fbpx

TOEFL IBT

TOEFL iBT คือ การสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จัดทำโดย Educational Testing Service (ETS) ประเทศสหรัฐอเมริกา TOEFL iBT เป็นข้อสอบที่ทำในคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 120 คะแนน ประกอบไปด้วยการทดสอบในทักษะต่างๆ ดังนี้ 1. Reading (การอ่าน): มีคำถามทั้งหมด 36-56 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60-80 นาที ลักษณะข้อสอบเป็นการอ่านบทความเชิงวิชาการประมาณ 3-4 บทความ 2. Listening (การฟัง): มีคำถามทั้งหมด 34-51 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60-90 นาที ลักษณะข้อสอบจะให้ฟังเสียงเลคเชอร์ การอภิปราย บทสนทนา หรือการถามตอบในห้องเรียน 3. Speaking (การพูด): มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 20 นาที ลักษณะข้อสอบจะให้เราพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ใกล้ตัว รวมไปถึงการที่ข้อสอบจะให้อ่านบทความและให้ฟังบางอย่างก่อน จากนั้นจึงตอบคำถามด้วยการพูดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมาจากการอ่านและการฟังนั้น […]

Tags: toefl toefl ibt

TOEFL

TOEFL คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ ข้อสอบมีทั้งหมด 4 พาร์ท คือ Reading , Listening , Speaking , Writing

Tags: cu-tep toefl toefl ibt toefl itp