fbpx

CU-TEP Speaking

CU-TEP speaking ข้อสอบ CU-TEP ในส่วนของ การพูด (Speaking) จะมีข้อสอบรวมทั้งหมด 3 ข้อ และจะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด โดยประมาณ 10-15 นาที โดยที่ผู้สอบทุกคนจะได้รับหูฟังพร้อมกับไมค์ไว้ใช้สำหรับพูดขณะสอบ นอกจากนี้ผู้สอบจะถูกกำหนดเวลาในการพูดในแต่ละข้อ ซึ่งข้อสอบนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ   ข้อสอบ CU-TEP speaking ส่วนที่ 1 ข้อสอบเกี่ยวกับรูปภาพ โดยจะมีภาพปรากฏที่จอ Projector ทั้งหมด 6 รูปด้วยกัน โดยจะให้ผู้ที่เข้าสอบทุกคนแต่งเป็นเรื่องราวโดยเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะมีลักษณะคล้ายกันการแต่งนิทานนั่นเอง แต่ตัวผู้ทำสอบต้องมีทักษะในเรื่องของ คำเชื่อม (Connector) พอสมควร ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เจอรูป Pen และ Notebook ( กรณีตัวอย่างมี 2 รูป ) จะสามารถแต่งประโยคได้ในลักษณะประมาณนี้คือ   “ When I go to school, […]

Tags: cu-tep CU-TEP Online CU-TEP Speaking

CU-TEP Reading

CU-TEP reading CU-TEP reading ข้อสอบ CU-TEP ในส่วนของ การอ่าน ( Reading ) จะมีข้อสอบรวมทั้งหมด 60 ข้อ และจะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 70 นาทีโดยที่ผู้สอบสามารถจะบริหารเวลาเองได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง ข้อสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ   CU-TEP reading ส่วนที่ 1 : Close test ข้อสอบ Close test หรือ Fill in the blank ซึ่งจะมีทั้งหมด 15 ข้อด้วยกัน โดยจะมีทั้งการวัดความสามารถทางด้าน Vocabulary และ Grammar พร้อมกัน โดยข้อสอบจะให้มาเป็นหนึ่งเนื้อเรื่องที่มีบางส่วนหายไปอยู่ทั้งหมด 15 ช่องด้วยกัน   CU-TEP reading ส่วนที่ 2 : Reading Comprehension ข้อสอบ […]

Tags: cu-tep CU-TEP Listening CU-TEP Online CU-TEP Reading CU-TEP Speaking CU-TEP Writing

ตารางเปรียบเทียบคะแนน CU-TEP

ตารางเปรียบเทียบคะแนน CU-TEP เปรียบเทียบคะแนน CU-TEP หากเปรียบเทียบข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP กับข้อสอบภาษาอังกฤษ อื่นๆ เช่น TOEFL ,  IELTS , TOEIC จะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร เช่น   ข้อสอบ CU-TEP กับ TOEFL ข้อสอบสอบ TOEFL จะยากกว่า CU-TEP มาก เพราะว่าจะเป็นการทำข้อสอบที่ได้แยกทักษะออกเป็นถึง 4 ส่วน เมื่อเทียบกับ CU-TEP ที่มีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น หากลองวิเคราะห์เป็นส่วน ๆ แล้ว จะพบว่า ใน Speaking นั้นจะมีใน TOEFL แต่ไม่มีใน CU-TEP สำหรับในส่วนของ Writing นั้น ของ cutep จะเป็นลักษณะของกากบาทจับจุดผิดเท่านั้น หากแต่เป็น TOEFL จะเป็นในส่วนของ การเขียนทั้งหมด โดยต้องอาศัยทั้งความรู้และความคิดในการเสนอไอเดียด้วย ในส่วนของ Reading […]

Tags: cu-tep CU-TEP Listening CU-TEP Online CU-TEP Reading CU-TEP Speaking CU-TEP Writing คะแนน CU-TEP

CU-TEP คือ

CU-TEP ( Chulalongkorn University Test of English Proficiency ) ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่ทางจุฬาฯ เป็นผู้ออกข้อสอบเอง มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ Listening มีทั้งหมด 30 ข้อ Reading มีทั้งหมด 60 ข้อ Writing มีทั้งหมด 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนรวมเป็น 120 คะแนน   CU-TEP listening ส่วนที่ 1 จะเป็นการพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลในเหตุการณ์สั้นๆ  โดยคำถามส่วนใหญ่จะเป็นถามสำนวน การตีความจากเสียงของผู้พูดเป็นหลัก หรือว่าสิ่งที่เขาแนะนำให้ทำต่อไปคืออะไรเป็นต้น ส่วนที่ 2 จะเป็นการสนทนาที่ยาวขึ้นกว่าเดิม  โดยข้อสอบมักจะถาม เกี่ยวกับเรื่องว่าใจความหลักที่ทั้งคู่คุยกันนั้นคืออะไร แล้ว tone ของเรื่องเป็นแบบไหน หรืออาจจะเป็นจำนวนสิ่งที่พวกเขาต้องทำต่อไปคืออะไรเป็นต้น ส่วนที่ 3 จะเป็นการบรรยายของอาจารย์ให้จด lecture […]

Tags: cu-tep CU-TEP Listening CU-TEP Online CU-TEP Reading CU-TEP Speaking CU-TEP Writing CU-TEP คือ

CU-TEP

CU-TEP คือ แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยจะเป็นการวัดทักทษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูด

Tags: cu-tep CU-TEP Listening CU-TEP Online CU-TEP Reading CU-TEP Speaking CU-TEP Writing