CHULATUTOR.COM

IELTS Academic VS General training

เปรียบเทียบ IELTS Academic vs General training

การนำคะแนนไปใช้ IELTS Academic กับ General training

IELTS Academic เป็นทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือในด้านการทำงานในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและทักษะขั้นสูง โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ

IELTS General Training การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และใช้ประกอบการสมัครงานกับองค์กรต่าง ๆ นอกจากนั้นใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

วิเคราะห์ IELTS Academic กับ General training ที่ละพาร์ท

Listening IELTS Academic กับ General training

IELTS Listening Academic

การฟัง 40 นาที มีจำนวนทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 คลิปเสียง คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน

คลิปเสียงที่ 1 : บทสนทนาระหว่างคน 2 คนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 2 – บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 3 – บทสนทนาในกลุ่มคนไม่เกิน 4 คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม

คลิปเสียงที่ 4 – บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ

IELTS Listening General training

การฟัง 40 นาที มีจำนวนทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 คลิปเสียง คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน

คลิปเสียงที่ 1 : บทสนทนาระหว่างคน 2 คนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 2 – บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 3 – บทสนทนาในกลุ่มคนไม่เกิน 4 คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม

คลิปเสียงที่ 4 – บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ

 

Reading IELTS Academic กับ General training

IELTS Reading Academic

การอ่าน 60 นาที มีทั้งหมด 3 ส่วน บทความขนาดยาวจากหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ อาจมีแผนผัง กราฟ หรือภาพประกอบ 3 บทความ บทความละ 12-14 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน
เนื้อหาบทความจะเป็น บทความประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ

IELTS Reading General training

การอ่าน 60 นาที มีทั้งหมด 3 ส่วน ใบประกาศสั้น 1 บทความ บทความสั้น 1 บทความ และบทความขนาดยาวจากหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 1 บทความ บทความละ 13 -14 ข้อ รวม 40 ข้อ คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน

เนื้อหาบทความจะเป็น บทความทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น ใบประกาศ ใบโฆษณา

Writing IELTS Academic กับ General training

IELTS Writing Academic

การเขียน 60 นาที มีสองส่วน คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน

ส่วนที่ 1 : สรุป บรรยาย หรืออธิบาย ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนผัง อย่างน้อย 150 คำ

ส่วนที่ 2 : เขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนด ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิชาการ อย่างน้อย 250 คำ

IELTS Writing General training

การเขียน 60 นาที มีสองส่วน คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน

ส่วนที่ 1 : การเขียนจดหมายในหัวข้อที่กำหนดในเรื่องทั่วๆ ไป อย่างน้อย 150 คำ

ส่วนที่ 2 : เขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนด ซึ่งเป็นหัวข้อสถานการณ์ทั่วไป อย่างน้อย 250 คำ

Speaking IELTS Academic กับ General training

IELTS Speaking Academic

การพูด 10-15 นาที สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ เป็นการถามตอบคำถามสั้น ๆ ในเรื่องทั่วไป และการบรรยายในหัวข้อที่กำหนด คำแนนเต็ม 9.0 คะแนน

IELTS Speaking General training

การพูด 10-15 นาที สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ เป็นการถามตอบคำถามสั้น ๆ ในเรื่องทั่วไป และการบรรยายในหัวข้อที่กำหนด คำแนนเต็ม 9.0 คะแนน

สรุปความเหมือน IELTS Academic กับ General training

หัวข้อIELTS AcademicIELTS General training
Part listeningการฟัง 40 นาที มีจำนวนทั้งหมด 40 ข้อการฟัง 40 นาที มีจำนวนทั้งหมด 40 ข้อ
Part speakingการพูด 10-15 นาที สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ เป็นการถามตอบคำถามสั้น ๆ ในเรื่องทั่วไป และการบรรยายในหัวข้อที่กำหนดการพูด 10-15 นาที สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ เป็นการถามตอบคำถามสั้น ๆ ในเรื่องทั่วไป และการบรรยายในหัวข้อที่กำหนด
คะแนนแต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-9แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-9
อายุคะแนน2 ปี2 ปี
สถาบันจัดสอบBritish Council/IDPBritish Council/IDP
รูปแบบ

Computer- based

Paper-based

Computer- based

Paper-based

สรุปความต่าง IELTS Academic กับ General training

หัวข้อIELTS AcademicIELTS General training
จุดประสงค์ในการสอบเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไปใช้ประกอบการสมัครงานกับองค์กรต่าง ๆ นอกจากนั้นใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐาน
Part Readingเนื้อหาค่อนข้างวิชาการ เช่น บทวิเคราะห์ งานวิจัย หนังสือพิมพ์เนื้อหาทั่วไป เช่น ประกาศ โฆษณา คู่มือ จดหมาย
Part writing

Task1: เขียนบรรยายกราฟ

Task2: อภิปรายประเด็นทางวิชาการ

Task1: เขียนจดหมาย

Task2: อธิบายสถานการณ์ทั่วไป

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com