ມະຫາວິທະຍາໄລໃດແດ່ໃນການາດາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຜົນຄະແນນ IELTS ?

LA

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຄະແນນ 9 ໃນການສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ ?
ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ 9 ໃນທຸກອົງປະກອບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ 9, ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງສຶກສາເກນສຳລັບຄະແນນທີ່ 9 ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມື່ອຂຽນທ່ານຕ້ອງສະແດງຕຳແໜ່ງເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາເຕັມທີ່ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່ ແນວຄິດທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງດີ ໃຊ້ຄຳສັບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ພ້ອມການຄວບຄຸມຄຸນນະສົມບັດຂອງຄຳສັບຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ສັບຊ້ອນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂໍ້ຜິດພາດບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນ

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮຽນຢູ່ການາດາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແນວໃດ?
ໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດການາດາຍອມຮັບການສອບເສັງ IELTS ເພື່ອພິສູດຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທີ່ຫວັງໄວ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຂົ້າຮຽນໃນປະເທດການາດາໂດຍບໍ່ມີ IELTS ແມ່ນເປັນໄປໄດ້. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາມມະວິທະຍາໄລ ຫຼື ຫຼັກສູດທີ່ເປີດສອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ, Memorial University, Concordia University, Okanagan College, ແລະ Carleton University ເປັນຕົ້ນ

ການທົດສອບທົ່ວໄປຂອງ IELTS ນັ້ນຍາກເທົ່າໃດ?
ເຖິງແມ່ນວ່າ IELTS ທັ້ງໃນດ້ານວິຊາການ ແລະ IELTS ແບບທົ່ວໄປ ຈະເປັນແບບທົດສອບທັກສະການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານແລະການຂຽນ. ແຕ່ການທົດສອບທົ່ວໄປຂອງ IELTS ແນໃສ່ທັກສະການເອົາຊີວິດລອດຂັ້ນຕົ້ນໃນບົດບາດທາງສັງຄົມແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໃນການປຽບທຽບລະຫວ່າງ IELTS ປະເພດທົ່ວໄປງ່າຍກວ່າແບບວິຊາການ

IELTS general ນັ້ນຍາກເທົ່າໃດ?
ໃນການປຽບທຽບ IELTS general ປະເພດນີ້ງ່າຍຫຼາຍກວ່າ academic ເນື່ອງຈາກ IELTS General Training Test ເນັ້ນທັກສະການເອົາຊີວິດລອດຂັ້ນຕົ້ນ ໃນບົດບາດທາງສັງຄົມແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສອງສ່ວນກ່ອນໜ້າຂອງການທົດສອບການອ່ານ ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ສັບຊ້ອນໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ການຂຽນ ພາລະກິດທີ່ 1 ທ່ານຕ້ອງຂຽນຈົດໝາຍແທນທີ່ຈະອະທິບາຍກຣາຟ

IELTS ນັ້ນຍາກເທົ່າໃດ?
ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນພິຈາລະນາວ່າການເສັງ IELTS ນັ້ນຍາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຊີວິດປະຈຳວັນບໍ່ໄດ້ສຳຜັດກັບພາສາອັງກິດຫຼາຍ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການທົດສອບນັ້ນກົງໄປກົງມາ ຄຳຖາມບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຕົ້ມຕົວະຫຼືຕັດສິນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນວ່າທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ດີເທົ່າໃດ

ທ່ານສະໝັກເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາດແນວໃດ?
ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງຂຽນແລະສົ່ງໃບສະໝັກ, ໂດຍສາມາດສະໝັ້ກແບບທົ່ວໄປ, ການພົວພັນ ຫຼື ສາກົນວິທະຍາໄລ ກະບວນການຮັບສະໝັກຂອງ Harvard ພະຍາຍາມປະເມີນຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະຄົນໃນຖານະບຸກຄົນ ຄວາມສຳເລັດທາງການສຶກສາລະດັບສູງໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມນັ້ນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຍັງຫາຫຼັກຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໂດດເດັ່ນຈາກຝູງຊົນ ສຳລັບຄຳແນະນຳໂດຍລະອຽດແລະສາມາດເຂົ້າຊົມໄດ້ຢູ່ທີ່ https://college.harvard.edu/admissions/apply

IELTS 6.5 ດີເທົ່າໃດ?
ຄະແນນ 6.5 ຂອງ IELTS ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີ ແຕ່ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າສາມາດເວົ້າໄດ້ດີພໍຫຼືບໍ່ ມັນຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ຂໍ້ກຳໜົດຂອງ IELTS ແມ່ນມາດຕະຖານສຳລັບໂປຣແກຣມລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ບັນດິດສຶກສານັ້ນ ມີຄະແນນລວມ 6.5 ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 5.5 ໃນແຕ່ລະອົງປະກອບ ດັ່ງນັ້ນ ຄະແນນ 6.5 ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພພຽງພໍ

IELTS ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ?
ຜົນການສອບເສັງ IELTS ມີອາຍຸສອງປີ ຫຼັງຈາກມື້ສອບ, ໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບນັ້ນ ມອບໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຫຼັງຈາກຜ່ານການທົດສອບ 13 ວັນ ຜົນການທົດສອບ IELTS ທີ່ໝົດອາຍຸຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນການສະໝັກໃດ ໆ ທ່ານສາມາດດຳເນີນການທົດສອບອີກຄັ້ງໄດ້ທຸກເວລາທີ່ຕ້ອງການ ບໍ່ມີການຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງ

ການກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຈັກມື້?
ໄລຍະເວລາເທົ່າໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງສຶກສາເພື່ອກຽມຕົວສອບ IELTS ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະດັບທັດສະພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ສຳລັບນັກຮຽນບາງຄົນທີ່ມີທັກສະພາສາອັງກິດດີແລ້ວ 6 ອາທິດກໍ່ພຽງພໍ, ຄົນອື່ນອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນກວ່ານີ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄະແນນສູງເທົ່າໃດ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄະແນນ 7 ເວລາໃນການກຽມຕົວຕ້ອງມີໄລຍະເວລາດົນຂຶ້ນອີກ ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີ

CLB 7 ມີຄະແນນເທົ່າໃດ?
Canadian Language Benchmarks (CLB) ແມ່ນການທົດສອບຄວາມສາມາດທາງພາສາ ເຊິ່ງປະເມີນທັກສະສີ່ຢ່າງ ແມ່ນການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ ແລະການຂຽນກ. ປະກອບດ້ວຍມາດຕາສ່ວນ 12 ຈຸດໃນການປຽບທຽບກັບຄະແນນ IELTS ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 9 ຄະແນນ CLB 7 ທຽບເທົ່າ IELTS band 6 ເຊິ່ງແຕຄ່ລະອົງປະກອບທັ້ງສີ່ນັ່ນໃຫ້ຄະແນນ 6

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເສັງ IELTS ໄດ້ຈັກຄັ້ງ?
ທ່ານສາມາດເຮັດແບບທົດສອບ IELTS ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ໃນໜຶ່ງເດືອນທ່ານສາມາດເສັງໄດ້ຫຼາຍສຸດ ສີ່ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ (ອາທິດລະຄັ້ງ) ໂດຍສາມາດກວດສອບຄວາມພ້ອມຂອງສະຖານທີ່ທົດສອບໄດ້ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ້ທາງການຂອງບຣິຕິດເຄົາຊິນ (BC) ຫຼື International Development Program (IDP) ຂໍແນະນຳວ່າທ່ານຄວນໃຫ້ເວລາກັບຕົວເອງໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ທ່ານມາທົດສອບເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຂຽນ IELTS ໄດ້ຈັກຄັ້ງ?
ທ່ານສາມາດເຮັດການທົດສອບໄດ້ຫຼາຍສຸດສີ່ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ນັ່ນແມ່ນອາທິດລະຄັ້ງ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຄຳຄິດທີ່ດີ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 2 – 3 ອາທິດ ຫຼືຢຸດພັກສອງເດືອນກ່ອນທີ່ຈະປາກົດສຳລັບການເສັງ IELTS ຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ນີ່ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເວລາໃນການທວນຄືນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີກວ່າໃນການທົດສອບຄັ້ງກ່ອນ ຫຼືເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ດີກວ່າສຳລັບການເສັງ IELTS ຄັ້ງຕໍ່ໄປ

ເຮົາໃຫ້ຜົນການສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຈັກຄັ້ງ?
ການເສັງ IELTS ຈັດຂຶ້ນ 4 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນື ໃນບາງສະຖານທີ່ທົດສອບມີການຈັກຂຶ້ນບ່ອຍຄັ້ງ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເສັງ IELTS ໄດ້ເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານບໍ່ຄວນເສັງທຸກອາທິດ ທ່ານຄວນໃຫ້ເວລາ 2 – 3 ອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍເດືອນເພື່ອເຮັດຄະແນນໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ

ທ່ານສາມາດສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຈັກຄັ້ງ?
ບໍ່ຈຳກັດວ່າທ່ານສາມາດເສັງ IELTS ບ່ອຍຄັ້ງເທົ່າໃດ, ການທົດສອບແມ່ນຈະດຳເນີນການເປັນລາຍເດືອນ ໂດຍປົກກະຕິ 4 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນສະຖານທີ່ທົດສອບບາງແຫ່ງ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການທົດສອບທຸກອາທິດ ເຊິ່ງແມ່ນ 4 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ເຖິງແມ່ນວ່າວິທີນີ້ຈະບໍ່ແນະນຳຢ່າງຍິ່ງ ເພາະມັນບໍ່ຍອມໃຫ້ທ່ານເສຍເວລາໃນການກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ດີກວ່າ

ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດໃນການສອບເສັງ IELTS?
ຄ່າທຳນຽມການເສັງ IELTS ຂຶ້ນຢູ່ກັບສູນທົດສອບ ແລະ ປະເທດທີ່ການເສັງຈັດຂຶ້ນ ຄ່າທຳນຽມມີຕັ້ງແຕ່ $ 140 – $ 310 USD ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ໃນປະເທດໄທ ການເສັງ IELTS ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 229 ໂດລາ, ໃນມາເລເຊຍແມ່ນ 192 ໂດລາ. ໃນສູນທົດສອບບາງແຫ່ງ ຄ່າທຳນຽມອາກເທົ່າກັບອັດຕາ 225 ໂດລາ, ທ່ານສາມາດສອບຖາມກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມໂດຍກົງກັບສູນທົດສອບທີ່ໃກ້ທີສຸດຂອງທ່ານ

ການສອບເສັງ IELTS ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດ?
ຄ່າທຳນຽມການເສັງແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ, ຄ່າທຳນຽມການເສັງ IELTS ຂຶ້ນກັບສູນທົດສອບ ແລະ ປະເທດທີ່ຈັດການສອບເສັງ, ຄ່າທຳນຽມມີແຕ່ $ 140 – $ 310 USD ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນປະເທດໄທ ການເສັງ IELTS ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 229 ໂດລາ, ໃນມາເລເຊຍແມ່ນ 192 ໂດລາ. ໃນສູນທົດສອບບາງແຫ່ງ ຄ່າທຳນຽມອາກເທົ່າກັບອັດຕາ 225 ໂດລາ, ທ່ານສາມາດສອບຖາມກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມໂດຍກົງກັບສູນທົດສອບທີ່ໃກ້ທີສຸດຂອງທ່ານ

ໃຊ້ໄລຍະເວລາເທົ່າໃດໃນການກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS?
ຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ, ຖ້າລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານດີ ການກຽມຕົວໜຶ່ງເດືອນກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການສຶກສາຂອງທ່ານດ້ວຍ, ການສອບ IELTS ນັ້ນຖືວ່າແມ່ນເລື່ອງຍາກສຳລັບນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ, ມັນເປັນການດີກວ່າທີ່ຈະຈັດສັນເວລາເພື່ອການສຶກສາເຊີງກົນລະຍຸດສຳລັບການທົດສອບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄະແນນສູງ

ການຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປການາດາຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດ?
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຍັງການາດາ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ຫຼາຍ, ນອກຈາກນີ້ຍັງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໂປຣແກຣມວີຊ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ໂຄງການ Federal Skilled Workers ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍ $ 550 ຈາກນັ້ນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ເຊັ່ນ ໜັງສືຜ່ານແດນ, ການກວດຮ່າງກາຍຈາກແພດເພື່ອຊອກຫາແລະບົ່ງມະຕິປັນຫາຂອງພະຍາດ, IELTS ແລະອື່ນໆ ໂດຍປະມານ ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ $ 1300 ຫາ $ 1,400 ລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວທັ້ງໝົດ

1 ເດືອນພຽງພໍສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?
ຂື້ນກັບວ່າທ່ານສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ດີເທົ່າໃດ ຖ້າລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ ການກຽມຕົວຢ່າງດີ ໜຶ່ງເດືອນແມ່ນພຽງພໍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານບໍ່ດີ, ທ່ານຕ້ອງກຽມຕົວຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເດືອນ. ຂໍແນະນຳ ໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ເວລາໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຜົນ IELTS. ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດວາງແຜນການຮຽນຂອງທ່ານໄດ້ດີ.

ຄະແນນ 4.5 ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີ ສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ IELTS ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 1 ຫາ 9 ຄະແນນ, IELTS ແມ່ນລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ. ຍົກຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ຄະແນນ 1-3 ສະແດງເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດໜ້ອຍເຖິງບໍ່ດີເລີຍ, ຄະແນນ 7-9 ຖືໄດ້ວ່າແມ່ນການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ. ເພື່ອຕອບຄຳຖາມວ່າ 4.5 ໃນການສອບເສັງ IELTS ໝາຍເຖິງນັກຮຽນປະຖົມທີ່ສາມາດຈັດການກັບສະພາບການປະຈຳວັນຂັ້ນຕົ້ນ. ແຕ່ເຫັນວ່າມັນຍາກທີ່ຈະລົມກັນເປັນເວລາຫລາຍກວ່າສອງສາມນາທີ

400 ຄະແນນພຽງພໍສຳລັບ Permanent Resident ການາດາຫຼືບໍ່?
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສຳລັບໂຄງການກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ ທ່ານຕ້ອງມີຄະແນນຄອບຄຸມລະບົບການຈັດອັນດັບ (CRS) 400 ຄະແນນຂຶ້ນໄປໃນປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງທ່ານ. ຍັງມີຄຸນສົມບັດອື່ນໆທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ, ນອກເໜືອຈາກລະບົບການຈັດອັນດັບທີ່ຄອບຄຸມ (ຄະແນນ CRS) ທ່ານສາມາດປຶກສາທີ່ປຶກສາດ້ານການເຂົ້າເມືອງຂອງການາດາທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

5.5 ຄະແນນ ໃນການສອບ IELTS ສຳລັບການເຂົ້າເມືອງການາດາດີຫຼືບໍ່?
IELTS ແມ່ນໜຶ່ງໃນການທົດສອບຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ໃນການເຂົ້າເມືອງການາດາ, ສຳລັບຈຸດກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງ ໂຊກຮ້າຍທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ Express ຂອງການາດາກັບ IELTS ແບຣນ, 5.5 ແບຣນ, ຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ມີສິດສຳລັບການາດາ ແມ່ນແບຣນ IELTS 6 ໃນແຕ່ລະໂມດູນຂອງການອ່ານການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການເວົ້າ

ຄະແນນ 5.5 ມີສິດໄດ້ຮັບສຳລັບປະເທດການາດາຫຼືບໍ່?
ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍ ການຍ້າຍໄປປະເທດການາດາ ທ່ານຕ້ອງມີຄະແນນຢ່າງໜ້ອຍ 6.0 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ 6.0 ຈາກທັ້ງໝົດ 4 ອົງປະກອບ. ສຳລັບການເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີທັ້ງໝົດ 6 ຂໍ້ ລວມທັ້ງ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 5.5 ໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ. ສຳລັບລະດັບປະລິນຍາໂທ, ທ່ານຕ້ອງມີ ຕ່ຳສຸດທີ່ 6.5 ໂດຍລວມບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 6 ໃນໂມດູນໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ມີບາງສະຖາບັນທີ່ ຮັບເອົານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ມີຜົນໄດ້ຮັບ IELTS, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຂົາໂດຍກົງເພື່ອຂໍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

6.0 ຄະແນນແມ່ນຄະແນນດີໃນການສອບເສັງ IELTS ສຳລັບການາດາຫຼືບໍ່?
ມັນເບິ່ງຄືວ່າຄະແນນ 6 ນັ້ນດີ, ແມ່ນວ່າການລົງທະບຽນສຳລັບໂປຣແກຣມວີຊ່າກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຈຳເປັນຂອງການເສັງ IELTS ແມ່ນ 6.0 ໃນໂມດູນທັ້ງສີ່, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດສົ່ງຄະແນນ 6 ເຊິ່ງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 5.5 ໃນດວິຊາໃດໆ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີໃນການາດາ

ຄະແນນ 6.5 ໃນຄະແນນ IELTS ຂອງເຢຍລະມັນ ດີຫຼືບໍ່?
ຜົນການສອບເສັງ IELTS ທີ່ຍອມຮັບໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ຄະແນນ ຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂື້ນກັບແຜນງານຫຼື ຕຳແໜ່ງທີ່ທ່ານສົ່ງ, ບາງມະຫາວິທະຍາໄລຍອມຮັບຄະແນນສະເລ່ຍຕ່ຳ ສຸດໂດຍລວມ 6.5, ໃນຂະນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລບາງແຫ່ງຕ້ອງການຄະແນນລວມ 6.0 ເພື່ອຕອບ 6.5 ໃນ IELTS, ມັນປອດໄພພຽງພໍ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທີ່ທ່ານເລືອກໂດຍກົງເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນ.

IELTS 6.5 ດີບໍ?
ຄະແນນ IELTS ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ຄະແນນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນທີ່ຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ຄ່ອງແຄ່ວ, ຄະແນນ 6.5 ໃນ IELTS ໝາຍເຖິງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ. ແຕ່ກໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດໃນຄຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ໃນສະຖານະການທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ

ຄະແນນ IELTS ຢູ່ທີ່ 6.5 ສຳລັບປະເທດການາດາດີຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ IELTS 6.5 ແມ່ນໜ້າຈະເປັນຄະແນນທີ່ດີສຳລັບການາດາ, ຄະແນນ 6.5 ນີ່ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຫຼາຍໆ ໂປຣແກຣມ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນການຮຽນລະດັບປະລິນຍາໂທ, ທ່ານຕ້ອງມີ ຕ່ຳສຸດທີ່ 6.5 ໂດຍລວມບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 6 ໃນໂມດູນໃດກໍ່ຕາມ, ສຳລັບການຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີນັ້ນຈະຕ້ອງໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ເຊິ່ງລວມແລ້ວບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 5.5 ໃນໂມດູນໃດໆ ສຸດທ້າຍເພື່ອຂໍວີຊ່າສຳລັບເຂົ້າເມືອງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ 6.0 ໃນໂມດູນທັ້ງສີ່

IELTS 7 ຄະແນນ ສຳລັບການເຂົ້າປະເທດການາດານັ້ນດີຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ 7 ຂອງ IELTS ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີສຳລັບການເຂົ້າເມືອງຂອງການາດາ ຖ້າທ່ານໄດ້ຄະແນນ 6 ໃນທັ້ງໝົດສີ່ດ້ານຂອງການເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານແລະຂຽນ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການຍື່ນວີຊ່າເຂົ້າເມືອງຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ 6.0 ໃນທັ້ງໝົດສີ່, ຄະແນນ 7 ຂອງ IELTS, ທ່ານສາມາດສະ ໝັກເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນການາດາໄດ້.

ຄະແນນ 7.5 ຂອງ IELTS Academic ດີຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ IELTS ສະແດງເຖິງລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄະແນນ 7.5 ໃນການເສັງ IELTS ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີ, ເພາະຄະແນນ 7.5 ຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຫຼາຍ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ພາສາໄດ້ ເຖິງຈະມີຂໍ້ຜິດພາດເປັນບາງຄັ້ງ ລວມທັ້ງຜູ້ເຂົ້າໃຈພາສາທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ດີ ແລະເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຢ່າງລະອຽດ

7.5 ຄະແນນໃນການສອບເສັງ IELTS ດີຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ 7.5 ໃນການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນຄະແນນດີ. ອີງຕາມກອບຂອງເອີຣົບ (CEFR), IELTS 7.5 ທຽບເທົ່າກັບລະດັບ C1, ເຊິ່ງຖືວ່າຊ່ຽວຊານໃນ IELTS. 7.5 ຄະແນນ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຫຼາຍ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ພາສາໄດ້ ເຖິງຈະມີຂໍ້ຜິດພາດເປັນບາງຄັ້ງ ລວມທັ້ງຜູ້ເຂົ້າໃຈພາສາທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ດີ ແລະເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຢ່າງລະອຽດ

ໃນການສອບເສັງ IELTS ຄະແນນ 7.5 ດີຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ IELTS ສະແດງເຖິງລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄະແນນ 7.5 ໃນການເສັງ IELTS ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີ ເພາະ 7.5 ຢູ່ໃນລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີເຖິງດີຫຼາຍ, ຜູ້ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ພາສາໄດ້ ເຖິງຈະມີຂໍ້ຜິດພາດເປັນບາງຄັ້ງ ລວມເຖິງເຂົ້າໃຈພາສາທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ດີແລະເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຢ່າງລະອຽດ

ຄະແນນ 7.5 ຄະແນນ Ielts ດີຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ 7.5 ໃນການເສັງ IELTS ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີ ຕາມກອບອ້າງອິງເອຣົບ (CEFR) IELTS 7.5 ນັ້ນທຽບເທົ່າກັບລະດັບ C1 ເຊິ່ງຖືວ່າມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນ IELTS ຄະແນນ 7.5 ຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີເຖິງດີຫຼາຍ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາໄດ້ເຖິງຈະມິີຂໍ້ຜິດພາດບ້າງເປັນຄັ້ງຄາວລວມທັ້ງເຂົ້າໃຈພາສາທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ດີແລະເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຢ່າງລະອຽດ

ການສອບເສັງ IELTS ຢາຫຫຼືບໍ່?
IELTS ນັ້ນແມ່ນເລື່ອງຢາກສຳລັບນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເສັງ IELTS ນັ້ນກົງໄປກົງມາ, ຄຳຖາມນັ້ນງ່າຍແລະບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຫຼອກລວງທ່ານ ໃນການກຽມເສັງ IELTS ຄວນວາງແຜນລ່ວງໜ້າວ່າທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດໃນການເຮັດຄະແນນໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍດ້ວຍຂໍ້ສອບ IELTS ທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຢູ່ຫຼາຍ ທັ້ງແບບອອບລາຍແລະອອນລາຍ ດັ່ງນັ້ນການເສັງ IELTS ສາມາດເຮັດໄດ້

ການເຮັດ Canada PR ງ່າຍຂຶ້ນຫຼືບໍ່?
ການຍື່ນວີຊ່າຖາວອນ (PR) ນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍເມື່ອເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຢ່າງຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ, ເຊັ່ນນັ້ນມັນອາດກາຍເປັນເລື່ອງຍາກ. ມີໂປຣແກຣມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະເກນຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອົບພະຍົບເຂົ້າປະເທດການາດາດ້ວຍວີຊ່າຖາວອນໄດ້, ຂໍໃຫ້ທ່ານຂໍຄຳແນະນຳຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເຂົ້າເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ

IELTS 6.5 ນັ້ນຍາກຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ IELTS ແມ່ນໂຕແທນລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ, ຄະແນນ 6.5 ຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ມີອຳນາດກັບຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ດີ, ມັນສະແດງເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ແຕ່ກໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດຢູ່ທີ່ຄຳທີ່ເໝາະສົມ ແລະສາມາດໃຊ້ພາສາທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ດີ ໃນສະຖານະການທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, 6.5 ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍາກຈົນເກີນໄປ

IELTS 7 ຄະແນນຍາກບໍ່?
ເນື່ອງຈາກຄະແນນ 7 ໃນ IELTS ສະແດງເຖິງຜູ້ທີ່ໃຊ້ພາສາໃນລະດັບທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ຢ່າງດີ ແລະເຂົ້າໃຈການໂຕ້ແຍ້ງໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນລະດັບຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີ, ມັນອາດຈະຍາກທີ່ຈະໄດ້ 7 ຄະແນນ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງກຽມການຢ່າງມີກົນລະຍຸດ ທ່ານສາມາດເຮັດຂໍ້ສອບທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຫຼາຍທີສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ເພື່ອເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳຖາມແບບທົດສອບ ແລະຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປ

IELTS ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຫຼືບໍ່?
IELTS ແມ່ນການສອບເສັງລະດັບໂລກ ທີ່ປະເມີນຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງຫຼາຍໃນອະເມລິກາແລະປະເທດອື່ນໆ. ມີສະຖາບັນການສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 3,000 ແຫ່ງໃນອາເມລິກາ ໄດ້ຍອມຮັບເຮົາ IELTS ເປັນໜຶ່ງໃນການທົດສອບພາສາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານັກຮຽນຕ່າງຊາດສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງສະບາຍ

IELTS ນັ້ນຍາກບໍ່?
ການສອບເສັງ IELTS ນັ້ນຍາກ ແລະ ອາດເປັນເລື່ອງງ່າຍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານເປັນຫຼັກ ຖ້າທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບການສື່ສານແລະພາສາອັງກິດຢູ່ແລ້ວ ແລະນຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ການທົດສອບ IELTS ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຍາກ, ແນວໃດກໍ່ຕາມຖ້າທ່ານສູ້ຊົນກັບການສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຍາກ, ການສອບເສັງ IELTS ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ທ້າທາຍ

IELTS ງ່າຍບໍ່?
IELTS ນັ້ນງ່າຍແຕ່ມັນອາດເປັນເລື່ອງຍາກໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານເປັນຫຼັກ ຖ້າທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບການສື່ສານ ແລະພາສາອັງກິດຢູ່ແລ້ວ ແລະໃຊ້ງານຕົວຈິງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ການທົດສອບ IELTS ນັ້ນບໍ່ຍາກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າທ່ານໄດ້ສູ້ຊົນກັບການສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຍາກ ການເສັງ IELTS ອາດແມ່ນເລື່ອງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ໃນການເສັງແມ່ນເລື່ອງກົງໄປກົງມາ ຄຳຖາມບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ຕົວະຫຼືຫຼອກລວງທ່ານ

IELTS ພຽງພໍສຳລັບ MBA ຫຼືບໍ່?
ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນໃຫຍ່ຄາດຫວັງຄະແນນຕ່ຳສຸດຂອງ IELTS 6.0 – 6.5 ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜົນການສອບເສັງ IELTS ແຕ່ຢ່າງດຽວ, ຄະແນນເສັງ IELTS ທີ່ສູງ ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຕັ່ງນັ່ງ ນີ່ແມ່ນເພາະມີຂໍ້ກຳໜົດອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຂົ້າຮຽນ, ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ໃນການສະໝັກຫຼັກສູດ MBA ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງຕ້ອງການປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ສອງສາມປີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກເໜືອຈາກການທົດສອບອື່ນໆ ເຊັ່ນ GMAT ຫຼື GRE

IELTS ທົ່ວໄປງ່າຍຂຶ້ນບໍ່ ?
ເຊັ່ນດຽວກັບການເສັງ IELTS Academic Test ການທົດສອບທົ່ວໄປຂອງ IELTS ແມ່ນຈະປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເປັນພາສາອັງກິດໃນສີ່ອົງປະກອບ ໄດ້ແກ່ ການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະການຂຽນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃນການປຽບທຽບການຝຶກອົບຮົມທົ່ວໄປຂອງIELTS ນັ້ນງ່າຍກວ່າເພາະເນື້ອຫາການອ່ານມີຄວາມສັບຊ້ອນນ້ອຍກວ່າ ແລະການຂຽນພາລະກິດທີ 1 ທ່ານຕ້ອງຂຽນອີເມວແທນຄຳອະທິບາຍກຣາຟ

IELTS ທົ່ວໄປງ່າຍບໍ່?
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສອບເສັງ IELTS ທາງວິຊາການ, ການສອບເສັງທົ່ວໄປຂອງການສອບເສັງ IELTS ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນພາສາອັງກິດໃນ 4 ອົງປະກອບ: ການເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານແລະຂຽນ. ເວົ້າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການເວົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ IELTS ທົ່ວໄປຖືວ່າງ່າຍເພາະວັດຖຸການອ່ານບໍ່ສັບຊ້ອນແລະການຂຽນຂໍ້ທີ 1 ທ່ານຕ້ອງຂຽນອີເມວແທນ ຄຳ ອະທິບາຍກຣາຟ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະພົບວ່າການທົດສອບແມ່ນທ້າທາຍ.

IELTS ຈຳເປັນສຳລັບ Permanent Resident ຫຼືບໍ່ ?
IELTS ແມ່ນຂໍ້ບັງຄຳສຳລັບ Permanent Resident ຂອງການາດາ ເນື່ອງຈາກແມ່ນຕົວກຳໜົດ ຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານມນການອ່ານການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ການຟັງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເສັງ IELTS ມີການທົດສອບທາງເລືອກອື່ນ ວ່າໂປຣແກຣມດັດຊະນີຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງການາດາ ຫຼື CELPIP ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ຫຼື ຖ້າຕ້ອງການຫຼີກເວັ້ນການເສັງພາສາອັງກິດ ທ່ານສາມາດພິຈາລະນາເຖິງຜູ້ສະໜັບສະໜູນໄດ້

IELTS ຫຼື OET ງ່າຍຂຶ້ນຫຼືບໍ່ ?
ການເສັງບໍ່ໄດ້ງ່າຍກວ່າການເສັງແບບອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ IELTS ຫຼື OET ແມ່ນໃຊ້ປະເມີນຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ແນວໃດກໍ່ຕາມຫຼາຍຄົນອາດເຫັນວ່າ OET ງ່າຍຕໍ່ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ນີ່ແມ່ນເພາະວ່າມັນຕ່າງຈາກ IELTS Academic ເຊິ່ງປະເມີນວ່າທ່ານນຳໃຊ້ພາສາອັກິດທາງວິຊາການໄດ້ດີເທົ່າໃດ ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ມຸ້ງເນັ້ນດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ ແລະທົດສອບພາສາເຊິ່ງທ່ານໃຊ້ໃນທາງປະຕິບັດ

IELTS ຫຼື Pte ງ່າຍຂຶ້ນຫຼືບໍ່?
ການທົດສອບບໍ່ໄດ້ງ່າຍກວ່າແບບອື່ນ, ການສອບເສັງທັ້ງສອງ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສ້າງທັກສະພື້ນຖານເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຮູບແບບການທົດສອບຄວາມລຳບາກໃນການສອບເສັງ IELTS ເມື່ອທຽບກັບ PTE ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມສຳລັບບາງຄົນ PTE ມີລັກສະນະເຂັ້ມງວດ ແຕ່ໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນການໃຫ້ຄະແນນໃນ PTE ນັ້ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະງ່າຍກວ່າ IELTS ຫຼາຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກ PTE ແມ່ນການທົດສອບໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ດັ່ງນັ້ນ ໂອກາດຂອງຄວາມລຳອຽງຂອງມະນຸດໃນຂະນະ ເຮັດຄະແນນຈຶ່ງຫຼຸດລົງ

IELTS ຈຳເປັນສຳລັບອິຕາລີຫຼືບໍ່?
ໃນກໍລະນີນີ້ສ່ວນຫຼາຍ ຖ້າພາສາອັງກິດບໍ່ແມ່ນພາສາແມ່ ທ່ານຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ໂດຍແມ່ນໃຫ້ນັບ IELTS 6.5 ໂດຍລວມຢ່າງໜ້ອຍ 6.0 ໃນການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ Baccalaureate ໃນເອີຣົບ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນ ເປັນຕົ້ນ, ຄະແນນທີ່ຕ້ອງການທົດສອບແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍກົງ ເພື່ອຂໍລາຍລະອຽດການຮັບເຂົ້າຮຽນ.

IELTS ເວົ້າຍາກຫຼືບໍ່?
ໝາຍ IELTS ແມ່ນມີສີ່ສ່ວນ ແມ່ນ ຄວາມຄ່ອງແຄ່ວແລະຄວາມເຊື່ອມຕໍ່, ຄຳສັບທີ່ມີຫຼາຍໄວຍາກອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະແມ່ນຍຳ ການທົດສອບອາດເບິ່ງຍາກ ເນື່ອງຈາກທ່ານຕ້ອງເວົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກຽມຕົວລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄຳຖາມນັ້ນກົງໄປກົງມາ ແລະອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນວ່າທ່ານສາມາດເວົ້າພາສາໄດ້ດີເທົ່າໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການຕັດສິນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

IELTS ມີອາຍຸ 3 ປີ ແລ້ວຫຼືບໍ່?
ຄະແນນ IELTS ນັ້ນມີອາຍຸສອງປີ ທ່ານສາມາດທົດສອບໄດ້ອີກຄັ້ງໄດ້ທຸກເວລາຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ບ່ອຍເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການຂໍວີຊ່າບາງສ່ວນມີວິທີທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄະແນນ IELTS ຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີນີ້ ຄະແນນສອບ IELTS ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ເຖິງ 3 ປີ ການຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງຄະແນນ IELTS ນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ

ການສອບເສັງ IELTS ໃຫ້ໄດ້ 8 ຄະແນນ ງ່າຍບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ 8 ຄະແນນ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ 8 ໃນທຸກອົງປະກອບ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 8 ຄະແນນ ໂດຍລວມແມ່ນຜົນລວມສະເລ່ຍຂອງທຸກອົງປະກອບ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງເຖິງ 8 ໃນກາເສັງ IELTS ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອວຮູ້ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນໄດ້ແນວໃດ, ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ; ໃນການຂຽນທ່ານຕ້ອງນຳສະເໜີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງດີສຳລັບຄຳຖາມທີ່ມີແນວຄິດທີ່ຂ້ອງກ່ຽວ ແລະ ສະໜັ້ບສະໜູນ ໃນການເວົ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະເໜີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງດີສຳລັບຄຳຖາມດ້ວຍແນວຄິດທີ່ຂ້ອງກ່ຽວຂະຫຍາຍແລະສະໜັບສະໜູນ

ການຈະໄດ້ຄະແນນ IELTS 8.5 ງ່າຍເທົ່າໃດ?
ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ຄະແນນ 8.5 ຖ້າຕ້ອງການຄະແນນເຖິງ 8.5 ໃນການເສັງ IELTS ຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຄະແນນການທົດສອບນັ້ນອາດບໍ່ພໍ, ໂດຍທົ່ວໄປທ່ານຕ້ອງໃຊ້ພາສາອັງກິດໃຫ້ຄ່ອງແຄ່ວ, ໂດຍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ 9 ໃນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຈາກ 4 ໂມດູນ ແລະຄະແນນ 8 ສຳລັບອີກສອງ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຫ້ອງນ້ອຍ ໆ ສຳລັບຂໍ້ຜິດພາດ

ການຊອກຫາວຽກໃນການາດາ ຈາກອິນເດຍແມ່ນເລື່ອງງ່າຍບໍ່?
ໂດຍລວມແລ້ວການຊອກຫາວຽກໃນການດານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍາກເຊັ່ນກັນ, ຂັ້ນຕອນບໍ່ສັບຊ້ອນເກີນຈະເຂົ້າໃຈ ໂດຍທົ່ວໄປມີຫຼາຍວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອຮັບການສະເໜີວຽກໃນການາດາ ຕົວຢ່າງແມ່ນທ່ານສາມາດລົງທະບຽນກັບ Job Bank ເຊິ່ງແມ່ນເຄື່ອງມືອອນລາຍ ເພື່ອຈັບຄູ່ໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ກັບນາຍຈ້າງການາດາ ທີ່ກຳລັງແນມຫາທັກສະທີ່ຄ້າຍຄືກັບທ່ານ

ການສອບເສັງ IELTS ໃຫ້ໄດ້ 8 ຄະແນນ ງ່າຍບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ 8 ຄະແນນ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ 8 ໃນທຸກອົງປະກອບ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 8 ຄະແນນ ໂດຍລວມແມ່ນຜົນລວມສະເລ່ຍຂອງທຸກອົງປະກອບ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງເຖິງ 8 ໃນກາເສັງ IELTS ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອວຮູ້ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນໄດ້ແນວໃດ, ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ; ໃນການຂຽນທ່ານຕ້ອງນຳສະເໜີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງດີສຳລັບຄຳຖາມທີ່ມີແນວຄິດທີ່ຂ້ອງກ່ຽວ ແລະ ສະໜັ້ບສະໜູນ ໃນການເວົ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະເໜີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງດີສຳລັບຄຳຖາມດ້ວຍແນວຄິດທີ່ຂ້ອງກ່ຽວຂະຫຍາຍແລະສະໜັບສະໜູນ

ໄດ້ຄະແນນ IELTS 6.5 ຫຼືບໍ່?
ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະໄດເຄະແນນ 6.5 ໃນການສອບເສັງ IELTS, ຄຳຖາມໃນການທົດສອບກົງໄປກົງມາ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນເພື່ອຕົວະທ່ານ, ເມື່ອທ່ານຜ່ານການທົດສອບທີ່ຜ່ານມາຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼື ການທົດສອບການປະຕິບັດ ທ່ານຕະໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບການທົດສອບ ແລະສາມາດເຮັດຄະແນນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນໃນການຂຽນ ແມ່ນທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ຮູບແບບປະໂຫຍກທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະສັບຊ້ອນ ແຕ່ທ່ານມີຫ້ອງສຳລັບຂໍ້ຜິດພາດບາງຢ່າງໃນໄວຍາກອນ ແລະໝາຍຍະຫວ່າງ

ການສອບເສັງ IELTS 8 ຍາກຫຼືບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດຄະແນນໄດ້ 8 ແຕ່ທ່ານກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ 8 ໃນທຸກອົງປະກອບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 8 ເນື່ອງຈາກຄະແນນໂດຍລວມ ແມ່ນຜົນລວມສະເລ່ຍຂອງທຸກອົງປະກອບ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງເຖິງ 8 ໃນການສອບເສັງ IELTS ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າຈະເຮັດຄະແນນໄດ້ແນວໃດ? ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ໃນການຂຽນ ທ່ານຕ້ອງນຳສະເໜີ ຫຼື ຕອບສະໜອງທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງດີ ສຳລັບຄຳຖາມທີ່ມີແນວຄິດຂ້ອງກ່ຽວຂະຫຍາຍອອກແລະສະໜັບສະໜູນ ໆລໆ ໃນການໂອ້ລົມ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະເໜີການຕອບສະໜອງທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງດີ ສຳລັບຄຳຖາມໂດຍແນວຄິດທີ່ຂ້ອງກ່ຽວຂະຫຍານອອກແລະສະໜັບສະໜູນ

ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ IELTS ສຳລັບ Canada P ຫຼືບໍ່?
IELTS ແມ່ນພາກບັງຄັບສຳລັບການເຂົ້າເມືອງຕໍ່ PR ເນື່ອງຈາກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານສາມາດເວົ້າ ແລະນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະສົມບັດສຳລັບການປະຊາສຳພັນ, ທ່ານຕ້ອງພິສູດຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການນຳສະເໜີການທົດສອບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ເຊັ່ນ IELTS, TOEFL, PTE ເປັນຕົ້ນການທົດສອບທັ້ງໝົດນີ້ ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບສຳລັບການເຂົ້າເມືອງການາດາ

ເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ 8.5 ໃນການສອບເສັງ IELTS?
ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຄະແນນ 8.5 ໃນການສອບເສັງ IELTS ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນເຖິງ 8.5 ໃນການເສັງ IELTS ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ພາສາອັງກິດໃຫ້ຄ່ອງແຄ່ວ, ໂດຍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ 9 ໃນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຈາກ 4 ໂມດູນ ແລະຄະແນນ 8 ສຳລັບອີກສອງສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຫ້ອງນ້ອຍ ໆ ສຳລັບຂໍ້ຜິດພາດ ສາມາດເຮັດຂໍ້ສອບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຫຼາຍທີສຸດເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ

ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ຈະກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ຢູ່ເຮືອນ?
ທ່ານສາມາດກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ໄດ້ຢູ່ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີສື່ການຝຶກທີ່ຕ້ອງການ ນອກຈາກນີ້ຢູ່ເຮືອນກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ເອງ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ອຸປະສັກທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດແມ່ນການອຸທິດຕົນແລະສະມາທິໃນການຮຽນຂອງທ່ານໃນບ່ອນທີ່ສະບາຍຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ

1 ເດືອນພຽງພໍສຳລັບການກຽມຕົວສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?
ການກຽມສອບເສັງ IELTS ໃນໜຶ່ງເດືອນນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ; ທັກສະການຊົມໃຊ້ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານດີເທົ່າໃດ ທ່ານຕ້ອງການຄະແນນສູງເທົ່າໃດ ແລະທ່ານທຸ່ມເທຫຼາຍເທົ່າໃດ ກຳໜົດເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງກຽຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຍິ່ງທ່ານຕ້ອງການກຽມຕົວຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຄະແນນສູງກໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ

1 ອາທິດພຽງພໍທີ່ຈະຮຽນເພື່ອສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?
ແມ່ນການດີທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າເຈັດວັນໃນການສຶກສາເພື່ອເສັງ IELTS ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າທ່ານມີເວລາພຽງແຕ່ 1 ອາທິດກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີວິໄນກັບການຮຽນເພື່ອເສັງ IELTS ແລະຕ້ອງຮຽນຢ່າງມີກົນລະຍຸດ, ການເວົ້າການຟັງການອ່ານ ແລະ ການຂຽນມີ 4 ໂມດູນ ທ່ານສາມາດວາງແຜນວ່າ 1 ໃນ 4 ຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນແຂງແກ່ງທີ່ສຸດຫຼືແມ່ນຈຸດອ່ອນ ແລະມຸ່ງເນັ້ນໄປຍັງອະດີດ

ມີການນຸ່ງຖືສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ມີການນຸ່ງຖືສະເພາະສຳລັບການເສັງ IELTS ເຖິງຈະບໍ່ມີລະບຽບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແຕ່ມັນແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະນຸ່ງຖືແບບສຸພາບ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຄວນນຸ່ງຊຸດທີ່ສະບາຍ ເພາະການເສັງ IELTS ໃຊ້ເວລາດົນ ການທົດສອບການຟັງ ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ການທົດສອບການອ່ານແມ່ນ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫາ 2 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ

IELTS ມີການຈຳກັດອາຍຸຫຼືບໍ່?
ຕາມກົດລະບຽບການລົງທະບຽນເສັງ IELTS ບໍ່ມີການຈຳກັດອາຍຸສຳລັບການເສັງ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າທົດສອບໄດ້ທົ່ວໂລກ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບໍ່ແນະນຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 16 ປີ ເພາະການທົດສອບໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການເຂົ້າເມືອງແລະການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບອຸດົມສຶກສາ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຈຳກັດ. ຖ້າທ່ານອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 16 ປີ ທ່ານສາມາດເຮັດຂໍ້ສອບໄດ້ຖ້າຕ້ອງການ

TOEFL ງ່າຍກວ່າ IELTS ຫຼືບໍ່?
ໃນການປະເມີນວ່າແບບໃດງ່າຍກວ່າ: TOEFL ຫຼື IELTS ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການທົດສອບທັ້ງສອງແບບ, ຂໍ້ແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີສຸດຂໍ້ໜຶ່ງແມ່ນການອ່ານຂໍ້ສອບ. TOEFL ແມ່ນການທົດສອບແບບເລືອກຕອບໃນລະຫວ່າງທີ່ການເສັງອ່ານ IELTS ນັ້ນທ່ານຕ້ອງກະກຽມຄຳຕອບສັ້ນ ໆ ເຊັ່ນກັນ, ຂໍ້ແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງແມ່ນການທົດສອບການເວົ້າ ເຊິ່ງບໍ່ເໝືອນກັບ TOEFL ທີ່ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ລົມກັບຄົນແຕ່ຈະເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໂຟນທີ່ບັນທຶກໄວ້, IELTS ຈະໃຫ້ຜູ້ກວດສອບໂອ້ລົມກັບທ່ານ ບາງຄົນພົບວ່າການໂອ້ລົມກັບຄົນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ຈະໄປຮາວາດມີຫຍັງແດ່?
ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະເໜີຜົນການຮຽນລະດັບມັດທະຍົມປາຍ ຜົນການທົດສອບ SAT, ACT ແລະຈົດໝາຍແນະນຳຖ້າທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງໃຫ້ເລິກ ທ່ານຄວນຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດຂອງຊັ້ນຮຽນ ແລະເຂົ້າຮຽນຢ່າງໜັກ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເກຣດບໍ່ແມ່ນແນວດຽວທີ່ສຳຄັນ ທ່ານຄວນມີໂຄງການ ຫຼື ຄວາມສຳເລັດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໂດດເດັ່ນຈາກຝູງຊົນ

ວິຊາຫຍັງແດ່ໃຊ້ໃນການເສັງ IELTS ?
ມີສີ່ໂມດູນໃນການທົດສອບ IELTS ການທົດສອບການຟັງ ເຊິ່ງປະກອບມີສີ່ພາກສ່ວນ ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ການທົດສອບການອ່ານປະກອບດ້ວຍຂໍ້ຄວາມຫຼືບົດຍາວ 3 ຂໍ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາ 60 ນາທີ, ການທົດສອບການຂຽນເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 2 ຢ່າງ, ການຂຽນອະນຸຍາດໃຫ້ 60 ນາທີ ສຸດທ້າຍການທົດສອບການເວົ້າ 3 ພາກສ່ວນກັບຜູ້ທົດສອບໃຊ້ເວລາຫຼາຍສຸດ 15 ນາທີ

ຄະແນນທີ່ດີສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນແນວໃດ?
ຄະແນນ IELTSຢູ່ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 9, ຈາກຄຳອະທິບາຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງບຣິຕິຊເຄົາຊິນກ່ຽວກັບ ຄະແນນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 9 ຄະແນນ ສະແດງເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ຊ່ຽວຊານ ໃນຂະນະທີ່ 8 ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຫຼາຍ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີແມ່ນກຸ່ມທີ່ 7 ໂດຍທົ່ວໄປ ຄະແນນເສັງທີ່ດີສຳລັບການເສັງ IELTS ແມ່ນ 7 ຂຶ້ນໄປ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຕ້ອງການໃບສະໝັກຫຼາຍເທົ່າໃດ ຖ້າຕ້ອງການຄະແນນ 6 ຂຶ້ນໄປ ຄວນພິຈາລະນາວ່າດີເຊັ່ນກັນ

ຄະແນນ IELTS ສຳລັບການເຂົ້າເມືອງການາດາເປັນແນວໃດ?
ຄະແນນທີ່ດີໃນການສອບເສັງ IELTS ສຳລັບການເຂົ້າປະເທດການາດາຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄະແນນ ໃນທຸກຫຼັກສູດ ແນວນີ້ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບເກນມາດຕະຖານພາສາຂອງການາດາ (CLB) 7. ຄະແນນ IELTS ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ 6 ໃນທຸກອົງປະກອບ ແມ່ນໜຶ້່ງໃນຄຸນນະສົມບັດຂອງພາກບັງຄັບ ຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງຂໍ້ກຳໜົດອື່ນ ໆ ແມ່ນປະສົບການເຮັດວຽກ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນພິເສດສຳລັບການສະໝັກ

ຄຳຖາມແນວໃດແດ່ໃນການສອບເສັງ IELTS ?
ໃນການທົດສອບການເວົ້າທ່ານຈະຕ້ອງຟັງໄຟລ໌ສຽງສີ່ແບບ ແລະ ຕອບຄຳຖາມ 40 ຂໍ້ ມີຕົວເລືອກແລະຫ້ອງສຳລັບຕື່ມໝາຍ ໃນການທົດສອບການອ່ານ ມີທາງຍາວສາມທາງໃຫ້ອ່ານ ແລະຕອບພາຍໃນ 60 ນາທີ ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຕື່ມໃສ່ໃນຫ້ອງເພື່ອຈັບຄູ່ ແລະ ເລືອກໂຕເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ການທົດສອບການຂຽນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນບົດຍາວ 2 ບົດ ພາຍໃນເວລາ 60 ນາທີ, ພາລະກິດໜຶ່ງຕ້ອງການຢ່າງໜ້ອຍ 150 ຄຳ, ອີກຄວາມຕ້ອງການ ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄຳ ທ້າຍສຸດແມ່ນການທົດສອບການເວົ້າ ຂໍໃຫ້ທ່ານລົມກັບຜູ້ກວດສອບ

ຄະແນນທີ່ດີໃນການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນແນວໃດ?
ຄະແນນ IELTSຢູ່ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 9, ຈາກຄຳອະທິບາຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງບຣິຕິຊເຄົາຊິນກ່ຽວກັບ ຄະແນນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 9 ຄະແນນ ສະແດງເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ຊ່ຽວຊານ ໃນຂະນະທີ່ 8 ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຫຼາຍ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີແມ່ນກຸ່ມທີ່ 7 ໂດຍທົ່ວໄປ ຄະແນນເສັງທີ່ດີສຳລັບການເສັງ IELTS ແມ່ນ 7 ຂຶ້ນໄປ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຕ້ອງການໃບສະໝັກຫຼາຍເທົ່າໃດ ຖ້າຕ້ອງການຄະແນນ 6 ຂຶ້ນໄປ ຄວນພິຈາລະນາວ່າດີເຊັ່ນກັນ

ຫຼັກສູດ IELTS ແມ່ນຫຍັງ?
ຫຼັກສູດ IELTS ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກສູດການຝຶກສອນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ໄດ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຫຼັກສູດການເສັງຈະໃຊ້ກົນລະຍຸດໃນການເຮັດຄະແນນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແຮງຈູງໃຈໃນການຮຽນ ແລະແຜນການຮຽນທີ່ຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ ຫຼັກສູດ IELTS ທີ່ດີ ອາດໃຊ້ໄລຍະເວລານານກວ່າໜຶ່ງເດືອນ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ຄອບຄຸມທຸກວິຊາ

ຄ່າທຳນຽມການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນຫຍັງ?
ຄ່າທຳນຽມການເສັງແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະປະເທດ ຄ່າທຳນຽມການເສັງ IELTS ຂຶ້ນກັບສູນທົດສອບແລະປະເທດທີ່ມີການຈັດການທົດສອບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ເລີ່ມແຕ່ $ 140 – $ 310 USD ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນປະເທດໄທ ການສອບເສັງ IELTS ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 229 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນມາເລເຊຍແມ່ນ 192 ໂດລາ ທ່ານສາມາດສອບຖາມຄ່າທຳນຽມໂດຍກົງກັບສູນທົດສອບທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ

ຫຼັກສູດການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນຫຍັງ?
ຫຼັກສູດ IELTS ປະກອບມີສ່ວນຕ່າງ ໆ ຂອງການຟັງ, ການອ່ານ, ການຂຽນແລະການເວົ້າ ໄລຍະເວລາການທົດສອບທີ່ສົມບູນ ແມ່ນ 2 ຊົ່ວໂມງ 45 ນາທີ, ການທົດສອບການເວົ້າມີ 4 ສ່ວນ ໃນການທົດສອບການອ່ານມີຂໍ້ຄວາມຍາວສາມບົດໃຫ້ອ່ານ ແລະ ຕອບພາຍໃນ 60 ນາທີ ການທົດສອບການຂຽນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນສອງບົດພາຍໃນ 60 ນາທີ ທ້າຍສຸດການທົດສອບການເວົ້າຂໍໃຫ້ທ່ານກວດກາກັບຜູ້ກວດສອບ

IELTS ຈຳກັດອາຍຸເທົ່າໃດ?
ຕາມກົດລະບຽບການລົງທະບຽນເສັງ IELTS ບໍ່ມີການຈຳກັດອາຍຸສຳລັບການເສັງ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າທົດສອບໄດ້ທົ່ວໂລກ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບໍ່ແນະນຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 16 ປີ ເພາະການທົດສອບໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການເຂົ້າເມືອງແລະການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບອຸດົມສຶກສາ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຈຳກັດ. ຖ້າທ່ານອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 16 ປີ ທ່ານສາມາດເຮັດຂໍ້ສອບໄດ້ຖ້າຕ້ອງການ

ຄ່າສອບ IELTS ໃນອິນເດຍລາຄາເທົ່າໃດ?
ຄ່າທຳນຽມການທົດສອບ IELTS ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງການສອບເສັງ IELTS ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຕຳອິດແລ້ວ IELTS ແມ່ນວິຊາການແລະການຝຶກອົບຮົມທົ່ວໄປ – ການທົດສອບທີ່ນຳໃຊ້ເຈ້ຍ INR 13,250 ຢ່າງທີ່ສອງ IELTS ດ້ານ ວິຊາການແລະການຝຶກອົບຮົມທົ່ວໄປ – ແບບທົດສອບທີ່ຈັດສົ່ງທາງຄອມພິວເຕີ້ນັ້ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 13,250 ຣູປີ ຢ່າງທີ່ສາມ IELTS ສຳລັບການຂໍວີຊ່າແລະກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ (ການສຶກສາແລະການເຝິກອົບຮົມທົ່ວໄປ) ແມ່ນ 18,500 ຣູປີອິນເດຍ, ທ້າຍນີ້ທັກສະຊີວິດ IELTS (A1ແລະB1) ແມ່ນ 13,850 ຣູປີອິນເດຍ

ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ IELTS ເຊີງວິຊາການແລະທົ່ວໄປແມ່ນຫຍັງ?
ການສອບເສັງ IELTS ທັ້ງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການທົດສອບທົ່ວໄປຂອງ IELTS ຈະປະເມີນທ່ານໃນສີ່ທັກສະ: ການຟັງ, ການອ່ານ, ການຂຽນແລະການເວົ້າ ຂໍ້ແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ້່ງແມ່ນການສອບເສັງ IELTS. ວິຊາການວັດວ່າທ່ານສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດທາງວິຊາການໄດ້ດີເທົ່າໃດ ເພາະການທົດສອບນັ້ນໃຊ້ສຳລັບການສະໝັ້ກເພື່ອການສຶກສາລະດັບອຸດົມສຶກສາ ໃນທາງກົງຂ້າມ ການທົດສອບທົ່ວໄປຂອງ IELTS ວັດຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານໃນແບບການນຳໃຊ້ໂຕຈິງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

ຄ່າທຳນຽມຂອງ IELTS ແມ່ນເທົ່າໃດ?
ຄ່າທຳນຽມການສອບເສັງແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະປະເທດ ຄ່າທຳນຽມການສອບເສັງ IELTS ຂຶ້ນຢູ່ກັບສູນທົດສອບ ແລະປະເທດທີ່ການເສັງຈັດຂຶ້ນ ຄ່າທຳນຽມມີແຕ່ $ 140 – $ 310 USD ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນປະເທດໄທ ການສອບເສັງ IELTS ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 229 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນມາເລເຊຍແມ່ນ 192 ໂດລາ ທ່ານສາມາດສອບຖາມຄ່າທຳນຽມໂດຍກົງກັບສູນທົດສອບທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ

ຄະແນນ IELTS ທີ່ດີແມ່ນຫຍັງ?
ຄະແນນ IELTSຢູ່ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 9, ຈາກຄຳອະທິບາຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງບຣິຕິຊເຄົາຊິນກ່ຽວກັບ ຄະແນນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 9 ຄະແນນ ສະແດງເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ຊ່ຽວຊານ ໃນຂະນະທີ່ 8 ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຫຼາຍ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີແມ່ນກຸ່ມທີ່ 7 ໂດຍທົ່ວໄປ ຄະແນນເສັງທີ່ດີສຳລັບການເສັງ IELTS ແມ່ນ 7 ຂຶ້ນໄປ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຕ້ອງການໃບສະໝັກຫຼາຍເທົ່າໃດ ຖ້າຕ້ອງການຄະແນນ 6 ຂຶ້ນໄປ ຄວນພິຈາລະນາວ່າດີເຊັ່ນກັນ

ຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບ ສະຫະລາຊະອານາຈັກແມ່ນຫຍັງ?
ຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຕ້ອງການນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບໂປຣແກຣມທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ ເຊັ່ນໂປຣແກຣມໃນບາງມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການ 6 ສ່ວນບ່ອນອື່ນ ແມ່ນຕ້ອງການຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍກວ່າທີ່ມີຂໍ້ກຳໜົດເພີ່ມເຕີມ, ສຳລັບວັດຖຸປະສົງໃນການເຂົ້າເມືອງ ເຊັ່ນ ວີຊ່າທົ່ວໄປທ່ານຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຜົນລວມ 7 ແລະຕ້ອງໄດ້ 7 ໃນທຸກໂມດູນ

ຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຂົ້າປະເທດການາດາ 2019 ແມ່ນເທົ່າໃດ?
ຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕ່ຳທີ່ມີສິດເຂົ້າປະເທດການາແມ່ນຄະແນນ IELTS ລວມ 6 ຄະແນນ ແລະຢ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງໄດ້ 6 ໃນແຕ່ລະໂມດູນຂອງການອ່ານ ການຂຽນ ການຟັງ ແລະ ການເວົ້າ ໃນການໄດ້ຮັບວີຊ່າກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກການາດາ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະສົມຄະແນນ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 67 ຄະແນນ ຈາກຄະແນນເຕັມ 100, ຄະແນນເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກໄລຍະການຝຶກອົບຮົມທາງການສຶກສາ, ປະສົບການເຮັດວຽກແລະຄວາມຖະນັດທາງພາສາ

ຄະແນນການຜ່ານສຳລັບ IELTS ແມ່ນຫຍັງ?
ການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນການປະເມິນລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ
ວ່າມັນຜ່ານຫຼືບໍ່ຜ່ານ, ຄະແນນແມ່ນຈາກ 0 ຫາ 10 ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊ່ຽວຊານ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳຕາມທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການ ຫຼື ປະເພດວີຊ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ

ຄະແນນສອບເສັງ IELTS ສຳລັບການາດາແມ່ນເທົ່າໃດ?
ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂປຣແກຣມທີ່ທ່ານສະໝັກ, ຖ້າທ່ານສະໝັກວີຊ່າຄົນເຂົ້າເມືອງ ທ່ານຕ້ອງເຮັດຄະແນນໂດຍລວມຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄະແນນ, ແລະຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄະແນນໃນການເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ຖ້າທ່ານສະໝັກເຂົ້າຮຽນລະດັບອຸດົມສຶກສາ ພາສາອັງກິດອາດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ບາງແຫ່ງອາດຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ຳ 6.5 ແຕ່ບາງມະຫາວິທະຍາໄລອາດຕ້ອງການໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ

ຄະແນນການສອບເສັງຜ່ານສຳລັບການຝຶກອົບຮົມທົ່ວໄປຂອງ IELTS ແມ່ນຫຍັງ?
ບົດຝຶກຫັດການທົດສອບທົ່ວໄປຂອງ IELTS ແມ່ນການປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ, ໃນທາງປະຕິບັດແລະໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ມັນບໍ່ຜ່ານຫຼືບໍ່ສຳເລັດ ຄະແນນແມ່ນຈາກ 0 ຫາ 10 ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ລະດັບຊ່ຽວຊານ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳຕາມທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການ ຫຼື ປະເພດວີຊ່າ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ

ຄະແນນການສອບເສັງຜ່ານສຳລັບ IELTS ແມ່ນຫຍັງ?
ການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນການປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ວ່າຜ່ານຫຼືບໍ່ຜ່ານ ຄະແນນແມ່ນຈາກ 0 ຫາ 10 ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ລະດັບຊ່ຽວຊານ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳຕາມທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງການ ຫຼື ປະເພດວີຊ່າ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ

IELTS 6.5 ໃນລະດັບ?
ຄະແນນ IELTS 6.5 ລະບຸວ່າທ່ານໄດ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 6 ຫາ 7 ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະນຳໃຊ້ໄດ້ດີຕາມລຳດັບ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງດີມີຂໍ້ຜິດພາດເປັນບາງຄັ້ງ ແລະສາມາດໃຊ້ພາສາທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ດີ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄະແນນ 6.5 ໃນການເສັງ IELTS ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍໂປຣແກຣມຕ້ອງການຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳ 6.5 ເວົ້າໂດຍລວມ

ຄະແນນ IELTS 8.5 ໃນລະດັບໃດ?
ຄະແນນ 8.5 ຢູ່ລະຫວ່າງ 8 ຫາ 9 ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຫຼາຍ ແລະແມ່ນຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງບົ່ງຊີ້ວ່າທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດຢ່າງສົມບູນ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ ເຊິ່ງຫາໄດ້ຍາກ ແລະທ່ານສາມາດຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ດີ, ຄະແນນລວມ 8.5 ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີຫຼາຍ ມັນກາຍຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຈຳເປັນສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະການສະໝັດວີຊ່າກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໃສ່ຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ໃນພາສາທຳອິດຂອງ IELTS ?
ຟອມໃບສະໝັກເສັງ IELTS ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານໃສ່ຂໍ້ມູນພາສາທຳອິດຂອງທ່ານແມ່ນພາສາແມ່ ເຊັ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ, ມະລາຍູ, ຫຼືສະເປນ ເປັນຕົ້ນ ທ່ານສາມາດເບິ່ງລະຫັດພາສາແມ່ຂອງທ່ານໃນໜ້າຕໍ່ໄປ ແລະຂຽນລະຫັດ, ຄຳຖາມນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຄະແນນ ແຕ່ມັນແມ່ນມີໄວ້ເພື່ອສຳຫຼວດເທົ່ານັ້ນ

ຄະແນນສູງສຸດໃນການສອບເສັງ IELTS ແມ່ນຫຍັງ?
ຄະແນນເສັງ IELTS ຢູ່ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 9 ໂດຍທີ່ 9 ແມ່ນຄະແນນສູງສຸດ, ການທົດສອບບໍ່ມີຜ່ານ ຫຼື ບໍ່ຜ່ານ ມັນປະເມິນລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ແຕ່ລະຄະແນນເຖິງລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາທີ່ຕ່າງກັນ, ຄະແນນ 4 ໝາຍເຖິງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈຳກັດ ຄະແນນ 6 ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ຄະແນນ 7 ແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ດີ, ຄະແນນ 8 ແມ່ນຄ່ອງແຄ່ວ, ຄະແນນ 9 ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການໃຊ້ພາສາທີ່ສົມບູນ

ມີການໃຊ້ສຳນຽງໃດໃນການຟັງ IELTS ?
ສຳນຽງທີ່ນຳໃຊ້ໃນການທົດສອບການຟັງ IELTS ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ ພາສາອັງກິດແບບປະເດອັງກິດ ຫຼືແບບອາເມລິກາເໜືອອັງກິດ ແລະ ອົດສະຕາລີອັງກິດ, ນິວຊີແລນອັງກິດ ແລະ ອັງກິດອາຟຣິກາໃຕ້ ສຳນຽງທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳໃນການທົດສອບແມ່ນພາສາອັງກິດແບບອັງກິດ ໃນສ່ວນຂອງການໂອ້ລົມມັກຈະມີຜູ້ເວົ້າພາສາອັງກິດຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນ

ປຶ້ມຫົວໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບການສອບເສັງ IELTS ?
ມີປຶ້ມຝຶກຫັດໃນການສອບເສັງ IELTS ທີ່ດີຢູ່ຫຼາຍປະເພດ, ຜູ້ຈັດພິມຈຳນວນຫຼາຍ ມີປະສົບການຫຼາຍໃນການເຮັດແບບທົດສອບທີ່ດີ ເພື່ອຍົກຕົວຢ່າງບາງສ່ວນໃນຄູ່ມືແນະນຳການເສັງ IELTS ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Cambridge ເຄມບຣິດ Complete IELTS ເຊິ່ງມີຄະແນນ IELTS ຫຼາຍລະດັບ ຫຼື IELTS Superpack ຂອງ Barron

ປະເທດໃດແດ່ທີ່ຮັບ IELTS ເພື່ອ Permanent Resident ?
IELTS ແມ່ນໃຊ້ເປັນຂໍ້ພິສູດຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດສຳລັບວັດຖຸປະສົງຫຼາຍປະການ ເຊິ່ງແມ່ນການເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບອຸດົມສຶກສາ ການເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຍັງຫຼາຍປະເທດ IELTS ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ນິວຊີແລນ ແລະ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນທີ່ຍອມຮັບການນຳໃຊ້ໃນ PR ໃນປະເທດອື່ນ ໆ ໃນເອີຣົບ ເຊັ່ນ ວີຊ່າ UKVI ໄປຍັງ ເດນມາກ

ປະເທດໃດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສັງ IELTS ສຳລັບການເຂົ້າເຮັດວຽກ?
ໂດຍປົກກະຕິຜລ້ວຜົນການສອບເສັງ IELTS ບໍ່ຈຳເປັນຕໍ່ຄຸນນະສົມບັດໃນການຈ້າງເຮັດວຽກ, ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ສະເໜີການຈ້າງວຽກໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS. ບາງປະເທດລວມເຖິງຝຣັ່ງ, ເກຣັກ, ຣັ້ດເຊຍ ແລະ ປະເທດອື່ນ ໆ ໃນອາຊີ ເຊັ່ນ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

ປະເທດໃດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ?
ມີຫຼາຍຜປະເທດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄະແນນ IELTS, ບາງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ລວງເຖິງຫຼາຍປະເທດໃນເອີຣົບ ເຊັ່ນ ຝຣັ່ງ, ໂປແລນ ແລະ ເກຣັກ ຫຼືອີກຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລໃນແຕ່ລະປະເທດ ມີລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບຂອງຕົນເອງ ມະຫາວິທະຍສໄລສອງແຫ່ງໃນປະເທດດຽວກັນອາດມີລະບຽບການຮັບເຂົ້າຮຽນ IELTS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ປະເທດໃດແດ່ຕ້ອງການຜົນສອບເສັງ IELTS ?
ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄະແນນເສັງ IELTS, ການເສັງ IELTS ແມ່ນການປະເມີນຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ ບໍ່ແມ່ນທັກສະການເຮັດວຽກ, ມັນວັດຄວາມສາມາດທາງການໃຊ້ພາສາຂອງທ່ານ ໃນທາງວິຊາການ ຫຼື ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃນການຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ທ່ານຕ້ອງມີການສະເໜີຈາກພະນັກງານໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ, ຕໍ່ມານາຍຈ້າງອາດຮ້ອງຂໍຄະແນນ IELTS ຫຼືບໍ່ກໍ່ໄດ້ ມັນຂຶ້ນກັບນາຍຈ້າງ

ປະເທດໃດບໍ່ມີ IELTS ?
ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ທ່ານສາມາດສະໝັ້ກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສັງ IELTS ບາງປະເທດພວກນີ້ລວມເຖິງໂປແລນ,ຮັງກາຣີ ແລະ ຝຣັ່ງ ຫຼື ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ ເຊັ່ນ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຟິລິປິນ ແຕ່ລະປະເທດແລະແຕ່ລະສະຖາບັນ ຫຼື ແຕ່ລະໂປຣແກຣມວີຊ່າ ມີກົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສະໝັກປະເທດໃດໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງ IELTS ?
ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄະແນນເສັງ IELTS ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ບາງປະເທດພວກນີ້ລວມເຖິງຫຼາຍປະເທດໃນເອີຣົບ ເຊັ່ນ ຝຣັ່ງ, ໂປແລນ ແລະ ເກຣັກ ຫຼືຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລໃນແຕ່ລະປະເທດມີກົດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບຂອງຕົນເອງ

ປະເທດໃດດີທີສຸດສຳລັບການຮຽນທີ່ບໍ່ມີ IELTS ?
ມີສະຖາບັນການສຶກສາຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຮັບນັກຮຽນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄະແນນເສັງ IELTS ເຊັ່ນ ໃນການາດາເຊິ່ງຄະແນນ IELTS ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໂດຍທົ່ວໄປ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງ ມີຫຼາຍສະຖາບັນທີ່ບໍ່ລວມຜົນການເສັງ IELTS ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂໍ້ກຳໜົດການຮັບເຂົ້າຮຽນ ໂດຍລວມເຖິງອົດສະຕາລີ ອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດອື່ນ ໆ ໃນເອີຣົບ

ປະເທດໃດດີທີສຸດສຳລັບການຮຽນ?
ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານການສຶກສາລະດັບໂລກ ບາງປະເທດພວກນີ້ລວມເຖິງອາເມລິກາ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ເຢຍລະມັນ, ທັ້ງໝົດຂຶ້ນຢູ່ກັບການຄາດຫວັງຈາກໂປຣແກຣມໂດຍລວມກັບປັດໄຈອື່ນ ເພື່ອປະກອບການພິຈາລະນາພ້ອມ ເຊັ່ນ ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ພິຈາລະນາຫຼັ້ກສູດ ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງວັດທະນະທຳຂອງປະເທດ ພູມິສາດ ສະພາບອາກາດ ແລະອື່ນໆ

ປະເທດໃດທີ່ເຮົາສາມາດໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສັງ IELTS ?
ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄະແນນເສັງ IELTS ບາງປະເທດພວກນີ້ແລະອີກຫຼາຍປະເທດໃນເອີຣົບ ເຊັ່ນ ຝຣັ່ງ, ໂປແລນ ແລະ ເກຣັກ ຫຼື ອີກຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ, ແນວໃດກໍ່ຕາມແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລໃນແຕ່ລະປະເທດມີລະບຽບກົດເກນແລະຂໍ້ບັງຄັບຂອງຕົນເອງ

ການທົດສອບພາສາອັງກົດແບບໃດງ່າຍ?
ເວົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ມີການທົດສອບໃດທີ່ງ່າຍກວ່າການທົດສອບອື່ນໆ ເພື່ອວັດແທກການທົດສອບພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອຕີລາຄາວ່າທ່ານສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ຄຳຖາມຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດທັກສະພາສາ, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຕົວະທ່ານ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການທົດສອບໃນແຕ່ລະຄັ້ງມີຮູບແບບການທົດສອບຂອງຕົວເອງ ແລະວິທີການໃຫ້ຄະແນນເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ວ່າຍາກຫຼືງ່າຍຂຶ້ນ

IELTS ແບບໃດສຳລັບ PR ການາດາ ?
ໃນການສະໝັກຂໍວີຊ່າປະເທດການາດາ ທ່ານຕ້ອງພະສູດລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ IELTS ທົ່ວໄປສຳລັບ Permanent Resident ຂອງການາດາ ນີ່ແມ່ນວ່າການສອບເສັງ IELTS ເພື່ອການເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບອຸດົມສຶກສາ ເນື່ອງຈາກມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດຄວາມສາມາດທາງພາສາຂອງທ່ານ ໃນທາງວິຊາການ (IELTS Academic test) ໃນທາງກົງຂ້າມການທົດສອບທົ່ວໄປຂອງ IELTS General test ນັ້ນອອກແບບມາເພື່ອວັດຄວາມສາມາດທາງພາສາຂອງທ່ານໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງແລະໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

Toefl ຫຼື IELTS ຕົວໃດດີສຸດ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ TOEFL ແມ່ນທີ່ຍອມຮັບກັນໂດຍທົ່ວໄປໃນສະຖາບັນການສຶກສາໃນອາເມລິກາ ໃນຂະນະທີ່ IELTS ນັ້ນແມ່ນທີ່ຍອມຮັບກັນທົ່ວໄປໃນຕ່າງປະເທດ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫຼາຍຍອມຮັບຄະແນນຈາກການເສັງທັ້ງສອງ ທ່ານສາມາດເລືອກເສັງ TOEFL ຫຼື IELTS ກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງທັ້ງຄູ່ແມ່ນການທົດສອບລະດັບໂລກ ສິ່ງທີ່ດີທີສຸດແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍກົງ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳໜົດການຮັບເຂົ້າຮຽນເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານເໝາະກັບການທົດສອບແບບໃດ

BC ຫຼື IDP ຕົວໃດດີກວ່າ ?
ສູນທົດສອບບໍ່ໄດ້ດີໄປກວ່າກັນ ມີຄວາມທຽບເທົ່າກັນ ເນື່ອງຈາກການທົດສອບທັ້ງໝົດ ດຳເນີນການໂດຍ British Council ແລະ International Development Program (IDP) ນັ້ນຮິບໂຮມໂດຍ Cambridge English Language Assessment ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເສັງ IELTS ທີ່ BC ແລະໃນ IDP ທ່ານສາມາດທົດສອບບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງກ່ນຂອງທ່ານ

IELTS ຫຼື Toefl ຕົວໃດດີກວ່າສຳລັບປະເທດການາດາ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ IELTS ແມ່ນທີ່ຍອມຮັບກັນໂດຍທົ່ວໄປໃນສະຖາບັນການສຶກສາໃນການາດາ ໃນຂະນະທີ່ TOEFL ນັ້ນແມ່ນທີ່ຍອມຮັບກັນທົ່ວໄປໃນຕ່າງປະເທດ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫຼາຍຍອມຮັບຄະແນນຈາກການເສັງທັ້ງສອງ ທ່ານສາມາດເລືອກເສັງ TOEFL ຫຼື IELTS ກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງທັ້ງຄູ່ແມ່ນການທົດສອບລະດັບໂລກ ສິ່ງທີ່ດີທີສຸດແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍກົງ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳໜົດການຮັບເຂົ້າຮຽນເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານເໝາະກັບການທົດສອບແບບໃດ

IELTS ຫຼື TOEFL ອັນໃດດີກວ່າກັນ?
ບໍ່ໄດ້ມີອັນໃດດີກວ່າກັນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ TOEFL ນັ້ນແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນໂດຍທົ່ວໄປໃນສະຖາບັນການສຶກສາໃນອາເມລິກາ, ໃນຂະນະທີ່ IELTS ນັ່ນແມ່ນທີ່ຍອມຮັບກັນທົ່ວໄປ ໃນຕ່າງປະເທດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫຼາຍຍອມຮັບຄະແນນຈາກການເສັງທັ້ງສອງ ເພາະແມ່ນການທົດສອບລະດັບໂລກ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ໂດຍກົງ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳໜົ້ດການຮັບເຂົ້າຮຽນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານຕ້ອງເຮັດແບບທົດສອບໃດ

ຂໍ້ສອບ TOEFL ຫຼື IELTS ດີກວ່າກັນສຳລັບອາເມລິກາ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ TOEFL ນັ້ນແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນໂດຍທົ່ວໄປໃນສະຖາບັນການສຶກສາໃນອາເມລິກາ, ໃນຂະນະທີ່ IELTS ນັ່ນແມ່ນທີ່ຍອມຮັບກັນທົ່ວໄປ ໃນຕ່າງປະເທດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫຼາຍຍອມຮັບຄະແນນຈາກການເສັງທັ້ງສອງ ເພາະແມ່ນການທົດສອບລະດັບໂລກ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ໂດຍກົງ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳໜົ້ດການຮັບເຂົ້າຮຽນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານຕ້ອງເຮັດແບບທົດສອບໃດ

IELTS ຫຼື TOEFL ອັນໃດດີກວ່າກັນ?
ບໍ່ໄດ້ມີອັນໃດງ່າຍກວ່າກັນ ເນື່ອງຈາກທັ້ງສອງແບບທົດສອບປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດຂອງທ່ານໃນ 4 ທັກສະ; ການເວົ້າ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ. ເຖິງຮູບແບບການທົດສອບຈະແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ການທົດສອບທັ້ງສອງນັ້ນມີລະດັບຄວາມທ້າທາຍທີ່ຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ເຊັ່ນ ພວກເຂົາເຈົ້າທັ້ງສອງຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຟັງສຽງຍາວ ອ່ານຂໍ້ຄວາມຍາວ ໆ ແລະ ຂຽນບົດຄວາມພາຍໃນເວລາທີ່ຈຳກັດ

ປຶ້ມຫົວໃດດີທີ່ສຸດໃນການຮຽນເພື່ອເສັງ IELTS ?
ມີປຶ້ມຝຶກຫັດໃນການສອບເສັງ IELTS ທີ່ດີຢູ່ຫຼາຍປະເພດ, ຜູ້ຈັດພິມຈຳນວນຫຼາຍ ມີປະສົບການຫຼາຍໃນການເຮັດແບບທົດສອບທີ່ດີ ເພື່ອຍົກຕົວຢ່າງບາງສ່ວນໃນຄູ່ມືແນະນຳການເສັງ IELTS ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Cambridge ເຄມບຣິດ Complete IELTS ເຊິ່ງມີຄະແນນ IELTS ຫຼາຍລະດັບ ຫຼື IELTS Superpack ຂອງ Barron. ແລ້ວຍັງມີປຶ້ມດີໆ ຢູ່ອີກຫຼາຍມາໃຫ້ອ່ານ ທ່ານສາມາດອ່ານເພື່ອຊອກຫາເນື້ອໃນທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮູບແບບການຮຽນຂອງທ່ານເອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ

ການທົດສອບພາສາອັງກິດທີ່ງ່າຍທີສຸດແມ່ນແນວໃດງ?
ເວົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ມີການທົດສອບໃດທີ່ງ່າຍກວ່າການທົດສອບອື່ນໆ ເພື່ອວັດແທກການທົດສອບພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອຕີລາຄາວ່າທ່ານສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ຄຳຖາມຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດທັກສະພາສາ, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຕົວະທ່ານ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການທົດສອບໃນແຕ່ລະຄັ້ງມີຮູບແບບການທົດສອບຂອງຕົວເອງ ແລະວິທີການໃຫ້ຄະແນນເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ວ່າຍາກຫຼືງ່າຍຂຶ້ນ

ຂໍ້ໃດແມ່ນສິ່ງທີ່ຍາກສຸດໃນການສອບເສັງ IELTS ?
ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຈຸດອ່ອນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ, ບາງຄົນບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບການອ່ານບົດຍາວໆ ເປັນໄລຍະດົນນານໄດ້, ເຂົາເຈົ້າອາດພົບວ່າການທົດສອບອ່ານຍາກທີສຸດ, ຄົນອື່ນອາດບໍ່ຢາກຂຽນບົດທີ່ສ້າງສັນເປັນໄລຍະດົນນານ, ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດພົບວ່າການທົດສອບຂຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີສຸດ ທ່ານຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບທຸກໂມດູນເມື່ອທ່ານກຽມຕົວສອບ

ຂໍ້ໃດຍາກທີສຸດໃນການສອບເສັງ IELTS ?
ຂຶ້ນກັບວ່າຈຸດອ່ອນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ ບາງຄົນບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບການອ່ານບົດຍາວໆ ເປັນໄລຍະດົນນານໄດ້ ຫຼື ມີຄຳສັບຈຳກັດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ເຂົາເຈົ້າວ່າການທົດສອບການອ່ານຍາກທີສຸດ, ຄົນອື່ນອາດບໍ່ສາມາດສ້າງປະໂຫຍກທີ່ສັບຊ້ອນ ຫຼື ມີຂໍ້ມູນທາງວິຊາການໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດເຫັນວ່າການທົດສອບການຂຽນແມ່ນເລື່ອງທ້າທາຍທີສຸດ

ຂໍ້ໃດຍາກທີສຸດໃນການສອບເສັງ IELTS ?
ສ່ວນທີ່ຍາກທີສຸດໃນການສອບເສັງ IELTS ນັ້ນແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະບຸກຄົນ ບາງຄົນບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບການອ່ານບົດຍາວໆ ເປັນໄລຍະດົນນານໄດ້ ຫຼື ມີຄຳສັບຈຳກັດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ເຂົາເຈົ້າວ່າການທົດສອບການອ່ານຍາກທີສຸດ, ຄົນອື່ນອາດບໍ່ສາມາດສ້າງປະໂຫຍກທີ່ສັບຊ້ອນ ຫຼື ມີຂໍ້ມູນທາງວິຊາການໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດເຫັນວ່າການທົດສອບການຂຽນແມ່ນເລື່ອງທ້າທາຍທີສຸດ

ຂໍ້ໃດຍາກທີສຸດໃນການສອບເສັງ IELTS ?
ສ່ວນທີ່ຍາກທີສຸດໃນ IELTS ນັ້ນແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະບຸກຄົນ ບາງຄົນບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບການອ່ານບົດຍາວໆ ເປັນໄລຍະດົນນານໄດ້ ຫຼື ມີຄຳສັບຈຳກັດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ເຂົາເຈົ້າວ່າການທົດສອບການອ່ານຍາກທີສຸດ, ຄົນອື່ນອາດບໍ່ສາມາດສ້າງປະໂຫຍກທີ່ສັບຊ້ອນ ຫຼື ມີຂໍ້ມູນທາງວິຊາການໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດເຫັນວ່າການທົດສອບການຂຽນແມ່ນເລື່ອງທ້າທາຍທີສຸດ

ສ່ວນໃດຂອງ IELTS ຍາກທີສຸດ?
ຂຶ້ນກັບວ່າຈຸດອ່ອນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບການອ່ານບົດຍາວໆ ເປັນໄລຍະດົນນານໄດ້ ຫຼື ມີຄຳສັບຈຳກັດ ມັນຈຶ່ງແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ທ່ານຈະເຫັນວ່າການທົດສອບການອ່ານຍາກທີສຸດ, ຫຼືຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງປະໂຫຍກທີ່ສັບຊ້ອນ ຫຼື ມີຂໍ້ມູນທາງວິຊາການໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານອາດເຫັນວ່າການທົດສອບການຂຽນແມ່ນເລື່ອງທ້າທາຍທີສຸດ

ເວັບໄຊ້ໃດດີທີສຸດສຳລັບການກຽມສອບເສັງ IELTS ?
ມີເວັບໄຊ້ຢູ່ຫຼາຍທີ່ສະເໜີບົດຮຽນ ບົດຝຶກຫັດສຳລັບການສອບເສັງ IELTS. ບາງແຫ່ງບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ບາງຄົນເຖິງກັບມີການແຈກແຜນການຮຽນພ້ອມເອກະສານປະກອບການຮຽນຟຣີໃຫ້ດາວໂຫຼດ, ເວັບໄຊ້ທີ່ດີທີສຸດບາງແຫ່ງ ເຊັ່ນ IELTS.org ເຊິ່ງແມ່ນເວັບໄຊ້ການເສັງ IELTS ຢ່າງເປັນທາງການ IELTS-simon ເຊິ່ງມີບົດຮຽນທີ່ສຸດຍອດຢູ່ຫຼາຍ ຫຼື IELTS Liz ເຊິ່ງມີຊ່ອງ Youtube ເຊັ່ນກັນ

ມະຫາວິທະຍາໄລໃດແດ່ໃນການາດາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຜົນຄະແນນ IELTS ?
ເຖິງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫຼາຍໃນການາດາ ຈະຕ້ອງການຄະແນນ IELTS ເພື່ອຮັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮຽນ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການນຳໃຊ້ພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີອີກຫຼາຍສະຖາບັນໃນການາດາທີ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄະແນນ ເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລ Concordia ມະຫາວິທະຍາໄລ Memorial ມະຫາວິທະຍາໄລ Regina ມະຫາວິທະຍາໄລ Winnipeg ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Carleton

ໃຜມີສິດສອບເສັງ IELTS ໄດ້ແດ່?
ທຸກທ່ານສາມາດສອບເສັງໄດ້ທົ່ວໂລກ ບໍ່ວ່າຈະມີອາຍຸ, ເພດ, ເຊື້ອຊາດ ຫຼື ສຸຂະພາບແບບໃດກໍ່ຕາມ, ກົດລະບຽບການລົງທະບຽນເສັງ IELTS ບໍ່ໄດ້ມີການຈຳກັດອາຍຸສຳລັບການເສັງ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບໍ່ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 16 ປີ ເພາະການທົດສອບນີ້ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຫ້າມ

 

Tags: