ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຄະແນນ 8 ໃນກາຮສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

IELTS FAQ

IELTS – FAQ

ໂມງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາເຂົ້າສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ການບໍລິຫານຈັດການເວລາໃນລະຫວ່າງເຮັດບົດທົດສອບ IELTS ແມ່ນເລື່ອງສຳຄັນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃສ່ໂມງ ໃນການເຮັດແບບທົດສອບນີ້. ກົດລະບຽບນີ້ຍັງຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນສ່ວນຂອງການທົດສອບແບບທົດສອບການເວົ້າພ້ອມ. ນອກຈາກນີ້ ສູນສອບເສັງຈະມີໂມງວາງສະແດງຢູ່ເທິງຝາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທົດສອບສາມາດເບິ່ງເວລາໃນລະຫວ່າງການສອບເສັງ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເບິ່ງໂມງທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ ທ່ານຄວນແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຄຸມການສອບເສັງຊາບ.

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຍື່ນຂໍວີຊາປະເທດອົດສະຕາລີໄດ້ບໍ່ ຖ້າບໍ່ມີ IELTS?

ເຖິງແມ່ນວ່າ IELTS ຖືກຍອມຮັບ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງແລະການເຂົ້າເມືອງ, ຂໍ້ກຳໜົດສຳລັບການຍື່ນຂໍວີຊາແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະປະເທດ. ໃນປະເທດອົດສະຕາລີ, IELTS ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະຍອມຮັບຈາກລັດຖະບານ. ຖ້າທ່ານສະໝັກອົດສະຕາລີ Permanent Resident ຫຼືຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນໃນອົດສະຕາລີ, IELTS ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ, ອາຊີບ ແລະໂປຣແກຣມສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ເມື່ອທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງໃຊ້ວີຊ່າ ແລະ IELTS ປະເພດໃດ ສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຈາກວິຊາການຊ່ຽວຊານດ້ານການເຂົ້າເມືອງຂອງອົດສະຕາລີທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ( Certified Australian immigration expert )

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຍື່ນຂໍວີຊາການາດາ Permanent Resident ຫຼື ຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນໃນປະເທດໂດຍບໍ່ມີ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ສະໝັກວີຊ່າການາດາ Permanent Resident ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ IELTS ເຊິ່ງບໍ່ຄືກັບການໄປຢ່ຽມຢາມ ຫຼື ການເຮັດວຽກ, ແບບທົດສອບຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາອັງກິດ ແມ່ນຕ້ອງການພື້ນຖານສຳລັບການສະໝັກ ວີຊ່າການາດາ Permanent Resident ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າທ່ານຢາກຫຼີກເວັ້ນການສອບເສັງ IELTS ຍັງມີການທົດສອບແບບອື່ນທີ່ສາມາດເລືອກທົດສອບໄດ້, ໃນນັ່ນກໍ່ແມ່ນ Canadian English Language Proficiency Index Program ຫຼືຮຽກວ່າ CELPIP ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອີກວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບວີຊ່ານີ້ ຖ້າຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານອາໄສຢູ່ໃນການາດາເກີນກວ່າ 1 ປີ ແລະ ໄດ້ຮັບ Permanent Resident ດ້ວຍໂຕຂອງຍາດພີ່ນ້ອງເອງ ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນການຂໍວີຊ່າ Permanent Resident ໄດ້ອີກດ້ວຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສະໝັກ Permanent Resident ໂດຍບໍ່ຕ້ອງທົດສອບ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ເຖິງແມ່ນວ່າ IELTS ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະເປັນຂໍ້ກຳໜົດທີ່ຈຳເປັນສຳ ລັບຈຸດປະສົງການເຂົ້າເມືອງ ແຕ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກດຽວ ມີການທົດສອບພາສາອັງກິດອື່ນໆ ອີກ ທີ່ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ ການສອບເສັງພາສາອັງກິດໃນຖານະພາສາຕ່າງປະເທດ – ອິນເຕີເນັດ (TOEFL), ການທົດສອບ Pearson ຂອງພາສາອັງກິດ (PTE), ການທົດສອບພາສາອັງກິດຂັ້ນສູງ Cambridge (CAE) ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີພາສາອັງກິດວິທີທົດສອບຟຣີເຊັ່ນກັນ, ກໍລະນີນີ້ລວມເຖິງການທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັຍສະໜູນຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເຊິ່ງອາໄສຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ ຫຼື ຖ້າທ່ານຕ້ອງເພິ່ງພາຜູ້ອື່ນທີ່ອາໄສຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຫຼື ຄູ່ຜົວເມຍຂອງທ່ານສະໝັກ Permanent Resident ແນະນຳໃຫ້ທ່ານສຶກສາຂໍ້ກຳໜົດສຳລັບປະເທດນັ້ນໆ ແລະ / ຫຼື ຂໍຄຳແນະນຳຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເຂົ້າເມືອງ

 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮຽນມະຫາໄລ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ IELTS ໄດ້ບໍ່?

IELTS ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານເມື່ອໃຊ້ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ. ເມື່ອມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ສະເໜີບ່ອນນັ່ງ ສຳລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບພາສາອັງກິດ ໃນກໍລະນີສ່ວນຫຼາຍ ນັກຮຽນຕ້ອງຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນໃນປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ຈະໄດ້ຮັບຍົກເວັ້ນການນຳໃຊ້ IELTS ຫລື TOEFL ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຂື້ນກັບລະບຽບການຮັບເຂົ້າຮຽນຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ. ໃນຫລາຍມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫລາຍປະເທດ, ເຊັ່ນອົດສະຕາລີ, ນໍເວແລະເຢຍລະມັນ, ທີ່ຮຽນຢູ່ໃນບາງປະເທດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ IELTS

 

ຂ້ອຍສາມາດສະໝັກເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍປາສະຈາກ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຄະແນນ IELTS, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການທົດສອບທາງເລືອກອື່ນທີ່ປະເມີນຜົນການທົດສອບວັດລະດັບພາສາອັງກິດ, ເຊັ່ນ TOFEL, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບ່ອນນັ່ງແກ່ນັກຮຽນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະເມີນການທົດສອບວັດລະດັບພາສາອັງກິດ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນຂື້ນກັບກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ, ໃນຫລາຍມະຫາວິທະຍາໄລການໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ແມ່ນເປັນໄປໄດ້.

 

ຂ້ອຍສາມາດສະໝັກມະຫາວິທະຍາໄລ ວີຊ່າ Permanent Resident ໂດຍປາສະຈາກ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ມີບົດທົດສອບພາສາອັງກິດຫຼາຍຢ່າງທີ່ປະເມີນຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ TOFEL, PTE, CAE ແລະອື່ນໆ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຫລາຍວິທີໃນການເຂົ້າເຖິງການສອບເສັງພາສາໄດ້ຟຣີ ໂດຍໃນກໍລະນີແບບນີ້ ລວມເຖິງການທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ ໜູນຈາກຄອບຄົວຂອງທ່ານທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດນັ້ນ ຫຼື ຖ້າທ່ານຂື້ນກັບຄົນອື່ນທີ່ເປັນ Resident ຫຼືຄູ່ຜົວເມຍຂອງທ່ານທີ່ຈະໃຊ້ໃນການສະໝັກ Permanent Resident ທ່ານຕ້ອງສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຂອງ ວີຊ່າ Permanent Resident ສຳລັບປະເທດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ຫຼື ຊອກຫາຄຳແນະນຳຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເຂົ້າເມືອງ

 

ສາມາດທົດສອບ IELTS ຜ່ານພາຍໃນ 1 ເດືອນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຫຼາຍຄົນຈະບອກກັບທ່ານວ່າ 1 ເດືອນ ນັ່ນພຽງພໍທີ່ຈະກຽມເສັງ IELTS ແນວໃດກໍ່ຕາມ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ ທັກສະພາສາອັງກິດໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ? ຄະແນນເທົ່າໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະທ່ານອຸທິດເວລາເທົ່າໃດ ກຳໜົດເວລາໄວ້ຫຼາຍເທົ່າໃດໃນການກຽມໂຕເສັງ ມີປຶ້ມທີ່ໃຊ້ໃນການເສັງ IELTS ຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສາມາດຮຽນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອປະເມີນວ່າ IELTS ມັນຍາກເກີນໄປທີ່ຈະຈັດການພາຍໃນ 1 ເດືອນຫຼືບໍ່?

 

ສາມາດສອບເສັງ IELTS ໄດ້ 10 ວັນ ຫຼັງຈາກສອບເສັງ IELTS ຄັ້ງກ່ອນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ແມ່ນ, ທ່ານສາມາດ ທົດສອບ IELTS ສຳລັບຜູ້ສະໝັກທ່ານໃດກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງຕ້ອງການໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດສອບເສັງໄດ້ຢູ່ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານພ້ອມ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າ website ທີ່ເປັນທາງການຂອງ British Council ຫຼື IDP ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຮັດບົດທົດສອບ ແລະກວດກາເວລາວ່າງ ແລະສະຖານທີ່. ຄະແນນ IELTS ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ເປັນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ຫຼັງຈາກສອບເສັງແລ້ວ

 

ສາມາດເຮັດຄະແນນ IELTS ໄດ້ເຖິງ 9 ຫຼືບໍ່?

ຄະແນນ IELTS ມີລຳດັບຄະແນນຈາກ 1 ຫາ 9 ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະ part ສ່ວນຂອງຄະແນນທິ້ງໝົດ ແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນລວມຈາກ 4 ສ່ວນ ຂອງແບບທົດສອບ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄະແນນ 9 ໃນທຸກ ໆ ທັກສະ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ 9 ມີເກນສະເພາະເຈາະຈົງສຳລັບແຕ່ລະທັກສະໃນແຕ່ລະຄະແນນ ຍົກຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ; ການທົດສອບການຂຽນ ພິຈາລະນາໃນເລື່ອງຄະແນນຄວາມສົມບູນ ການເຊື່ອມໂຍງກັນ ແລະການເຊື່ອມຈອດກັນ ການນຳໃຊ້ສັບທີ່ຫຼາຍກຫຼາຍ ແລະ ເໝາະສົມກັບເລື່ອງທີ່ຂຽນຢູ່ ມີການໃຊ້ຮູບແບບປະໂຫຍກທີ່ຫຼາກຫຼາຍຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍາກອນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຊອກຫາວຽກໃນການາດາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

IELTS ບໍ່ຕຳເປັນສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນຂໍ້ສະເໜີການເຮັດວຽກ ຈາກນາຍຈ້າງຊາວການາດາ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາ ມີຫຼາຍກໍລະນີເຊິ່ງນາຍຈ້າງຖາມຫາ IELTS ເພີ່ມເຕີມໃນສ່ວນຂອງການພິຈາລະນາການຈ້າງວຽກ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງວຽກດ້ວຍ ແມ່ນຈະເປັນການດີກວ່າທີ່ຈະຢັ້ງຢືນກັບນາຍຈ້າງໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳໜົດຂອງບໍລິສັດ

 

ສາມາດເຂົ້າປະເທດອາເມລິກາໄດ້ໂດຍປາສະຈາກ IELTS ຫຼືບໍ່?

ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ເຊັ່ນ; IELTS, TOEFL, GRE, SAT, GMAT ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນພື້ນຖານທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ໂດຍປາສະຈາກຄະແນນ TOEFL ຫຼື IELTS ມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາເມລຶກາຕ້ອງການນັກສຶກສາທີ່ມີໂອກາດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອທີ່ຈະມີຄວາມຊ່ຽມຊານໃນພາສາອັງກິດ ເພາະຫຼັກສູດທີ່ໃຊ້ໃນການສອນແມ່ພາສາອັງກິດ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໃນການາດາໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດການາດາ ຍອມຮັບເອົາຂໍ້ສອບ IELTS ເພື່ອທີ່ຈະທົດສອບຄວາມຊ່ຽວຊານທາງພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາຮຽນ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຢູ່ການາດາໂດຍປາສະຈາກ IELTS ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ທ່ານຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ຄອດ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີການເຂົ້າຮຽນໂດຍປາສະຈາກ IELTS ໂດຍທີ່ບາງສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ເຊັ່ນ; Memorial University, Concordia University, Okanagan College, and Carleton University ແລະອື່ນ ໆ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຫາວຽກເຮັດໃນການາດາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນນັ້ນແມ່ນອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກນາຍຈ້າງຊາວການາດາ ອາດບໍ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ຄະແນນ IELTS ກໍ່ໄດ້, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງມີອີກຫຼາຍກໍລະນີ ເຊິ່ງນາຍຈ້າງຂໍເພີ່ມເຕີມສຳລັບ IELTS ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພິຈາລະນາໃນການຈ້າງວຽກ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ສິ່ງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງວຽກ ມັນດີຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຢັ້ງຢືນກັບນາຍຈ້າງໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດ

 

ສາມາດໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

IELTS ບໍ່ແມ່ນວີຊ່າສຳລັບການເຂົ້າເຮັດວຽກ IELTS ແມ່ນແບບທົດສອບເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຄວາມຊຳນານແລະຊ່ຽວຊານໃນພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ, IELTS ອາດຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບອາຊີບ ເຊິ່ງແມ່ນການພິສູດຄວາມຊ່ຽວຊານທາງພາສາອັງກິດ ໃນກໍລະນີທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ການຖືກຈ້າງງານນັ້ນຍັງກ່ຽວກັບປັດໄຈອື່ນ ເຊັ່ນ; ປະສົບການເຮັດວຽກ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະບຸກຄະລິກຂອງທ່ານ ແລະສິ່ງອື່ນປະກອບກັນ

 

ສາມາດໄປການາດາດ້ວຍຄະແນນ IELTS 5.5 ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ເກນ IELTS ທີ່ໃຊ້ສະໝັກວີຊ່າການສຶກສາໃນປະເທດການາດາ ເຊິ່ງແນະນຳວ່າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ແບຣນ 6 ໃນທຸກ ໆ ການຮຽນລະດັບປະລິນາຕີ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ຫຼຸດ 6.5 ສຳລັບປະລິນຍາໂທ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບາງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຊິ່ງຄະແນນບໍ່ເຖິງຂັ້ນຕ່ຳຂອງ IELTS ໂດຍຕ້ອງສອບເສັງ CanTEST ຫຼັງຈາກມາເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນກໍລະນີທີ່ນັກຮຽນບໍ່ສາມາດເສັງຜ່ານ CanTESTນັກຮຽນຈະຕ້ອງລົງທະບຽນໃນໂປຣແກຣມ ESL (English as a Second Language)

 

ສາມາດໄປການາດາເພື່ອເຮັດວຽກໂດຍປາສະຈາກ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

IELTS ບໍ່ໄດ້ບັງຄັບສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ. IELTS ບໍ່ແມ່ນວີຊ່າໃນການເຮັດວຽກ, ແມ່ນມີໜ້າທີ່ເປັນພຽງແຕ່ການທົດສອບຄວາມຊ່ຽວຊານທາງພາສາອັງກິດ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບວຽກຈາກນາຍຈ່າງຊາວການາດາ, ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານອາດຈະຂໍຫຼືບໍ່ຂໍຄະແນນ IELTS ເພີ່ມ, ທ່ານຄວນກວດກາກັບນາຍຈ້າງໂດຍກົງ ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດ ສຳລັບຂໍ້ກຳໜົດໃນການຈ້າງ

 

ສາມາດໄປການາດາເພື່ອເຮັດວຽກໂດຍປາສະຈາກ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

IELTS ບໍ່ໄດ້ບັງຄັບສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ. IELTS ບໍ່ແມ່ນວີຊ່າໃນການເຮັດວຽກ, ແມ່ນມີໜ້າທີ່ເປັນພຽງແຕ່ການທົດສອບຄວາມຊ່ຽວຊານທາງພາສາອັງກິດ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບວຽກຈາກນາຍຈ່າງຊາວການາດາ, ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານອາດຈະຂໍຫຼືບໍ່ຂໍຄະແນນ IELTS ເພີ່ມ, ທ່ານຄວນກວດກາກັບນາຍຈ້າງໂດຍກົງ ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດ ສຳລັບຂໍ້ກຳໜົດໃນການຈ້າງ

 

ໄປ UK ໂດຍປາສະຈາກ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸປະສົງຂອງການໄປ UK, ຖ້າໄປເພື່ອທ່ອງທ່ຽວ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ IELTS ຖ້າຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ຈະຮຽນຢູ່ UK ໃນກໍລະນີນີ້ສ່ວນຫຼາຍ ຄະແນນ IELTS ແມ່ນໜຶ່ງໃນເກນຂໍ້ກຳໜົດໃນການຮັບເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບາງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ສະເໜີຫຼັກສູດການຮຽນພາສາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມາເຖິງວິທະຍາເຂດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຳລັບຜູ້ເຊິ່ງມີຄະແນນ IELTS ບໍ່ເຖິງກຳໜົດຂັ້ນຕ່ຳ ທ່ານຄວນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍກົງ ເພື່ອທີ່ຈະເບິ່ງວ່າມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການ ທາງເລືອກທີ່ມະຫາວິທະຍາມີໃຫ້ສຳລັບນັກສຶກສາ

 

ໄປ USA ໂດຍປາສະຈາກ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະລົງທະບຽນໃນສະຖາບັນການສຶກສາໃນອາເມລິກາ ໂດຍບໍ່ມີການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ເຊັ່ນ IELTS ແລະ TOEFL ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນສຳລັບໂປຣແກຣມ ESL (ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ່ສອງ) ກ່ອນທຮີ່ທ່ານຈະສາມາດເລີ່ມຮຽນໃນວິທະຍາໄລ ຫຼື ຫຼັກສູດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໄລຍະເວລາຂອງຫຼັກສູດ ESL ແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຜ່ານການສອບເສັງ IELTS ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືກສອນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ເຖິງການຝຶກສອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກົນລະຍຸດການທົດສອບ IELTS ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແຕ່ການກຽມຕົວເສັງ IELTS ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຕົວທ່ານເອງ ແບບບໍ່ຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ສອນ, ມີແບບທົດສອບຝຶກຫັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍທັ້ງແບບອອນລາຍແລະອອບລາຍຢູ່ຫຼາຍ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຝຶກຫັດຟຣີ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ຢູ່ເຮືອນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ການກຽມສອບເສັງ IELTS ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີສື່ການຝຶກທີ່ຕ້ອງການ ນອກຈາກນີ້ຢູ່ເຮືອນກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ເອງ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ອຸປະສັກທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດແມ່ນການອຸທິດຕົນແລະສະມາທິໃນການຮຽນຂອງທ່ານໃນບ່ອນທີ່ສະບາຍຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ໄດ້ໃນ 1 ເດືອນຫຼືບໍ່?

ການກຽມສອບເສັງ IELTS ໃນໜຶ່ງເດືອນນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ; ທັກສະການຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານດີເທົ່າໃດ ທ່ານຕ້ອງການຄະແນນສູງເທົ່າໃດ ແລະທ່ານທຸ່ມເທຫຼາຍເທົ່າໃດ ກຳໜົດເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງກຽຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ໄດ້ໃນ 15 ວັນ ຫຼືບໍ່?

ແມ່ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນການກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ໃນເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງເດືອນ ການກຽມເສັງ IELTS ແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ຄະແນນທີ່ດີ ຍິ່ງທ່ານຕ້ອງກຽມຕົວຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຄະແນນສູງ ກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ມີປະສົບການກ່ອນໜ້ານີ້ ກັບຮູບແບບການທົດສອບເຊັ່ນນີ້ ຂໍແນະນຳຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ອຸທິດເວລາໃນການກຽມຕົວຫຼາຍກວ່າ 15 ວັນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດຄະແນນໄດ້ 8 ໃນການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ເກນການໃຫ້ຄະແນນ 8 ໃນ IELTS ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຄະແນນ 8 ໃນທຸກທັກສະ ເນື່ອງຈາກຄະແນນແມ່ນການປັດເສດຂອງຄະແນນສີ່ສ່ວນຂອງການທົດສອບ ທ່ານສາມາດສຶກສາວິທີການປະເມີນບົດແລະທັກສະການເວົ້າ ນອກຈາກນີ້ ການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ອອກຂໍ້ສອບແນມຫາໃນເອກະສານຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຄຳຕອບຂອງທ່ານ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຶກສາເພື່ອເສັງ IELTS ໄດ້ຢ່າງມີກົນລະຍຸດຫຼາຍຂຶ້ນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮຽນຢູ່ການາດາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ແບບທົດສອບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອປະເມີນພາສາອັງກິດ ຂອງນັກຮຽນຕ່າງຊາດ ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນການສຶກສາໃນການາດາທ່ານສາມາດເຮັດການທົດສອບພາສາອັງກິດອື່ນ ໆ ແທນການເສັງ IELTS ຄວນຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນໂດຍຕົງ ເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ກຳໜົດຂອງໂຮງຮຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສອບເສັງ IELTS ສອງຄັ້ງໄດ້ຫຼືບໍ່?

ທ່ານເຮັດແບບທົດສອບ IELTS ຫຼາຍຄັ້ງຕາມທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ມີການທົດສອບຢ່າງໜ້ອຍສອງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ທ່ານສາມາດເຮັດແບບທົດສອບໄດ້ອາທິດລະຄັ້ງ ເຊິ່ງແມ່ນສີ່ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ, ທ່ານຄວນຮັກສາໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 2 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເພື່ອກຽມພ້ອມແລະປັບປຸງຄະແນນ IELTS ຂອງທ່ານ, ຄະແນນ IELTS ສາມາດເກັບໄວ້ໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາສອງປີ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໃຊ້ອັກສອນໂຕພິມໃຫຍ່ໃນ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ອັກສອນໂຕພິມໃຫຍ່ໃນການຂຽນຄຳຕອບ ຫຼື ສາມາດປະສົມທັ້ງໂຕໃຫຍ່ໂຕນ້ອຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍາກອນ ບໍ່ສຳຄັນວ່າທ່ານໃຊ້ຮູບແບບໃດຖ້າທ່ານໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ການສະກົດຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງສຳຄັນເມື່ອທ່ານຂຽນຄຳຕອບຂອງທ່ານ ສິ່ງຈຳເປັນແມ່ນການຂຽນດ້ວຍລາຍມືທີ່ຊັດເຈນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄປທ່ຽວເຢຍລະມັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄປຢ່ຽມຢາມປະເທດເຢຍລະມັນໃນຖານະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສຳລັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມ ອາຫານແຊບ ຫຼື ເບຍເຢຍລະມັນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ IELTS ອາດຈະມີຫຼືບໍ່ຈຳເປັນກໍ່ໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກນການຮັບສະໝັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ສະຖາບັນໂດຍຕົງເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳໜົດການຮັບເຂົ້າຮຽນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກໃນອົດສະຕາລີໂດຍບໍ່ໃຊ້ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

IELTS ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບການເຂົ້າສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສຳລັບການລົງທະບຽນອາຊີບການເຮັດວຽກໂປຣແກຣມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນ ໆ ຖ້າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກໃນອົດສະຕາລີ ທ່ານຈະຕ້ອງທົດສອບພາສາອັງກິດທົ່ວໄປຂອງ IELTS ແນະນຳໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານການເຂົ້າເມືອງຂອງອົດສະຕາລີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານ ຫຼື ຊ່ຽວຊານດ້ານການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕາລີທີ່ຜ່ານການນັບຮອງວ່າປະເພດໃດແມ່ນແບບທົດສອບ IELTS ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ກຳໜົດ

 

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກໄດ້ຫຼືບໍ່ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ?

IELTS ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຖ້າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຂຶ້ນຢູ່ວ່າທ່ານມາຈາກໄສ ຖ້າທ່ານແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍວີຊ່າເຂົ້າສະຫະລາຊະອານາຈັກ ດັ່ງນັ້ນຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ຈຶ່ງບໍ່ຂ້ອງກ່ຽວກັນຢ່າງເດັດຂາດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການທົດສອບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດສຳລັບວີຊ່າ ຂໍແນະນຳຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ທ່ານກວດສອບເກັບເວັບໄຊ້ຂໍ້ມູນວີຊ່າອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການ

 

ສາມາດສອບເສັງ IELTSໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮຽນມາກ່ອນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຮູບແບບການທົດສອບ IELTS ນັ້ນບໍ່ສັບຊ້ອນເກີນທີ່ຈະຮຽນເອງໄດ້ ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກການທົດສອບການປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍແບບ ເວັບໄຊ້ຫຼາຍແຫ່ງແບ່ງປັນເທັກນິກການທົດສອບ IELTS ເຊັ່ນກັນ ການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ສອນແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ປຽບ ແຕ່ການຮຽນດ້ວຍຕົນໂຕເອງກໍ່ມີປະໂຫຍດຢູ່ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ທ່ານສາມາດກຳໜົ້ດໄລຍະເວລາຂອງການຮຽນ ຕັ້ງເວລາຮຽນໄດ້ຕາມທີ່ສະດວກທີສຸດ

 

ສາມາດສອບເສັງ IELTS ອອນລາຍໄດ້ຫຼືບໍ່?

ທັ້ງ British Council ແລະ IDP (ຫຼັກສູດການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ) ຫາກໍ່ເປີດໂຕການສອບເສັງ IELTS ໂດຍນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເພີ່ມເຕີມຈາກການທົດສອບໃສ່ເຈ້ຍ ຜົນການທົດສອບຈະປະກາດໄວກ່ອນເກົ່າ ທ່ານສາມາດກວດສອບກັບ BC ຫຼື IDP ໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າສະຖານທີ່ໃດມີການທົດສອບ IELTS ໂດຍນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີນີ້

 

ສາມາດຍົກເລີກ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ສະຖາບັນການສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ກຳໜົດໃຫ້ IELTS ແມ່ນຫຼັກຖານວ່ານັກຮຽນຕ່າງຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການຮຽນພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ທ່ານສາມາດຂໍຍົກເວັ້ນໄດ້ວ່າມີຄຸນນະສົມບັດຕາມເງື່ອນໄຂຫຼືບໍ່. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິຫານມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ຝ່າຍຮັບເຂົ້າຮຽນເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຈົດໝາຍການສະຫຼະສິດ

 

ພວກເຮົາສາມາດສະໝັກ Permanent Resident ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ທ່ານສາມາດສະໝັກເພື່ອເພື່ອຂໍຮັບ Permanent Resident ຂອງອົດົສະຕາລີໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ PTE, TOEFL ຫຼື ການທົດສອບຄວາມສາມາດທາງພາສາອື່ນ ໆ ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼີກເວັ້ນການທົດສອບພາສາອັງກິດໃດ ໆ ມີວິທີທາງເລືອກ ກໍລະນີນີ້ ລວມເຖິງກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະໝາຊິກໃຮຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເຊິ່ງອາໄສຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ ຫຼື ຖ້າທ່ນຕ້ອງເພິ່ງພາຜູ້ອື່ນທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຫຼື ຄູ່ຜົວເມຍຂອງທ່ານສະໝັກ Permanent Resident

 

ພວກເຮົາສາມາດທົດສອບ IELTS ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກສອນມາກ່ອນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ສອນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ປຽບ ແຕ່ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງກໍ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼາຍ ເຊັ່ນ ທ່ານສາມາດກຳໜົ້ດເວລາໃນການຮຽນຂອງທ່ານ, ກຳໜົດຕາຕະລາງການຮຽນໃນເວລາທີ່ສະດວກທີສຸດຂອງທ່ານ ເປັນຕົ້ນ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແບບທົດສອບທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ ເຊັ່ນ ປຶ້ມ ເວັບໄຊ້ ຫຼາຍແຫ່ງມີເຄັດລັບການຮຽນຟຣີສຳລັບ IELTS

 

ພວກເຮົາສາມາດຮັບ Permanent Resident ຂອງການາດາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ເຖິງວ່າ IELTS ແມ່ນເອກະສານບັງຄັບສຳລັບການໄດ້ຮັບການປະຊາສຳພັນໃນການາດາ, ແຕ່ທ່ານສາມາດເຮັດການທົດສອບທາງເລືອກທີ່ຮຽກວ່າ ໂປຣແກຣມດັດຊະນີຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງການາດາ ຫຼື CELPIP ແທນ ຫຼື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທ່ານເຊິ່ງອາໄສຢູ່ໃນການາດາດົນນານກວ່າໜຶ່ງປີ ແລະ Permanent Resident ແມ່ນສະປອນເຊີຂອງທ່ານ

 

ພວກເຮົາສາມາດໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ທ່ານສາມາດໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS, ຖ້າທ່ານເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດນັ່ນ, IELTS ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຂ້ອງກ່ຽວ ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄປສຶກສາຕໍ່ໃນຕ່າງປະເທດຈະມີການທົດສອບພາສາອັງກິດ ເຊັ່ນ IELTS ແຕ່ກໍ່ມີຢູ່ຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລໃນຫຼາຍປະເທດ ທີ່ເປີດຮັບໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຮຽນ ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ສອບເສັງ IELTS ກໍ່ຕາມ, ມັນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງກວດສອບກັບມະຫາວິທະຍາໄລສຳລັບຄຸນນະສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ

 

ພວກເຮົາໄປນິວຊີແລນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ບໍ່?

ທ່ານສາມາດໄປນິວຊີແລນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ການເຂົ້ານິວຊີແລນໃນຖານະນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ IELTS ຫຼື ຜົນການທົດສອບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມີມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໃຫ້ທ່ານຮຽນໄດ້ ໂດຍບໍ້ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS

 

ພວກເຮົາສາມາດໄປອັງກິດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ທ່ານສາມາດໄປອັງກິດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ການເຂົ້າສະຫະລາຊະອານາຈັກໃນຖານະນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ IELTS ຫຼື ຜົນການທົດສອບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສານັ້ນ ຕ້ອງການຄະແນນເສັງພາສາອັງກິດ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານສາມາດຮຽນໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກໄດ້ ແມ້ວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕໍ່ຕາມທີ່ກຳໜົດກໍ່ຕາມ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ University of Warwick, University of Bristol, University of Greenwich ເປັນຕົ້ນ

 

ທ່ານສາມາດສອບເສັງ IELTS ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮຽນໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວທ່ານວ່າຕ້ອງການໃຫ້ຄະແນນຜ່ານຫຼືບໍ່, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການເຮັດແບບທົດສອບ IELTS ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສຶກສາກ່ອນວັນສອບເສັງ ຄ້ອງຫຼີກເວັ້ນຢ່າງເດັດຂາດ, IELTS ປະກອບດ້ວຍສີ່ສ່ວນ ຄື ການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ແລະຖືວ່າແມ່ນເລື່ອງຍາກສຳລັບນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ, ຢ່າງໜ້ອຍທ່ານຕ້ອງສຶກສາເພື່ອເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບການທົດສອບ, ລວມເຖິງກົນລະຍຸດໃນການເຮັດແບບທົດສອບທີ່ມີປະໂຫຍດ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລໃນການາດາຕ້ອງໃຊ້ຜົນການທົດສອບ IELTS ຫຼືບໍ່?

ການເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລໃນການາດາ ຕ້ອງໃຊ້ IELTS. ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າ ນັກຮຽນຕ່າງຊາດສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ ເນື່ອງຈາກຫຼັກສູດສອນເປັນພາສາອັງກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລບາງແຫ່ງມີທາງເລືອກອື່ນ ໆ ເຊັ່ນຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບນັກຮຽນ ຫຼັງຈາກມາເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລ ບາງຄົນອາດແນະນຳວ່ານັກຮຽນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການສົ່ງຄະແນນ IELTS ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງເອກະສານບາງຢ່າງ ເພື່ອສະໜັ້ບສະໜູນການຮຽກຮ້ອງຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງມີຜົນການຮຽນ ຫຼື ຜົນການສອບເສັງທົ່ວໄປສຳລັບການເຂົ້າປະເທດການາດາ?

ການເຂົ້າປະເທດການາດາ ຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບທົ່ວໄປຂອງ IELTS ສ່ວນ IELTS Academic ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອການສຶກສາ, ການທົດສອບ IELTS ທັ້ງສອງປະເພດນີ້ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້, ມັນຈະດີກວ່າຖ້າທ່ານມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະແຈ້ງໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເຮັດໃນການາດາ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການວີຊ່າປະເພດໃດ ແລະ ຕ້ອງການທົດສອບປະເພດໃດ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສອນເພື່ອການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ການໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມຈາກການສອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ຜູ້ສອນສາມາດແນະນຳທ່ານສູ່ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໄດ້ໄວຂຶ້ນ ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານມີວິໄນໃນການຮຽນ ແລະ ແບ່ງປັນກົນລະຍຸດການທົດສອບກັບທ່ານ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານສາມາດຮຽນ IELTS ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງເຊັ່ນກັນ ມີຊັບພະຍາກອນຢູ່ຫຼາຍທີ່ສະເໜີການຝຶກຝົນສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ທັ້ງໃນຮູບແບບອອບລາຍແລະອອນລາຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ IELTS ສຳລັບການາດາຫຼືບໍ່? ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີວຸດການສຶກສາຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ?

ຖ້າທ່ານສຳເລັດການສຶກສາຂັ້ນຕ່ຳປະລິນຍາຕີຢູ່ສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາອັງກິດ, ນອກຈາກນີ້ຖ້າທ່ານສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາບໍ່ເກີນສອງປີກ່ອນ ທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມໂປຣແກຣມ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງຄະແນນ IELTS

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ IELTS ສຳລັບ Permanent Resident ການາດາຫຼືບໍ່?

IELTS ນັ້ນຈຳເປັນສຳລັບ Permanent Resident ຂອງການາດາ ເນື່ອງຈາກການທົດສອບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຍື່ນຂໍວີຊ່າຖາວອນການາດາ (PR) ຖ້າທ່ານມີປະສົບກສນໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 12 ເດືອນໃນການາດາ ຂໍ້ກຳໜົດເພີ່ມເຕີມອື່ນ ໆ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ້ການເຂົ້າເມືອງຢ່າງເປັນທາງການຂອງການາດາ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານກວດສອບຂໍ້ກຳໜົດໂດຍຕົງກັບເວັບໄຊ້ຫຼືໜ່ວຍງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຢ່າງເປັນທາງການ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ IELTS ເພື່ອທີ່ຈະເດີນທາງໄປການາດາຫຼືບໍ່?

ຄວາມສາມາດທາງພາສາໃນພາສາລັດຖະການຂອງການາດາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂໍ້ກຳໜົດຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບການເຂົ້າເມືອງການາດາ IELTS ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກການເຂົ້າເມືອງ ຜູ້ລີ້ໄພແລະການເປັນພົນລະເມືອງການາດາ (IRCC) ສຳລັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ອີກໂຄງການໜຶ່ງແມ່ນໂຄງການດັດຊະນີຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງການາດາ (CELPIP) ຄະແນນ IELTS ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຂົ້າເມືອງຂອງການາດາ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂປຣແກຣມກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ທ່ານກຳໜົດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເດີນທາງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນເພື່ອການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

IELTS ໃຫ້ຄະແນນທ່ານໃນສີ່ທັກສະ ເຊິ່ງກໍ່ຄື ເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານແລະຂຽນ ການສອບເສັງນັບວ່າເປັນເລື່ອງຍາກສຳລັບນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີເກນທີ່ຊັດເຈນໃນການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມ ເຖິງທັກສະພາສາອັງກິດຂອງທ່ານຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈກໍ່ຕາມ ຂໍແນະນຳໃຫ້ສຶກສາກ່ອນການສອບເສັງຕົວຈິງ

 

IELTS ຊ້ຳຄຳຖາມຫຼືບໍ່?

ຄຳຖາມໃນການສອບເສັງ IELTS ບໍ່ໃຊ້ຄຳຊ້ຳຄຳໂດຍຕົງ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມອາດມີຊຸດຮູບແບບທີ່ຄ້າຍກັນຫຼືຊ້ຳ ໆ ກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ການສຶກສາອາດປາກົດຂຶ້ນບ່ອຍຄັ້ງ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການເວົ້າຫຼືການຂຽນຄຳຖາມໃນຊຸດຮູບແບບດຽວກັນ ຈະຖືກໃຊ້ຄຳທີ່ຕ່າງກັນ ຂໍ້ຄວາມການອ່ານ ສາມາດຄອບຄຸມຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະອ່ານຄຳຖາມຂອງຂໍ້ສອບທີ່ຜ່ານມາເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງ ໆ

 

ພວກເຂົາເຈົ້າຖາມກ່ຽວກັບ IELTS ຫຼືບໍ່ເຮັດຊ້ຳ?

ຄຳຖາມດຽວທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ ແມ່ນຄຳຖາມໃນແບບທົດສອບການເວົ້າຂອງ IELTS ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ຜູ້ກວດສອບຖາມຄ້ຳຖາມຊ້ຳ ໆ ຫຼືໃຊ້ຄຳຊ້ຳ ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈ ສຳລັບການທົດສອບການຟັງທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງພຽງຄັ້ງດຽວ ນອກຈາກນີ້ຄຳຖາມໃນແບບທົດສອບການເວົ້າອາດຈະຄ້າຍຄືກັບຄຳຖາມທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນທຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຫົວຂໍ້ທົ່ວໄປຫຼາຍຂຶ້ນ

 

ທ່ານຕ້ອງເວົ້າພາສາອັງກິດເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການອົບພະຍົບຍົກຍ້າຍໄປການາດາຫຼືບໍ່?

ໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຍັງການາດາ ທ່ານຕ້ອງພິສູດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນພາສາທາງການຂອງການາດາ ເຊິ່ງແມ່ນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງ ເພື່ອພິສູດຄວາມສາມາດທາງພາສາຂອງທ່ານ ໂດຍສາມາດເຮັດແບບທົດສອບ IELTS ຫຼື ໂປຣແກຣມດັດຊະນີຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງການາດາ (CELPIP) ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ກຳໜົດນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງວີຊ່າທີ່ທ່ານສະໝັກ

 

ສຳນຽງຂອງ IELTS ມີຄວາມສຳຄັນຫຼືບໍ່?

ໃນແບບທົດສອບການເວົ້າຂອງ IELTS ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເນັ້ນສຳນຽງໃດກໍ່ຕາມ ຕາບໃດທີ່ທ່ານເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ອອກສຽງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກວດສອບສາມາດເຂົ້າໃຈທ່ານໄດ້ ຄະແນນສອບທັກສະການເວົ້າຂອງ IELTS ໃຊ້ເກນທັ້ງສີ່ນີ້ໃນການຄິດໄລ່ ນັ້ນແມ່ນຄວາມຄ່ອງແຄ້ວແລະການເຊື່ອມຕໍ່ ຄຳສັບຕ່າງ ໆ ການອອກສຽງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄວຍາກອນ

 

ໃຜກໍ່ຕາມໄດ້ຮັບຄະແນນ 9 ໃນການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ການໄດ້ຮັບຄະແນນ 9 ໃນການສອບເສັງ IELTS ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພື່ອຮັບຄະແນນ 9 ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄະແນນ 9 ໃນທຸກສ່ວນ ຄະແນນໂດຍລວມ ແມ່ນຜົນລວມສະເລ່ຍຂອງສີສາຂາວິຊາ ແມ່ນການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຕ້ອງສຶກສາເຊີງກົນລະຍຸດ, ການສອບເສັງ IELTS ນັ້ນແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້

 

ການາດາຮັບ TOEFL ສຳລັບການຂໍຖິ່ນທີ່ຢູ່ຖາວອນຫຼືບໍ່?

ການາດາຍອມຮັບ TOEFL ສຳລັບ Permanent Resident ຫຼືບໍ່ ສຳລັບການເຂົ້າປະເທດການາດາ TOEFL (ການທົດສອບພາສາອັງກິດແມ່ນພາສາຕ່າງປະເທດ) ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະການສະໝັກວີຊ່ານັກຮຽນເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບວັດຖຸປະສົງໃນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເຊັ່ນ ການຂໍຖິ່ນທີ່ຢູ່ຖາວອນ (PR) ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ TOEFL ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການທົດສອບທາງເລືອກທີ່ຮຽກວ່າ ໂຄງການດັດຊະນີຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດການາດາ (CELPIP)

 

ການາດາຍອມຮັບ TOEFL ຫຼືບໍ່?

ສຳລັບການເຂົ້າເມືອງການາດາ ການທົດສອບຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແມ່ນ TOEFL (ການທົດສອບພາສາອັງກິດເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ) ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຍອມຮັບສຳລັບການສະໝັກວີຊ່ານັກຮຽນ, ສຳລັບວັດຖຸປະສົງໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເຊັ່ນ ການຂໍຖິ່ນທີ່ຢູ່ຖາວອນ (PR) ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ IELTS ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການທົດສອບທາງເລືອກ ເຊິ່ງຮຽກວ່າ ໂຄງການດັດຊະນີຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດການາດາ (CELPIP)

 

Harvard ຍອມຮັບຜົນການສອບເສັງ IELTS ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຫຼືບໍ່?

IELTS ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນ Harvard ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ສະໝັກຕ່າງປະເທດເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນປະທດທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ IELTS, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນທຸກໂປຣແກຣມທີ່ Harvard ໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງຄະແນນການທົດສອບພາສາອັງກິດ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ກັບຮາວາດເພື່ອຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 

Harvard ຍອມຮັບ IELTS ຫຼືບໍ່ ?

IELTS ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນ Harvard ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ສະໝັກຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາເວົ້າ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ IELTS, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນທຸກໂປຣແກຣມທີ່ Harvard ໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງຄະແນນການທົດສອບພາສາອັງກິດ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ກັບຮາວາດເພື່ອຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 

Harvard ເບິ່ງປີທຳອິດຫຼືບໍ່?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນຈະພິຈາລະນາເກຣ,ຂອງນັກສຶກສາໃນປີທຳອິດ ໃນໃບສະໝັກວິທະຍາໄລຂອງທ່ານ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນການຮຽນດີທີສຸດໃນລະຫວ່າງປີທຳອິດຂອງການຮຽນມັດທະຍົມ ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະເຂົ້າຮາວາດຫຼຸດລົງຫຼືບໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບສະໝັກຍັງແນມຫາຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆໃນຜູ້ສະໝັກຂອງເຂົາເຈົ້າ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາດຍອມຮັບ IELTS ຫຼືບໍ່?

ເຖິງ IELTS ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນ Harvard ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ສະໝັກຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາເວົ້າ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ IELTS, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນທຸກໂປຣແກຣມທີ່ Harvard ໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງຄະແນນການທົດສອບພາສາອັງກິດ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ກັບຮາວາດເພື່ອຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 

London ຕ້ອງໃຊ້ຜົນການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຮຽນຫຼືການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຍັງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການທົດສອບຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ ເຊັ່ນ IELTS ເພື່ອພິສູດຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ແລະຕ້ອງຮູ້ວ່າການກຳໜົ້ດວີຊ່າປະເພດໃດເພື່ອພິຈາລະນາວ່າທ່ານຕ້ອງການທົດສອບ IELTS ປະເພດໃດ ເຊັ່ນ IELTS Academic ຫຼື IELTS UKVI ແບບທົດສອບທັ້ງສອງນີ້ ໃຫ້ຄະແນນທັກສະພາສາອັງກິດຂອງທ່ານແຕ່ກຕ່າງກັນ ແລະມີຮູບແບບການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

 

ປະເທດສິງກະໂປຕ້ອງໃຊ້ຜົນການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ຂໍ້ກຳໜົດການຮັບເຂົ້າຮຽນທົ່ວໄປໃນສິງກະໂປ ສຳລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດບາງຄົນ ຕ້ອງສົ່ງຜົນການສອບເສັງ IELTS ນອກຈາກນີ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນສາຂາວິຊາການແພດ ເຊັ່ນ ແພດ ເພສັດຊະກອນ ແລະພະຍາບານ ຕ້ອງໄດ້ຄະແນນຢ່າງໜ້ອຍ 7 ສຳລັບທຸກສ່ວນປະກອບທັ້ງໝົດ ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເວລາກຽມຕົວ

 

ການສະກົດຄຳມີຄວາມສຳຄັນໃນການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ການສະກົດຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການທົດສອບ IELTS. ທ່ານໄດ້ຮັບຄະແນນຕາມຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານສຶກສາເພື່ອການສອບເສັງ IELTS ທ່ານຄວນຝຶກສະກົດຄຳ ແລະຮູ້ໂຕວ່າໃຊ້ໂຕພິມໃຫຍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍາກອນ ການສະກົດຜິດຫຼາຍຄຳ ສາມາດດຶງຄະແນນຂອງທ່ານລົງຢ່າງຫຼາຍ ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ຫຼາຍ ທີ່ຮິບໂຮມການສະກົດຜິດທີ່ພົບເຈີບ່ອຍໃນ IELTS ທີ່ທ່ານສາມາດຮຽນກ່ອນການສອບເສັງໄດ້

 

ຄູ່ສົມລົດຕ້ອງການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ຖ້າທ່ານສະໝັກ Permanent Resident ແຕ່ບໍ່ມີຜົນການສອບເສັງ IELTS ທ່ານສາມາດໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີການອື່ນໄດ້ ເຊັ່ນ ການສະໜັບສະໜູນຈາກຍາດຂອງທ່ານທີ່ມີ Permanent Resident ແລະຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ ໆ ຖ້າຄູ່ສົມລົດຂອງທ່ານກຳລັງສະໝັກເພື່ອຮັບ PR (ຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນ) ຄູ່ສົມລົດຂອງທ່ານຕ້ອງການສອບເສັງ IELTS ສຳລັບການສະໝັກ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ

 

ສະຫະລາຊະອານາຈັກຕ້ອງການຜົນສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸປະສົງຂອງການໄປສະຫະລາຊະອາາຈັກ ຖ້າເປັນການໄປຢ່ຽມຢາມແບບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ IELTS, ຖ້າວັດຖຸປະສົງຫຼັກແມ່ນໄປຮຽນໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຄະແນນ IELTS ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນຂໍ້ກຳໜົ້ດຂອງການຮັບເຂົ້າຮຽນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມະຫາວິທະຍາໄລບາງແຫ່ງເປີດສອນຫຼັກສູດພາສາຫຼັງຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄະແນນການສອບເສັງ IELTS ບໍ່ຜ່ານເກນຂັ້ນຕ່ຳ ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອສອບຖາມແນວທາງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະຕົວຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ

 

ອາເມລິກາຍອມຮັບການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ລະບົບທົດສອບພາສາອັງກິດນານາຊາດ IELTS ແມ່ນແບບທົດສອບຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງຫຼາຍສຳລັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະການສຶກສາລະດັບສູງໃນຕ່າງປະເທດ ສະຖາບັນການສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 3,000 ແຫ່ງໃນອາເມລິກາ ຕັ້ງແຕ່ໂຮງຮຽນປະຈຳ ຫຼື ໂປຣແກຣມມືອາຊີບຫຼາຍແຫ່ງຍອມຮັບວ່າ IELTS ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂໍ້ກຳໜົ້ດໃນການຮັບເຂົ້າຮຽນ

 

ອາເມລິກາຍອມຮັບການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?

ລະບົບທົດສອບພາສາອັງກິດນານາຊາດ IELTS ແມ່ນແບບທົດສອບຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງຫຼາຍສຳລັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະການສຶກສາລະດັບສູງໃນຕ່າງປະເທດ ສະຖາບັນການສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 3,000 ແຫ່ງໃນອາເມລິກາ ຕັ້ງແຕ່ໂຮງຮຽນປະຈຳ ຫຼື ໂປຣແກຣມມືອາຊີບຫຼາຍແຫ່ງຍອມຮັບວ່າ IELTS ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂໍ້ກຳໜົ້ດໃນການຮັບເຂົ້າຮຽນ

 

ມີໃຜໄດ້ຮັບຄະແນນ 9 IELTS ?

ເຖິງແມ້ IELTS ນັ້ນຈະຍາກສຳລັບນັກຮຽນຫຼາຍທ່ານ ແຕ່ຍັງມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຄະແນນ 9, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ 9 ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄະແນນ 9 ໃນທຸກສ່ວນ ຄະແນນໂດຍລວມ ແມ່ນຜົນລວມສະເລ່ຍຂອງສີສາຂາວິຊາ ແມ່ນການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຕ້ອງສຶກສາເຊີງກົນລະຍຸດ, ການສອບເສັງ IELTS ນັ້ນແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານສາມາດເຮັດແບບທົດສອບໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ດ້ວຍວິທີນີ້ ທ່ານສາມາດເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບການທົດສອບເພີ່ມຄຳສັບຂອງທ່ານ ແລະພັດທະນາກົນລະຍຸດທີ່ດີທີສຸດໃນການຈັດການກັບການທົດສອບ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍຝຶກຝົນກັບຄົນອື່ນທັ້ງພາສາອັງກິດ ດີກວ່າຂອງທ່ານ ຫຼື ດີກວ່າຂອງເຈົ້າຂອງພາສາ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານຕ້ອງມີລະບຽບວິໄນກັບຕາຕະລາງຮຽນຂອງທ່ານ ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ຫຼາຍສຳລັບການທົດສອບ ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ທ່ານສາມາດຜ່ານໄດ້ ດ້ວຍວິທີນີ້ ທ່ານສາມາດເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບການທົດສອບ ເພີ່ມຄຳສັບຂອງທ່ານ ແລະພັດທະນາກົນລະຍຸດທີ່ດີທີສຸດໃນການຈັດການກັບການທົດສອບ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍຝຶກຝົນກັບຄົນອື່ນທັ້ງພາສາອັງກິດດີກວ່າທ່ານ

 

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄະແນນ 8 ໃນການສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ 8 ໃນການສອບເສັງ IELTS ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຄະແນນ 8 ໃນທຸກທັກສະ ເວົ້າລວມແມ່ນຜົນສະເລ່ຍຂອງສີ່ສ່ວນ ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ສດ້ວຍການອ່ານຂໍ້ຄວາມຫຼາຍປະເພດ ເພື່ອປັບປຸງການອ່ານຂອງທ່ານ ທ່ານຍັງສາມາດຂຽນບົດໄດ້ທຸກວັນ ເພື່ອເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການຂຽນບົດຍາວໃນເວລາຈຳກັດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແບບທົດສອບຝຶກຫັດຢູ່ອີກຫຼາຍທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານທາງອອນລາຍແລະອອບລາຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ 8.5 ໃນການຟັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຟັງຂໍ້ສອບ IELTS ໄດ້ທຸກວັນ ໃນຂະນະທີ່ຟັງທ່ານຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມກັບເນື້ອຫາ, ລາຍຊື່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານທຳນາຍເລື່ອງລາວໄດ້ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຕ້ອງຟັງຢ່າງມີກົນລະຍຸດ ລວມເຖິງທ່ານຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການສະກົດຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກການສະກົດຜິດຂອງຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຄະແນນ 9 ໃນການເວົ້າ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ຂໍ້ສອບ IELTS ການເວົ້າສ່ວນຫຼາຍ ຈະໃຫ້ຄະແນນທ່ານຕາມເກນທັ້ງສີ່ນີ້: ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວແລະການເຊື່ອມຕໍ່ ຄຳສັບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ການອອກສຽງແລະໄວຍາກອນຖືກຕ້ອງ ແລະຄວາມແມ່ນຍຳ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ທ່ານຄວນເວົ້າຢ່າງຄ່ອງແຄ່ວດ້ວຍການຫຼີກເວັ້ນຄຳເວົ້າ ຫຼື ແກ້ໄຂຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ພາສາສຳນວນຕາມທຳມະຊາດ ແລະຖືກຕ້ອງ ໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ຄົບຖ້ວນຕາມທຳມະຊາດແລະເໝາະສົມ ແລະອອກສຽງຢ່າງແມ່ນຍຳ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປ Harvard ໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານຄວນມຸ້ງເນັ້ນເລື່ອງການເຮັດຕາມຂໍ້ກຳໜດເກຣດສະເລ່ຍຂອງການເຂົ້າຮຽນ Harvard ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ 10 – 15 % ຂອງຊັ້ນຮຽນ ທ່ານຕະຕ້ອງໄດ້ຄະແນນ SAT ຫຼື ACT ລະດັບສູງເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະສົມບັດໃນການສົ່ງໃບສະໝັກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພວກເຂົາເຈົ້າຍັງແນມເບິ່ງຄວາມສຳເລັດອື່ນ ໆ ເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນໂຄງການເສີມຈາກຫຼັກສູດທີ່ໂດດເດັ່ນກໍ່ຊ່ວຍໄດ້

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍ້າຍມາຢູ່ການາດາໂດຍບໍ່ມີການສະເໜີວຽກງານໃຫ້ໄດ້ແນວໃດ?

ມີທາງເລືອກບໍ່ຫຼາຍໃນການຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຍັງການາດາ ໂດຍບໍ່ມີການສະເໜີວຽກງານ, ກ່ອນອື່ນແມ່ນຜ່ານການສຶກສາ ໂດຍປົກກະຕິທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ໃນໄລຍະເວລາ 1 – 3 ປີ ຢ່າງທີ່ສອງຖ້າທ່ານແມ່ນພະນັກງານທີ່ມີທັກສະ ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຂັ້ນຕອນການສະໝັກຂອງຊາວການາດາ ຢ່າງທີສາມ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜສະໜູນຈາກຍາດທີ່ຖື PR ແລະອາໄສຢູ່ການາດາ ສຸດທ້າຍຖ້າຄູ່ສົມລົດຂອງທ່ານສະໝັກ PR ທ່ານສາມາດຍ້າຍໄປການາດາໄດ້ເຊັ່ນກັນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮຽນ IELTS ຢູ່ເຮືອນໄດ້ແນວໃດ?

ອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ການຮຽນວິຊາຕ່າງ ໆ ຟຣີ ຢູ່ເຮືອນເປັນໄປໄດ້ ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອອນລາຍຢູ່ຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການຝຶກປະຕິບັດອອນລາຍ ເວັບໄຊ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ IELTS ເຊິ່ງມີ British Council (BC) ແລະ International Development Program (IDP) ສະເໜີການທົດສອບຝຶກຫັດຟຣີ ແລະຈະມີຢູ່ຫຼາຍໃນເວັບໄຊ້ອື່ນ ໆ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຜ່ານການທົດສອບການຟັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ໃນການຜ່ານການທົດສອບການຟັງ IELTS ທ່ານຕ້ອງຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈແລະມີການວາງແຜນ. ມີສີ່ສ່ວນໃນການທົດສອບ ເຊິ່ງຍາກຂຶ້ນ ກ່ອນການທົດສອບທ່ານຕ້ອງຟັງທຸກວັນ ນອກຈາກນີ້ຍັງລວມໄປເຖິງການຟັງເນື້ອຫາສຽງປະເພດຕ່າງ ໆ ເພື່ອສຳຜັດກັບຄຳສັບທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະສຳນຽງທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຄວນສຶກສາເອກະສານທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບແບບທົດສອບ

 

ສາມາດຜ່ານ IELTS speaking ໄດ້ແນວໃດ?

ຂໍ້ສອບເວົ້າ IELTS ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຫ້ຄະແນນທ່ານຕາມເກນທັ້ງສີ່ນີ້: ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ຄຳສັບການອອກສຽງແລະໄວຍາກອນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຍຳ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຂະຫຍາຍຄຳຕອບຂອງທ່ານເພີ່ມລາຍລະອຽດທີ່ຂ້ອງກ່ຽວທັ້ງໝົດ, ໂດຍໃຊ້ຄຳສັບຫຼາຍຄຳທີ່ອອກສຽງໃຫ້ເຊັດເຈນທີ່ສຸດ ຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກພາດທາງໄວຍາກອນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຜ່ານການທົດສອບ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ໃນການທີ່ຈະຜ່ານການທົດສອບ IELTS ທ່ານຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບທັ້ງສີ່ສາຂາວິຊາ ແມ່ນການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານແລະການຂຽນ. ໃຫ້ເວລາໂຕເອງພຽງພໍໃນການສອບເສັງ ການທີ່ທ່ານມີເວລາຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາທີ່ທ່ານຈະເຮັດມັນໄດ້ກໍ່ຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ມີແບບຝຶກຫັດຢູ່ຫຼາຍທັ້ງແບບອອນລາຍແລະອອບລາຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຜ່ານການທົດສອບ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ໃນການທີ່ຈະຜ່ານການທົດສອບ IELTS ທ່ານຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບທັ້ງສີ່ສາຂາວິຊາ ແມ່ນການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານແລະການຂຽນ. ໃຫ້ເວລາໂຕເອງພຽງພໍໃນການສອບເສັງ ການທີ່ທ່ານມີເວລາຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາທີ່ທ່ານຈະເຮັດມັນໄດ້ກໍ່ຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ມີແບບຝຶກຫັດຢູ່ຫຼາຍທັ້ງແບບອອນລາຍແລະອອບລາຍ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງກຽວມຕົວສອບເສັງ IELTS ຢູ່ເຮືອນໄດ້ແນວໃດ?

ມີຫຼາຍວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກກຽມຕົວໃນການສອບເສັງ IELTS ຢູ່ເຮືອນໄດ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງກຳໜົດຕາຕະລາງການສຶກສາເພື່ອອຸທິດເວລາໃຫ້ກັບການຮຽນ, ວິທີນີ້ທ່ານຈະບໍ່ໂລເລ ຢ່າງຕໍ່ມາທີ່ທ່ານສາມາດຝຶກຫັດເຮັດຂໍ້ສອບເກົ່າ ມັນແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະຮຽນເລື່ອງພວກນີ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີສຸດ ແມ່ນການເອົາເວລາຮຽນຂອງທ່ານເປັນສຳຄັນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງຈັດເວລາເພື່ອການຮຽນສຳລັບ IELTS ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີລະບຽບວິໄນ ແລະຫຼີກເວັ້ນສິ່ງລົບກວນ ຢ່າງທີ່ສອງທ່ານສາມາດອ່ານຂໍ້ສອບເກົ່າທີ່ຜ່ານມາ ມັນແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີເຊິ່ງຈະຕ້ອງສຶກສາຮຽນຮູ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີສຸດ ປຶ້ມຕ່າງ ໆ ແລະເວັບໄຊ້ຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ເຮັດແບບທົດສອບ ຢ່າງທີ່ສາມທ່ານຄວນເພີ່ມພາສາອັງກິດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ແນວທາງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍດາຍໂດຍການຟັງຊ່ອງລາຍການສື່ເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ

 

ຂ້າພະເຈົ້າກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ສຳລັບ Canada PR ໄດ້ແນວໃດ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີສິດໄດ້ຮັບ Canada Permanent Resident ທ່ານຈະຕ້ອງມີຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕ່ຳ 6 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນທີ່ 6, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ 6 ໃນທຸກອົງປະກອບ, ທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບທັ້ງສີ່ທັກສະ ແນວທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນເພື່ອການສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຢ່າງມີກົນລະຍຸດຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍຢ່າງຫຼາຍໃນການສຶກສາຂໍ້ສອບເກົ່າທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການທົດສອບ

 

ຂ້າພະເຈົ້າກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ພາຍໃນ 10 ວັນໄດ້ແນວໃດ?

ບໍ່ແນະນຳເປັນອັນຂາດທີ່ຈະກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ໃນ 10 ວັນ ເພາະການທົດສອບປະກອບມີຢູ່ສີ່ສ່ວນ ແຕ່ລະຮູບແບບແລະຮູບການຂອງໂຕສີ່ສ່ວນ ໂດຍທີ່ສິບວັນນັ້ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ພຽງພໍໃຫ້ຄອບຄຸມທັ້ງສີ່ສ່ວນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພາຍໃນໄລຍະທີ່ຈຳກັດ ທ່ານສາມາດກຳໜົດເປົ້າໝາຍລາຍວັນ ຂອງງການຝຶກເຮັດຂໍ້ສອບແບບຂໍ້ຂຽນທີ່ຜ່ານມາຈຳນວນຫຼາຍ ແລະໃຊ້ກົນລະຍຸດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີສຸດ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດເຝິກພາສາອັງກິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກ ໆ ສິບວັນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດໃນ 30 ວັນ?

ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໃຊ້ເວລາສອງສາມວັນເພື່ອເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບການທົດສອບຂອງແຕ່ລະສ່ວນ ໃນແຕ່ລະວັນ ທ່ານຄວນໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງໃນການສຶກສາດ້ວຍແບບຝຶກຫັດອອນລາຍ ແລະອອບລາຍ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນທ່ານສາມາດເລືອກໜຶ່ງໃນຕາຕະລາງການສອບເສັງ IELTS ການສຶກສາໜຶ່ງເດືອນທີ່ຄອບຄຸມເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການອອນລາຍຟຣີແລະຢຶດຕິດກັບມັນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ໃນການາດາໄດ້ແນວໃດ?

ການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນການທົດສອບມາດຕະຖານທີ່ມີຮູບແບບສະເພາະ ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຮູບແບບແລະກົດ ທີ່ສຳຄັນທ່ານຄວນພັດທະນາພາສາອັງກິດຂອງທ່ານໃນສີ່ສ່ວນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດການທົດສອບ ມີແຜນການຮຽນຮູ້ເພື່ອການສອບເສັງ IELTS ທີ່ດີຢູ່ຫຼາຍຊ່ອງທາງອອນລາຍທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະຮຽນຮູ້ເຊີງກົນລະຍຸດຫຼາຍຂຶ້ນ

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ກ່ອນອື່ນທ່ານຄວນໃຊ້ເວລາສຶກສາຮູບແບບແລະກົດການທົດສອບ ຢ່າງທີ່ສອງທ່ານຄວນຝຶກຟັງທຸກວັນ ນອກຈາກນີ້ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຟັງຫົວຂໍ້ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນຈາກຊ່ອງທາງຂອງສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຳສັບທີ່ກວ້າງຂຶ້ນແລະເນັ້ນສຽງ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຄວນຝຶກສະກົດຄຳຜິດໂດຍທົ່ວໄປໃນໃນ IELTS

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຄະແນນ 8 ໃນກາຮສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ 8 ໃນການສອບເສັງ IELTS ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຄະແນນ 8 ໃນທຸກອົງປະກອບຄະແນນໂດຍລວມ ແມ່ນຜົນສະເລ່ຍຂອງສີ່ສ່ວນ ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການອ່ານຂໍ້ຄວາມຫຼາຍຊະນິດ ເພື່ອປັບປຸງການອ່ານຂອງທ່ານ, ທ່ານຍັງສາມາດຂຽງບົດທຸກວັນ ເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບການຂຽນບົດໃນເວລາຈຳກັດ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແບບທົດສອບຝຶກຫັດຢູ່ອີກຫຼາຍທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ຜ່ານທາງອອນລາຍແລະອອບລາຍ

Tags: