SAT Physics ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

SAT Physics

SAT Physics ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

SAT Physics ဆိုသည္မွာ SAT Subject Test စစ္ေဆးေရးေမးခြန္းစုထဲတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ၿပီး ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးလိုေသာ စစ္ေဆးေရးေမးခြန္ စာေမးပဲြတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာသင္႐ိုးတြင္ (သို႔) ႏိုင္ငံတကာရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သိပၸံဘာသာရပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ စက္မႈပညာရပ္၊ ေဆးပညာရပ္၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာပညာရပ္၊ (သို႔) ယင္းတို႔သက္ဆိုင္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ ပညာေတာ္သင္သြားလိုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းအားလုံးေပါင္း 75 ခု၊ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုခ်ိန္ မိနစ္ 60 ေပးထား၍ အမွတ္မွာ 200 – 800 မွတ္တို႔ၾကားတြင္ ရွိပါသည္။ အေမရိကတြင္ စစ္ေဆးေရး စာေမးပြဲအႀကိမ္ေပါင္း တစ္ႏွစ္ကို 6 ႀကိမ္ထိရွိ ႏိုင္ၿပီး အာရွပိုင္းႏိုင္ငံတို႔ဘက္တြင္ စစ္ေဆးေရး စာေမးပဲြအႀကိမ္ေပါင္း တစ္ႏွစ္ကို 5 ႀကိမ္ေလာက္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။

 

SAT Physics ေျဖဆိုလိုျခင္းစာရင္းသြင္းနည္း

SAT Physics ေျဖဆိုလိုျခင္း စာရင္းသြင္းလုပ္ရန္မွာ College Board ဝက္ဘ္ဆိုက္ လင့္ခ္ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests ကိုဝင္ၿပီး Register for SAT Subject Tests ေခါင္းစဥ္ကိုေရြးခ်ယ္ေပးၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ေပး၍ ေျဖဆိုလိုေသာ စာေမးပဲြအႀကိမ္အခါအပိုင္း ေရြးေပးကာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ စာေမးပဲြေၾကးကို အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ျဖစ္သည့္ Credit Card (သို႔) Debit Card ကဒ္တို႔ျဖင့္သာ ေငြရွင္းႏိုင္ပါသည္။ စာေမးပဲြေၾကးကို အာရွတိုက္ႏိုင္ငံပိုင္းတို႔အတြက္ $101 ထိေလာက္ရွိၿပီး အႀကိမ္အခါအပိုင္းတူစာေမးပဲြတြင္ အျခားဘာသာရပ္ႏွင့္ပူးတဲြ ေပါင္း၍ 2 ဘာသာ ေျဖဆိုမႈယူထားလွ်င္ စာေမးပဲြေၾကးမွာ $123 ေလာက္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ အႀကိမ္အခါအပိုင္းတူစာေမးပဲြတြင္ အျခားဘာသာရပ္ႏွင့္ပူးတဲြ ေပါင္း၍ 3 ဘာသာ ေျဖဆိုမႈယူထားလွ်င္ စာေမးပဲြေၾကးမွာ $145 ေလာက္ျဖစ္ပါသည္ (စာေမးပဲြတစ္ႀကိမ္တစ္ခါက်င္းပတိုင္းအတြက္ အမ်ားဆုံး 3 ဘာသာထိသာ စာရင္းသြင္းေျဖဆိုခြင့္ ရရွိႏိုင္သည္)။ အေမရိက (သို႔) အျခားေဒသ နယ္ေျမ တို႔အတြက္ မတူညီေသာ စာေမးပဲြေၾကး အသီးသီးရွိၾကၿပီး အခ်က္အလက္ပိုမိုသိရွိလိုပါက College Board ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပဲြေျဖဆိုခြင့္ စာရင္းသြင္း၍ စာေမးပဲြေၾကး ေငြရွင္းၿပီးသြားၿပီးေနာက္မွာ Admission Ticket ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ကို print ထုတ္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြရက္တြင္မွာ ဤဝင္ခြင့္လက္မွတ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္(သို႔)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္(Passport)ႏွင့္တကြ တဲြျပေပး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရပါမည္။ ဤေနရာမွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ ၄င္းဝင္ခြင့္လက္မွတ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္(သို႔) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စာရြက္စာတမ္းတို႔ မရွိပါက စာေမးပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 

SAT Physics စစ္ေဆးေရးေမးခြန္းပိုင္း အေၾကာင္းအရာပါဝင္မႈ ၿခံဳငုံၾကည့္ျခင္း

SAT Physics စစ္ေဆးသည့္ေမးခြန္းမွာ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံသေဘာတရား ႏွင့္ ဗဟုသုတ သိရွိ နားလည္ တတ္ကၽြမ္းမႈ၊ အေျခခံျပႆနာ ႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲသည့္ ျပႆနာ ေျဖျခင္းနည္းလမ္းတို႔ကိုပါ စစ္ေဆးလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းပိုင္းအေၾကာင္းအရာတြင္ ပါဝင္ေလ့ရွိေသာ မကၠင္းနစ္စက္ျပင္အေၾကာင္း(Mechanic), လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ သံလိုက္ဓာတ္(Electricity and magnetism), လႈိင္း ႏွင့္ အျမင္အလင္းပညာ(မွန္ဘီလူး) (Waves and optic), အပူအား ႏွင့္ အျခားစြမ္းအင္မ်ား ဆက္စပ္ပုံကို ေလ့လာေသာ သိပၸံပညာရပ္ (Heat and thermodynamic) ႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာ အနည္းငယ္ပါဝင္ေလ့ရွိေသာ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္သမိုင္းအေၾကာင္း၊ ပုံျပမ်ဥ္းဂရပ္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာျခင္း တိုင္းတာျခင္း၊ ႐ူပနကၡတၱေဗဒ ဘာသာရပ္(Astrophysics) ႏွင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္(Mathematics)တို႔ဆက္ႏြယ္ေသာ တတ္ကၽြမ္းမႈ၊ သတၱဳအခ်ိဳ႕တြင္ အပူခ်ိန္ အလြန္နည္းသည့္အခါ လွ်ပ္စီးအားခုခံမႈမရွိသေလာက္ျဖစ္သည့္ ဂုဏ္သတၱိ (Superconductivity) ႏွင့္ Chaos Theory တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းထဲတြင္ မကၠင္းနစ္စက္ျပင္အေၾကာင္း(Mechanic)မွာ အမ်ားဆုံး 36% – 42% ထိေမးထားသည္ကိုေတြ႕ရ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ သံလိုက္ဓာတ္(Electricity and magnetism)မွာ 24% – 18% ၊ လႈိင္း ႏွင့္ အျမင္အလင္းပညာ(မွန္ဘီလူး) (Waves and optic)မွာ 19% – 15% အသီးသီပါဝင္ထားၿပီး၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ အနည္းငယ္သာ ထည့္ေမးထားေလ့ရွိသည္။ တို႔ျဖစ္ပါ၍ ေမးခြန္းထဲတြင္ အထက္ဘာသာရပ္ခဲြ မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ ပါဝင္မႈ အပိုင္းအခ်ိဳး အဆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလ့လာေတြ႕ရွိထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ ေမးခြန္းကိုအထူးေသခ်ာေလ့လာၿပီး အေကာင္းဆုံး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ထားဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

Tags: