CU-TEP error identification verb form 2
084-942-4261
CU-TEP error identification verb form 2
By chulatutor   on 14/10/14

CU-TEP error identification verb form 2

 

ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว เราเห็นข้อสอบ CU-TEP เรื่อง verb form ในส่วนของการใช้ Verb ผิด Tense ไปแล้ว ฉบับนี้ เรามาต่อที่เรื่องการใช้ Auxiliary Verb โดยไม่จำเป็นกันเลยค่ะ ซึ่ง Auxiliary Verb หรือกริยาช่วย ที่เราคุ้นๆ กันก็ได้แก่ will/would, can/could, shall/should/ought to, may, must, might หรือกระทั่ง Verb do/does หรือ Verb to be ที่ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยใน Simple tense ต่างๆ ค่ะ ไปดูที่ตัวอย่างข้อสอบกันเลยดีกว่าค่ะ

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP error identification verb form 2

 

1. During the fire, most of the injured were been(1) trampled or crushed(2) when the spectators(3) raced for the exits(4) .

 

Answer Key

“ช่วงเวลาที่ไฟไหม้ ผู้ชมที่บาดเจ็บส่วนมากถูกเหยียบถูกกดเวลาที่ผู้ชมแย่งกันกรูไปที่ทางออก”

คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ ข้อ 1 ค่ะ

วิธีการดูโจทย์ข้อนี้ สังเกตที่ตัวเลือกข้อที่ 1 ค่ะ ทั้ง were และ been ต่างก็คือ Verb to be ทั้งคู่ และตัว verb ที่ตามหลังมา ยังเป็น Past participle (V.3) ซึ่งตามความหมายของประโยคแล้ว ต้องเป็นโครงสร้าง Passive voice คือ Verb to be + V.3 ที่ถูกต้องควรเป็น were trampled or crushed ค่ะ คำว่า been ที่ใส่มาจึงไม่จำเป็น ทำให้โครงสร้างประโยคผิดไป

 


 

2. The journalist, who had not slept(1) for 36 hours, was obliged(2) to must drive(3) through the fog to interview(4) the union leader .

 

Answer Key

“นักข่าวที่ไม่ได้นอนมาเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ถูกห้ามไม่ให้ขับรถฝ่าหมอกไปสัมภาษณ์หัวหน้าสหภาพ”

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3 ค่ะ

วิธีการดูโจทย์ข้อนี้ โดยปกติแล้ว หลัง to จะตามด้วย Verb Infinitive และข้อนี้ เป็นคำที่มาต่อเนื่องกันว่า was obliged to + V. Infinitive คำว่า must ที่ใส่มาจึงไม่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ ข้อ 3 จึงควรแก้เป็น Was obliged to drive = ถูกห้ามไม่ให้ขับรถ ประโยคจึงจะถูกต้อง

 


 

3. In spite of recent advances in(1) modern medicine, the long-sought(2) cure for cancer has not been(3) found, and the incidence of the dicease is being increasing(4) .

 

Answer Key

“แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่แล้ว ก็ยังไม่พบวิธีการรักษาโรคมะเร็ง และภาวะโรคนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ”

คำตอบของข้อนี้คือ ข้อ 4 ค่ะ

วิธีการสังเกตโจทย์ข้อนี้ คือ เนื้อความเป็นข้อความที่พูดในลักษณะ Fact ในปัจจุบัน Present Tense และ คำตอบในข้อ 4 ต้องการจะสื่อความหมายว่า โรคมะเร็งนั้นกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น Present Continuous Tense โครงสร้างของ Tense นี้ คือ S + Verb to be (is, am, are) + V.ing เพราะฉะนั้น การใส่ being เพิ่มขึ้นมาในตัวเลือกข้อ 4 จึงไม่จำเป็นค่ะ ดังนั้นควรตัดออก เหลือแค่ the incidence of the dicease is increasing เท่านี้ ก็ถูกต้องแล้วค่ะ

 


 

4. Some mammals that live(1) in the wild have thick skins(2) or hides which(3) are protect(4) them from the weather and their enemies .

 

Answer Key

“สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่อาศัยอยู่ในป่ามีผิวหรือชั้นหนังที่หนาไว้คอยปกป้องพวกมันจากสภาพอากาศและศัตรูต่างๆ ”

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4 ค่ะ

วิธีการสังเกตให้ดูที่ตัวเลือกข้อที่ 4 are protect นะคะ ว่า Verb แท้ 2 ตัวจะอยู่ติดกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะ โจทย์ต้องการจะบอกแค่ว่า ชั้นผิวหรือหนังที่หนาไว้คอย “ปกป้อง” พวกมัน ฉะนั้น ต้องการ Verb แค่ตัวเดียวคือ protect ค่ะ ซึ่งเป็น Verb ของ Subject “thick skins or hides” นั่นเอง ตัวเลือกในข้อ 4 จึงต้องตัด are ออก ประโยคจึงจะถูกต้องค่ะ

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

CU-TEP error identification verb form 2

verb form คือ รูปกริยาภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้หลายรูปแบบ โดย การเปลี่ยนรูปของคำกริยาสามารถแสดงกาลเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประโยคได้ การเปลี่ยนแปลงรูปกริยาดังกล่าวจะทำให้เกิดเป็น Tense ต่าง ๆ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin