fbpx

CU-AAT คือ

CU-AAT คือ ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT I (ทั้ง Part Mathematics และ Part Verbal) ซึ่งข้อสอบของ CU-AAT จะมีข้อสอบ Part ละ 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที/Part ข้อสอบจะเป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ทั้งหมด (มี 5 ตัวเลือก) และคะแนนเต็มของ CU-AAT คือ 1,600 คะแนน (Mathematics 800 คะแนน + Verbal 800 คะแนน)   ข้อสอบ […]

Tags: cu-aat CU-AAT คือ

CU-AAT

CU-AAT คือ แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT-I

Tags: cu-aat