่งก่อนอื่นเรามาดูในภาพรวมก่อนว่าบทเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับชั้นนี้ จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในด้านใดกันบ้าง ภาษาไทย ม.1 จะเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน เช่น อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง การอ่านจับใจความ เป็นต้น ทักษะการเขียน เช่น การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนเพื่อการสื่อสารในแบบต่าง ๆ การเขียนบรรยาย การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนย่อความ และอื่น ๆ อีกหลากหลายหัวข้อ ทักษะการพูด ซึ่งอาจรวมไปถึงการฟังและการดูด้วย เช่น การพูดสรุปใจความสำคัญ การพูดรายงาน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด เป็นต้น ทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย เช่น เสียงในภาษาไทย การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ การสร้างคำ ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมไปถึงเรื่องของวรรณกรรมและวรรณคดี   เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.1 […]

ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม โรงเรียนชื่อดังที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองต่างอยากให้น้อง ๆ ได้เข้าเรียนที่นี่ เพราะแทบจะปฏิเสธไม่ได้ว่า โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างมาก การเรียนการสอนมีมาตรฐาน โดยโรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติจริง หลักสูตรการสอนจะอิงกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังมีการปรับมาตรฐานการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบท ศักยภาพ และพัฒนาการของนักเรียนแต่ละช่วงวัยอีกด้วย โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวกสบาย คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนสำหรับน้อง ๆ ป.1 อยู่ โรงเรียนนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียว   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม เปิดรับสมัครนักเรียนเมื่อไหร่ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม เปิดรับสมัครนักเรียนสอบเข้า ป.1 ในช่วงเดือนมกราคมของแต่ละปี โดยทางผู้ปกครอง สามารถติดตามประกาศรับสมัคร สอบเข้า […]

สอบเข้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สำหรับน้อง ๆ ที่อาศัยอยู่ใน จ.สุพรรณบุรี หรือใกล้เคียงที่สนใจสอบเข้ากับโรงเรียนดี ๆ เป็นอีกโอกาสสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองเพื่อต่อยอดความสำเร็จในอนาคต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ถือเป็นอีกสถาบันที่มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนคุณภาพสูง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่จะเติมเต็มความต้องการได้อย่างครบถ้วน การมองหาคอร์สติวสอบเข้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพิ่มโอกาสในการได้เข้าเรียนอย่างที่คาดหวังไว้   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ ในการรับสมัครของทางโรงเรียนจะเปิดรับในชั้น ม.1 และ ม.4 แบ่งออกเป็นห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเลือกสอบเข้าตามที่ตนเองสนใจได้เลย ทั้งนี้ช่วงของการเปิดรับสมัครจะแบ่งออกตามความเหมาะสมดังนี้ ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนมีนาคม ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนเมษายน ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนมีนาคม ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนเมษายน ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก ให้น้อง ๆ เข้าไปยังหน้าเว็บโรงเรียน www.kannasoot.ac.th เลือกสมัครเรียน กรอกข้อมูลต่าง […]

สอบเข้า ป.1

สอบเข้า ป.1 สนามสอบเพื่อเข้าสู่การเรียนระดับประถมศึกษา การสอบเข้า ป.1 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของน้อง ๆ วัยอนุบาล ที่กำลังจะเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งพ่อ แม่ ผู้ปกครองหลายคนก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยในเรื่องของการเตรียมตัวสอบเข้า ป.1 เพราะแม้จะเป็นการสอบของเด็ก ๆ ที่ข้อสอบอาจจะไม่ซับซ้อน แต่การแข่งขันในการเข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็มีอยู่ไม่น้อย หลาย ๆ โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้อย่างจำกัด การเตรียมตัวสอบเข้าป.1 ของน้อง ๆ จึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีนั่นเอง   สอบเข้าป.1 ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง การสอบเข้าป.1 ของแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดสอบที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ โดยเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งอาจจะมีการจัดสอบทั้งสองอย่าง หรือมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ในขณะเดียวกัน บางโรงเรียนก็ยกเลิกการสอบข้อเขียน แล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบการรับสมัครและการคัดเลือกแบบอื่น ๆ แทน เช่น การจับฉลากอย่างเดียว การใช้กิจกรรมทางพัฒนาการในการคัดเลือกแทนการสอบข้อเขียน แล้วคัดเฉพาะคนที่ผ่านเกณฑ์ หากมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์เยอะเกินว่าที่จะรับ ก็จะทำการจับฉลาก หรือกรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจมีโควต้าสำหรับบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย การคัดเลือกก็จะพิจารณาจากคุณสมบัติของพนักงานที่เป็นผู้ปกครองเป็นหลัก […]

ติวสอบเข้า เตรียมทหาร

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน เตรียมทหาร นครนายก เพื่อน้อง ๆ ที่สนใจ เชื่อว่ามีน้อง ๆ ผู้ชายหลายคนใฝ่ฝันอยากเรียนเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นทหาร ตำรวจที่มีคุณภาพ และมียศในอนาคตที่ใหญ่โต ดังนั้นการเลือกโรงเรียน เตรียมทหาร นครนายก จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้น้อง ๆ ทุกคนได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตนเองฝันเอาไว้ อย่างไรก็ตามการจะสอบเข้านอกจากมีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการทดสอบและการฝึกฝนแล้ว ก็จำเป็นต้องมีความรู้ด้วย คอร์สติวสอบเข้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม   โรงเรียน เตรียมทหาร นครนายก เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนกับโรงเรียน เตรียมทหาร นครนายก จะต้องแบ่งออกเป็น 4 เหล่า ประกอบไปด้วย ทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ และตำรวจ ทั้งนี้ต้องมีอายุระหว่าง 16-18 ปี เพศชาย จบการศึกษาชั้น ม.4 จึงจะสามารถสมัครได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ทำการทดสอบด้วยตนเอง แต่จะให้เหล่าโรงเรียนในวิชาทหารนั้น ๆ เป็นผู้ทำการคัดเลือกและส่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเรียนในระดับ ม.ปลาย ตามแนวทางที่กำหนด จึงมีการรับสมัครดังนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า […]

ภาษาอังกฤษ ป.6

คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ป.6 ติวเพิ่มเกรด ติวสอบปลายภาค เรียนออนไลน์ ทุกคนรู้ดีว่าวิชาภาษาอังกฤษถือเป็นวิชาสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมการมีอนาคตที่ดี โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าเรียนระดับ ป.6 เพราะเป็นระดับชั้นสุดท้ายของการเรียนประถมศึกษาก่อนเข้าสู่ระดับมัธยม คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ป.6 จึงถือว่ามีความสำคัญ รวมไปถึงการติวเพิ่มเกรด ติวสอบปลายภาค เพื่อให้ได้คะแนนอังกฤษที่ดีด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น CHULATUTOR จึงมีการเปิดคอร์สดังกล่าวด้วยรูปแบบการเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพิ่มความสะดวกในการเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม   คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 1 จากชั้น ป.5 ขึ้นสู่ ป.6 วิชาอังกฤษถือเป็นวิชาที่มีความยากในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การมีโอกาสได้เรียนล่วงหน้าจะช่วยให้น้อง ๆ ทุกคนเข้าใจถึงเนื้อหา หลักการต่าง ๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่แค่เรื่องรายวิชาทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนการเรียนก่อนเพื่อนทุกคนในห้อง เมื่อถึงเวลาต้องเข้าเรียนจริงก็มีความเข้าใจรวดเร็ว แนะนำเพื่อน ๆ คนอื่นเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น ทางจุฬาติวเตอร์เองจึงมีการคัดเอารายวิชาที่สำคัญและเหมาะสมกับการเรียนในระดับ ป.6 เข้ามาสอนเพื่อให้น้อง […]

วิทย์ ป.6

คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า วิทยาศาสตร์ ป.6 ติวเพิ่มเกรด ติวสอบปลายภาค เรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์นับเป็นวิชาที่มีความยากในตัวเองอยู่แล้ว จะสังเกตว่าน้อง ๆ ที่เข้าเรียนสายวิทย์ส่วนใหญ่มักมาจากความชอบเป็นหลัก แต่สำหรับคนที่กำลังเรียนในระดับ ป.6 หรือกำลังจะเข้าเรียนในชั้นนี้ การมองหาคอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า วิทยาศาสตร์ ป.6 ติวเพิ่มเกรด ติวสอบปลายภาค จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม ทาง CHULATUTOR จึงได้มีการเปิดคอร์สดังกล่าวให้ได้เลือกเรียนเพิ่มความรู้ รวมถึงผู้ปกครองคนไหนที่อยากให้บุตรหลานได้เรียนรู้ในวิชานี้มากขึ้นก็เหมาะสมเช่นกัน   คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1 สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับ ป.6 การเลือกคอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1 จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเป็นการปรับพื้นฐานวิชาวิทย์ที่เปลี่ยนจากชั้นเดิมมาสู่ความรู้ที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้พร้อมสู่การเรียนในระดับมัธยมด้วยเช่นกัน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่พื้นฐานในวิชานี้ยังไม่แข็งแรงมากนัก รวมถึงคนที่อยากเรียนล่วงหน้าในช่วงปิดเทอมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รับรองว่าคอร์สดี ๆ จากจุฬาติวเตอร์จะช่วยให้น้องทุกคนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ในส่วนของติวเตอร์ทางสถาบันมีการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี มีความถนัดและเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมสอนและให้คำแนะนำต่าง […]

เลข ป.6

คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า คณิตศาสตร์ ป.6 ติวเพิ่มเกรด ติวสอบปลายภาค เรียนออนไลน์ การเรียนเลขเชื่อว่ามีน้อง ๆ หลายคนชื่นชอบ และต้องการพัฒนาความรู้ของตนเองให้มากขึ้นไปอีก แต่ก็มีไม่น้อยที่พยายามเข้าใจวิชานี้ทว่ายังไม่คลิกอย่างที่ควรเป็นนัก ดังนั้นคอร์สการเรียนคณิตจึงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ในแนวทางที่เหมาะสม ยิ่งเป็นระดับ ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนในชั้นมัธยมด้วยแล้ว คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า คณิตศาสตร์ ป.6 ติวเพิ่มเกรด ติวสอบปลายภาค คือเทคนิคง่าย ๆ ที่จะทำให้มีคะแนนการเรียนดีขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้จริง   คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 หากใครต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมก่อนขึ้นเทอม 1 ชั้น ป.6 ให้เกิดประโยชน์ คอร์สนี้ถือว่าตอบโจทย์สุด ๆ เพราะทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนวิชาเลขในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการพัฒนาความรู้ก่อนเข้าเรียนจริง เพิ่มทักษะ ศักยภาพ เติมเต็มเนื้อหาต่าง ๆ อย่างเข้าใจ จบปัญหาความยุ่งยากในการที่ต้องมาเริ่มเรียนใหม่ในห้อง กลัวตามเพื่อไม่ทัน คอร์สนี้ช่วยได้จริง เป็นเสมือนการปรับพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้น้อง ๆ ได้เริ่มต้นศึกษาตั้งแต่แรก ไม่รู้สึกเครียด หรือกังวลใจเมื่อต้องเข้าเรียนจริง […]

ภาษาอังกฤษ ป.5

คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ป.5 ติวเพิ่มเกรด ติวสอบปลายภาค เรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษถือเป็นวิชาสำคัญที่ควรเริ่มต้นทำความเข้าใจตั้งแต่เด็กเพื่อมีโอกาสต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าในอนาคต น้อง ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.5 เองถือเป็นวัยที่กำลังมีทักษะในการจดจำและการใช้งานภาษานี้ได้เป็นอย่างดี จึงอยากแนะนำให้เติมเต็มความรู้อังกฤษของตนเองด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ที่ทาง CHULATUTOR ได้เปิดสอนกันในตอนนี้ มีตัวเลือกที่น่าสนใจหลาย ๆ แบบ ช่วยเติมเต็มศักยภาพในการเรียนให้ดีขึ้น มีเกรดเฉลี่ยน่าพึงพอใจ เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ และยังใช้งานติดตัวไปจนถึงการทำงานได้อีกด้วย ใครที่สนใจหรือผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่าลืมเลือกคอร์สที่เหมาะสมให้เรียน รับรองว่าช่วยสร้างบุคลากรที่ดีให้กับประเทศชาติในอนาคตอย่างแน่นอน   คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 1 เพื่อการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์สูงสุด คอร์สปิดเทอม เรียนล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 1 ถือเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจมาก ๆ โดยผู้เรียนจะมีโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะในวิชาอังกฤษของตนเองที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นกว่าเดิม เรียนรู้คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับระดับชั้น พร้อมทั้งยังรู้ถึงรากศัพท์ในบางคำอย่างละเอียดเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง เมื่อมีพื้นฐานเริ่มต้นที่ดีจะช่วยให้การเรียนในห้องเรียนเป็นไปอย่างที่คาดหวัง การเรียนกับจุฬาติวเตอร์มั่นใจได้ว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว ส่งเสริมความเข้าใจและนำไปใช้ในอนาคตได้จริง ติวเตอร์ของเราทุกคนมีความรู้ในการถ่ายทอดและนำประสบการณ์ต่าง ๆ มาบอกเล่าให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจอย่างเหมาะสม เพิ่มศักยภาพในด้านภาษาให้เก่งขึ้นไปอีกระดับ แนวทางการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้เทคนิคดี ๆ […]

1 2 3 5