สรุป คำศัพท์ cu-tep ที่มักออกสอบ
084-942-4261
vocabulary cu-tep
By chulatutor   on 27/01/20

phenomenon
phenomenon ปรากฏการณ์

gradually
gradually อย่างทีละน้อย

disorder
disorder ความผิดปรกติ

astomsphere
astomsphere ชั้นบรรยากาศ

anticipate
anticipate คาดหวัง

ผู้อพยพ
immigrant ผู้อพยพ

faticue
faticue ความเหนื่อยล้า

regulate
regulate ออกกฎ , วางระเบียบ

climate
climate สภาพอากาศ

chronic
chronic เรื้อรัง

surcery
surcery ศัลยกรรม

devastate
devastate ทำลายล้าง

loss
loss ความสูญเสีย

insomnia
insomnia อาการนอนไม่หลับ

prevent
prevent ขัดขวาง

consistent
consistent ที่สอดคล้องกัน

enforce
enforce ใช้กำลับบังคับให้ปฏิบัติตาม

toward
toward ไปสู่

consequence
consequence ผลลัพธ์

conservation
conservation การอนุรักษ์

injury
injury อาการบาดเจ็บ

concern
concern ความกังวล

oncoing
oncoing ไปเรื่อยๆ ต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง

reputation
reputation ชื่อเสียง

terrible
terrible น่ากลัว

global warming
global warming ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก

colleague
colleague เพื่อนร่วมงาน

identify
identify ระบุ ชี้ตัว

generate
generate สร้างขึ้น

fuel
fuel เชื้อเพลิง,ตัวกระตุ้น

effort
effort ความพยายาม

across
across ข้าม, ตลอด

equivalent
equivalent เท่ากับ

wildlife
wildlife สัตว์ป่า

demands
demands ต้องการ เรียกร้อง

change
change การเปลี่ยนแปลง

suspect
suspect สงสัย

indicate
indicate ชี้ทาง

raise
raise ชูขึ้น ยกขึ้น ปลุกปั้น เลี้ยงดู

impact
impact ผลกระทบ

states
states สถานการณ์ สภาพแวดล้อม รัฐ

compare
compare การเปรียบเทียบ

melting
melting การละลาย

decade
decade ครบรอบ 10 ปี

measurement
measurement การวัด

internal
internal เกี่ยวกับภายใน

intense
intense เข้มข้น

risk
risk ความเสี่ยง

pressure
pressure ความกดดัน

require
require ต้องการ

surface
surface ผิวหน้า ลักษณะพื้นผิว

result
result ผลลัพท์

cycle
cycle วัฏจักร

harvest
harvest เก็บเกี่ยว

evolution
evolution วิวัฒนาการ

endangered
endangered เป็นอันตราย ถูกคุกคาม

polar
polar ขั้วโลก ลักษณะตรงข้าม

block
block หยุด ห้าม ขวาง

profound
profound คิดอย่างลึกซึ้ง

adjust
adjust ปรับตัว

significant
significant สำคัญ ซึ่งมีความหมาย

struggle
struggle ดิ้นรน , ต่อสู้

case
case เรื่องราว , คดี

effective
effective ได้ผลดี , อย่างได้ผล

legal
legal เกี่ยวกับกฎหมาย

international
international ระหว่างประเทศ

institution
institution ธรรมเนียม

adopt
adopt รับเอามา

welfare
welfare สังคมสงเคราะห์

strengthen
strengthen แข็งแรงขึ้น

unemployment
unemployment การว่างงาน

census
census การสำรวจจำนวนประชากร

behind
behind ข้างหลัง,ที่เหลืออยู่

official
official ที่เป็นทางการ

approach
approach การเข้าใกล้

recovery
recovery การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

provide
provide จัดหาให้

charity
charity การทำการกุศล

boost
boost ส่งเสริม

supervision
supervision การควบคุม

strike
strike โจมตี ประท้วง

smuggle
smuggle ลักลอบนำเข้า

trigger
trigger กระตุ้น

pursue
pursue ทำให้ลุล่วง

integrate
integrate ผสมผสาน

threat
threat ข่มขู่คุกคาม

extensively
extensively อย่างกว้างขวาง

inhibit
inhibit ขัดขวาง ยับยั้ง

implement
implement ทำให้สำเร็จ

establish
establish สร้าง ก่อตั้ง

expel
expel ขับไล่ ไล่ออก

evolve
evolve ค่อยๆ พัฒนา

controversial
controversial เกี่ยวกับการโต้แย้ง ที่แย้งกัน

distribute
distribute แจกจ่าย แบ่งปัน

deter
deter ขัดขวาง ป้องกัน

considerable
considerable ที่สำคัญ อย่างสำคัญ

contribute
contribute บริจาค สนับสนุน

contamination
contamination การปนเปื้อน

confine
confine จำกัด

stabilize
stabilize ทำให้มั่นคง

emission
emission การปล่อยพลังงาน

constant
constant มั่นคง, คงที่ , แน่วแน่

prospect
prospect การคาดการณ์

dominant
dominant เด่นกว่า

practice
practice ฝึกซ้อม

involve
involve เกี่ยวพัน

minister
minister รัฐมนตรี

succeed
succeed สำเร็จ

abduct
abduct ลักพาตัว

sentiment
sentiment ทัศนคติ , ความรู้สึก

relative
relative ซึ่งสัมพันธ์กัน

recession
recession การตกต่ำทางเศรษฐกิจ

abuse
abuse ใช้ในทางที่ผิด

attempt
attempt ความพยายาม

acknowledge
acknowledge ยอมรับ

behavior
behavior พฤติกรรม

sustainable
sustainable ยั่งยืน, ถาวร

restrain
restrain ยับยั้ง

crisis
crisis ช่วงวิกฤต
การละเลย , การผิดสัญญา
ลดลง ปรากฏออกมา

incidence
incidence อัตราการเกิด

expertise
expertise ทักษะความรู้

hamper
hamper ทำให้หยุดชะงัก

overcome
overcome เอาชนะ

permission
permission ความยินยอม

overwhelming
overwhelming ที่มากมาย

insufficient
insufficient ขาดแคลน

moderate
moderate ปานกลาง

indicate
indicate บ่งบอก ชี้ให้เห็น
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin