A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้สำหรับ Dek66 เป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งการสอบ A-Level นั้นจะเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ และแน่นอนว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียน โดย A-Leve l คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 นั้นจะให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ออกเรื่องอะไรบ้าง

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รวมถึงวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ฟิสิกส์, เคมี มีเรื่องที่มีโอกาสออกสอบ ดังนี้

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 กำหนดการเชิงเส้น, แคลคูลัส, ลำดับและอนุกรม, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน, สถิติ, ความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน, เวกเตอร์, ตรีโกณมิติ, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, เมทริกซ์, ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น, จำนวนจริง, การให้เหตุผล, ตรรกศาสตร์, เซต

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 กำหนดการเชิงเส้น, แคลคูลัส, ลำดับและอนุกรม, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน, สถิติ, การนับ, ความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน, เวกเตอร์, ตรีโกณมิติ, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, เมทริกซ์, ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น, จำนวนจริง, การให้เหตุผล, ตรรกศาสตร์, เซต

หมายเหตุ :

  • A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องที่มีเปอร์เซ็นออกสอบเยอะคือ ตรรกศาสตร์, เซต, การนับเบื้องต้น, ความน่าจะเป็น, เลขยกกำลัง, ฟังก์ชัน, ลำดับและอนุกรม และสถิติ แต่รายละเอียดเนื้อหาการสอบอาจจะไม่เหมือนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ทั้งหมด

 

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สอบเมื่อไหร่

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 จะจัดสอบในเดือนมีนาคม 2566 โดยจะสอบเพียงรูปแบบเดียว คือ การสอบด้วยกระดาษ (PBT) สามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยให้เรียงลำดับตามความต้องการ ต้องการที่ไหนมากสุดให้เลือกไว้ลำดับที่ 1

 

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ค่าสมัครสอบเท่าไหร่

การสอบ A-Level อัตราค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

 

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เปิดให้สมัครสอบเมื่อไหร่

ปฏิทินการสมัครสอบ A-Level ได้กำหนดช่วงที่รับสมัครสอบตั้งแต่ 1 – 10 ก.พ. 2566 กำหนดการอย่างละเอียด ดังนี้

ปฎิทินการสมัครสอบ A-level
ปฎิทินการสมัครสอบ A-level
กำหนดการสอบ A-Level
กำหนดการสอบ A-Level

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การสอบ A-Level สำหรับ Dek66 นั้น จริง ๆ แล้วมีมากถึง 15 รายวิชา และสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา ได้แก่

 

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ใช้ยื่นรอบไหนได้บ้าง

สามารถใช้ยื่นได้ทั้งรอบ Quota, รอบ Admission, รอบ Direct Admission ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย

 

ฝึกทำข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 จากที่ไหนได้บ้าง

เนื่องจาก ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 จะมีการจัดสอบครั้งแรกสำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 ดังนั้น จึงยังไม่มีข้อสอบเก่าให้ฝึกฝน แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลมากนัก เพราะน้อง ๆ สามารถฝึกจากแนวข้อสอบเก่าของวิชาสามัญ และ ONET รวมถึงสามารถเตรียมตัวด้านเนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ ได้จากหนังสือของ สสวท. ได้ด้วย