chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

GED Reading

GED Reading

GED Reading

GED หรือ General Educational Development คือ การสอบเทียบเท่าวุฒิการศึกษาในประเทศไทยของประเทศอเมริกา

การสอบ GED นั้นมี 5 วิชาหลักๆ หนึ่งในนั้นคือ Language Arts; Reading โดยข้อสอบ Reading จะประกอบด้วย ปรนัย 40 ข้อ ใช้เวลา 65 นาที โดยควรจะทำคะแนนให้ได้ไม่น้อยกว่า 410 คะแนนจากคะแนนเต็ม 800
และรวมทั้ง 5 วิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 2250 คะแนน ผู้สอบสามารถสอบได้เมื่อมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และสามารถสมัครสอบได้ตลอดทั้งปี โดยที่ไม่ต้องมีการศึกษาขั้นต่ำ เมื่อผู้สอบผ่านครบทั้ง 5 วิชาแล้วนั้นจึงจะสามารถนำผลการสอบไปเทียบ วุฒิม.6 ได้

โดยเนื้อหาหลักๆของบทความในข้อสอบปรนัยจะมีอยู่ 4 แบบคือ

 

1) Nonfiction Prose ตัวอย่างเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่เอามาจาก หนังสือพิมพ์, นิตยาสาร ,หนังสือประวัติศาสตร์ , สารานุกรม เช่น

The cheetah is the fastest land animal.

The population of Rome was 600,000 in 1900 and 3,500,000 in 1990.

The planets of our solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.

A family trust is formed in order to pass assets to children and other heirs.

Some of the exports of Brazil are soybeans, sugar, orange juice and iron ore.

2) Prose Fiction ตัวอย่างเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา แบบนวนิยาย หรือหนังสืออ่านเล่น เช่น

Call me Ishmael. – Moby Dick by Herman Melville

Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way. Anna Karenina – Leo Tolstoy

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. A Tale of Two Cities – Charles Dickens

You better not never tell nobody but God. The Color Purple – Alice Walker

3) Poetry ตัวอย่างเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็น กลอน บทกวี เช่น

Stopping by Woods on a Snowy Evening written by Robert Frost

The Silken Tent written by Robert Frost

My love written by Tasha Shores

Aunt leaf written by Mary Oliver

4) Drama ตัวอย่างเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็น บทละคร เช่น

All the world’s a stage, And all the men and women merely players. “As You Like It” – Shakespeare

You can be young without money, but you can’t be old without it. – “Cat on a Hot Tin Roof” – Tennessee Williams

In a hole in the ground there lived a hobbit. – “The Hobbit” – J. R. R. Tolkien

One can always be kind to people about whom one cares nothing. – “The Picture of Dorian Gray” – Oscar Wilde

เนื้อเรื่องในข้อสอบ GED Reading จะมีอยู่ประมาน 6- 7 เรื่อง ซึ่งเอามาใช้ตอบคำถามเรื่องละประมาน 5-6 ข้อ คำศัพท์ในข้อสอบมีทั้งง่ายและยาก ผู้สอบควรเข้าใจบริบทและตัวละคร และเนื้อเรื่อง โดยที่คำถาม จะมีตัวอย่างเช่น

What is the author’s purpose in this paragraph?

What can you infer that the word “….” means?

From whose point of view is the story told?

What is the purpose of the poem?

Which word best describes the tone of the poem?

What can you infer from the scene?

Where does this scene takes place?

What is the tone of the passage?

เพื่อตอบคำถามและมีทักษะในการอ่านและวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง อุปกรณ์ที่ทางศูนย์จะจัดเตรียมไว้ให้คือ ปากกาและ แผ่นใสซึ่งผู้สอบ สามารถใช้ระหว่างทำข้อสอบได้

 

**คำแนะนำในการทำข้อสอบ GED Reading

ก่อนเข้าสู้ตัวข้อสอบ GED จะมีส่วนของ Preview ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในการทำข้อสอบอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น ผู้สอบสามารถกด Next ไปเรื่อยๆได้และไม่จำเป็นต้องตอบคำถามในส่วนนั้นจนเข้าสู้ตัวข้อสอบจริง สังเกตง่ายๆจากคำสั่ง สีแดง ด้านบนจะหายไป และเมื่อทำข้อสอบครบทั้ง 40 ข้อแล้ว จะมีหน้า Review ข้อสอบขึ้นมา เพื่อให้ผู้สอบทบทวนคำตอบอีกครั้ง ควรทำข้อสอบให้เสร็จและกด End ด้านล่าง เพื่อส่งข้อสอบก่อนหมดเวลา ไม่เช่นนั้นคะแนนอาจจะไม่ออก

 

GED LANGUAGE ARTS, READING

The language arts, reading content area contains 40 multiple choice questions. Fictional literature constitutes 75 percent of each test and includes at least one selection from each of the following areas: Poetry , Drama