IELTS คืออะไร What is IELTS ?

What is IELTS? The International English Language Testing System หรือที่เรียก ย่อ ว่า IELTS คือ ระบบทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา จัดการทดสอบ IELTS Test โดย British Council และ IELTS IDP (Australia และ Cambridge Assessment English) ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุดในโลก

IELTS ได้มีการสอบครั้งแรกในปี 1980 โดย Cambridge English Language Assessment ( หรือ UCLES) และ British Council ซึ่งต่อมาเป็นที่นิยมอย่างมาก หน่วยงานจัดสอบจึงได้ร่วมมือกับ the International Development Program of Australian Universities and Colleges หรือที่รู้จักกันว่า IDP: IELTS Australia ในการพัฒนาแบบทดสอบให้เป็นที่นิยมและแผ่หลายมากยิ่งขึ้น

 

โครงสร้างข้อสอบ IELTS

  1. IELTS Academic ใข้สำหรับยื่นเข้ามหาลัยและทำงาน
  2. IELTS General ใช้สำหรับ ทำงาน หรือ การขอวีซ่า ย้ายถิ่น
  3. IELTS Life Skills ใช้สำหรับขอวีซ่า ทดสอบการพูดและการฟังภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

ข้อสอบ IELTS มี 4 พาร์ท คือ

Listening : 30 นาที

Reading : 60 นาที

Writing : 60 นาที

Speaking : 11–14 นาที

รวมเวลาสอบ IELTS ทั้งหมด : 2 ชั่วโมง 45 นาที

 

What is IELTS Listening ?

ข้อสอบ Listening มี 4 Section แต่ละ Section มี 10 คำถาม เวลาสอบทั้งหมด 40 นาที

IELTS Listening Section 1 เป็นการฟังบทสนทนาคน 2 คนพูดกัน โดยเรื่องที่พูดจะเป็นเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวัน

IELTS Listening Section 2 เป็นการฟังคนเดียวพูด โดยเนื้อหาที่พูดจะกึ่งเป็นทางการ

IELTS Listening Section 3 เป็นการฟังบทสนทนา ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เนื้อหาที่พูดจะเป็นทางการ

IELTS Listening Section 4 เป็นการฟังคนเดียวพูด โดยเนื้อหาที่พูดจะเป็นทางการ

 

What is IELTS Reading ?

ข้อสอบ IELTS Reading มี 40 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที เฉลี่ยเวลาในการทำข้อสอบ ข้อละ 1.5 นาที สำหรับข้อสอบ Reading บทความส่วนมากจะเป็น บทความเชิงวิชาการ

รูปแบบคำถามใน Reading จะมีหลากหลายรูปแบบเช่น Multiple Choice, Sentence Completion, Matching Information True/False/Not Given, Yes/No/Not Given

 

What is IELTS Writing ?

ข้อสอบ IELTS Writing จะให้เวลาในการสอบ 60 นาที ข้อสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ IELTS Writing Task 1 และ IELTS Writing Task 2

What is IELTS Writing Task 1 ?

เป็นการสอบ Writing โดยผู้สอบจะต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ ในเวลา 20 นาที

What is IELTS Writing Task 1 ?

เป็นการสอบ Writing โดยผู้สอบจะต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ในเวลา 40 นาที

IELTS Academic

IELTS Writing Task 1 : ผู้สอบจะต้องอธิบาย กราฟ , ตาราง , แผนภูมิ

IELTS Writing Task 2 : ผู้สอบจะต้องเสนอความคิดเห็นในงานเขียน เกี่ยวกับ มุมมอง วิเคราะห์ ให้เหตุผล เปรียบเทียบ และ โต้แย้ง ในหัวข้อที่ข้อสอบกำหนดมาให้

IELTS General Training

IELTS Writing Task 1 : ผู้สอบจะต้องเขียนเกี่ยวกับจดหมายโต้ตอบในสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้

IELTS Writing Task 2 : ผู้สอบจะต้องเขียนเรียงความ เกี่ยวกับหัวข้อที่ข้อสอบกำหนดมาให้

 

What is IELTS Speaking ?

เป็นการสอบพูดตัวต่อตัว กับผู้คุมสอบ ข้อสอบจะมี 3 Sections

IELTS Speaking Section 1 : ส่วนนี้จะเป็นการพูดคุยกับผู้คุมสอบ 4-5 นาที โดยจะเป็นเรื่องที่พูดคุยจะเป็นเรื่องทั่วไป เช่น เสื้อผ้า เวลาว่าง ทำไมถึงมาสอบ IELTS

IELTS Speaking Section 2 : หัวข้อนี้จะสอบประมาณ 3-4 นาที โดยผู้สอบจะได้การ์ดหัวข้อสอบ แล้วพูดในหัวข้อนั้น พร้อมเสนอมุมมองของผู้สอบ

IELTS Speaking Section 3 : หัวข้อนี้จะสอบประมาณ 4-5 นาที โดยส่วนมาก หัวข้อที่พูดจะเป็นหัวข้อเดียวกับ Section 2 ที่พึ่่งพูดไป แต่จะเน้นการเสนอมุมมอง โต้แย้ง และเหตุผล

 

สรุปหัวข้อ IELTS ที่ออกสอบ

Topic Part
Listening Section 1 IELTS Listening
Listening Section 2
Listening Section 3
Listening Section 4
Matching heading IELTS Reading
Matching features
Multiple choices
Note completion
Multiple choices
Sentence completion
Matching information
Summary information
YES / No / NG
Sentence completion
Table completion
Short-answer questions
True / False / NG
Connector IELTS Writing
Agree or Disagree essay
Problem and solution essay
Cause and effect essay
Formal words
Descriptive essay
Advantages and disadvantages essay
Bar chart
Line graph
Table
Pie chart
Diagram
Flow chart
Speaking Section 1 IELTS Speaking
Speaking Section 2
Speaking Section 3
คำศัพท์ IELTS
สำนวน IELTS

 

ดูรายละเอียดคอร์ส IELTS Online ได้ที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนสด รับรองผลได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

 

IELTS  คือ ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ เป็นข้อสอบที่ใช้มากกว่า 100 ประเทศ และเป็นที่นิยมแพรหลายทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ

 

ข้อสอบ IELTS เป็นออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทวิชาการ (Academic Module) ในการศึกษาต่อตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป และ ประเภททั่วไป (General Training Module)

 

เกณฑ์การให้คะแนน ของ IELTS จะไม่มีตกหรือผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับสถาบันที่จะนำคะแนนไปยื่นเข้า ส่วนใหญ่จะกำหนดอยู่ที่ 6.0 ระดับคะแนนมีตั้งแต่ 0 ถึง 9 เลยนะ หรือเค้าจะเรียกว่าได้ Band โดยจะมีการวัดทั้งหมด 4 ทักษะด้วยกัน โดยจะวัดเป็นระดับคะแนนรวม ผ่านการเฉลี่ยของทั้ง 4 ทักษะ โดยดูว่าเศษของคะแนนจะถูกปัดขึ้น (0.25 และ 0.75 ปัดขึ้น) คะแนนเป็นลักษณะเพิ่มทีละ 0.5 เช่น มี 6 , 6.5 , 7 , 7.5 จนถึง 9

 

ข้อสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 ทักษะ

IELTS listening

มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 30 นาที โดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีฟังและตอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน 1- 2 ส่วนแรกจะเป็นการสนทนาชีวิตประจำวัน ส่วนที่ 3 เป็นบทสนทนาทางวิชาการมากขึ้น เช่น การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนักเรียน ส่วนสุดท้าย เป็นการฟังบรรยายโดยคนพูดเพียงคนเดียว เช่น นักเรียนฟังอาจารย์เพื่อแลคเชอร์

 

IELTS reading

มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 60 นาที มีทั้งหมด 3 เฉลี่ยแต่ละบทความก็ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ลักษณะข้อสอบ ประมาณ บทความนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เชิงวิชาการ มีทั้งกากบาท จับคู่ เติมคำ หรือมี True / False / Not Given ด้วย ซึ่งถือว่ามีการลวงคำขั้นสูงอยู่พอสมควร

 

IELTS writing

จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือ เขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ และจำกัดเวลาทั้งหมด 20 นาที เรื่องที่สอง คือ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ และให้เวลา 40 นาที

 

IELTS speaking

การพูด (Speaking) ให้เวลาประมาณ 10 -15 นาทีแล้วแต่บุคคล โดยทางศูนย์สอบจะมีการอัดเทปของเราด้วย ทักษะการพูด แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 5-6 นาที และ ส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

 

โดยส่วนมากแล้วการสอบจะเรียงเริ่มจากสอบ Listening –> Reading –> Writing –> Speaking

 

ดูรายละเอียด IELTS เพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

ดูรายละเอียดคอร์ส เรียน IELTS รับรองผล ได้ที่ https://www.chulatutor.com/blog/เรียน-ielts/

คลิ๊กดูรายละเอียด คอร์สเรียน IELTS Online ได้ที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online

Scroll to Top