CHULATUTOR.COM

เปรียบเทียบ IELTS VS Duolingo English Test

เปรียบเทียบ IELTS VS Duolingo English Test

เปรียบเทียบ IELTS คืออะไร VS Duolingo English Test คืออะไร

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด อีกทั้งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐาน

Duolingo English Test คืออะไร?

Duolingo English Test คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ใช้พิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติทั้งในไทยและต่างประเทศ มีรูปแบบออนไลน์เท่านั้น สามารถสมัครสอบและดาวน์โหลด application ที่ใช้สอบ ได้ที่เว็บไซต์ https://englishtest.duolingo.com/applicants

เปรียบเทียบ โครงสร้างข้อสอบ IELTS VS Duolingo English Test

โครงสร้างข้อสอบ IELTS Academic

ใช้เวลาในการสอบประมาณ 175 นาที หรือ เกือบ 3 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. Part Listening การฟัง 40 นาที มีจำนวนทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 คลิปเสียง คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน

คลิปเสียงที่ 1 : บทสนทนาระหว่างคน 2 คนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 2 – บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 3 – บทสนทนาในกลุ่มคนไม่เกิน 4 คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม

คลิปเสียงที่ 4 – บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ

2. Part Reading การอ่าน 40 นาที บทความขนาดยาวจากหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ อานมีแผนผัง กราฟ หรือภาพประกอบ บทความละ 12-14 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนรวม 9.0 คะแนน

3. Part Writing การเขียน 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน มีสองส่วน

Writing Task 1 : สรุป บรรยาย หรืออธิบาย ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนผัง อย่างน้อย 150 คำ

Writing Task 2 : เขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนด อย่างน้อย 250 คำ

4. Part Speaking การพูด 10-15 นาที สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ เป็นการถามตอบคำถามสั้น ๆ ในเรื่องทั่วไป และการบรรยายในหัวข้อที่กำหนด คำแนนเต็ม 9.0 คะแนน

 

โครงสร้างข้อสอบ IELTS General Training

1. Part Listening การฟัง : 40 นาที มีจำนวนทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 คลิปเสียง คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน

คลิปเสียงที่ 1 : บทสนทนาระหว่างคน 2 คนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 2 – บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 3 – บทสนทนาในกลุ่มคนไม่เกิน 4 คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม

คลิปเสียงที่ 4 – บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ

2. Part Reading การอ่าน 40 นาที บทความขนาดสั้นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 2 บทความ และบทความขนาดยาวจากหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 1 บทความ บทความละ 13 -14 ข้อ รวม 40 ข้อ คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน

3. Part Writing การเขียน 60 นาที มีสองส่วน

Writing Task 1 : การเขียนจดหมายในหัวข้อที่กำหนดในเรื่องทั่ว ๆ ไป อย่างน้อย 150 คำ

Writing Task 2 : เขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนด อย่างน้อย 250 คำ

4. Part Speaking การพูด 10-15 นาที สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ เป็นการถามตอบคำถามสั้น ๆ ในเรื่องทั่วไป และการบรรยายในหัวข้อที่กำหนด คำแนนเต็ม 9.0 คะแนน

 

โครงสร้างข้อสอบ Duolingo English Test

ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 45-55 นาที จะทดสอบทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยในแต่ละส่วนจะทดสอบอย่างน้อย 2 ทักษะ มี 12 ส่วน

1. Read and Complete ประโยคในบทความจะถูกเว้นบางคำไว้ ให้ผู้สอบเติมคำลงในช่องว่างนั้น มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 3 นาที

2. Read and Select ให้ผู้สอบเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ ให้เวลาข้อละ 1 นาที

3. Listen and Select ให้ผู้สอบฟังเสียงของคำศัพท์ แล้วเลือกคำศัพท์ที่ตรงกับเสียงนั้น มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้ เวลาข้อละ 1.30 นาที

4. Listen and Type ให้ผู้สอบฟังเสียงยาวประมาณ 1 ประโยค แล้วเขียนตามที่ได้ยินจากไฟล์เสียง ฟังได้ ทั้งหมด 3 ครั้ง มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที

5. Read Aloud ให้ผู้สอบอ่านประโยคที่กำหนดให้แบบออกเสียง มีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 20 วินาที 

6. Write About the Photo ให้ผู้สอบเขียนบรรยายรูปภาพที่กำหนดให้ประมาณ 1-2 ประโยค มีจำนวน 3 ข้อ ให้เวลาข้อละ 60 วินาที 

7. Speak About the Photo ให้ผู้สอบพูดบรรยายรูปภาพที่กำหนดให้ มีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 30-60 วินาที 

8. Read, then write ให้ผู้สอบเขียนตอบโจทย์คำสั่งอย่างน้อย 50 คำ มีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 5 นาที 

9. Read, then Speak ให้ผู้สอบพูดตอบคำถามให้ครอบคลุมทุกประเด็นให้ได้มากที่สุด มีจำนวน 2 ข้อ ให้ เวลาข้อละ 1.30 นาที (มีเวลาให้ผู้สอบเตรียมตัวก่อนพูด ข้อละ 30 วินาที) 

10. Listen, then speak ให้ผู้สอบฟังคำถาม แล้วพูดตอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นให้ได้มากที่สุด มีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลา 1.30 นาที (มีเวลาเตรียมตัว 30 วินาที)

11. Speaking Sample ให้ผู้สอบเลือกชุดคำถามจาก 2 ชุดคำถาม แล้วพูดตอบภายในเวลา 1-3 นาที (ตรงส่วนนี้จะไม่มีคะแนน แต่ระบบจะบันทึกเสียง แล้วส่งไปให้มหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นคะแนนแทน) 

12. Writing Sample ให้ผู้สอบเลือกชุดคำถามจาก 2 ชุดคำถาม แล้วเขียนตอบภายในเวลา 3-5 นาที (ตรงส่วนนี้จะไม่มีคะแนน แต่ระบบจะบันทึกคำตอบ แล้วส่งไปให้มหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นคะแนนแทน)


เปรียบเทียบค่าสอบ IELTS VS Duolingo English Test

IELTS ค่าสมัครสอบ คือ 7,100 บาท

Duolingo English Test ค่าสมัครสอบ คือ 1,600 บาท

เปรียบเทียบคะแนน IELTS VS Duolingo English Test

IELTS มีผลคะแนนตั้งแต่ 1.0 – 9.0

Duolingo English Test คะแนนเต็ม 160 คะแนน

เปรียบเทียบตารางสอบ IELTS VS Duolingo

ตารางสอบ IELTS

การจัดสอบจะมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบคอมพิวเตอร์ และแบบกระดาษ โดยมีการจัดสอบทุกเดือน เดือนละหลายครั้ง ความถี่ของการจัดสอบขึ้นอยู่กับสถาบันและสาขา เช่น หากเป็น British Council สาขาสยาม จะมีการจัดสอบทุกวัน แต่บางสาขามีแค่บางวัน

ตารางสอบ Duolingo English Test

Duolingo สามารถสอบได้ทุกเวลาตามที่สะดวกเพราะเป็น Application ให้สอบออนไลน์

สรุป IELTS และ Duolingo เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

หัวข้อIELTSDuolingo
การยื่นคะแนนยื่นสมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทหลักสูตรนานาชาติทั้งในไทยและต่างประเทศ นิยมยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในเครือสหราชอาณาจักรยื่นสมัครเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติทั้งในไทยและต่างประเทศ
โครงสร้างข้อสอบ

มี 4 พาร์ท

Listening

Reading

Writing

Speaking

มี 4 พาร์ท

Listening

Reading

Writing

Speaking

ในแต่ละส่วนจะทดสอบอย่างน้อย 2 ทักษะ มีทั้งหมด 12 ส่วน

การจัดสอบสามารถสอบได้ทั้งปีสามารถสอบได้ทั้งปี
รูปแบบการสอบ

Internet-based

Paper-based

Internet-based
เวลาสอบ2 ชม. 45 นาที45-55 นาที
ช่วงคะแนน0-9160 คะแนน
ค่าสมัครสอบ7,100 บาท1,600 บาท
สถาบันจัดสอบBritish Council / IDPDuolingo English test

หากพิจารณาเรื่องของราคาค่าสอบ IELTS มีค่าสมัครที่สูงกว่า Duolingo มาก ทำให้น้องๆสามารถสอบ Duolingo ได้หลายครั้งกว่า และความยากง่ายของข้อสอบก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิจารณา

Duolingo มีข้อสอบที่ง่ายกว่า IELTS และ ยังสามารถสอบแบบออนไลน์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ สะดวกมากๆ แต่หากเป็น IELTS ต้องสอบที่สถาบันสอบเท่านั้น และยังมีสอบการพูดกับชาวต่างชาติอีกด้วย แต่หากเป็นเรื่องของความนิยม IELTS เป็นที่ยอมรับมากกว่า

หากต้องใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในเครือสหราชอาณาควรสอบ IELTS และ Duolingo ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนะ อาจไม่สามารถนำไปยื่นเข้าบางมหาวิทยาลัยได้

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com