Table of Contents

CU-ATS คืออะไร เทคนิคทำข้อสอบ รีวิวสอบ CU-ATS

สำหรับหลายๆคนที่อยากจะเข้าต่อ อินเตอร์ จุฬาฯ คณะวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ จะต้องสอบวิชานี้ วันนี้พี่ CHULA TUTOR จะมาสรุปให้ฟังว่า ข้อสอบ CU-ATS คืออะไร สมัครสอบอย่างไร แล้ว ข้อสอบปกติชอบออกเรื่องไหน และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยน้องในการเตรียมตัวสอบ

สอบ CU-ATS คืออะไร

Chulalongkorn University Aptitude Test for Science หรือ CU-ATS คือ ข้อสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คะแนนรวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่ เคมี และ ฟิสิกส์

ข้อสอบจะมีทั้งหมด 88 ข้อ เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง ผลของคะแนนสอบใช้สำหรบผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์

สำหรับตัวข้อสอบถูกพัฒนาโดย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University Academic Testing Center ) โดยนำรูปแบบของข้อสอบมาตราฐานในการคัดเลือกเข้ามหาลัยวิทยาลัยอย่าง ข้อสอบ SAT-II มาเป็นต้นแบบในการสร้างข้อสอบ

เพราะฉะนั้นรูปแบบข้องข้อสอบจะมีความเหมือนกันมาก สำหรับการ เตรียมตัวสอบ น้องๆ สามารถใช้ หนังสือ SAT-II หรือ ข้อสอบ SAT-II ในการเตรียมตัวสอบได้ แต่ทั้งนี้ จะมีบ้างส่วนเล็กน้อยที่แตกต่างกัน

เทคนิคทำข้อสอบ CU-ATS

เทคนิคทำข้อสอบ CU-ATS Chemistry

ข้อสอบ CU-ATS เคมี จะออก 5 เรื่องหลักๆ คือ

 1. Chemical bonding ข้อสอบจะออกประมาณ 20% ของข้อสอบ CU ATS
 2. Solids Liquids and Gases บทนี้ข้อสอบจะออกทั้งคำนวณ และ ทฤษฎี
 3. Acids and Base ข้อสอบจะออกทั้งคำนวณ และ ทฤษฎี โดยมักจะออกรวมกับเรื่องอื่นๆด้วย
 4. Organic Chemistry บทนี้จะเป็นบทที่มี ทฤษฎี เยอะมากแต่เป็นที่ค่อนข้างง่าย น้องๆควรเก็บคะแนนบทนี้ให้ได้นะครับ
 5. Electrochemistry ข้อสอบจะออกทั้งคำนวณ และ ทฤษฎี

สรุป CU-ATS Chemistry ข้อสอบจะออกทั้งคำนวณ และ ทฤษฎี น้องๆ ต้องแม่นเรื่องหลักการณ์ ส่วนโจทย์ข้อสอบมักจะมีทั้งแบบพื้นฐานเคมีทั่วไปและแบบประยุกต์ ซึ่งตัวข้อสอบออกจะมีทั้งแบบที่ง่ายและยากผสมกัน น้องๆจะต้องแบ่งเวลาข้อสอบให้ดี

เทคนิคทำข้อสอบ CU-ATS Physics

ข้อสอบ CU-ATS ฟิสิกส์ จะออก 5 เรื่องหลักๆ คือ 1. Newton’s laws of motion 2. Mechanics: Work&Evergy 3. EM fields/forces 4. Basic of waves 5. Energy levels ข้อสอบ CU-ATS Physics มีทั้งหมด 30 ข้อ น้องควรใช้เวลาเฉลี่ยข้อหนึ่งไม่เกิน 2 นาที เพราะการทำข้อสอบให้เร็วถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำคะแนนในพาร์ทนี้

เกณฑ์คะแนน CU-ATS การใช้สมัครเข้าคณะอินเตอร์ จุฬาฯ

ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน

ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน

BSAC : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) รับคะแนน Chemistry โดยมีเกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่า 380 คะแนน

KMITL’S AEC : วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับคะแนน โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

วิธีสมัครสอบ CU-ATS

รอบสอบในแต่ละปี จะมีการจัดสอบประมาณ 4 รอบ ครอบคลุมทั้งช่วงต้นปี กลางปี และปลายปี ค่าสอบจะอยู่ที่ 1,000 บาท

โดยน้องสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบสอบกับกระดาษ หรือ จะเลือกสอบแบบ E-Testing (สอบกับคอมพิวเตอร์) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการสอบทั้ง 2 แบบ มักจะเป็นวันเดียวกัน ผู้สอบจึงต้องตัดสินใจเลือกว่าต้องการสอบแบบ paper หรือแบบ computer โดยสามารถอัพเดตรอบสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_ats.html

 

ขั้นตอนสมัครสอบ

 1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th
 2. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์” หากเคยลงทะเบียนแล้วให้กรอกข้อมูล log in ได้เลย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้เลือกเมนู “ลงทะเบียนใหม่”
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
 4. หากอยู่ในช่วงที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ ให้เราเลือกรอบสอบ และวิชาสอบที่ต้องการได้เลย
 5. พิมพ์ใบชำระเงินออกมา นำไปชำระเงินตามช่องทางที่ระบุไว้

ตารางสอบ CU-ATS 2566

ทางศูนย์ทดสอบจุฬาฯ จะจัดสอบ CU-ATS ปีละ 4-5 ครั้ง คือจะมีสอบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม , กรกฎาคม , และ ธันวาคม โดยปกติจะสอบช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.ของทุกรอบในการสอบ และสำหรับน้อง คนไหนที่ต้องการยื่นคะแนนรอบ Early ควรมีคะแนนก่อนเดือนธันวาคม

 

ตารางสอบ CU-ATS 2566 (CU-ATS PBT Test Dates 2023)

Test Datesเวลาช่วงรับสมัคร
15 ม.ค. 256609:00-11:001-7 ม.ค. 2566
12 ก.พ. 256609:00-11:0025-31 ม.ค. 2566
12 มี.ค. 256609:00-11:0022-28 ก.พ. 2566
9 ก.ค. 256609:00-11:0022-28 มิ.ย. 2566
5 พ.ย. 256609:00-11:0019-25 ต.ค. 2566
3 ธ.ค. 256609:00-11:0016-22 พ.ย. 2566

 

CU-ATS CBT (CU-ATS E-Testing 2566)

Test Datesเวลาช่วงรับสมัคร
15 ม.ค. 256609:00-11:006-9 ม.ค. 2566
12 ก.พ. 256609:00-11:003-6 ก.พ. 2566
12 มี.ค. 256609:00-11:003-6 มี.ค. 2566
9 ก.ค. 256609:00-11:0030 มิ.ย.-3 ก.ค. 2566
5 พ.ย. 256609:00-11:0027-30 ต.ค. 2566
3 ธ.ค. 256609:00-11:0024-27 พ.ย. 2566

 

ข้อสอบ CU-ATS 2023

แนวข้อสอบจะมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT-II แต่จะมีความซับซ้อน และการคำนวณที่ยากกว่า เช่น

SAT Physics ในเรื่อง Wave equation , Speed , Work by dot product เรื่องเหล่านี้ในพาร์ทฟิสิกส์ จะออกข้อสอบยากว่า SAT-II และในบ้างเรื่่องของเคมี CU-ATS ก็จะมีการออกข้อสอบแต่ SAT-II ไม่มี

 

ข้อสอบ CU-ATS Chemistry คืออะไร

ข้อสอบ CU ATS Chemistry มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 ข้อสอบออกเรื่องหลักๆ คือ Mechanics , Electricity and Magnetism, Waves,Heat, Kinetic ,Theory and Thermodynamics , Modern Physics และ Miscellaneous

 

ข้อสอบ CU-ATS Physics คืออะไร

ข้อสอบ CU ATS Physics มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 ข้อสอบออกเรื่องหลักๆ คือ Structure of Matter, Atom theory and structure, Molecular structure, Bonding, States of Matter, Gases , Solutions, Reaction Types, Acids and bases, Oxidation-reduction, Stoichiometry, Mole concept, Chemical equations, Equilibrium and Reaction Rates, Thermochemistry, Descriptive Chemistry

เรียน cu-ats
เรียน cu-ats

ติว CU-ATS ตัวต่อตัว

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ด้วยคอร์สเรียน CU-ATS ด้วยคอร์ส ติวที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบส่วนตัวกับติวเตอร์ การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะไม่มั่นใจพื้นฐาน หรือไม่เคยทำข้อสอบ มาก่อน ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้สบาย ๆ

คอร์สเรียน CU-ATS ติวตัวต่อตัว นั้นจะสามารถปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูง และยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียน ได้อีกด้วย โดยคอร์สนี้มีให้เลือกทั้ง Physics และ Chemistry ไม่ว่าจะอยากเน้นพาร์ทไหน เราก็มีคอร์สให้ครบ

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
10 ชม.20 ชม.recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน14,000 ฿22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
21,000 ฿33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
29,680 ฿39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
   แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

รีวิว คอร์ส ติว CU-ATS ตัวต่อตัว

ข้อความรู้ก่อนสอบ CU-ATS
ข้อความรู้ก่อนสอบ CU-ATS
คะแนน CU-ATS คะแนน ACT Science
คะแนน CU-ATS คะแนน ACT Science

หลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ CU-ATS

 1. บัตรประชาชน
 2. หนังสือเดินทาง
 3. หลักฐานที่ออกโดยทางราชการ ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ที่ระบุเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) และรูปถ่าย

เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนต้องเป็นฉบับจริง และไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงตนในห้อง CU-ATS และ เมื่อตรวจหลักฐานและลงชื่อเข้าสอบแล้ว ขอให้เก็บใส่ถุงซิปล็อค

หมายเหตุ หลักฐานใช้อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ข้อ

การแต่งกายเข้าสอบ CU-ATS

 • ชุดนักเรียน
 • ชุดพละ
 • ชุดนักศึกษา
 • ชุดสุภาพ (เสื้อมีปก,กางเกงขายาว,กระโปรงคลุมเข่า,รองเท้าหุ้มส้น)

ข้อห้าม วันสอบ CU-ATS ห้ามใส่ เสื้อไม่มีปก,กางเกงขาสั้น,การเกงขาด,กระโปรงสั้น,รองเท้าแตะ

Scroll to Top