fbpx

KU-EPT

KU-EPT คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (01355111) และภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (01355112) แต่ยังไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (01355113) นอกจากนี้ยังใช้สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอกที่ต้องผ่านการทดสอบทางภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถลงทะเบียนเรียนและสอบให้ผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355501 ทดแทนได้ หรืออาจจะยื่นคะแนน TOEFL / IELTS เทียบเท่าการสอบ KU-EPT ได้ แต่หลายคนก็เลือกสอบ KU-EPT กันเสียมากกว่าเพราะหากเปรียบเทียบจากเนื้อหาและลักษณะการออกข้อสอบแล้ว KU-EPT จะดูเบากว่านั่นเองค่ะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สามารถสอบได้เช่นเดียวกัน โดยข้อสอบ KU-EPT จะมีการจัดสอบเพียงปีละ 4-6 รอบเท่านั้น   เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ข้อสอบ KU-EPT ที่ว่าเบากว่านั้น เขาสอบอะไรกันบ้าง ข้อสอบ KU-EPT ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1. Structure Completion จำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น […]

Tags: KU KU-EPT ข้อสอบ KU-EPT เรียน KU-EPT