IELTS   TOEIC     GED     SAT   SAT-II   CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL   GMAT    IGCSE   SMART-II    MUIC
Facebook Twitter YouTube

IELTS
เรียน ielts
ติว ielts ตัวต่อตัว
ielts คือ
ข้อสอบ ielts online
ตารางสอบ ielts
blog ielts
ielts free download
ielts essay
ielts tips tricks
Inspiring ielts
เตรียมตัวสอบ ielts
รีวิว IELTS British กับ IDP

คอร์ส IELTS
เทคนิค ielts grammar
เทคนิค ielts writing
เทคนิค ielts reading
เทคนิค ielts listening
เทคนิค ielts speaking

 

Follow US

 

 


 
ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติว
ติวเตอร์) ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อนหญิง อุบล รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น องค์ประธาน
++ อ่านต่อ
ระวังภัยมิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน
กวด วิชา จุฬาติวเตอร์ไปแอบอ้าง เนื่องจากทาง สถาบันได้รับรายงานว่าใน ขณะนี้มีกลุ่ม มิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน ไปแอบอ้าง


Facebook FanPage


Google+

          IELTS

 

IELTS คืออะไร

 วีดีโอคลิป ชุดรวมเทคนิคพิชิต ข้อสอบ IELTS โดย CHULATUTOR

 

IELTS มันย่อมาจากคำว่า The International English Language Testing System แปลเป็นไทยได้ว่า ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ เป็นข้อสอบที่ใช้มากกว่า 100 ประเทศ และเป็นที่นิยมแพรหลายทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ

 

ข้อสอบ IELTS เป็นออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทวิชาการ (Academic Module) ในการศึกษาต่อตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป และ ประเภททั่วไป (General Training Module)

 

เกณฑ์การให้คะแนน ของ IELTS จะไม่มีตกหรือผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับสถาบันที่จะนำคะแนนไปยื่นเข้า ส่วนใหญ่จะกำหนดอยู่ที่ 6.0 ระดับคะแนนมีตั้งแต่ 0 ถึง 9 เลยนะ หรือเค้าจะเรียกว่าได้ Band โดยจะมีการวัดทั้งหมด 4 ทักษะด้วยกัน โดยจะวัดเป็นระดับคะแนนรวม ผ่านการเฉลี่ยของทั้ง 4 ทักษะ โดยดูว่าเศษของคะแนนจะถูกปัดขึ้น (0.25 และ 0.75 ปัดขึ้น) คะแนนเป็นลักษณะเพิ่มทีละ 0.5 เช่น มี 6 , 6.5 , 7 , 7.5 จนถึง 9

 

ข้อสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 ทักษะ

 

ielts listening

มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 30 นาที โดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีฟังและตอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน 1- 2 ส่วนแรกจะเป็นการสนทนาชีวิตประจำวัน ส่วนที่ 3 เป็นบทสนทนาทางวิชาการมากขึ้น เช่น การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนักเรียน ส่วนสุดท้าย เป็นการฟังบรรยายโดยคนพูดเพียงคนเดียว เช่น นักเรียนฟังอาจารย์เพื่อแลคเชอร์

 

ielts reading

มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 60 นาที มีทั้งหมด 3 เฉลี่ยแต่ละบทความก็ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ลักษณะข้อสอบ ประมาณ บทความนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เชิงวิชาการ มีทั้งกากบาท จับคู่ เติมคำ หรือมี True / False / Not Given ด้วย ซึ่งถือว่ามีการลวงคำขั้นสูงอยู่พอสมควร

 

ielts writing

จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือ เขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ และจำกัดเวลาทั้งหมด 20 นาที เรื่องที่สอง คือ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ และให้เวลา 40 นาที

 

ielts speaking

การพูด (Speaking) ให้เวลาประมาณ 10 -15 นาทีแล้วแต่บุคคล โดยทางศูนย์สอบจะมีการอัดเทปของเราด้วย ทักษะการพูด แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 5-6 นาที และ ส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

 

โดยส่วนมากแล้วการสอบจะเรียงเริ่มจากสอบ Listening --> Reading --> Writing --> Speaking

 

ผลการสอบและการให้คะแนน ielts

ตารางเปรียบเทียบผลการสอบและการให้คะแนน IELTS
คะแนน
การใช้ภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
9
มีความสามารถใจการใช้ภาษาดีเลิศ
สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องและเเม่นยำ
8
มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก
สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น เคย สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี
7
มีความสามารถในการใช้ภาษาดี
สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผล ได้ดี
6
มีความสามารถในระดับใช้งานได้
มีความสามรถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามรถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ที่คุ้นเคย
5
สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง
มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วน ใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัด ได้ดี
4
มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด
มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
3
มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก
รู้และเข้าใจความหมายกว้างๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย
2
ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้
ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน
1
ใช้ภาษาไม่ได้เลย
ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

 

 

สนใจดูรายละเอียดคอร์ส เรียน IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

 

 

อาจารย์ประจำวิชา IELTS

พรรษวุฒิ สุขเสริม (อ.เบส)
"สอนตั้งแต่โครงสร้างประโยค คำศัพท์ และ intro ทำให้น้องๆมั่นใจว่า เขียนข้อสอบ ielts ทันแน่นอน"
Mr.Volodymyr Sych
"เทคนิคจับประเด็น การฟังแบบครั้งเดียว แล้วเขียนตอบคำถามยังงัย ให้โดนใจกรรมการ"
Rani Sachdev
"หัวใจของ Part speaking คือการฝึกพูดตอบโต้, การออกเสียง ซึ่งจะได้ฝึกกัน แบบจัดเต็มๆ"
เกตุญาณี โตชนาการ (อ.เกด)
"เรียนรู้วิธีอย่างเซียนการอ่าน อ่านไม่ถึงครึ่งก็ตอบคำถามได้"

CHULATUTOR
ielts guaranteed

   IELTS   TOEIC     GED      SAT  SAT-II CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL    GMAT    IGCSE SMART-II    MUIC