ໃຜແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ TOEFL ? ໃຜທີ່ສາມາດສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ແນ່ ?

TOEFL FAQ

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຍົກເລີກການລົງທະບຽນການສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການລົງທະບຽນການສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ພາຍໃນ 4 ວັນ ກ່ອນເຖິງມື້ເສັງ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າລົງທະບຽນຄືນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນເຕັມທີ່ຊຳລະໄປ ເປັນເງິນໂດລາ ການຍົກເລີກແລະການຮັບເງິນຄືນ ສາມາດດຳເນີນການຜ່ານ TOEFL Website ແລະ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ກຳໜົດຂອງທາງ TOEFL

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາເຮັດຂໍ້ສອບ TOEFL ອອນລາຍໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ເຮັດໄດ້ ຂໍ້ສອບ TOEFL ອອນລາຍຮຽກວ່າ TOEFL ເຊິ່ງແມ່ນໂຕຫຍໍ້ຂອງ TOEFL internet-based test ການທົດສອບ TOEFL ອອນລາຍໃນຄອມພິວເຕີ ຈະວັດທັກສະຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ 4 ດ້ານ ຄື ການອ່ານ, ການຟັງ, ການເວົ້າ ແລະການຂຽນ ເຊິ່ງແມ່ນການທົດສອບທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວເສັງ TOEFL ເອງຢູ່ເຮືອນໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ທ່ານສາມາດກຽມຕົວເສັງ TOEFL ໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຕາມທີ່ທ່ານສະດວກ ໃຊ້ໄລຍະເວລາໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະສາມາດຈັດການເວລາໄດ້ເອງ ແຕ່ອາດມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກເລື່ອງການທຸ່ມເທ ແລະສະມາທິຂອງທ່ານເອງ ເມື່ອຝຶກຝົນຕາມສະດວກຢູ່ເຮືອນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວເສັງ TOEFL ພາຍໃນ 1 ອາທິດ ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດກຽມຕົວເສັງ TOEFL ພາຍໃນ 1 ອາທິດໄດ້ ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງມີເວລາກຽມຕົວບໍ່ຫຼຸດ 7 ວັນ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າທ່ານມີເວລາພຽງແຕ່ 1 ອາທິດ ທ່ານຕ້ອງມີວິໄນ ແລະ ກຽມເສັງຢ່າງມີແບບແຜນ TOEFL ປະກອບມີ 4 ໂມດູນ ແມ່ນ ການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ທ່ານອາດຈະເລືອກສ່ວນທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນຂອງທ່ານຫຼາຍທີສຸດ ແລະ ແນໃສ່ໃນສ່ວນນັ້ນໃຫ້ຫຼາຍທີສຸດ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວເສັງ TOEFL ພາຍໃນ 1 ເດືອນໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ມີຄົນຢູ່ຈຳນວນຫຼາຍມັກບອກວ່າໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນນັ້ນ ພຽງພໍສຳລັບການກຽມຕົວເສັງ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ມັນຍັງຂຶ້ນກັບອີກຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ ຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ ວ່າດີໃນລະດັບໃດ ແລະທ່ານຕ້ອງການຄະແນນຫຼາຍເທົ່າໃດ ແລະທ່ານທຸ່ມເທກັບການກຽມຕົວເທົ່າໃດ ແລະຈະມີການແບ່ງເວລາໃນການກຽມຕົວເສັງເທົ່າໃດ ມີປຶ້ມກຽມສອບຢູ່ຫຼາຍທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ສຶກສາດ້ວຍຕົວເອງ ເພື່ອທີ່ຈະປະເມີນໄລຍະເວລາໃນການກຽມຕົວ 1 ເດືອນນັ້ນ ແມ່ນການທ້າທາຍທີຫຼາຍເກີນໄປສຳລັບທ່ານຫຼືບໍ່

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເສັງ TOEFL ໃນອາເມລິກາໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດເສັງ TOEFL ໃນອາເມລິກາໄດ້ ການເສັງ TOEFL ນັ້ນສາມາດເສັງໄດ້ໃນຫຼາຍປະເທດ ບາງປະເທດມີທັ້ງການເສັງ TOEFL iBT ແລະ TOEFL PBT ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນ TOEFL iBT ຖ້າທ່ານແມ່ນນັກສຶກສານານາຊາດກຳລັງຈະໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ອາເມລິກາ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງກຽມຍື່ນຜົນທົດສອບພາສາອັງກິດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດແບບອາເມລິກັນໃນການເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ການສະກົດຄຳແບບອາເມລິກັນ ຫຼື ການອອກສຽງແບບອາເມລິກັນໃນການເສັງເວົ້າ IELTS ໄດ້ ແລະທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດແບບອາເມລິກັນໃນການຂຽນຕອບໃນຂໍ້ສອບການອ່ານ ແລະການຟັງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານຕ້ອງເລືອກວ່າຈະນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດແບບອາເມລິກັນ ຫຼື ແບບ ບຣິຕິຊ ຖ້າທ່ານໃຊ້ທັ້ງສອງແບບ ທ່ານອາດຖືດພັກຄະແນນຈາກການນຳໃຊ້ປະສົມກັນໄດ້

 

ນັກຮຽນອິນເດຍສາມາດເສັງ ACT ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ຖ້າທ່ານມີອາຍຸຂັ້ນຕ່ຳ 13 ປີ ທ່ານສາມາດເສັງ ACT ໄດ້ ACT ແມ່ນ ຂໍ້ສອບມາດຕະຖານສຳລັບການເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ລະດັບວິທະຍາໄລໃນອາເມລິກາ ຂໍ້ສອບປະກອບມີ 4 ທັກສະວິຊາການ ຄື ພາສາອັງກິດ, ຄະນິດ, ການອ່ານ ແລະການໃຫ້ເຫດທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຍັງມີທາງເລືອກສຳລັບການເສັງຂໍ້ຂຽນດ້ວຍ ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມໄດ້ຈາກເວັບໄຊ້ ACT ກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳໜົດຂອງການສອບ

 

ຂໍ້ສອບ SAT ສາມາດໃຊ້ແທນ TOEFL ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ຂໍ້ສອບ SAT ການອ່ານເພື່ອວິເຄາະ ວັດທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງຄຳສັບ ແລະ ການອ່ານເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພາສາອັງກິດຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ແທນຂໍ້ສອບ TOEFL ໃນການສະແດງເຖິງທັກສະການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ ໃນບາງມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄະແນ TOEFL ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຄະແນນ SAT ການອ່ານເພື່ອວິເຄາະແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງສຶກສາລະອຽດຂໍ້ກຳໜົດຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລດ້ວຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ທຸນການສຶກສາຜ່ານ TOEFL ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບທຸນການສຶກສາຈາກກາຮສອບ TOEFL ໂດຍອ້ອມໆ ເຖິງທາງມະຫາວິທະຍາໄລຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທຸນການສຶກສາຈາກຄະແນນເສັງ TOEFL ແຕ່ວ່າຈຳນວນທຸນການສຶກສານາໆຊາດຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ພິຈາລະນາການໃຫ້ທຸນຈາກຄະແນນ TOEFL ເມື່ອທ່ານຂໍຮັບທຸນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເສັງ TOEFL 2 ຄັ້ງ ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດສອບ TOEFL ຈັກຄັ້ງກໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ການເສັງຈັດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ເດືອນ ທ່ານສາມາດເສັງໄດ້ 1 ຄັ້ງໃນ 1 ອາທິດ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນ 2 ຫາ 4 ຄັ້ງ ຕໍ່ເດືອນ ທ່ານອາດເວັ້ນໄລະເວລາ 2 ເດືອນ ຫຼື ພັກຊ່ວງເພື່ອໃຫ້ເວລາກັບການກຽມຕົວສອບຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອຄະແນນທີ່ດີຂື້ນ ໂດຍຜົນການເສັງນັ້ນມີອາຍຸ 2 ປີ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເສັງ TOEFL ໃໝ່ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ພໍໃຈກັບຜົນຄະແນນ ທ່ານສາມາດເສັງໃໝ່ໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມກຳໜົດໄວ້ ການເສັງຈັດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ທ່ານສາມາດເສັງໄດ້ 1 ຄັ້ງໃນ 1 ອາທິດ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນ 2 ຫາ 4 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ທ່ານອາດເວັ້ນໄລະເວລາ 2 ເດືອນ ຫຼື ພັກຊ່ວງເພື່ອໃຫ້ເວລາກັບການກຽມຕົວສອບຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອຄະແນນທີ່ດີຂື້ນ

 

ປະເທດການາດາຮັບຜົນການເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ຂໍ້ສອບ TOEFL ແມ່ນຂໍ້ສອບນານາຊາດ ກວ່າ 10,000 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງ ໆ ທົ່ວໂລກ ກວ່າ 150 ປະເທດ ລວມເຖິງ ປະເທດການາດາ ຮັບຜົນສອບ TOEFL ມະຫາາວິທະຍາໄລໃນການາດາ ຮັບຜົນຄະແນນ TOEFL ຫຼາຍກວ່າຜົນຄະແນນທົດສອບພາສາອັງກິດຢ່າງອື່ນ ນອກຈາກນີ້ ອົງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ພະແນກກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຍັງນຳໃຊ້ຜົນຄະແນນ TOEFL ໃນການພິຈາລະນາໃຫ້ວີຊ່າການເຮັດວຽກ ແລະ ວີຊ່າພຳນັກອາໄສອີກດ້ວຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນເພື່ອສອບເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ຂໍ້ສອບ TOEFL ວັດທັກສະພາສາອັງກິດ 4 ດ້ານ ແມ່ນ ການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນຈະຄິດວ່າຂໍ້ສອບ TOEFL ນັ້ນຍາກ ຂໍ້ສອບ TOEFL ຍັງມີເກນການພິຈາລະນາສະເພາະໃນຄະແນນແຕ່ລະດັບຊັ້ນ ເຖິງວ່າທັກສະພາສາອັງຂອງທ່ານຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທີ່ໜ້າພໍໃຂ ການຮຽນເພີ່ມເຕີມເພື່ອການເສັງ TOEFL ກໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ແນະນຳຢ່າງຍິ່ງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ຖ້າຂ້ອຍມີ Green Card ແລ້ວ ?

ການທີ່ຈະເສັງຫຼືບໍ່ເສັງນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບຽບການຮັບນັກສຶກສາຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ຖື Green Card ຈະຖືກແນມວ່າເປັນຜູ້ພຳນັກພັກເຊົາອາໄສຖາວອນ ເຊິ່ງບໍ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດຂອງນັກສຶກສານານາຊາດ ທີ່ຈະຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ບາງມະຫາວິທະຍາໄລອາດຕ້ອງການຜົນທົດສອບພາສາອັງກິດຂອງນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກປະເທດທີ່ຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ່ສອງ

 

ນັກຮຽນອິນເດຍຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫຼາຍຈະຂໍຫຼັກຖານທາງພາສາອັງກິດຈາກນັກສຶກສານານາຊາດ ເຊັ່ນ TOEFL ຫຼື IELTS ເຖິງພາສາອັງກິດແມ່ນພາສາລັດຖະການຂອງປະເທດອິນເດຍ ແຕ່ກໍ່ນຳໃຊ້ໃນວຽກຂອງລັດຖະການ ເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບສານ, ການສືສານລະຫວ່າງລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ສະໝັກຈາກກຸ່ມປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ ຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ

 

ນັກຮຽນນານາຊາດຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ SAT ຫຼືບໍ່ ?

ຈິງແລ້ວ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເສັງ SAT ເພາະ SAT ແມ່ນຂໍ້ສອບມາດຕະຖານທີ່ຊົມໃຊ້ແພ່ຫຼາຍໃນການສະໝັກສຶກສາຕໍ່ໃນອາເມລິກາ ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳນັ້ນຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢ່ກັບແຕ່ລະຫຼັກສູດທີ່ທ່ານສະໝັກ ໃນບາງກໍລະນີ ສາມາດນຳໃຊ້ SAT ເພື່ອເວັ້ນການຂໍຜົນຄະແນນພາສາອັງກິດຢ່າງ TOEFL ຫຼື IELTS ໄດ້ອີກດ້ວຍ

 

ທ່ານຈະໄດ້ຜົນຄະແນນເສັງ TOEFL ທັນທີຫຼືບໍ່ ?

ຜົນຄະແນນ TOEFL ຈະຖືກສະແດງໃນລະບົບອອນລາຍປະມານ 5 ວັນ ຫຼັງຈາກມື້ສອບເສັງ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຄະແນນຂອງທ່ານຜ່ານທາງບັນຊີ ETS ຂອງທ່ານ ແລະຍັງສາມາດດາວໂຫຼດແລະພິມໃບລາຍງານຄະແນນຫຼັງຈາກການເສັງ 8 ວັນ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຫ້ສົ່ງຜົນຄະແນນໄປຫາທ່ານແລະໄປຍັງສະຖາບັນທີ່ທ່ານເລືອກ ໂດຍທ່ານຕ້ອງລະບຸເງື່ອນໄຂນີ້ກ່ອນກາງເສັງ ຫຼື ພາຍໃນ 11 ວັນ ຫຼັງຈາກການສອບເສັງ

 

ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນກ່ອນການສອບເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍຄິດວ່າການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໂດຍມີເກນການວັດຄະແນນທີ່ຊັດເຈນແລະແບບຟອມການທົດສອບສະເພາະ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການເສັງເວົ້ານັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງອ່ານແລະຟັງເທັບກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕອບ. ໃນພາກນີ້ຍັງຈະວັດທັກສະການສອບເສັງຂອງທ່ານດ້ວຍ ເຊັ່ນ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທີ່ຕັ້ງໃຈຟັງຈົດບັນທຶກຫຍໍ້. ເຖິງແມ່ນວ່າທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໜ້າ ພໍໃຈແລ້ວ ການຮຽນເພື່ອກຽມຕົວສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນຍັງແນະນຳ.

 

ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ຜົນສອບເສັງ TOEFL ສຳລັບການສະໝັກຮຽນຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຫຼືບໍ່ ?

ຄຳຕອບແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ມະຫາວິທະຍາໄລຫລາຍແຫ່ງຕ້ອງການຜົນການສອບເສັງ TOEFL ແລະ IELTS ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ລະດັບຂອງຄະແນນແມ່ນຂື້ນກັບຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແລະຫລັກສູດທີ່ສະໝັກ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຖ້າມະຫາວິທະຍາໄລມີຊື່ສຽງຫລາຍ ຈະຕ້ອງການໃຫ້ມີຄະແນນ TOEFL ໃນລະດັບທີ່ສູງຂື້ນເຊັ່ນກັນ

 

ສຳນຽງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄະແນນ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ສຳນຽງບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການເສັງເວົ້າ TOEFL ຂໍ້ສອບ TOEFL ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນວ່າທ່ານໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ດີເທົ່າໃດ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໄວຍາກອນແລະຄຳສັບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະການສະແດງອອກຂອງລະດັບຄວາມສາມາດໃນການ ນຳ ໃຊ້ໂຄງສ້າງພາສາທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນໄດ້ຖືກຕ້ອງ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຄມບຣິຈ ຍອມຮັບຜົນການທົດສອບ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ອີງຕາມເວັບໄຊ້ທາງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ຜົນການທົດສອບ TOEFL ແມ່ນສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໃນການສະໝັກເຂົ້າຮຽນຕໍ່ແລະການຍື່ນປະກອບການສະໝັກ VISA Tier 4, ເຖິງແມ່ນວ່າຄະແນນ IELTS ມັກຈະຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າກໍ່ຕາມ ນອກຈາກນັ້ນ ຜົນ IELTs, C1 Advanced ແລະ C2 Proficiency ຍັງຖືກຍອມຮັບເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນຜົນຄະແນນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຈະຖືກຍອມຮັບສຳລັບທຸກໆຫລັກສູດ. ແລະລະດັບຄະແນນກໍ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍ

 

ປະເທດເຢຍລະມັນຍອມຮັບຜົນ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດເຢຍລະມັນຍອມຮັບທັ້ງຜົນການສອບເສັງ IELTS ແລະ TOEFL, ແລະຂື້ນກັບວິທະຍາໄລແຕ່ລະແຫ່ງ ວ່າຕ້ອງການລະດັບຄະແນນເທົ່າໃດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນໃນຫຼັກສູດພາສາເຢຍລະມັນ ທ່ານຍັງຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງຄວາມສາມາດທາງພາສາເຢຍລະມັນດ້ວຍ. ທ່ານຈະຕ້ອງກວດກາໂດຍກົງກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ກະກຽມຫຼັກຖານແລະເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕ້ອງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ຍອມຮັບຜົນຄະແນນ IELTS ຫຼືບໍ່ ?

ໂດຍທົ່ວໄປ ທ່ານຕ້ອງຍື່ນຜົນຄະແນນ IELTS (ຫຼື TOEFL) ຖ້າພາສາແມ່ຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນບໍ່ຕ້ອງຍື່ນຜົນຄະແນນຖ້າທ່ານຈົບປະລິນຍາຕີຈາກສະຖາບັນທີ່ມີການຮຽນການສອນເປັນພາສາອັງກິດ, ໃນຂະນະທີ່ School of Arts and Sciences ບໍ່ຮັບເອົາຜົນທົດສອບ IELTS ແລະ Harvard Business School ຮັບເອົາທັ້ງຜົນຄະແນນ TOEFL ແລະ IELTS

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ຮັບນັກສຶກສາຕ່າງຊາດຫຼືບໍ່ ?

ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ຍັງຮັບນັກສຶກສາຕ່າງຊາດຢູ່ ໂດຍມີຈຳນວນນັກສຶກສານານາຊາດເພີ່ມຂື້ນທຸກປີ ປັດຈຸບັນຈຳນວນນັກສຶກສານານາຊາດຄິດໄລ່ເປັນສັດສ່ວນ 12 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນປີ 2022 ໃນເວັບໄຊ້ທາງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຂະແໜງການສຳລັບນັກສຶກສານານາຊາດໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເລີ່ມແຕ່ການສະໝັກຈົນເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ຍອມຮັບຜົນຄະແນນ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ໄດ້ຍອມຮັບເອົາຜົນຄະແນນ TOEFL IELTS ແລະຜົນຄະແນນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge. ໜ້າເວບໄຊ້ຂອງແຕ່ລະຫຼັກສູດຫຼັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈະສະແດງເກນການຄັດເລືອກແລະລະດັບຄະແນນຂອງການສອບເສັງແຕ່ລະປະເພດເອົາໄວ້ ການຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເກນ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຄະແນນຢ່າງ ໜ້ອຍຂັ້ນຕ່ຳສຸດໃນການສອບເສັງແຕ່ລະປະເພດ.

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford ຍອມຮັບຜົນຄະແນນ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ເວັບໄຊ້ທາງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລະບຸວ່າ ການສື່ສານແລະການຂຽນພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ເໝາະ ສົມແມ່ນຈຳເປັນຕໍ່ການສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຜູ້ສະໝັກທີ່ພາສາແມ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດຕ້ອງຍື່ນຜົນຄະແນນພາສາອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື TOEFL ໂດຍທາງມະຫາວິທະຍາໄລຈະຍອດມຮັບເອົາຄະແນນທົດສອບ ETS ເທົ່ານັ້ນ.

 

ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງກຽມຕົວສອບເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL ເພາະວ່າຂໍ້ສອບ TOEFL ມີຮູບແບບສະເພາະທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຕົວທ່ານເອງກ່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນຂໍ້ສອບນີ້ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເສັງເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງແລະເປັນການສອບເສັງໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຢ່າງໜ້ອຍ ທ່ານຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການອ່ານແລະການພິມໃສ່ໜ້າຈໍ ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ສອບຈະວັດ 1 ທັກສະກໍ່ຕາມ ແຕ່ໃນບາງສ່ວນຂອງຄຳຖາມອາດປະກອບມີທັກສະຫຼາຍຢ່າງຮ່ວມກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງອ່ານ, ຟັງແລະຂຽນ, ຕອບຄຳຖາມຫລືເວົ້າຄຳຕອບ ດ້ວຍເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານຄວນກຽມຕົວກ່ອນການສອບເສັງ TOEFL.

 

ສະຖາບັນໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກຍອມຮັບຜົນຄະແນນ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນການເສັງທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຖືກຍອມຮັບທົ່ວໂລກ. ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຍອມຮັບທັງຜົນຄະແນນ IELTS ແລະ TOEFL ທີ່ຄະແນນແຕກຕ່າງກັນໄປ ທ່ານສາມາດກວດກາລະດັບຄະແນນ ທີ່ແຕ່ລະຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການໄດ່ທີ່ເວັບໄຊ້ຫຼັກຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສະໝັກສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ແນວໃດ ?

ກ່ອນອື່ນ ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊ້ ETS ເພື່ອລົງທະບຽນສອບເສັງ ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນແລ້ວ ຕ້ອງກຽມປະຈຳຕົວ ບັດເດບິດ ຫຼື ບັດເຄດິດໃຫ້ພ້ອມ ທ່ານຕ້ອງກຽມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ແລະເວລາທີ່ທ່ານຈະສອບເສັງ. ແລະທ່ານຕ້ອງຂຽນຊື່ຂອງສະຖາບັນ ຫຼື ເອເຈັ້ນ ທີ່ທ່ານຈະໄປຮັບຜົນຄະແນນດ້ວຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຄະແນນ TOEFL ໃຫ້ໄດ້ 120 ໄດ້ແນວໃດ ?

ລະດັບຄະແນນ TOEFL ທີ່ 120 ໝາຍເຖິງ ລະດັບການນຳໃຊ້ພາສາທີ່ຊ່ຽວຊານ. ການທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງໃນລະດັບນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງມີແຜນການຮຽນຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ. ມີກົນລະຍຸດໃນການທົດສອບທີ່ດີ ການວາງແຜນທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີວິໄນ ກົນລະຍຸດການສອບເສັງຈະສອນໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາ ຈັດການເວລາແລະໃນທີ່ສຸດ ຍິ່ງທ່ານມີເວລາກຽມຕົວຫຼາຍເທົ່າໃດ ທ່ານກໍ່ຈະມີໂອອາດທີ່ຈະໄດ້ຄະແນນ 120 ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສະໝັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບເກຣດ 12 ໄດ້ແນວໃດ ?

ການແຂ່ງຂັນເພື່ອເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ແມ່ນສູງຫຼາຍ ຜູ້ສະໝັກທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຄົນມີຄຸນນະສົມບັດທາງວິຊາການທີ່ສູງກ່ອນເກນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຫຼັກສູດໄດ້ກຳໜົດ ນອກຈາກນີ້ກິດຈະກຳເສີມນອກຫຼັກສູດຍັງແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ນຳໃຊ້ໃນການພິຈາລະນາ ແຕ່ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນນະສົມບັດທີ່ກົງກັບຫຼັກສູດຂອງຜູ້ສະໝັກ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໂດດເດັ່ນຈາກຜູ້ສະໝັກຄົນອື່ນໆ ໃນສາຂານັ້ນໆ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະສອບເສັງຜ່ານ TOEFL ໄດ້ແນວໃດ ?

ການສອງເສັງ TOEFL ນັ້ນບໍ່ມີຄຳວ່າຜ່ານ ການສອບເສັງ TOEFL ຈະປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ແລະສະທ້ອນຜ່ານຜົນຕະແນນ, ຄະແນນສອບຈະເລີ່ມແຕ່ 0 – 120 ຄະແນນ ໂດຍຄະແນນ 120 ໝາຍເຖິງລະດັບຊ່ຽວຊານ ມີແບບຝຶກຫັດທົດສອບໃຫ້ເຮັດທັ້ງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ທ່ານຈຶ່ງຄວນຝຶກເຮັດກ່ອນການສອບເສັງຕົວຈິງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສອບເສັງ TOEFL ໃຫ້ຜ່ານໄດ້ແນວໃດ ?

ການສອບເສັງນັ້ນຈະວັດລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າທ່ານໄດ້ເສັງຜ່ານຫຼືບໍ່ຜ່ານ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງທ່ານຈະຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານລະດັບຄະແນນ ຄະແນນການທົດສອບຈະມີຕັ້ງແຕ່ 0 – 120 ຄະແນນ ໂດຍທີ່ຄະແນນ 120 ແມ່ນລະດັບຊ່ຽວຊານ ມີແບບຝຶກຫັດທົດສອບໃຫ້ທົດສອບທັ້ງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງຝຶກເຮັດກ່ອນການສອບເສັງຕົວຈິງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ ?

ກ່ອນອື່ນ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຮູບແບບແລະກົດລະບຽບຂອງການສອບເສັງເພື່ອຈະຮູ້ວິທີການຈັດການກັບຂໍ້ສອບ ຂັ້ນຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະຕ້ອງມີແຜນການກຽມພ້ອມ ການກະກຽມອາດໃຊ້ໄລຍະເວລາ 3 – 6 ເດືອນ ການກຽມຕົວຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີລະບຽບວິໄນ ສຸດທ້າຍ ທ່ານຈະຕ້ອງມີເຕັກນິກໃນການສອບເສັງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ຄະແນນທີ່ດີ.

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL ແລະ IELTS ໄດ້ແນວໃດ ?

ການກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL ແລະ IELTS ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງພາສາອັງກິດອື່ນໆ, ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍຄະແນນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼັງຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນການລວບລວມຂໍ້ມູນ ສື່ຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການກຽມຕົວສອບເສັງເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນລຸຄະແນນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະທ່ານຄວນວາງແຜນການກະກຽມຂອງທ່ານ ການວາງແຜນການກະກຽມທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ວແນ່ ແລະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທ່ານຕ້ອງສຶກສາຮູບແບບແລະກົດລະບຽບຂອງຂໍ້ສອບ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL ຢູ່ເຮືອນໄດ້ແນວໃດ ?

ມີຫລາຍວິທີໃນການກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL ຢູ່ເຮືອນໃຫ້ທ່ານເລືອກ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ກ່ອນອື່ນທ່ານຄວນກຳນົດຕາຕະລາງເວລາທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ເພື່ອກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງ ນີ້ຈະປ້ອງກັນທ່ານບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນທາງທີ່ຜິດ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ທ່ານຄວນຝຶກການສອບເສັງເກົ່າ. ເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ທ່ານຄວນປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງທີ່ທ່ານໄດ້ວາງອອກໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວສອບເສັງ TOEFL ໃນ 2 ອາທິດໄດ້ແນວໃດ ?

ຖ້າທ່ານມີເວລາກຽມຕົວພຽງ 2 ອາທິດ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີແຜນການກຽມພ້ອມທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ. ແຜນການກຽມຕົວທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແບ່ງເວລາໄດ້ ແລະ ເລືອກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການສອບເສັງ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີລະບຽບວິໄນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທ່ານຄວນຝຶກການເຮັດຂໍ້ສອບ ແລະ ເຮັດແບບຝຶກຫັດເກົ່າໆໃຫ້ຫຼາຍທີສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສອບເສັງ TOEFL ຢູ່ປະເທດອິນເດຍໄດ້ແນວໃດ ?

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າສອບເສັງໃນເວບໄຊ້ ETS ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນ ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ບັດປະຈຳຕົວ, ບັດເດບິດແລະບັດເຄດິດ ແລະທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າທ່ານຈະສອບເສັງຢູ່ໄສ, ເວລາໃດແລະບ່ອນໃດ ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖາບັນ 4 ແຫ່ງທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ ETS ສົ່ງຜົນຄະແນນໄປ ໃນມື້ສອບເສັງ ທ່ານຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະມາຮອດກ່ອນເວລາ ແລະ ນຳເອກະສານການສະໝັກມາໃຫ້ພ້ອມໃນການສອບເສັງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊຳລະຄ່າການສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ແນວໃດ ?

ເມື່ອທ່ານສະໝັກສອບເສັງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າສະໝັກຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ເຊັ່ນດຽວກັບການລົງທະບຽນ ທ່ານຕ້ອງມີບັດເດບິດ ຫຼື ບັດເຄດິດຢູ່ກັບຕົວ ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ບັດ American Express, Discover, JCB, China Union Pay, Diners Club, Mastercard, ຫຼືບັດ VISA. ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານລົງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແມ່ນຈະຖືກດຳເນີນການໂດຍ ETS, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວຢືນຢັນໃບສະໝັກ ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັດສອບເສັງເຊິ່ງແຈ້ງວັນເວລາແລະສະຖານທີ່ຂອງການສອບເສັງໂຕຈິງທາງອີເມວ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ແນວໃດ ?

ທ່ານຄວນຮູ້ວ່າທ່ານຄາດຫວັງຄະແນນເທົ່າໃດຫຍັງ ຈາກນັ້ນທ່ານຕ້ອງລວບລວມປື້ມແລະສື່ຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸເຖິງເປົ້າໝາຍຄະແນນທີ່ຕ້ອງການ ມີແບບຝຶກຫັດຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຝຶກເຮັດທັ້ງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທ່ານຄວນມີການວາງແຜນກະກຽມ ແຜນການກຽມຕົວທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຕັ້ງໝັ້ນ ແນ່ວແນ່ ແລະ ສຳຄັນກວ່າແມ່ນທ່ານຄວນສຶກສາຮູບແບບແລະກົດລະບຽບຂອງຂໍ້ສອບອີກດ້ວຍ

 

ຂໍ້ສອບ TOEFL ມີຮູບແບບແນວໃດ ?

ໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ສອບ TOEFL ບໍ່ສະລັບສັບຊ້ອນ ແລະເປັນໄປຕາມລຳດັບ ຂໍ້ສອບປະກອບມີ 4 ພາກສ່ວນຫຼັກ ຄື ການອ່ານ, ການຟັງ, ການຂຽນແລະການເວົ້າ. ການສອບເສັງແມ່ນໃຫ້ໄລຍະເວລາ 4.30 ຊົ່ວໂມງ, ໂດຍທີ່ຄຳຖາມບາງພາກສ່ວນອາດປະກອບມີຫຼາຍສ່ວນ ເຊັ່ນ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງອ່ານ ຟັງ ແລະຂຽນຄຳຕອບ ຫຼື ເວົ້າຄຳຕອບ

 

ຂໍ້ສອບ TOEFL iBT ມີຮູບແບບແນວໃດ ?

TOEFL iBT ແມ່ນການສອບເສັງອອນລາຍ ປະກອບມີ 4 ພາກສ່ວນຫຼັກ ແມ່ນ ການອ່ານ, ການຟັງ, ການຂຽນແລະການເວົ້າ, ເນື່ອງຈາກເປັນການສອບເສັງໃນຄອມພິວເຕີ ການເສັງເວົ້ານັ້ນ ທ່ານຕ້ອງເວົ້າໃສ່ຄອມພິວເຕີ ແທນທີ່ຈະເວົ້າກັບ Examiner ທ່ານຕ້ອງເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການອ່ານແລະຕອບຄຳຖາມຈາກໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີເຊັ່ນດຽວກັບການພິມຕອບຢ່າງວ່ອງໄວ.

 

ຂໍ້ສອບການເວົ້າ TOEFL ມີຄວາມຍາກເທົ່າໃດ ?

ນັບຕັ້ງແຕ່ການສອບເສັງຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ທ່ານຕ້ອງເວົ້າຜ່ານໄມໂຄຣໂຟນ. ທ່ານມີເວລາ ຈຳ ກັດໃນການກະກຽມ ຄຳ ຕອບຕົວຢ່າງ: ທ່ານມີເວລາພຽງ 15 ວິນາທີໃນການກະກຽມ ຄຳ ຕອບ ສຳ ລັບວຽກທີ່ເປັນເອກະລາດແລະ 30 ວິນາທີເພື່ອກຽມຕົວຕອບສະ ໜອງ ວຽກປະສົມແລະ 45 ວິນາທີ ສຳ ລັບການອ່ານ.

 

ຂໍ້ສອບ TOEFL ໃຫ້ຄະແນນແນວໃດ ?

ຂໍ້ສອບ TOEFL ແມ່ນວັດຄວາມສາມາດການນຳໃຊ້ພາສາໃນ 4 ທັກສະ ແມ່ນ ການຟັງ, ການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະການເວົ້າ ລະດັບຄະແນນເລີ່ມແຕ່ 0 – 120 ຄະແນນ ປະກອບສ່ວນຈາກ 4 ທັກສະ ຖ້າຕ້ອງການຄະແນນທີ່ສູງ ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ແຕ່ລະທັກສະຕ້ອງການວັດຫຍັງແດ່ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນສ່ວນການຂຽນ ທ່ານຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການລຽງລຳດັບແນວຄິດຢ່າງເປັນລະບົບ ການຂຽນຕ້ອງມີບ່ອນອີງໃສ່ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາດົນນານເທົ່າໃດໃນການກຽມຕົວເພື່ອສອບເສັງ TOEFL ?

ໄລຍະເວລາສຳລັບການກຽມຕົວສອບເສັງ TOEFL ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ ຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານດີເທົ່າໃດ ແລະທ່ານກຽມຕົວແນວໃດ, ດ້ວຍຕົວເອງຫຼືເພິ່ງພາຕິວເຕີ ແລະທ່ານຕ້ອງການຄະແນນເປົ້າໝາຍເທົ່າໃດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນໃຫ້ເວລາຕົວເອງປະມານ 3 ເດືອນ ໃນການກະກຽມເພື່ອສອບເສັງ ບາງຄົນອາດໃຊ້ເຖິງ 6 ເດືອນ ຫຼື ອີກຫຼາຍຄົນອາດກຽມຕົວສອບເສັງຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນເວລາ 1 ເດືອນ

 

ໄລຍະເວລາເທົ່າໃດທີ່ຄວນໃຊ້ໃນການກຽມສອບເສັງ TOEFL ?

ເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການຄະແນນສູງເທົ່າໃດ ແລະພາສາອັງກິດຂອງທ່ານດີໃນລະດັບໃດ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄະແນນສູງ ແຕ່ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດີ ທ່ານອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ເດືອນໃນການກຽມພ້ອມ ການກຽມຕົວສອບເສັງທີ່ໄລຍະເວລາ 3 – 6 ເດືອນ ນັ້ນແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່ານັ້ນເຊັ່ນກັນ

 

ຜົນການສອບເສັງ IELTS ມີອາຍຸດົນເທົ່າໃດ ?

ຜົນການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນມີອາຍຸ 2 ປີ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຜົນການທົດສອບທີ່ໝົດອາຍຸໃນການສະໝັກ ແນວໃດໄດ້. ທ່ານສາມາດສອບເສັງຄັ້ງໃໝ່ໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນຈັດຂື້ນຢ່າງ ໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ. ບາງສູນການສອບເສັງແມ່ນຈັດຂື້ນທຸກໆອາທິດ ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວັນທີສອບເສັງຢູ່ສູນສອບເສັງໃກ້ທ່ານ.

 

ການສອບເສັງ TOEFL ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ?

ການສອບເສັງ TOEFL ໃຊ້ເວລາໃນການເສັງ 4 ຊົ່ວໂມງ, ປະກອບມີ 4 ພາກສ່ວນ ຄື ການຟັງ, ການອ່ານ, ການຂຽນແລະການເວົ້າ. ໄລຍະເວລາຂອງການສອບເສັງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ, ເຊັ່ນ ການອ່ານ ອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນລະຫວ່າງ 54 ຫາ 72 ນາທີ ແລະການຟັງອາດຈະໃຊ້ເວລາ ຈາກ 41 ຫາ 57 ນາທີ, ການເວົ້າໃຊ້ເວລາປະມານ 17 ນາທີ, ແລະການຂຽນແມ່ນ 50 ນາທີ.

 

ການສອບເສັງ TOEFL ມີອາຍຸດົນເທົ່າໃດ ?

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນມີອາຍຸໄດ້ 2 ປີ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຜົນການທົດສອບທີ່ໝົດອາຍຸໃນການສະໝັກ ແນວໃດໄດ້. ທ່ານສາມາດສອບເສັງຄັ້ງໃໝ່ໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນຈັດຂື້ນຢ່າງ ໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ. ບາງສູນການສອບເສັງແມ່ຈັດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າຫຼືໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວັນສອບເສັງທີ່ສູນສອບເສັງໃກ້ທ່ານ.

 

ຂໍ້ສອບ TOEFL ມີຄຳຖາມທັ້ງໝົດເທົ່າໃດ ?

ໃນສ່ວນການອ່ານ ມີຄຳຖາມ 36-56 ຂໍ້ ໃນສ່ວນການຟັງມີຄຳຖາມ 34-51 ຂໍ້ ເຫດຜົນທີ່ມີຈຳນວນແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນເນື່ອງຈາກບາງຂໍ້ແມ່ນຄຳຖາມທົດລອງ ຖ້າທ່ານໄດ້ຄຳຖາມຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ສ່ວນການເວົ້າປະກອບມີຄຳຖາມ 6 ຂໍ້ ສ່ວນສຸດທ້າຍການຂຽນແມ່ນມີໃຫ້ຂຽນບົດ 2 ບົດຂຽນ

 

ການສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນຈັກຄັ້ງ ?

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 50 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນສູນສອບເສັງຢ່າງເປັນທາງການໃນທົ່ວໂລກ ທ່ານສາມາດເສັງໄດ້ໃໝ່ຈັກຄັ້ງກໍ່ໄດ້ເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດສອບເສັງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງໃນໄລຍະເວລາ 3 ວັນ ແລະທ່ານຄວນຈະໃຫ້ເວລາຕົວເອງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດ ໃນການກຽມຕົວສອບເສັງຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີເວລາກຽມຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ

 

ການສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນຈັກຄັ້ງໃນ 1 ປີ ?

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 50 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນສູນສອບເສັງຢ່າງເປັນທາງການໃນທົ່ວໂລກ ທ່ານສາມາດກວດກາຕາຕະລາງການສອບເສັງຜ່ານທາງເວັບໄຊ້ ETS ແລະລູກສູນການສອບເສັງທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ, ທ່ານສາມາດເສັງໄດ້ໃໝ່ຈັກຄັ້ງກໍ່ໄດ້ເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດສອບເສັງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງໃນໄລຍະເວລາ 3 ວັນ ແລະທ່ານຄວນຈະໃຫ້ເວລາຕົວເອງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດ ໃນການກຽມຕົວສອບເສັງຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີເວລາກຽມຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ

 

ການສອບເສັງ TOEFL ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດ ?

ຄ່າລົງທະບຽນ TOEFL ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະປະເທດ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ລາຄາ 235 ໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ໃນປະເທດໄທແມ່ນລາຄາ 195 ໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ຈະມີຄ່າທຳນຽມຄົງທີ່ ຢ່າງເຊັ່ນ ຄ່າລົງທະບຽນຊ້າ 40 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າປ່ຽນວັນເວລາການສອບເສັງ 60 ໂດລາ ແລະຄ່າການອອກຄະແນນໃໝ່ 20 ໂດລາ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຄ່າລົງທະບຽນຕ່າງໆຂອງສູນສອບເສັງຕ່າງໆ ຈາກເວບໄຊ້ທາງການຂອງ ETS

 

ຄ່າລົງທະບຽນສອບເສັງ TOEFL ໃນປະເທດອິນເດຍແມ່ນເທົ່າໃດ ?

ຄ່າລົງທະບຽນ TOEFL ໃນປະເທດອິນເດຍແມ່ນເງິນ 180 ໂດລາ ຄ່າລົງທະບຽນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະປະເທດ ແຕ່ຈະມີຄ່າທຳນຽມຄົງທີ່ ຢ່າງເຊັ່ນ ຄ່າລົງທະບຽນຊ້າ 40 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າປ່ຽນວັນເວລາການສອບເສັງ 60 ໂດລາ ແລະຄ່າການອອກຄະແນນໃໝ່ 20 ໂດລາ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວັນເວລາການເສັງ ຄ່າທຳນຽມ ແລະຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ໄດ້ຈາກເວບໄຊ້ທາງການຂອງ ETS

 

ຜົນການສອບເສັງ TOEFL ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນປະເທດໃດແດ່ ?

TOEFL ແມ່ນການທົດສອບທີ່ແພ່ຫຼາຍທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກວ່າ 10,000ແຫ່ງແລະສະຖາບັນຕ່າງໆໃນ 150 ກວ່າປະເທດທົ່ວໂລກ ລວມທັງອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ອາເມລິກາ, ເອີຣົບແລະອາຊີ. ຄະແນນຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂື້ນກັບຫຼັກສູດທີ່ທ່ານສະໝັກ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການເຂົ້າຮຽນໂດຍກົງ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສະໝັກ

 

ການກຽມຕົວສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນ 1 ອາທິດພຽງພໍຫຼືບໍ່ ?

ໃນຄວາມເປັນຈິງ ທ່ານຄວນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວັນເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສອບເສັງ ແຕ່ຖ້າທ່ານແມ່ນມີເວລາພຽງ 1 ອາທິດ ທ່ານຕ້ອງມີວິໄນໃຫ້ຕົນເອງ ແລະກຽມພ້ອມສຳລັບການສອບເສັງຢ່າງເປັນລະບົບ, ການສອບເສັງ TOEFL ມີ 4 ພາກສ່ວນຄື: ການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານແລະການຂຽນ. ທ່ານຄວນວາງແຜນວ່່າຈາກ 4 ພາກສ່ວນນີ້ ສ່ວນໃດແມ່ນສ່ວນທີ່ທ່ານຖະໜັດທີສຸດ ແລະອ່ອນທີສຸດ ແລະຄວນເນັ້ນສ່ວນນັ້ນ

 

ຄະແນນການສອບເສັງ TOEFL 100 ຄະແນນງ່າຍຫຼືບໍ່ ?

ຄະແນນ TOEFL 100 ໝາຍເຖິງ ທ່ານນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ແລະບໍ່ຍາກເກີນໄປທີ່ຈະໄດ້ຄະແນນລະດັບນີ້ ທ່ານຄວນຈະມີຄວາມສາມາດທາງວິຊາການດ້ານພາສາອັງກິດທີ່ດີ ແລະຮູ້ໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ສອບ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ຄະແນນ ມີຂໍ້ສອບໃຫ້ທ່ານຝຶກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທັ້ງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ຍິ່ງທ່ານມີເວລາກຽມຕົວຫຼາຍ ທ່ານກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຄະແນນສູງຂຶ້ນ

 

ຄະແນນການສອບເສັງ TOEFL 101 ຄະແນນຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຄະແນນ TOEFL 101 ຄະແນນນັ້ນ ນັບເປັນຄະແນນທີ່ດີ ໝາຍເຖິງ ທ່ານນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ທີ່ຄະແນນລະດັບນີ້ ທ່ານສາມາດສະໝັກເຂົ້າຮຽນໄດ້ໃນຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນ TOEFL ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາເມລິກາຍອມຮັບແມ່ນ 78 ຄະແນນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລຍອມຮັບນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກນຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະຖ້າເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ຄະແນນ TOEFL ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການກໍ່ຈະຍິ່ງສູງຕາມໄປອີກ

 

ຄະແນນການສອບເສັງ TOEFL 110 ຄະແນນຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຄະແນນ TOEFL 101 ຄະແນນນັ້ນ ນັບເປັນຄະແນນທີ່ດີ ແມ່ນຊ່ວງຄະແນນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດລະດັບດີຈົນເຖິງດີຫຼາຍໆ ເຊິ່ງຄະແນນລະດັບນີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ໄດ້ໃນຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລຍອມຮັບນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກນຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະຖ້າເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ຄະແນນ TOEFL ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການກໍ່ຈະຍິ່ງສູງຕາມໄປອີກ

 

ຄະແນນ TOEFL 112 ຄະແນນຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຄະແນນ TOEFL 112 ນັ້ນໝາຍເຖິງການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດມຮລະດັບທີ່ດີຫຼາຍ ແມ່ນຄະແນນທີ່ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນ TOEFL ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາເມລິກາຍອມຮັບແມ່ນ 78 ຄະແນນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລຍອມຮັບນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກນຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະຖ້າເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ຄະແນນ TOEFL ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການກໍ່ຈະຍິ່ງສູງຕາມໄປອີກ

 

ຄະແນນ TOEFL 114 ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີຫຼືບໍ່ ?

ຄະແນນ TOEFL 114 ນັ້ນໝາຍເຖິງການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດມຮລະດັບທີ່ດີຫຼາຍ ແມ່ນຄະແນນທີ່ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນ TOEFL ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາເມລິກາຍອມຮັບແມ່ນ 78 ຄະແນນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລຍອມຮັບນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກນຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະຖ້າເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ຄະແນນ TOEFL ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການກໍ່ຈະຍິ່ງສູງຕາມໄປອີກ

 

ຄະແນນ TOEFL 500 ຄະແນນ ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL iBT ຫຼື 580 ຫຼື 600 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL PBT ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 500 ຄະແນນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືວ່າດີຫຼາຍ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ ຖ້າທ່ານສະໝັກຫຼັກສູດທີ່ຮັບຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 500 ຄະແນນ ຄະແນນ 500 ກໍ່ຖືວ່າດີພໍແລ້ວ

 

ຄະແນນ TOEFL 600 ຄະແນນ ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL iBT ຫຼື 580 ຫຼື 600 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL PBT ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 600 ຄະແນນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືວ່າດີຫຼາຍ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄະແນນເທົ່າໃດເຖິງຈະຖືວ່າດີນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ ໂດຍທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ໂດຍຕົງ

 

ຄະແນນ TOEFL 70 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 70 ຄະແນນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືວ່າດີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ ຖ້າທ່ານສະໝັກຫຼັກສູດທີ່ຮັບຄະແນນ TOEFL 70 ຄະແນນ ແມ່ນຄະແນນ 70 ກໍ່ຍັງຖືວ່າດີພໍແລ້ວ

 

ຄະແນນ TOEFL 75 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 75 ຄະແນນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືວ່າດີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ ຖ້າທ່ານສະໝັກຫຼັກສູດທີ່ຮັບຄະແນນ TOEFL 75 ຄະແນນ ແມ່ນຄະແນນ 75 ກໍ່ຍັງຖືວ່າດີພໍແລ້ວ

 

ຄະແນນ TOEFL 79 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 75 ຄະແນນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືວ່າດີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ ຖ້າທ່ານສະໝັກຫຼັກສູດທີ່ຮັບຄະແນນ TOEFL 79 ຄະແນນ ແມ່ນຄະແນນ 79 ກໍ່ຍັງຖືວ່າດີພໍແລ້ວ

 

ຄະແນນ TOEFL 82 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 82 ຄະແນນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືວ່າດີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ ຖ້າທ່ານສະໝັກຫຼັກສູດທີ່ຮັບຄະແນນ TOEFL 80 ຄະແນນ ແມ່ນຄະແນນ 82 ກໍ່ຍັງຖືວ່າດີພໍແລ້ວ

 

ຄະແນນ TOEFL 84 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 82 ຄະແນນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືວ່າດີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ ຖ້າທ່ານສະໝັກຫຼັກສູດທີ່ຮັບຄະແນນ TOEFL 80 ຄະແນນ ແມ່ນຄະແນນ 84 ກໍ່ຍັງຖືວ່າດີພໍແລ້ວ

 

ຄະແນນ TOEFL 91 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 91 ຄະແນນນັ້ນຖືວ່າດີແລ້ວ ແລະຍັງຖືວ່າເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີໂດຍອີງໃສ່ຈາກຄະແນນການສອບເສັງ TOEFL ທີ່ເປັນທາງການ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄະແນນ TOEFL ຈະຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ດີນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ

 

ຄະແນນ TOEFL 91 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆໂຮງຮຽນຢາກໄດ້ຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL Ibt ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນຢູ່ທີ່ 91 ນັ້ນຖືວ່າດີແລ້ວ ແລະຍັງຖືວ່າເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີໂດຍອີງໃສ່ຈາກຄະແນນການສອບເສັງ TOEFL ທີ່ເປັນທາງການ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄະແນນ TOEFL ຈະຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ດີນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ 

 

ຄະແນນ TOEFL 100 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆໂຮງຮຽນຢາກໄດ້ຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL Ibt ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນຢູ່ທີ່ 100 ນັ້ນຖືວ່າດີແລ້ວ ແລະຍັງຖືວ່າເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີໂດຍອີງໃສ່ຈາກຄະແນນການສອບເສັງ TOEFL ທີ່ເປັນທາງການ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄະແນນ TOEFL ຈະຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ດີນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ

 

ຄະແນນ TOEFL 80 ຄະແນນ ຖືວ່າດີຫຼືບໍ່ ?

ຫຼາຍໆສະຖາບັນຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ເລີ່ມແຕ່ 90 ຫາ 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຄະແນນ TOEFL ຢູ່ທີ່ 80 ຄະແນນນັ້ນຍັງບໍ່ຖືວ່າດີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ ຖ້າທ່ານສະໝັກຫຼັກສູດທີ່ຮັບຄະແນນ TOEFL 80 ຄະແນນ ແມ່ນຄະແນນ 80 ກໍ່ຍັງຖືວ່າດີພໍແລ້ວ

 

ຂໍ້ສອບ GRE ຍາກກວ່າ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

TOEFL ແມ່ນການວັດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດ ນຳໃຊ້ໃນການສະໝັກເຂົ້າຮຽນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລເປັນຫຼັກ ທັ້ງໃນລະດັບປະລິນຍາຕີແລະລະດັບປະລິນຍາໂທ, ແຕ່ສຳລັບGRE ແມ່ນຂໍ້ສອບມາດຕະຖານສຳລັບຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາແລ້ວGRE ຕ້ອງການວັດທັກສະໃນດ້ານການອ່ານເພື່ອວິເຄາະ, ການພິຈາລະນາຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະການພັດທະນາການຕອບຂໍ້ຂັດແຍ້ງຂອງທ່ານ

 

ການກຽມຕົວສອບເສັງ GRE ພຽງພໍສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ເຖິງແມ່ນວ່າການອ່ານແລະການຂຽນສຳລັບການສອບເສັງ GRE ແມ່ນທ້າທາຍຫຼາຍກ່ວາ TOEFL ແຕ່ກໍ່ມີຊຸດຄຳຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ GRE ມີໂຄງສ້າງການຂໍ້ສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂໍແນະນຳວ່າແມ່ນທ່ານຈະເຄີຍກຽມຕົວສອບເສັງ GRE ມາກ່ອນ ທ່ານກໍ່ຄວນກຽມຕົວສຳລັບ TOEFL ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂໍ້ສອບ TOEFL ກົດລະບຽບແລະຍຸດທະສາດທາງເຕັກນິກໃນການເຮັດຂໍ້ສອບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນທີ່ດີ

 

ການສອບເສັງ IELTS ດີກ່ວາ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ບໍ່ມີການສອບເສັງໃດທີ່ດີກວ່າ ທັງ IELTS ແລະ TOEFL ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນທົ່ວໂລກ ແລະທັງສອງແມ່ນການທົດສອບເພື່ອວັດຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ຈຸດແຕກຕ່າງກັນ ມັນອາດຈະແມ່ນເລື່ອງທີ່ການສອບເສັງ IELTS ມີຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: IELTS, ວິຊາການ IELTS ເພື່ອການຝຶກຝົນທົ່ວໄປ UKVI.

 

ຄວນນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດແບບບຣິຕິຊ ຫຼື ອາເມລິກັນ ?

ການສອບເສັງ IELTS ຖືກຈັດແລະພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ British Council, Cambridge English Language Assessment, International Development Program of Australian Universities and Colleges ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ທັ້ງພາສາອັງກິດແບບບຣິຕິຊ ແລະ ອາເມລິກັນ ຕາບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ນຳມາປະສົມກັນ ໃນສ່ວນການຟັງ ທ່ານຈະໄດ້ຍິນການໃຊ້ສຳນຽງທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ 

 

ການສອບເສັງ IETLS ງ່າຍກວ່າ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ບໍ່ມີການສອບເສັງໃດງ່າຍກວ່າກັນ, ເຊິ່ງທັ້ງ 2 ຢ່າງແມ່ນການວັດຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນ 4 ທັກສະຫຼັກ ແມ່ນການຟັງ, ການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະການເວົ້າ ບໍ່ມີການສອບຕົກຫຼືສອບຜ່ານ ຫຼັກໆແລ້ວສິ່ງທີ່ຕ່າງກັນແມ່ນການເສັງ TOEFL ແມ່ນຮູ້ກັນວ່າ TOEFL iBT ແມ່ນການທົດສອບໃນຄອມພິວເຕີ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງຄວນລຶ້ງເຄີຍກັບການອ່ານ ການພິມຜ່ານໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນລຶ້ງເຄີຍກັບການອ່ານ ການພິມຜ່ານໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ແລະການເວົ້າຜ່ານໄມໂຄຣໂຟນຈາກໜ້າຈໍ

 

ຍາກຫຼືບໍ່ກັບການທີ່ຈະໄດ້ຄະແນນ TOEFL 80 ຄະແນນ ?

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ TOEFL 80 ຄະແນນ ແມ່ນອາດເບິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ສຳລັບຫລາຍໆຄົນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະພາບແວດລ້ອມດ້ານພາສາອັງກິດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າມີການກຽມພ້ອມແລະເຕັກນິກທີ່ດີ ແລະມີສື່ຕ່າງໆ ອີກຫຼາຍໃຫ້ທ່ານເລືອກອ່ານແລະຝຶກເຮັດແບບຝຶກຫັດກ່ອນໄປເສັງ ຍິ່ງທ່ານກຽມຕົວດີເທົ່າໃດ ທ່ານກໍ່ມີໂອກາດຈະໄດ້ຄະແນນທີ່ດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ

 

ຍາກຫຼືບໍ່ທີ່ຈະເສັງຜ່ານ TOEFL ?

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນການທົດສອບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ບໍ່ຖືວ່າແມ່ນການພິຈາລະນາສອບເສັງຜ່ານຫຼືລົ້ມເຫລວ ຜົນການວັດຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງລະດັບຄະແນນ, ຄະແນນຢູ່ລະຫວ່າງ 0 – 120 ຄະແນນ ໂດຍທີ່ 120 ຄະແນນ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດລະດັບຊ່ຽວຊານ ໂຕຂໍ້ສອບການສອບເສັງຖືກອອກແບບເພື່ອປະເມີນວ່າທ່ານໃຊ້ພາສາອັງກິດທາງວິຊາການໄດ້ດີເທົ່າໃດ ແລະ ຄຳຖາມມັ້ນບໍ່ແມ່ນຄຳຖາມລວງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງຖືໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL ຢູ່ປະເທດອິນເດຍຫຼືບໍ່ ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໃນມື້ສອບເສັງ ທ່ານຈະຕ້ອງສະແດງບັດປະຈຳຕົວທີ່ເຄີຍລົງທະບຽນເຂົ້າສອບເສັງ ໃນບາງປະເທດ ອາດໃຊ້ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ໜັງສືຜ່ານແດນ. ໃນປະເທດອິນເດຍ ບັດປະຈຳຕົວທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸນັ້ນ ໝາຍເຖິງ ໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ຍັງບໍ່ໝົດໝົດອາຍຸເຊິ່ງມີຮູບແລະລາຍເຊັນເທົ່ານັ້ນ, ບັດປະຈຳຕົວປະເພດອື່ນ ເຊັ່ນໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່, ບັດເຄດິດ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບເກີດ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວຂອງພະນັກງານບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ແທນໄດ້.

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງໜັງສືຜ່ານແດນໃນການສອບເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃນມື້ສອບເສັງ ທ່ານຕ້ອງສະແດງຮູບແລະບັດປະຈຳຕົວທີ່ທ່ານເຄີຍລົງທະບຽນ, ໃນບາງປະເທດອາດໃຊ້ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງເອົາໜັງສືຜ່ານແດນໄປພ້ອມໃນວັນສອບເສັງ ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຖືໃບລົງທະບຽນ ຫຼື TOEFL Admit Card ຕິດໄປພ້ອມ

 

ການສອບເສັງ TOEFL ຍາກຫຼືບໍ່ ?

ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນອາດຈະຖືວ່າການສອບເສັງ TOEFL ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນທີ່ມີທັກສະພາສາອັງກິດທາງວິຊາການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໂຕຂໍ້ສອບນັ້ນບໍ່ສະລັບສັບຊ້ອນ ຂ້ອນຂ້າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຄຳຖາມຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດລະດັບຄວາມສາມາດການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນທາງວິຊາການ ບໍ່ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຫຼອກລວງ ຫລື ຄຳທວາຍ

 

ມີການກຳໜົດອາຍຸຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ອີງຕາມກົດລະບຽບການສອບເສັງ TOEFL ນັ່ນ ບໍ່ໄດ້ກຳໜົດອາຍຸໃນການສອບເສັງ TOEFL ທຸກຄົນສາມາດສອບເສັງໄດ້ທົ່ວໂລກ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຜູ້ເຂົ້າທົດສອບຄວນຈະມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ຫຼຸດ 16 ປີເນື່ອງຈາກຂໍ້ສອບຖືກອອກແບບມາສຳລັບການສະໝັ້ກເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບສູງ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວກໍ່ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມໃດໆ

 

ສະຫະລາຊະອານາຈັກຍອມຮັບຄະແນນ TOEFL ຫຼືບໍ່ ?

ຄະແນນ TOEFL ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກ ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແລະສະຖາບັນຫຼາຍກວ່າ 10,000 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ອາເມລິກາ, ເອີຣົບແລະອາຊີ. ຄະແນນຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂື້ນກັບຫຼັກສູດທີ່ທ່ານສະໝັກ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການເຂົ້າຮຽນໂດຍກົງ.

 

ຂໍ້ສອບ TOEFL ແມ່ນພາສາອັງກິດແບບອາເມລິກັນ ຫຼື ບຣິຕິຊ ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຫຼາຍຄົນຖືວ່າ TOEFL ແມ່ນພາສາອັງກິດແບບອາເມລິກາ ແລະ IELTS ແມ່ນພາສາອັງກິດແບບບຣິຕິຊ ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດແບບອາເມລິກັນແລະບຣິຕິຊເຂົ້າໃນການສອບເສັງ TOEFL ໃນລະຫວ່າງການສອບເສັງ ທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຳນຽງທີ່ຕ່າງກັນ ທັ້ງບຣິຕິຊ, ອົດສະຕາລີແລະອາເມລິກັນ ຈຶ່ງຢາກແນະນຳໃຫ້ທ່ານຝຶກຟັງສຳນຽງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

 

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບນັກຮຽນອິນເດຍຫຼືບໍ່ ?

ໂດຍທົ່ວໄປ ຖ້າທ່ານເປັນນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ ທ່ານຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດເຊັ່ນ ຄະແນນ TOEFL ຫຼື IELTS ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກນການຮັບສະໝັກຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລວ່າ TOEFL ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼືບໍ່ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ໂດຍກົງ

 

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນຈຳເປນສຳລັບການສະໝັກຮຽນໃນອາເມລິກາຫຼືບໍ່ ?

ໂດຍທົ່ວໄປ ຖ້າທ່ານເປັນນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ ທ່ານຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດເຊັ່ນ ຄະແນນ TOEFL ຫຼື IELTS ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກນການຮັບສະໝັກຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລວ່າ TOEFL ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼືບໍ່ ເນື່ອງຈາກມີມະຫາວິທະຍາໄລຈຳນວນຫຼາຍໃນອາເມລິກາທີ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄະແນນ TOEFL

 

ການສອບເສັງ TOEFL ຕ້ອງສອບພ້ອມກັບ SAT ຫຼືບໍ່ ?

ນັກຮຽນຕ່າງຊາດ ຫຼື ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາແມ່ ທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາເມລິກາ ຕ້ອງຍື່ນທັງ TOEFL ແລະ SAT. ການທົດສອບທັ້ງ 2 ແບບນີ້ຈະປະເມີນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍທີ່ TOEFL ແມ່ນວັດດ້ານພາສາອັງກິດທາງວິຊາການວ່າທ່ານນຳໃຊ້ໄດ້ດີເທົ່າໃດ ໃນຂະນະທີ່ SAT ຈະວັດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການອ່ານ – ຂຽນ ສຳລັບການຮຽນໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ

 

ຂໍ້ສອບ TOEFL ງ່າຍຫຼືບໍ່ ?

ຖ້າມີການວາງແຜນເວລາແລະການກະກຽມເປັນຢ່າງດີ ມີເຕັກນິກທີ່ດີ ການທົດສອບ TOEFL ອາດຈະແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຂໍ້ສອບແມ່ນຖືກອອກແບບເພື່ອປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດໃນສະພາບການດ້ານວິຊາການ ຈະບໍ່ມີການຖືວ່າສອບຕົກ ຄຳຖາມແມ່ນກົງໄປກົງມາ ຖ້າທ່ານເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ສອບ ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການສອບເສັງຫຼືບໍ່ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ຕ້ອງການຜົນຂອງ TOEFL

 

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບການຂໍວີຊ່ານັກຮຽນອາເມລິກາ ຫຼືບໍ່ ?

ການສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ບໍ່ແມ່ນຄຸນນະສົມບັດການຂໍວີຊ່າເຂົ້າອາເມລິກາ, ຄະແນນ TOEFL ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງການຍື່ນຂໍວີຊ່າ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນທ່ານຕ້ອງສະແດງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດໃນການສຳພາດຂໍວີຊ່າ. ພະແນກກວດຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ຕ້ອງການຄະແນນ TOEFL. ຄະແນນ TOEFL ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ

 

ຄະແນນ TOEFL ມີຕິດລົບຫຼືບໍ່ ?

TOEFL iBT ມີ 4 ພາກສ່ວນຄື: ການອ່ານ, ການຟັງ, ການເວົ້າແລະການຂຽນ. ແຕ່ລະສ່ວນມີຄະແນນ 30 ຄະແນນ ຕ່າງຈາກຂໍ້ສອບ SAT ແບບເກົ່າ ເຊິ່ງຄະແນນ TOEFL ບໍ່ມີການຕິດລົບໃນກໍລະນີທີ່ຕອບຜິດ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນກວດກາທວນຄືນໃຫ້ຄົບທຸກຂໍ້ ແລະເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາໃນການທົດສອບມີຈຳກັດ ການຈັດສັນເວລາໃຫ້ດີຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ

 

ຂໍ້ສອບ TOEFL ແມ່ນຂໍ້ສອບແບບເລືອກຄຳຕອບຫຼືບໍ່ ?

ການສອບເສັງ TOEFL ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກສ່ວນ (ອອກຈາກທັງ ໝົດ 4 ພາກສ່ວນ) ເຊິ່ງເປັນການທົດສອບຫລາຍທາງເລືອກ. ເມື່ອທ່ານສອບເສັງ ທ່ານຈະເລີ່ມຈາກພາກການອ່ານກ່ອນ. ສືບຕໍ່ກັບພາກສ່ວນຟັງ, ທັງສອງພາກນີ້ແມ່ນການທົດສອບທີ່ເລືອກ. ທ່ານຈະຕ້ອງຂຽນ 2 ບົດປະພັນເພື່ອຕອບໃນສ່ວນຂຽນ. ແລະຕ້ອງເວົ້າຜ່ານໄມໂຄຣໂຟນໃນພາກເວົ້າ

 

ຂໍ້ສອບໃດຍາກທີ່ສຸດ ?

ການຕັດສິນວ່າຂໍ້ສອບໃດຍາກແມ່ນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ຖ້າທ່ານມີທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດທາງວິຊາການທີ່ດີ ການສອບເສັງ TOEFL ແລະ IELTS ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກສຳລັບທ່ານ ຫຼືຖ້າການຄິດວິເຄາະບໍ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດແຂງຂອງທ່ານ ທ່ານອາດຈະພົບວ່າການສອບເສັງ GRE ແມ່ນຍາກຫຼາຍ ບາງຄົນເຫັນວ່າການສອບເສັງ LNAT (National Admission Test for Law) ແມ່ນມີຄວາມຍາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ບາງຄົນຖືວ່າການສອບເສັງ CFA (Chartered Financial Analyst) ນັ້ນຍາກທີ່ສຸດ.

 

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າສອບເສັງ TOEFL ບໍ່ຜ່ານຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ?

ທ່ານຈະບໍ່ມີການສອບເສັງ TOEFL ບໍ່ຜ່ານ ເພາະຂໍ້ສອບ TOEFL ບໍ່ໄດ້ຜ່ານ ຫຼື ບໍ່ຜ່ານ ໂຕຂໍ້ສອບແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງ ສິ່ງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນແມ່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຄະແນນທີ່ຕ້ອງການຫຼືບໍ່ ເມື່ອທ່ານບໍ່ພໍໃຈກັບຄະແນນທີ່ໄດ້ ທ່ານສາມາດເສັງໃໝ່ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານສະດວກ

 

ຄະແນນເທົ່າໃດຈຶ່ງຖືວ່າດີສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL ?

ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງໃນອາເມລິກາຕ້ອງການຄະແນນ 90 – 100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL iBT ຫຼື 580 -600 ສຳລັບ TOEFL PBT ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຕົວເລກເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນຄະແນນທີ່ດີແລ້ວ ແລະອີງໃສ່ຄຳອະທິບາຍການຄິດໄລ່ຄະແນນ TOEFL, ຜູ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດທີ່ມີຄະແນນແຕ່ 90 ຄະແນນຂຶ້ນໄປ ຖືວ່າແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຢັ້ງຢືນວ່າລະດັບຄະແນນທີ່ຖືວ່າດີແລ້ວຫຼືຍັງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກດ້ວຍ

 

ຂໍ້ສອບ TOEFL ຖາມຫຍັງແດ່ ?

ຂໍ້ສອບ TOEFL ປະກອບມີ 4 ພາກສ່ວນຄື: ການອ່ານ, ການຟັງ, ການເວົ້າແລະການຂຽນ ໃນສ່ວນການອ່ານ ທ່ານຈະຕ້ອງອ່ານບົດ 3-4 ບົດ ແລະຕອບຄຳຖາມ 36-56 ຄຳຖາມ ຢູ່ໃນຮູບແບບເລືອກຕອບ ໃນສ່ວນການຟັງ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງບົດຮຽນ, ການສົນທະນາ ແລະການເວົ້າເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆ ແລະຕອບຄຳຖາມ 34-51 ໃນຮູບແບບການເລືອກຕອບ ໃນສ່ວນການເວົົ້າສຳ ລັບ ຄຳ ເວົ້າ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ 6 ຄຳ ຖາມແລະຕ້ອງສະແດງຄວາມເຫັນຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ແລະຕ້ອງເວົ້າໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງແລະອ່ານ, ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຕ້ອງຂຽນ 2 ບົດປະພັນໃນເວລາ 50 ນາທີ.

 

ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳຂອງ TOEFL ແມ່ນເທົ່າໃດ ?

ມະຫາວິທະຍາໄລຫລາຍແຫ່ງແມ່ນຕ້ອງການຄະແນນແຕ່ 90-100 ຄະແນນ ສຳລັບ TOEFL iBT ຫຼື 580-600 ສຳລັບ TOFL PBT ສ່ວນຫຼາຍຄະແນນຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ 61 ຄະແນນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເລກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳສຸດທີ່ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັ້ກສູດແລະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທ່ານສະໝັກ

 

ຫຼັກເກນໃນການສະໝັກສອບເສັງ TOEFL ແມ່ນຫຍັງແດ່ ?

ການສະໝັກສອບເສັງ TOEFL ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ບັດປະຈຳຕົວທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ມີຮູບຂອງທ່ານ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ແລະລາຍເຊັນ ໂດຍທ່ານຈະຕ້ອງມີບັດເຄດິດຫຼືເດບິດສຳລັບໃຊ້ໃນການຊຳລະເງິນ ໂດຍບໍ່ມີກຳໜົດໝົດອາຍຸສຳລັບການສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ແລະການທົດສອບນັ້ນເປີດໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໃນຕ່າງປະເທດ

 

ຄ່າທຳນຽມໃນການສະໝັກສອບເສັງ TOEFL ໃນປະເທດອິນເດຍແມ່ນເງິນເທົ່າໃດ ?

ຄ່າທຳນຽມສະໝັກສອບເສັງ TOEFL ໃນປະເທດອິນເດຍ ເທົ່າກັບ 180 ໂດລາ ຄ່າທຳນຽມການສະໝັກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະປະເທດ, ແຕ່ຈະມີຄ່າທຳນຽມຄົງທີ່ ຢ່າງເຊັ່ນ ຄ່າລົງທະບຽນຊ້າ 40 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າປ່ຽນວັນເວລາການສອບເສັງ 60 ໂດລາ ແລະຄ່າການອອກຄະແນນໃໝ່ 20 ໂດລາ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຄ່າລົງທະບຽນຕ່າງໆຂອງສູນສອບເສັງຕ່າງໆ ຈາກເວບໄຊ້ທາງການຂອງ ETS

 

ລັກສະນະຂອງຄຳຖາມທີ່ຂໍ້ສອບ TOEFL ຖາມແມ່ນແນວໃດ ?

ຄຳຄາມແມ່ນລັກສະນະທີ່ກົງໄປກົງມາ ແລະມີຕົວເລືອກໃຫ້ຕອບ ຍົກເວັ້ນສ່ວນຂອງການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ ໃນສ່ວນການເວົ້ານັ້ນ ທ່ານຈະຖືກຖາມ 6 ຄຳຖາມ ແລະຕ້ອງສະແດງຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບປະເດັນນັ້ນໆ ແລະເວົ້າຕອບປະກອບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຟັງແລະອ່ານ ໃນສ່ວນການຂຽນ ທ່ານຈະຕ້ອງຂຽນບົດ 2 ບົດ ໃນເວລາ 50 ນາທີ ໂດຍໂຕບົດທຳອິດນັ້ນຈະກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ອ່ານບົດຄວາມທີສອງ ເຊິ່ງກ່ຽວກັບການຂຽນຕອບສະໜັ້ບສະໜູນຄຳເຫັນກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງກຽມຕົວສຳລັບການເສັງ TOEFL ແນວໃດ ?

ທ່ານຕ້ອງເກັັບທ້ອນຄຳສັບຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ໂດຍອາດຝຶກຝົນຜ່ານການອ່ານ ແລະການຟັງຈາກສື່ຕ່າງໆ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້, ຂໍ້ສອບ TOEFL ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ສອບທີ່ທົດສອບພາສາອັງກິດທາງວິຊາການ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງເພີ່ມສາງຄຳສັບໃຫ້ຕົວເອງ ແລະທ່ານຄວນຝຶກອ່ານບົດຄວາມໃນໄລຍະເວລາຈຳກັດ ບົດຄວາມໃນຂໍ້ສອບ TOEFL ນັ້ນຍາວແລະຕ້ອງອ່ານຈາກຈໍຄອມພິວເຕີ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນທ່ານຕ້ອງໝັ່ນຝຶກຝົນການຂຽນທາງວິຊາການເຊັ່ນກັນ ເພາະຈະມີການທົດສອບຂຽນບົດ 2 ບົດ, ທ້າຍສຸດທ່ານຕ້ອງຝຶກການເວົ້າສົດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆດ້ວຍ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ຕ້ອງການຄະແນນ TOEFL ເທົ່າໃດ ?

ຄະແນນ TOEFL ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼັກສູດທີ່ສະໝັກ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຫຼັ້ກສູດປະລິນຍາໂທດ້ານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຮັບຄະແນນ TOEFL 104 ຄະແນນ ຂຶ້ນໄປ, ສຳລັບ TOEFL iBT ໂດຍມີການແຍກສ່ວນຄະແນນ (ການອ່ານ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະການເວົ້າ) ຢ່າງໜ້ອຍ 26 ຄະແນນ, ສຳລັບຄະແນນ TOEFL PBT ນັ້ນ ລະດັບຄະແນນ 613 ຄະແນນຂຶ້ນໄປ ໂດຍຕ້ອງມີຄະແນນການອ່ານ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 60, ການຂຽນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 63, ການຟັງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 60 ແລະ 5.0 ສຳລັບ TWE (Test of Written English) ສຳລັບການທົດສອບ TOEFL ແບບໃໝ່ທີ່ນຳໃຊ້ເຈ້ຍ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີຄະແນນແຕ່ລະສ່ວນ ແມ່ນການອ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 26 ການຟັງຢ່າງໜ້ອຍ 26 ແລະການຂຽນຢ່າງໜ້ອຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງສະໝັກສອບເສັງ TOEFL ເມື່ອໃດ ?

ທ່ານຕ້ອງສະໝັກ TOEFL ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ ກ່ອນຍື່ນສະໝັກກັບທາງມະຫາວິທະຍາໄລ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເວລາທີ່ຈະເສັງໃໝ່ຖ້າຄະແນນບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການໃນການສອບເທື່ອທຳອິດ ອີກຍັງເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານແລະມະຫາວິທະຍາໄລຈະໄດ້ຮັບຜົນຄະແນນກ່ອນທີ່ຈະປິດສະໝັກ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສອບເສັງ TOEFL ໃນອາເມລິກາໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ໃນອາເມລິກາ ມີສູນການສອບເສັງ TOEFL ຢູ່ 2-3 ແຫ່ງ ຄື 1. Missouri Southern State University ໃນລັດ Missouri 2. Tulsa – East Skelly Drive ໃນລັດ Oklahoma ແລະ 3. Wichita KS – East 32nd Street ໃນລັດ Kansas ຄ່າທຳນຽມການເສັງນັ້ນເທົ່າກັນທັ້ງ 3 ສູນ ແມ່ນ 250 ໂດລາ ແລະທ່ານສາມາດກວດກາຂໍ້ມູນຂອງສູນອື່ນໆ ວັນເວລາການເສັງ ແລະຄ່າທຳນຽມການເສັງໄດ້ຈາກເວັບໄຊ້ທາງການຂອງ ETS

 

ການທົດສອບໃດເໝາະກັບການນຳໃຊ້ໃນປະເທດການາດາ ລະຫວ່າງ IELTS ຫຼື TOEFL ?

ບໍ່ມີການທົດສອບໃດດີກວ່າກັນ ທັ້ງ IELTS ແລະ TOEFL ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ໃນຫຼາຍປະເທດ ລວມເຖິງການາດາ ການທົດສອບທັ້ງ 2 ແບບ ແມ່ນວັດຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ສິ່ງທີ່ຕ່າງກັນແມ່ນ ຂໍ້ສອບ IELTS ມີຫຼາຍຮູບແບບ ຄື ການທົດສອບແບບວິຊາການ, ການທົດສອບແບບການຝຶກຝົນທົ່ວໄປ ແລະ UKVI ສຳລັບກະບວນການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ

 

ການທົດສອບແບບໃດດີກວ່າກັນ ລະຫວ່າງ GRE ຫຼື TOEFL ?

ບໍ່ມີການທົດສອບໃດດີກວ່າກັນ ການທົດສອງທັ້ງສອງແບບມີວັດຖຸປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະມີໂຄງສ້າງຂໍ້ສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, TOEFL ແມ່ນການຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການສະໝັກເຂົ້າຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນຂະນະທີ່ GRE  ແມ່ນນຳໃຊ້ກັບການສະໝັກເພື່ອຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ຂໍ້ສອບ TOEFL ປະກອບມີ 4 ພາກສ່ວນ ແມ່ນ ການອ່ານ, ການຟັງ, ການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ ແຕ່ຂໍ້ສອບ GRE ປະກອບມີ Verbal Reasoning Quantitative Reasoning ແລະ Analytical Writing
ການທົດສອບໃດດີກວ່າກັນ ລະຫວ່າງ TOEIC ແລະ TOEFL ?
ບໍ່ມີການທົດສອບໃດດີກວ່າກັນ ການທົດສອບທັ້ງ 2 ແບບ ແມ່ນການເສັງທີ່ມີໂຄງສ້າງຕ່າງກັນ ແລະນຳໃຊ້ຕ່າງກັນ, TOEFL ແມ່ນໂຕວັດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນດ້ານວິຊາການ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນການສະໝັກເຂົ້າຮຽນຂັ້ນສູງ ໂດຍທີ່ TOEIC ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຊ້ວັດທັກສະການສື່ສານທາງພາສາອັງກິດຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບຊາວຕ່າງປະເທດ
ຂໍ້ສອບໃດຍາກກວ່າກັນ ລະຫວ່າງ TOEFL ແລະ SAT ?
ເລື່ອງນີ້ແລ້ວແຕ່ບຸກຄົນ ການທົດສອບທັ້ງ 2 ແບບນັ້ນຕ່າງກັນໃນເລື່ອງໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ສອບ ແລະ ວິທີວັດຜົນ ສຳລັບນັກຮຽນບາງຄົນ ການສອບເສັງ TOEFL ອາດຍາກກວ່າ ເພາະວ່າຈະຕ້ອງຂຽນບົດເຖິງ 2 ບົດ ແລະຈະຕ້ອງເສັງການເວົ້າແບບບໍ່ຕ້ອງກຽມຕົວພາຍໃນເວລາຈຳກັດ, ນັກຮຽນບາງຄົນຈະເຫັນວ່າການສອບ SAT ມີຄວາມທ້າທາຍກວ່າ ເພາະວ່າຂໍ້ສອບປະກອບດ້ວຍຫຼາຍບົດ ແລະ ຕ້ອງຕອບຄຳຖາມພາຍໃນເວລາຈຳກັດ ໂດຍມີເວລາປະມານ 2 ນາທີໃນການຕອບຄຳຖາມໄປພ້ອມກັນ ກັບການອ່ານບົດປະກອບກັນ
ໃຜແມ່ນຜູ້ດຳເນີນການສອບເສັງ TOEFL Educational Testing Service (ETS) ?
ການທົດສອບ TOEFL ນັ້ນດຳເນີນການໂດຍ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ອອກຂໍ້ສອບເຊັ່ນດຽວກັນ. ຂໍ້ສອບ TOEFL ທຸກສະບັບຂອງແຕ່ລະສູນການສອບເສັງໄດ້ຮັບການດຳເນີນການໂດຍ ETS ແລະ ETS ຍັງອອກລາຍງານຜົນຄະແນນຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນການສອບເສັງແຕ່ລະແຫ່ງ, ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກເວັບໄຊ້ທາງການຂອງ ETS
ໃຜແມ່ນຜູ້ຈັດສອບ TOEFL ໃນປະເທດອິນເດຍ ?
ໃນປະເທດອິນເດຍ ແມ່ນມີສູນດຳເນີນກາານຈັດການສອບເສັງ ເອີ້ນວ່າ Prometric Testing Services Pvt Ltd ເຊິ່ງຈະດຳເນີນການສອບເສັງ TOEFL ທັ້ງ 9 ສູນທົ່ວປະເທດ ຄື ເມືອງ Ahmedabad, ເມືອງ Allahabad, ເມືອງ Bangalore, ເມືອງ Calcutta, ເມືອງ Chennai, ເມືອງ Hyderabad, ເມືອງ Mumbai, ເມືອງ New Delhi, ເມືອງ Trivandru, ການທົດສອບນັ້ນຖືກອອກແບບ ຄວບຄຸມ ແລະດຳເນີນການໂດຍ ETS ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ້ທາງການຂອງ ETS
ໃຜແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ TOEFL ?

ຂໍ້ສອບ TOEFL ນັ້ນເໝາະສົມກັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນັກສຶກສາຊາວຕ່າງປະເທດຕ້ອງສະແດງຜົນການທົດສອບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ຜົນທົດສອບ TOEFL ຫຼື ຜົນທົດສອບພາສາອັງກິດອື່ນໆ ແມ່ນ 1 ໃນຄຸນນະສົມບັດໃນການຮັບສະໝັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງໃນຕ່າງປະເທດ

 

ໃຜທີ່ສາມາດສອບເສັງ TOEFL ໄດ້ແນ່ ?

ຂໍ້ສອບ TOEFL ນັ້ນເໝາະສົມກັບໃຜກໍ່ຕາມທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດຈະຕ້ອງສະແດງຜົນການທົດສອບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ຜົນທົດສອບ TOEFL ຫຼື ຜົນທົດສອບພາສາອັງກິດອື່ນ ໆ ແມ່ນ 1 ໃນ ຄຸນນະສົມບັດໃນການຮັບສະໝັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍ່ມີການຈຳກັດອາຍຸສຳລັບການສອບເສັງ TOEFL

 

 

Tags: