fbpx
084-942-4261

KMITL English Exit Exam

By chulatutor   on 10/04/20
KMITL English Exit Exam

KMITL English Exit Exam คือ

KMITL English Exit Exam คือ การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสอบโดยคณะศิลปะศาสตร์

 

ลักษณะของข้อสอบ KMITL English Exit Exam

KMITL English Exit Exam เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง คือตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.30 น. ข้อสอบ KMITL English Exit Exam ประกอบไปด้วย

  • KMITL English Exit Exam Part Grammar หลักไวยากรณ์ มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ
  • KMITL English Exit Exam Part Reading การอ่าน มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ
  • KMITL English Exit Exam Part Writing การเขียน มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ
  • KMITL English Exit Exam Part Language Function มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ

 

การสมัครสอบ และรอบสอบ KMITL English Exit Exam

KMITL English Exit Exam จะสอบเกือบทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะเปิดระบบให้สมัครสอบในวันจันทร์ และปิดระบบรับสมัครในวันศุกร์ ภายในสัปดาห์เดียวกัน กำหนดจำนวนนักศึกษาเข้าสอบรอบละประมาณ 120 -1200 คน การสอบ KMITL English Exit Exam จะสอบที่ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ และอาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

การเตรียมตัวและเอกสารที่ต้องใช้ในการสอบ KMITL English Exit Exam

เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันสอบมีบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าห้องสอบเวลา 9.00 น. (ก่อนเวลาสอบจริง 30 นาที) สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร นาฬิกา รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ให้วางหน้าไว้ห้องสอบหรือใต้โต๊ะสอบ โดยให้กรรมการคุมสอบเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย หลังจากนั้นจะเป็นการเริ่มทำข้อสอบเวลา 9.30 น. ถึง เวลา 12.30 น. และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

เกณฑ์การคิดคะแนน KMITL English Exit Exam

KMITL English Exit Exam สำหรับการสอบข้อสอบนี้นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 40% คือต้องได้คะแนน 32 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน และหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนดจำนวน2 ครั้ง นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมที่คณะศิลปศาสตร์จัดขึ้น ตามทักษะที่นักศึกษาควรปรับปรุง ทักษะ ละ30 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. เข้าร่วมทักษะการเขียน กรณีผลคะแนนสอบตอน Grammar และตอน Writing รวมกันแล้วไม่ถึง 16 คะแนน จากคะแนนเต็มรวมทั้งสองตอน 40 คะแนน
  2. เข้าร่วมทักษะการอ่าน กรณีผลคะแนนสอบตอน Reading ไม่ถึง 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
  3. เข้าร่วมทักษะการฟังและการพูด กรณีผลคะแนนสอบตอน Language Function ไม่ถึง 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
    รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมในลักษณะเร่งรัด จำนวน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง รวมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ครั้ง (30 ชั่วโมง) การอบรมนี้จะจัดอบรมนอกเวลาราชการ คือช่วงเย็น หรือ เสาร์-อาทิตย์ นั่นเอง

ในกรณีที่ใช้ผลคะแนนแทนการสอบ KMITL English Exit Exam สามารถเลือกใช้ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ตัวใดตัวหนึ่งแทนได้ ดังนี้

IELTS มีคะแนนตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป

TOEFL IPT มีคะแนนตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป

TOEFL iBT มีคะแนนตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป

TOEIC มีคะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

CU TEP มีคะแนนตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป

TU GET มีคะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่มีผลคะแนนข้างต้นจนถึงวันสอบEnglish Exit Exam โดยให้ยื่นหลักฐานพร้อมสาเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้นสังกัดของแต่ละส่วนงานวิชาการเพื่อรวบรวมส่งมายังคณะศิลปศาสตร์

 

คอร์สเรียน KMITL English Exit Exam รับรองผล

การสอบ KMITL English Exit Exam ค่อนข้างที่จะใช้การสอบหลายทักษะ และยังมีเกณฑ์ที่ใช้กำหนดในการผ่านของแต่ละทักษะ รวมไปถึงเกณฑ์คะแนนรวมในการผ่าน คงทำให้หลายๆ คนอาจเกิดความท้อได้ เพราะเกณฑ์การผ่านนี้มีหลายขั้นตอนมากๆ กังวลข้อสอบจะยากเกินไป ไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้หรือไม่จะสอบผ่านหรือเปล่า ความกังวลเหล่านี้อาจทำให้หลาย ๆ คนกลัวการสอบภาษาอังกฤษไปเลย ซึ่งจริง ๆ แล้วการสอบอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้น เรามีตัวช่วยดี ๆ อย่างเช่นคอร์สเรียนรับรองผลของทางจุฬาติวเตอร์ ที่ช่วยให้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยการเรียนที่เริ่มตั้งแต่ปรับพื้นฐานไปจนถึงการทำโจทย์ ตั้งแต่โจทย์ระดับง่าย ไปจนถึงยาก เพื่อให้ครอบคลุมกับลักษณะข้อสอบที่ต้องใช้จริง เรามีทีมติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน ซึ่งจะคอยช่วยเหลือทุกท่านให้การทำข้อสอบไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป

 


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
ceca06217 มิ.ย. - 1 ก.ค.จ-พฤ18:00-20:30
จองที่นั่ง
7

 

อัตราค่าเรียน 12,500 บาท