เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing Task 2

เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing Task 2

เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing Task 2

หลังจากฉบับแรกเรารู้ลักษณะและเทคนิคการเขียนตอบโจทย์ IELTS โจทย์แรกไปแล้ว ฉบับนี้เราจะมาดูการเขียนตอบ IELTS writing task 2 โจทย์ที่ 2 เป็นการให้เขียนเรียงความ โดยมีหัวข้อเรื่องที่กำหนดมาให้ หัวข้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เช่น สังคม การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา เป็นต้น เราจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นๆ ใช้คำไม่น้อยกว่า 250 คำ ให้เวลา 40 นาที

 

ลักษณะของคำถาม โจทย์ที่ 2

– ให้ความเห็นข้อดี / ข้อเสีย

– อธิบายความเห็นแง่บวก / แง่ลบ

– วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

– อธิบายความคิดเห็นของเรากับเรื่องว่า เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย

เทคนิค : ตอบให้ครอบคลุมกับที่โจทย์บอก โดยให้ข้อมูลที่เท่าๆ กัน เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น ให้บอกข้อดีและข้อได้เปรียบ ก็ต้องบอกทั้งสองอย่าง ไม่ใช่เน้นไปแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบวิธีการร่างการเขียนตอบ ปกติแล้ว มี 4 รูปแบบ คู่กัน คือ เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย ข้อดี – ข้อเสีย เหตุ – ผล และ ปัญหา – วิธีแก้ไข

และแน่นอนค่ะ ว่าการเขียนตอบก็ต้องมีส่วนคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป โดยอาจแยกเป็นส่วนละ 1 ย่อหน้า โดยกะๆ ให้ไม่น้อยกว่า 250 คำ

 

คำเชื่อมสำคัญสำหรับการเขียนตอบโจทย์ที่ 2

เหตุ – ผล : Because, Since, So, Hence, Due to, That is……

ความคิดเห็น : From my point of view, In my opinion (แบบทั่วไปๆ) To me , It is generallly acceped that, It is normally understood that, Normally …….

ความขัดแย้ง : Though, Although, Otherwise, whereas, despite, In Spite Of, Meanwhile, However, On the contrary ………

เงื่อนไข : Unless, If, So that, whether, depending on ………

ตัวอย่าง : For example, For instance, such as, i.e. ………

สรุป : In summary, To sum up, In conclusion, To conclude, In brief, Lastly, Finally, Eventually, At the end……….

 

Tips
ระวังการใช้ภาษาไม่เป็นทางการ เช่น wouldn’t ต้องเขียน would not , kids ต้องเขียน children, gonna ต้องเขียน going to หรือ tons of ควรใช้ว่า many / much ค่ะ แม้การใช้ภาษาที่ไม่ทางการอาจจะไม่โดนหักคะแนน แต่ว่าการใช้ภาษาที่ทางการอาจจะทำให้ได้คะแนนดีกว่านะคะ อย่าลืมว่านี่คือการสอบทางวิชาการ เพราะฉะนั้นควรเขียนอะไรที่เป็นภาษาทางการไว้ดีกว่าค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน IELTS Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/ielts-online