Science Physics MUIC

เส้นทางหลังเรียนจบคณะ Bachelor of Science Physics at MUIC บัณฑิตที่จบคณะ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.มหิดล อินเตอร์ สามารถเป็นนักวิจัยสำหรับงานสายวิจัยพัฒนา ในแผนกวิจัยและพัฒนา หรือ อาจเป็นบุคลากรในแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีตามภาคอุตสาหกรรมตามองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ

Biological Sciences MUIC

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ มหิดล จะเรียนแยกออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ ชีววิทยา ชีววิทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสังเกตได้ว่า ทุกกลุ่มวิชาจะต้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต หากแต่จะเป็นด้านใดของสิ่งมีชีวิตที่จะนำมาศึกษาในเชิงลึกต่อไปนั่นเอง

Computer Engineering MUIC

อยากเรียน คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ มหิดล สิ่งแรกที่ต้องมี คือ ความชื่นชอบในคณิตศาสตร์ การคำนวณ แคลคูลัส สถิติ เพราะน้องๆ จะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดการเรียนวิศวะเลยค่ะ และก็ควรต้องมีความชอบคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วย เพราะนั่นคือสิ่งที่ต้องไปเรียนรู้ ติดตามตลอดในอนาคต

Media Com MUIC

ถ้าน้องๆ จบ COMM Arts MUIC ด้าน Mass Communication and Journalism จะทำงานสายนักเขียนในวงการต่างๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร เว็บไซต์ บทละคร สารคดี นักข่าว กระทั่งนักวิจัยเกี่ยวกับสื่อ แต่ถ้าจบด้าน Creative Content ก็สามารถเป็นนักแสดง ผู้กำกับ ผู้สอนการแสดง คนจัดงานอีเวนท์ต่างๆ ผู้จัดการกองถ่าย

CDP MUIC

ในหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( Communication Design, Bachelor of Arts MUIC ) จะได้เรียนการออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ โฆษณา เว็บไซต์ สื่อดิจิตอล ภาพประกอบต่างๆ และยังมีวิชา Minor ให้เลือกเรียนด้วย เช่น ภาษา การผลิตสื่อบันเทิง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Science Chem MUIC

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี อินเตอร์ ม.มหิดล จะต้องชอบวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานจะ เลี่ยงไม่ได้ และพ่วงด้วย ต้องชอบการคำนวณนิดนึง เพราะน้องๆ ยังต้องเจอแคลคูลัส ในปีแรกๆ ที่เข้าเรียนและสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องชอบคือ ภาษาอังกฤษเพราะว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ

Social Science MUIC

บรรดาศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Social Science MUIC) ประกอบอาชีพที่หลากหลายค่ะ แต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ทำงานมูลนิธิช่วยเหลือสังคม นักเล่าเรื่องรายการโทรทัศน์ งานองค์กรระหว่างประเทศ นักการทูต งานองค์กรระหว่างประเทศ

Studies and Languages MUIC

การศึกษาเรื่องวัฒนธรรม ไม่ได้มีขอบเขตเพียงแต่การเรียนว่าเครื่องจานนี้มีที่มาจากยุคไหน หรือสิ่งปลูกสร้างนี้มีที่มาอย่างไร ใครเป็นคนสร้าง แต่เป็นการเรียนถึงความสำคัญของวัฒนธรรม สอนให้เราเป็นคนมีทักษะทางการคิดอย่างมีมุมมองทั้งทางด้านความเป็นมนุษย์ หรือที่เค้าเรียกว่ามนุษยศาสตร์ และมุมมองทางด้านศิลปะ หรือศิลปศาสตร์

1 2
เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor