CU-BEST คืออะไร ข้อสอบยากไหม ติวสอบที่ไหนดี มีข้อมูลมาบอก

CU-BEST คืออะไร ข้อสอบยากไหม ติวสอบที่ไหนดี CU-BEST อีกรูปแบบการสอบที่มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้วยเหตุนี้ใครที่สนใจอยากศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน เนื้อหาข้อสอบเป็นอย่างไร รายละเอียดยากมากน้อยแค่ไหน รวมถึงหากต้องการติวสอบจะเลือกที่ไหนดี มีรายละเอียดมาบอกทั้งหมดแล้ว   CU-BEST คืออะไร Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic Test หรือ CU-BEST คือ ข้อสอบของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับทดสอบผู้สมัครที่ต้องการเข้าเรียนกับทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อวัดความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT อย่างครอบคลุม มีความพร้อมในการต่อยอดเรียนรู้ของตนเองมากน้อยเพียงใด แนวทางของข้อสอบจะมาในเชิงความถนัดด้านธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ข้อสอบภาษาไทยสำหรับผู้สอบที่มีโปรแกรมการเรียนภาคภาษาไทย และ  ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีโปรแกรมเรียนภาคภาษาอังกฤษ เนื้อหาการสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด   ข้อสอบออกเรื่องอะไร คะแนน CU-BEST เนื้อหาของข้อสอบที่ผู้สอบต้องพบเจอจะแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ ข้อสอบเชิงวิเคราะห์ธุรกิจ และ ข้อสอบคณิตศาสตร์ แบ่งสัดส่วนแบบ 50% […]

จุฬา อินเตอร์

หลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ด และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย เปิดการเรียนการสอนมาแล้วร่วม 100 ปี ในวันนี้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ยังคงรักษาอันดับ มาตรฐาน และคุณภาพไว้ได้เป็นลำดับที่หนึ่งของประเทศ และเป็นลำดับต้น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน แม้จะเก่าแก่ยาวนาน แต่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ ไม่เคยล้าหลังหรือก้าวไม่ทันยุคสมัย โดยเมื่อเล็งเห็นถึงความเป็นไปของโลกที่เปลี่ยนสู่ความเป็นสากลมากกว่าเดิม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไม่เพียงแต่สนับสนุนให้นิสิตของตนมุ่งมั่นศึกษาวิชาการ ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้ได้ทันเทียมสากล แต่ยังได้เปิดหลักสูตรนานาชาติสำหรับนิสิตในทุกระดับมากมายหลายหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาวิชาแบบที่เรียกได้ว่ากว้างขวางมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย สำหรับน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนิสิตแห่งรั้วจามจุรีโดยเฉพาะในหลักสูตรนานาชาตินั้น สำหรับบทความวันนี้ chulatutor รวบรวมหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี พร้อมรายละเอียดที่น่าสนใจมาให้ไว้แล้ว ณ ที่นี้ค่ะ   The Bachelor of Business Administration or BBA International Program หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรนานาชาติแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนมาร่วม 24 ปี โดยถือเป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีจำนวนผู้สมัครที่ยื่นสมัครเข้าเรียนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และยังเป็นเจ้าของสถิติของหลักสูตรนานาชาติที่รับผลคะแนน SAT สูงที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันหลายปี ทั้งนี้ น้อง ๆ นิสิตหลักสูตรนี้ […]

CU-MEDi

MED CU คืออะไร ? MED CU หรือที่เรารู้จักกันในนามของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of Medicine) ประกอบไปด้วย 21 ภาควิชา ซึ่งมีการบูรณาการในทุกด้านให้เหมาะสมกับนิสิต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางคลินิก การปฏิบัติทางคลินิก โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรี 3 รูปแบบ ดังนี้ MED หรือ Doctor of Medicine แพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียน 6 ปี และนิสิตแพทย์ในระดับชั้นปีที่ 1, 3 และ 6 จะได้รับโอกาสในการวิจัยขั้นพื้นฐานและทางคลินิกเฉพาะทางทั้งในโรงพยาบาลชุมชนหรือโครงการด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีเปิดรับสมัคร 3 รอบด้วยกัน คือ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความนัดทางภาษาอังกฤษ) รอบที่ 2 โควตา แบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ […]

PSG CU

Politics and Global Studies : PGS หรือภาษาไทยคือ การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญานั่นเอง ทำไมถึงได้ 2 ปริญญา : เพราะว่าผู้เรียนหลักสูตรนี้จะต้องเรียนที่ 2 สถาบัน โดยช่วง 2 ปีแรก จะเป็นการเรียนในต่างประเทศ โดยเลือกได้ระหว่าง University of Essex สหราชอาณาจักร หรือ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย และในช่วง 2 ปีหลัง จะเป็นการเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้เมื่อสำเร็จหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับปริญญา 2 ใบจากทั้งสองมหาวิทยาลัย PGS นับเป็นหลักสูตรน้องใหม่ของทางจุฬาฯ เพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน การปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลก การเน้นการเรียนการสอนแบบนานาชาติแล้ว ยังคำนึงถึงความรู้ทางวิชาการแบบพหุวัฒนธรรม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิชารัฐศาสตร์ในบริบททั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสภาวะแวดล้อมจริง เป็นลักษณะ “multidisciplinary” พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้เรียนจะได้รับการบ่มเพาะให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย […]

BB Tech CU

Bachelor of Science in Biotechnology “BB TECH” (International Program) ภาษาไทยก็คือ หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรใหม่ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบสหสาขาวิชา เริ่มเปิดสอนในปี 2563 หลักสูตรนี้นับว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจในแวดวงวิทยาศาสตร์อย่างมากค่ะ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงกันเป็นประจำ โลกมนุษย์ล้วนแต่พึ่งพาการประยุกต์ทางเทคโนโลยี เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการต่างๆ ในหลายแวดวง อาทิเช่น การเกษตร การแพทย์ การผลิต BB Tech เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน ในบริบทนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีชีวภาพของพืชและสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวิภาพอาหาร ชีวสารสนเทศศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนได้เรียนรู้ในหลายสาชาวิชาใหม่และมีโอกาสในการทำวิจัยที่หลากหลาย การันตีด้วยคุณภาพของคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยอีกด้วย ผู้เรียนจะได้อะไรบ้าง : หลักสูตรจะหล่อหลอมด้านวิชาการและทักษะต่างๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่สังคมในอนาคตที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างสูง เมื่อผู้เรียนได้รับทักษะและความรู้วิชาการเหล่านี้ นั่นก็หมายถึงทางหลักสูตรได้ป้อนบัณฑิตคุณภาพเข้าสู้สังคมไทยด้วย โดยหมวดหมู่ของเทคโนโลยีชีวภาพที่บัณฑิตจากหลักสูตรจะเข้าไปร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของด้านนั้นๆ แบ่งออกได้ 5 ด้าน ดังนี้ […]

BBA CU

ถ้าอยากเรียนหลักสูตร BBA CU อันดับแรกเลยคือ ต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า นอกจากนี้ จะต้องยื่นคะแนน คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP IELTS และ คะแนนทดสอบทางวิชาการ SAT

EBA CU

หลักสูตร EBA CU ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมๆ กับการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้ทั้งวิชาการและภาษาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในอนาคตการทำงาน

INDA CU

INDA CU จะเน้นเรื่อง Interior แต่ไม่ทิ้งความรู้ด้าน architecture น้องๆ จะเป็นนักออกแบบที่มีความรู้เรื่องโครงสร้าง ลักษณะงานที่ทำได้ก็ไม่พ้นการเป็นนักออกแบบ หรือมัณฑนากร และสามารถทำงานได้ทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ อีกทั้งตลอดระยะเวลา 4 ปี หลักสูตรก็ได้บ่มเพาะไอเดียการออกแบบและความรู้ด้านการออกแบบต่างๆ จากทั่วโลก

ISE CU

International school of Engineering คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ISE CU ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร ดัง ADME , AERO , ICE , NANO คะแนนที่น้องๆ ใช้ยื่นแบ่งเป็น 3 ประเภท คะแนนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

BASCII CU

“Changes calls for innovation, and innovation leads to progress” หลักสูตร BASCII CU นี้ เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัล ทุกๆ ธุรกิจล้วนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ต้องคิดเร็ว ทำเร็ว และต้องมีวิธีและเครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1 2
เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor