IELTS   TOEIC     GED     SAT   CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL   GMAT    IGCSE   SMART-II    GAT
Facebook Twitter YouTube

สมัครติวเตอร์
 

 

สถาบันกวดวิชา PornpanAcademy ขอขอบคุณ
ที่ให้ความสนใจสมัครติวเตอร์ทางสถาบันกวดวิชา อ.พรพรรณ (พี่เปิ้ล)


            ทางสถาบันกวดวิชา อ.พรพรรณ (พี่เปิ้ล) ได้ประกาศรับสมัครติวเตอร์สอนในสถาบัน วิชาต่างๆ ในหลักสูตรอินเตอร์ เช่น CU-TEP IGCSE GED IELTS etc.

            ด้วยเนื่องมาจากทางสถาบันได้กำลังขยายจึงต้องการรับสมัครติวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์การสอนเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน โดยผู้ที่สนใจสมัครติวเตอร์ต้องเป็นผู้ที่มี ทัศนคติที่ดีต่อการสอน มีจิตวิญญาณของความเป็นติวเตอร์ โดยผู้สมัครติวเตอร์์ทุกท่านจะถูกสัมภาษณ์โดย อ.พรพรรณ (พี่เปิ้ล) เพื่อดูความเหมาะสม โดยทางสถาบันจะคัดเลือกผู้สมัครติวเตอร์จากคุณสมับัติต่างๆ หากผู้สนใจสมัครติวเตอร์ท่านใดมีสนใจเป็นติวเตอร์ทางสถาบันสามารถส่งประวัติ หลักฐานการสมัครติวเตอร์มาที่ อีเมล์ info@chulatutor.com หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางสถาบันกวดวิชา อ.พรพรรณ (พี่เปิ้ล) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับทางท่าน

หมายเหตุ : หากทางผู้สนใจสมัครติวเตอร์ไม่ได้รับเมล์ตอบกลับภายใน 24 ชม. กรุณาติดต่อกลับที่เจ้าหน้า อีเมล์ info@chulatutor.com

คุณสมบัติของผู้สมัครติวเตอร์

1. มีทัศนคติที่ดีต่องานสอน
2. มีความรับผิดชอบในการสอน
3. ตรงต่อเวลา
4. หากมีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์
2. ทางสถาบันจะพิจารณาคุณสมบัติติวเตอร์ หากติวเตอร์ท่านใดคุณสมบัติผ่าน ทางสถาบันจะนัดสอบสัมภาษณ์
3. หลักฐานที่นำมาวันสอบสัมภาษณ์
            - สำเนาบัตรประชาชน
            - สำเนาทะเบียนบ้าน
            - หลักฐานวุฒิการศึกษา
            - รูปภาพ 1 - 2 นิ้ว 1 ใบ

หมายเหตุ: หากมีปัญหาในการสมัครติวเตอร์ รบกวนกรอกใบสมัครสอนพิเศษแล้วส่งมาที่ info@chulatutor.com


ข้อมูลส่วนตัว
การติดต่อ
โทรศัพท์ (ที่สะดวกในการติดต่อ) *
ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ข้อมูลการสอน
รูปภาพ
Number anti spam.ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติว
ติวเตอร์) ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อนหญิง อุบล รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น องค์ประธาน
++ อ่านต่อ
ระวังภัยมิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน
กวด วิชา จุฬาติวเตอร์ไปแอบอ้าง เนื่องจากทาง สถาบันได้รับรายงานว่าใน ขณะนี้มีกลุ่ม มิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน ไปแอบอ้าง


Facebook FanPage


Google+


CHULATUTOR

   IELTS   TOEIC     GED      SAT  SAT-II CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL    GMAT    IGCSE SMART-II    MUIC